Hemsidan på andra språk
en es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr

Kungligt dekret 244/2019 av den 5 april, som reglerar de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för självförbrukning av el.
I
I lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn, i den ursprungliga ordalydelsen i artikel 9, definierades egenkonsumtion som förbrukning av elektrisk energi från produktionsanläggningar som är anslutna inom en konsuments nät eller genom en direktledning av elektrisk energi som är knuten till en konsument och man skilde mellan flera olika former av egenkonsumtion.
I enlighet med ovannämnda diktion offentliggjordes den 10 oktober 2015 kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober om reglering av de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för elförsörjning med egen konsumtion och produktion med egen konsumtion i den officiella statstidningen. Denna förordning innehöll bland annat de tekniska krav som ska uppfyllas av de anläggningar som är avsedda för egen konsumtion av el för att säkerställa att säkerhetskriterierna för anläggningarna uppfylls, samt den ekonomiska ramen för tillämpningen av denna verksamhet.
Därefter har det kungliga lagdekretet 15/2018 av den 5 oktober om brådskande åtgärder för energiomställning och konsumentskydd inneburit en djupgående ändring av regleringen av självförbrukning i Spanien, så att konsumenter, producenter och hela samhället kan dra nytta av de fördelar som denna verksamhet kan medföra, i form av lägre nätbehov, större energioberoende och lägre utsläpp av växthusgaser.
I syfte att främja självkonsumtion med förnybar distribuerad produktion fastställs i detta kungliga lagdekret att självkonsumerad energi från förnybara källor, kraftvärme eller avfall ska vara befriad från alla typer av avgifter och tullar.
Införandet i rättssystemet av de åtgärder för att främja egenkonsumtion som ingår i det ovannämnda kungliga lagdekretet har huvudsakligen skett genom en reform av artikel 9 i lag 24/2013 av den 26 december, i vilken följande ändringar har införts:
- En ny definition av begreppet egenkonsumtion görs, som innebär att en eller flera konsumenters konsumtion av elektrisk energi från produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och som är kopplade till dem ska betraktas som sådan.
- En ny definition av olika typer av egenkonsumtion görs, som reducerar dem till endast två: "egenkonsumtion utan överskott", som inte vid något tillfälle kan överföra energi till nätet, och "egenkonsumtion med överskott", där det är möjligt att överföra energi till distributions- och transportnätet.
- Anläggningar för egen konsumtion utan överskott, för vilka den anslutna konsumenten redan har ett tillstånd för tillträde och anslutning för konsumtion, är undantagna från behovet av att erhålla tillstånd för tillträde och anslutning för produktionsanläggningar.
- Förordningen gör det möjligt att utveckla kompensationsmekanismer mellan underskott och överskott för de konsumenter som har egenkonsumtion med överskott för installationer på upp till 100 kW.
- När det gäller registret har man beslutat att ha ett register över självförbrukning, men mycket förenklat. Detta riksomfattande register kommer att ha statistiska syften för att utvärdera om det önskade genomförandet uppnås, för att analysera effekterna på systemet och för att kunna beräkna effekterna av förnybar produktion i de integrerade energi- och klimatplanerna. Detta register kommer att fyllas med information från de autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla.
Det ovannämnda kungliga lagdekretet 15/2018 av den 5 oktober omfattar också upphävandet av flera artiklar i det ovannämnda kungliga dekretet 900/2015 av den 9 oktober, eftersom de anses utgöra hinder för en utvidgning av egenkonsumtionen, bland annat de artiklar som rör mätarkonfigurationer, begränsningar av den maximala installerade produktionseffekten upp till den kontrakterade effekten eller de artiklar som rör betalningen av avgifter för egenkonsumerad energi.
I själva lagdekretet anges att en förordning som reglerar olika aspekter måste godkännas, bland annat förenklade mätkonfigurationer, administrativa och tekniska villkor för anslutning till nätet av produktionsanläggningar som är kopplade till egenkonsumtion, mekanismer för kompensation mellan underskott och överskott för konsumenter som använder egenkonsumtion med överskott för anläggningar på upp till 100 kW och organisationen av det administrativa registret. Genom detta kungliga dekret genomförs den ovan nämnda utvecklingen av lagstiftningen för att uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i lagdekret 15/2018 av den 5 oktober.
Texten i den kungliga förordningen innehåller också ändringar av kungliga förordningar som påverkar självförbrukningen. Den andra slutbestämmelsen innebär ändringar av ITC-BT-40 i den elektrotekniska förordningen om lågspänning, som reglerar kraven på spolningsskydd och olika säkerhetskrav för lågspänningsgeneratorer. Den första slutbestämmelsen ändrar kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, som godkänner den enhetliga regleringen av mätpunkter i elsystemet, bland annat genom att den ger möjlighet att integrera utrustning med lågspänning vid typ 3- och typ 4-gränserna i system för fjärrstyrning och fjärrmätning. En annan av de förordningar som ändras för att främja självkonsumtion genom den fjärde slutbestämmelsen är kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till nätet av små anläggningar för produktion av elenergi, för att tillåta att enfasiga produktionsanläggningar på upp till 15 kW ansluts till nätet.

Genom detta kungliga dekret införlivas också en del av innehållet i artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor i den spanska lagstiftningen.

Sedan lagdekret 15/2018 av den 5 oktober trädde i kraft har det funnits ett rättsligt vakuum när det gäller vad de belopp som samlas in för faktureringsperioden för reaktiv energi ska användas till. Lagdekretet ändrade kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober om fastställande av tariffer för tillträde till överförings- och distributionsnätet för el, återgå till sin ursprungliga lydelse, vilket innebär att de fakturor som erhållits för denna period inte skulle omfattas av avräkningsprocessen utan stanna hos distributionsföretagen, som skulle behöva fördela dessa belopp för att genomföra de åtgärder som krävs för att uppfylla de krav på spänningskontroll som anges i en handlingsplan.

Denna diktion strider mot kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december, som fastställer metoden för beräkning av ersättningen för eldistributionsverksamheten, där det fastställs att de investeringar som är nödvändiga för att utöva denna verksamhet ska ersättas av systemet. För detta ändamål måste företagen lämna in en årlig investeringsplan i enlighet med artikel 40 i lag 24/2013 av den 26 december, utan att i något fall överväga att genomföra en särskild handlingsplan för spänningskontroll.

Till följd av ovanstående har det uppstått en situation av förvirring och därför ändras genom den första slutbestämmelsen i denna förordning artikel 9.3 i kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober för att undvika dubbel ersättning till distributionsföretagen för investeringar som syftar till att uppfylla de krav på spänningskontroll som ställs på distributionsföretagen i förhållande till överföringsnätet och som i dagsläget redan ersätts av systemet som bygger på den metodik som fastställs i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december, som det hänvisas till ovan.


II


Den utveckling av självförbrukningen som förordningen främjar kommer att ha en positiv inverkan på den allmänna ekonomin, på el- och energisystemet och på konsumenterna.

När det gäller de allmänna ekonomiska konsekvenserna kommer denna typ av produktion i samband med konsumtion att främja den ekonomiska aktiviteten och den lokala sysselsättningen på grund av dess distribuerade karaktär. Dessutom är den egenkonsumtion som man avser att gynna i högre grad förnybar, så att dess utveckling kommer att bidra till att ersätta utsläppande och förorenande produktion, så att denna förordning kommer att bidra till att uppfylla målen om att främja förnybara energikällor och minska utsläppen av växthusgaser.

När det gäller fördelarna för energisystemet är egenkonsumtion ett effektivt verktyg för elektrifiering av ekonomin, vilket är ett ovillkorligt villkor för att övergången till en koldioxidekonomi ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket framgår av det målscenario som föreslås i den nationella integrerade energi- och klimatplanen 2021-2030.

Ur slutkonsumenternas perspektiv kan egenkonsumtion vara ett mer fördelaktigt ekonomiskt alternativ till den traditionella exklusiva leveransen från nätet. Dessutom uppmuntrar förordningen till lokal självförbrukning och kort sagt till en mer aktiv roll för slutkonsumenterna när det gäller deras energiförsörjning, vilket är ett krav i dagens samhälle.
När det gäller effekterna på elsystemet kommer utvecklingen av självförbrukningen av el att ha olika direkta ekonomiska effekter, som netto är positiva.
När det gäller elsystemets intäkter och kostnader innebär införandet av självförbrukning en lägre elförbrukning från överförings- och distributionsnäten, vilket kan leda till en liten minskning av intäkterna från vägtullar och avgifter i systemet jämfört med ett scenario där det inte finns någon självförbrukning. Denna minskning av intäkterna kommer dock att uppvägas av de ökade intäkterna från elektrifieringen av ekonomin i enlighet med den integrerade nationella energi- och klimatplanen.

Ur slutkonsumentens synvinkel kommer dessutom ny produktion från självförbrukning att leda till en sänkning av energipriset jämfört med ett scenario där självförbrukning inte genomförs. Detta beror på att det finns en ökning av den energi som erbjuds från de sålda överskotten och en minskning av den efterfrågan som tillgodoses av den självförbrukade energin. Till detta ska läggas fördelarna med de lägre tekniska förlusterna till följd av energiflöden i överförings- och distributionsnäten och de lägre marginalkostnaderna för ny nätinfrastruktur.

För att kunna övervaka genomförandet av självförbrukningen och dess potentiella effekter på elsystemets hållbarhet fastställs ett mandat för den nationella kommissionen för marknader och konkurrens att utarbeta och lämna en årlig rapport till ministeriet för ekologisk övergång, som ska informera regeringens delegerade utskott för ekonomiska frågor om slutsatserna i denna rapport och de eventuella åtgärder som det planerar att vidta för att bemöta dem.


III


När det gäller förfarandets brådskande karaktär anges i den fjärde slutbestämmelsen i kungligt lagdekret 15/2018 av den 5 oktober om bemyndigande för utveckling av lagstiftning att "Regeringen ska särskilt, inom högst tre månader från det att detta kungliga lagdekret träder i kraft, utfärda så många bestämmelser som behövs för att utveckla och genomföra bestämmelserna i artikel 18", där den sistnämnda artikeln innehåller det innehåll som rör egenkonsumtion.

I artikel 27 i regeringens lag 50/1997 av den 27 november om brådskande behandling av lagstiftningsinitiativ inom ramen för den allmänna statsförvaltningen fastställs följande: "Ministerrådet kan, på förslag av chefen för den avdelning som lagstiftningsinitiativet avser, godkänna brådskande behandling av förfarandet för utarbetande och godkännande av preliminära lagförslag, kungliga lagstiftningsdekret och kungliga dekret, i något av följande fall: ...a) När det är nödvändigt att förordningen träder i kraft inom den tidsfrist som krävs för att införliva gemenskapsdirektiv eller den tidsfrist som fastställs i andra lagar eller förordningar i Europeiska unionens lagstiftning...".

Som ett resultat av ovanstående godkändes den 7 december 2018 ministerrådets överenskommelse om att tillåta brådskande behandling av det kungliga dekretet om reglering av de administrativa och tekniska villkoren för egenkonsumtion.

Denna förordning har utarbetats med beaktande av de principer som utgör god lagstiftning som avses i artikel 129.1 i lag 39/2015 av den 1 oktober om offentliga myndigheters gemensamma administrativa förfarande. Principerna om nödvändighet och effektivitet är uppfyllda, eftersom det anses att godkännandet av detta kungliga dekret är det idealiska instrumentet för att uppnå de eftersträvade målen och för att uppfylla de mandat som härrör från det kungliga lagdekretet 15/2018 av den 5 oktober.

I enlighet med artikel 26.6 i ovannämnda lag 50/1997 av den 27 november har detta kungliga dekret varit föremål för information till allmänheten och för ett samrådsförfarande genom att det har publicerats på ministeriet för ekologisk övergångs webbplats. Dessutom har utfrågningen också genomförts genom samråd med företrädare för den rådgivande elkommittén vid den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i den tionde övergångsbestämmelsen i lag 3/2013 av den 4 juni om inrättande av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 5.2 a i lag 3/2013 av den 4 juni har bestämmelserna i denna kungliga förordning informerats av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i dess rapport med titeln "Överenskommelse om att utfärda en rapport om förslaget till kunglig förordning om reglering av de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för egenkonsumtion", som godkändes av tillsynskammaren vid dess möte den 21 februari 2019 (IPN/CNMC/005/19).

Med anledning av detta föreskriver jag härmed, på förslag av ministern för ekologisk övergång, med förhandsgodkännande av ministern för territoriell politik och offentliga funktioner, i samförstånd med statsrådet och efter överläggning i ministerrådet vid dess möte den 5 april 2019, följande:

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser.
Artikel 1. Syfte.
Syftet med denna kungliga förordning är att fastställa:
1. De administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för de villkor för självförbrukning av elektrisk energi som fastställs i artikel 9 i lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn.

2. Definitionen av begreppet närliggande anläggningar för egen konsumtion.

3. Utvecklingen av individuell och kollektiv självkonsumtion.

4. Den förenklade kompensationsmekanismen mellan underskott hos självförbrukare och överskott hos deras anslutna produktionsanläggningar.

5. Organisationen, liksom förfarandet för registrering och överföring av uppgifter till det administrativa registret för självförbrukning av elektrisk energi.

Artikel 2. Tillämpningsområde.
1. Bestämmelserna i detta kungliga dekret är tillämpliga på anläggningar och objekt som omfattas av någon av de metoder för egen konsumtion av elektrisk energi som definieras i artikel 9 i lag 24/2013 av den 26 december och som är anslutna till överförings- eller distributionsnätet.

2. Isolerade anläggningar och produktionsgrupper som uteslutande används vid ett avbrott i leveransen av elektrisk energi från elnätet i enlighet med definitionerna i artikel 100 i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, som reglerar verksamheten för transport, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för installationer för elektrisk energi, är undantagna från tillämpningen av detta kungliga dekret.


KAPITEL II
Klassificering och definitioner
Artikel 3. Definitioner.
Vid tillämpningen av bestämmelserna om egen konsumtion i detta kungliga dekret ska följande definitioner gälla:

a) Ansluten konsument: Konsument vid en leveranspunkt som har anslutna installationer nära det interna nätet eller installationer nära det via nätet.

b) Produktionsanläggning: Anläggning som ansvarar för produktion av elektrisk energi från en primär energikälla.

c) Produktionsanläggning: Produktionsanläggning som är registrerad i det administrativa registret över anläggningar för produktion av elektrisk energi vid ministeriet för ekologisk övergång, där anläggningens villkor kommer att återspeglas, särskilt dess respektive effekt.

Dessutom ska de produktionsanläggningar som i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.3 i lag 24/2013 av den 26 december, även om de inte är registrerade i produktionsregistret, också betraktas som produktionsanläggningar och uppfylla följande krav:

i. ha en effekt som inte överstiger 100 kW.

ii. De är kopplade till försörjningsmodaliteter med självkonsumtion.

iii. Kan överföra överskottsenergi till överförings- och distributionsnäten.

d) Isolerad anläggning: En anläggning där det inte finns någon fysisk kapacitet för elektrisk anslutning till överförings- eller distributionsnätet vid någon tidpunkt, vare sig direkt eller indirekt genom sin egen eller någon annans anläggning. Anläggningar som kopplats bort från nätet med hjälp av omkopplingsanordningar eller motsvarande ska inte betraktas som isolerade vid tillämpningen av detta kungliga dekret.

e) Anläggning som är ansluten till nätet: Den produktionsanläggning som är ansluten till en konsumentens nät, som delar nätanslutningsinfrastruktur med en konsument eller som är ansluten till denna genom en direktledning och som har eller kan ha, vid någon tidpunkt, en elektrisk anslutning till överförings- eller distributionsnätet. En produktionsanläggning som är ansluten till nätet kommer också att betraktas som en nätansluten anläggning om den är direkt ansluten till överförings- eller distributionsnätet.

Anläggningar som kopplas bort från nätet med hjälp av brytare eller likvärdiga anordningar ska betraktas som nätanslutna anläggningar vid tillämpningen av detta kungliga dekret.

När det gäller produktionsanläggningar som är anslutna till en konsuments interna nät ska båda anläggningarna anses vara anslutna till nätet när antingen den mottagande anläggningen eller produktionsanläggningen är ansluten till nätet.

f) Direktledning: En ledning vars syfte är att direkt ansluta en produktionsanläggning till en konsument och som uppfyller de krav som fastställs i gällande bestämmelser.

g) Produktionsanläggning nära förbrukningsanläggningarna och i anslutning till dem: Produktions- eller produktionsanläggning som är avsedd att generera elektrisk energi för att försörja en eller flera förbrukare enligt någon av självförbrukningsmodaliteterna där något av följande villkor är uppfyllda:

i. Är anslutna till de anslutna konsumenternas interna nätverk eller är kopplade till dem genom direktlinjer.

ii. Är anslutna till något av de lågspänningsnät som kommer från samma transformatorstation.

iii. De är anslutna, både produktion och förbrukning, med låg spänning och med ett avstånd på mindre än 500 meter mellan dem. För detta ändamål ska avståndet mellan mätutrustningen i dess ortogonala projektion på markplanet tas med.

iv. De är belägna, både produktion och förbrukning, i samma fastighetsreferens enligt deras första 14 siffror eller, i förekommande fall, enligt bestämmelserna i den tjugonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, som reglerar verksamheten för elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall.

De närliggande och tillhörande anläggningar som uppfyller villkor i i denna definition kallas närliggande interna nätanläggningar. De närliggande och tillhörande anläggningar som uppfyller villkoren ii, iii eller iv i denna definition ska kallas närliggande nätanläggningar.

h) Installerad effekt: Med undantag för solcellsanläggningar ska den vara den som definieras i artikel 3 och i den elfte tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni.

När det gäller solcellsanläggningar är den installerade effekten växelriktarens maximala effekt eller, i förekommande fall, summan av växelriktarens maximala effekt.

i) Internt nät: Elektrisk installation som utgörs av de ledare, ställverk och den utrustning som behövs för att tillhandahålla service till en mottagande anläggning som inte tillhör distributions- eller transportnätet.

j) Stödtjänster till produktionen: De som definieras i artikel 3 i den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet, som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, genom vilket den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet godkänns.

De kompletterande produktionstjänsterna kommer att betraktas som försumbara, och kräver därför inte ett särskilt leveransavtal för förbrukningen av de kompletterande produktionstjänsterna, när följande villkor är uppfyllda:

i. De är installationer nära det interna nätverket.

ii. De är produktionsanläggningar med förnybar teknik som är avsedda att försörja en eller flera konsumenter enligt någon av självkonsumtionsformerna och vars installerade effekt är mindre än 100 kW.

iii. På årsbasis är energiförbrukningen för dessa stödtjänster mindre än 1 % av nettoenergin från anläggningen.

k) Anti-urladdningsmekanism: En anordning eller en uppsättning anordningar som förhindrar att elektrisk energi alltid släpps ut i nätet. Dessa anordningar måste uppfylla tillämpliga industriella kvalitets- och säkerhetsföreskrifter och, i synnerhet när det gäller lågspänning, bestämmelserna i ITC-BT-40.

l) Egenkonsumtion: I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.1 i lag 24/2013 av den 26 december ska med egenkonsumtion avses en eller flera konsumenters förbrukning av elektrisk energi från produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och är knutna till dem.

m) Kollektiv självkonsumtion: Man säger att ett konsumtionssubjekt deltar i kollektiv självkonsumtion när han/hon tillhör en grupp av flera konsumenter som på ett överenskommet sätt försörjer sig själva med elektrisk energi som kommer från produktionsanläggningar som ligger nära konsumtionsanläggningarna och som är knutna till dem.

Kollektiv egenkonsumtion kan höra till någon av de former av egenkonsumtion som definieras i artikel 4 när den sker mellan anläggningar som ligger nära det interna nätet.

På samma sätt kan kollektiv självförbrukning höra till någon av de former av självförbrukning med överskott som definieras i artikel 4 när den sker mellan närliggande anläggningar via nätet.

n) Självförbrukad energi per timme vid individuell självförbrukning genom installationer nära det interna nätet, kommer att vara en förbrukares nettoförbrukning av elektrisk energi per timme från produktionsanläggningar nära förbrukningen och som är kopplade till denna.

Denna energi kommer att motsvara den genererade nettoenergin per timme, utom i de fall då den genererade nettoenergin per timme är större än den förbrukade energin per timme, som kommer att beräknas som skillnaden mellan den genererade nettoenergin per timme och överskottsenergin per timme. Den ska i alla fall anses vara noll när värdet av denna skillnad är negativt.

o) Timförbrukad effekt för hjälpproduktionstjänster: Nettosaldo per timme av den elektriska effekt som förbrukas av hjälpproduktionstjänster.

Utrustningen för nettoproduktionsmätning ska användas för att beräkna den. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

p) Timförbrukad energi från nätet: Vid icke-kollektiv självförbrukning eller från närliggande anläggningar via nätet är detta nettosaldo per timme av den elektriska energi som tas emot från överförings- eller distributionsnätet och som inte kommer från närliggande produktionsanläggningar som är knutna till leveranspunkten.

För att beräkna den ska, när det gäller en enskild konsument som har en produktionsanläggning ansluten till sitt interna nät, motsvarande mätutrustning vid gränspunkten användas.

Om det inte finns någon mätutrustning vid gränspunkten ska denna energi beräknas genom skillnaden mellan den energi per timme som förbrukas av den anslutna konsumenten och den energi per timme som den anslutna konsumenten själv förbrukar.
Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

q) Överskottsenergi per timme: Vid icke-kollektiv självförbrukning eller från närliggande anläggningar via nätet, elektrisk nettoenergi per timme som produceras av produktionsanläggningar nära förbrukningsanläggningarna och som är kopplade till dem och som inte självförbrukas av de anslutna konsumenterna.

För att beräkna den ska det utgående energiregistret för den mätutrustning som finns vid motsvarande gränspunkt användas. Om det inte finns någon mätutrustning vid gränspunkten kommer denna energi att beräknas som skillnaden mellan den producerade nettoenergin per timme och den energi per timme som den associerade konsumenten själv förbrukar. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

r) Timenergi som förbrukas av den associerade konsumenten: Vid icke-kollektiv självförbrukning eller från närliggande anläggningar via nätet är det den totala nettoenergin per timme som förbrukas av den konsument som är associerad med en produktionsanläggning.

För att beräkna den används registret för den anslutna konsumentens mätutrustning. I avsaknad av sådan mätutrustning ska detta värde beräknas som summan av den energi per timme som förbrukas av konsumenten och den energi per timme som förbrukas från nätet, minus den energi per timme som förbrukas av motsvarande stödtjänster för produktion. Det ska i alla fall betraktas som noll om det värde som följer av denna beräkning är negativt.

s) Nettoenergi per timme: Vid icke-kollektiv självförbrukning eller självförbrukning från närliggande anläggningar via nätet är detta den bruttoenergi som produceras minus den energi som förbrukas av hjälpproduktionstjänsterna under en timperiod.

För att beräkna den används utrustning för mätning av nettoproduktionen. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

t) Individualiserad självförbrukad timenergi: Nettotimförbrukning per timme som utförs av en konsument som utför kollektiv självförbrukning eller en konsument som är ansluten till en närliggande anläggning via nätet.

Denna energi skall beräknas enligt bilaga I. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

u) Individuellt förbrukad energi per timme: Total nettoenergi per timme som förbrukas av var och en av de konsumenter som bedriver kollektiv självförbrukning eller konsumenter som är knutna till en närliggande anläggning via nätet. För att beräkna den används mätutrustningen vid gränspunkten. I vilket fall som helst kommer det att betraktas som noll om värdet är negativt.

v) Timförbrukad energi från det individualiserade nätet: Nettosaldo per timme av den elektriska energi som tas emot från överförings- eller distributionsnätet för en konsument som inte kommer från närliggande produktionsanläggningar som är knutna till leveranspunkten och som deltar i en kollektiv självförbrukningsanläggning. Denna definition kommer att tillämpas på en närliggande anläggning genom nätet, även om det bara finns en ansluten konsument.

Denna energi kommer att beräknas som skillnaden mellan den individualiserade timenergin som förbrukas av varje konsument och den individualiserade egenförbrukade timenergin, när den senare är större än noll. I vilket fall som helst kommer det att betraktas som noll om värdet är negativt.

w) Individualiserad överskottsenergi per timme: Nettosaldo per timme av den överskottsenergi per timme som motsvarar en konsument som deltar i en kollektiv självförbrukningsanläggning eller en konsument som är ansluten till en närliggande anläggning via nätet.

Denna energi kommer att beräknas som skillnaden mellan den energi som produceras individuellt per timme och den energi som förbrukas individuellt per timme av varje konsument. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

x) Individuellt producerad nettoenergi per timme: Detta ska vara den genererade bruttoenergin minus den energi som förbrukas av hjälpproduktionstjänsterna under en timperiod som motsvarar en konsument i kollektiv självförbrukningsmodalitet eller en konsument som är ansluten till en närliggande anläggning via nätet.

Denna energi skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i bilaga I. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

y) Överskott av energi per timme från produktion: Detta är det nettoöverskott av energi per timme som släpps ut från var och en av de produktionsanläggningar som deltar i kollektiv självförbrukning eller närliggande installation genom nätet.

Denna energi skall beräknas enligt bilaga I. Under alla omständigheter ska det betraktas som noll om värdet är negativt.

z) Effekt som ska faktureras till konsumenten: Detta ska vara den effekt som avtalats eller, i förekommande fall, efterfrågats av konsumenten och som skulle faktureras för att tillämpa tillträdesavgifterna under en tariffperiod vid gränspunkten mot överförings- eller distributionsnätet, i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober, där det fastställs tariffer för tillträde till överförings- och distributionsnätet för elkraft.

aa) Effekt som ska faktureras för stödproduktionstjänster: Detta ska vara den effekt som den associerade producenten har avtalat om, eller i förekommande fall efterfrågar, för sina stödproduktionstjänster, som skulle faktureras för att tillämpa tillträdesavgifter under en tariffperiod vid gränspunkten mot överförings- eller distributionsnätet, i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober 2001.

bb) Effekt som krävs för förbrukningen: Detta ska vara den effekt som krävs för förbrukningsanläggningarna under en tariffperiod. När det gäller icke-kollektiv självförbrukning från det interna nätet beräknas den som summan av den effekt som ska faktureras konsumenten och som skulle faktureras för tillämpningen av tillträdesavgifterna under en tariffperiod om effektkontrollen utfördes med hjälp av den mätutrustning som finns vid gränspunkten och som registrerar den timvis förbrukade effekten från nätet, plus den maximala produktionseffekten under tariffperioden. I alla andra fall ska det vara den effekt som krävs vid motsvarande gränspunkt.

Artikel 4. Klassificering av metoder för egen konsumtion.
1. Följande klassificering av självkonsumtionsformer fastställs:

a) Försörjningsmodalitet med självförbrukning utan överskott. Motsvarar de villkor som anges i artikel 9.1 a i lag 24/2013 av den 26 december. I dessa fall måste det finnas en mekanism för att förhindra att överskottsenergi förs in i överförings- eller distributionsnätet. I detta fall kommer det att finnas en enda typ av subjekt av dem som anges i artikel 6 i lag 24/2013 av den 26 december, som kommer att vara konsumentobjektet.

b) Typ av försörjning med självförbrukning med överskott. Motsvarar de villkor som anges i artikel 9.1.b i lag 24/2013 av den 26 december. På detta sätt kan produktionsanläggningar nära och i anslutning till förbrukningsanläggningarna, förutom att leverera energi för egen konsumtion, överföra överskottsenergi till överförings- och distributionsnäten. I dessa fall kommer det att finnas två typer av subjekt av dem som anges i artikel 6 i lag 24/2013 av den 26 december, nämligen konsumenten och producenten.

2. Leveransmodaliteten med egen konsumtion med överskott är uppdelad i:

a) Modalitet med överskott med kompensation: De fall av leverans med självförbrukning med överskott där konsumenten och producenten frivilligt väljer att dra nytta av en mekanism för kompensation av överskott kommer att höra till denna modalitet. Detta alternativ är endast möjligt i de fall där alla följande villkor är uppfyllda:

i. Den primära energikällan är förnybar.

ii. Den totala effekten av de tillhörande produktionsanläggningarna överstiger inte 100 kW.

iii. Om det är nödvändigt att ingå ett leveransavtal för hjälpproduktionstjänster har konsumenten ingått ett enda leveransavtal för den tillhörande förbrukningen och för hjälpproduktionskonsumtionen med ett marknadsföringsföretag, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2 i detta kungliga dekret.

iv. Konsumenten och den associerade producenten har undertecknat ett avtal om kompensation för överskott av egen konsumtion enligt definitionen i artikel 14 i detta kungliga dekret.

v. Produktionsanläggningen har inte beviljats något ytterligare eller särskilt ersättningssystem.

b) Modalitet med överskott som inte omfattas av kompensation: Alla de fall av egen konsumtion med överskott som inte uppfyller något av kraven för att tillhöra modalitet med överskott som omfattas av kompensation eller som frivilligt väljer att inte omfattas av denna modalitet kommer att tillhöra denna modalitet.

3. Utöver de ovannämnda typerna av egenkonsumtion kan egenkonsumtion klassificeras som individuell eller kollektiv, beroende på om det är en eller flera konsumenter som är knutna till produktionsanläggningarna.

Vid kollektiv självförbrukning måste alla deltagande konsumenter som är anslutna till samma produktionsanläggning tillhöra samma självförbrukningsform och individuellt meddela distributionsföretaget som avläsningsansvarig, direkt eller via marknadsföringsföretaget, samma avtal som undertecknats av alla deltagare och som innehåller distributionskriterierna, i enlighet med vad som anges i bilaga I.

4. En konsumentens leveranspunkt eller installation ska uppfylla de krav som fastställs i de tillämpliga bestämmelserna.

5. De parter som omfattas av någon av de reglerade formerna för egenkonsumtion kan ansöka om andra former av egenkonsumtion, genom att anpassa sina anläggningar och anpassa sig till bestämmelserna i de rättsliga, tekniska och ekonomiska system som regleras i detta kungliga dekret och i de övriga bestämmelser som kan vara tillämpliga på dem.

Utan hinder av det föregående:

i. Vid kollektiv självkonsumtion ska ändringen genomföras samtidigt av alla konsumenter som deltar i den kollektiva självkonsumtionen och som är kopplade till samma produktionsanläggning.

ii. En konsument får inte i något fall samtidigt vara ansluten till mer än en av de självkonsumtionsformer som regleras i denna artikel.

iii. I de fall då självförbrukningen sker med hjälp av närliggande installationer och är kopplad till nätet, ska självförbrukningen höra till leveransmodaliteten med självförbrukning med överskott.

6. För de personer som deltar i någon form av kollektiv självförbrukning eller konsument som är ansluten till en närliggande anläggning via nätet, ska hänvisningarna i denna kungliga förordning till den energi per timme som förbrukas från nätet förstås som hänvisningar till den energi per timme som förbrukas från det individualiserade nätet, och hänvisningarna till den energi per timme som förbrukas av den självförbrukade ska förstås som hänvisningar till den individualiserade energin per timme som förbrukas av den självförbrukade, Hänvisningar till energi per timme som förbrukas av den associerade konsumenten ska förstås som hänvisningar till individualiserad energi per timme som förbrukas, hänvisningar till genererad nettoenergi per timme ska förstås som hänvisningar till individualiserad nettoenergi per timme som genereras och hänvisningar till överskottsenergi per timme ska förstås som hänvisningar till individualiserad överskottsenergi per timme.


KAPITEL III
Rättsliga bestämmelser för självförbrukningsformer
Artikel 5. Allmänna krav för att utnyttja en form av egen konsumtion.
1. De tillhörande produktionsanläggningarna och leveranspunkterna ska uppfylla de krav på teknik, drift och informationsutbyte som finns i elbranschens föreskrifter och i tillämpliga nationella och europeiska industri-, nationella och europeiska kvalitets- och säkerhetsföreskrifter.

Distributionsföretaget eller, i förekommande fall, överföringsföretaget ska inte ha några rättsliga skyldigheter i fråga om nätanslutningsanläggningar som inte ägs av dem.

2. Vid all typ av självförbrukning kan konsumenten och ägaren av produktionsanläggningen vara olika fysiska eller juridiska personer, oavsett vem som äger förbruknings- och produktionsanläggningen.

3. Vid självkonsumtion utan överskott är det konsumenten som äger leveranspunkten och som även äger de produktionsanläggningar som är anslutna till hans nät. Vid kollektiv självkonsumtion utan överskott ska äganderätten till produktionsanläggningen och mekanismen mot överskott delas solidariskt av alla konsumenter som är knutna till produktionsanläggningen.

I dessa fall, utan att det påverkar de avtal som undertecknats mellan parterna, kommer konsumenten eller, i förekommande fall, konsumenterna att vara ansvariga för bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta kungliga dekret och acceptera de konsekvenser som avbrottet av den ovannämnda punkten, med tillämpning av gällande bestämmelser, skulle kunna medföra för någon av parterna. Vid självkonsumtion utan kollektivt överskott ska de konsumenter som är knutna till produktionsanläggningen vara solidariskt ansvariga gentemot elsystemet för denna produktionsanläggning.

4. När det gäller försörjningsformer med självförbrukning med överskott, när produktionsanläggningar nära och i anslutning till förbrukningen delar infrastrukturer för anslutning till överförings- eller distributionsnätet eller är anslutna till en konsuments interna nät, ska konsumenter och producenter vara solidariskt ansvariga för bristande efterlevnad av de föreskrifter som ingår i detta kungliga dekret, och acceptera konsekvenserna av att den ovannämnda punkten kopplas bort, Det tillträdesavtal som konsumenten, med tillämpning av gällande bestämmelser, kan ingå med någon av parterna, inklusive omöjligheten för producenten att sälja energi och få den ersättning som skulle ha kommit honom till del eller omöjligheten för konsumenten att köpa energi. Det tillträdesavtal som konsumenten och, i förekommande fall, producenten, antingen direkt eller genom marknadsföringsföretaget, ingår med distributionsföretaget ska innehålla bestämmelserna i detta avsnitt.

5. Vid leveransformer med egen konsumtion med överskott ska ägarna till produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och som är anslutna till dem uteslutande för konsumtion av deras stödproduktionstjänster betraktas som konsumenter.

6. Om det finns farliga installationer på grund av bristande överensstämmelse med de tekniska kraven eller om mätutrustningen eller spillskyddet har manipulerats, får distributionsföretaget eller, i förekommande fall, överföringsföretaget avbryta leveransen i enlighet med bestämmelserna i artikel 87 i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december.

7. Lagringselement får installeras i de självförbrukningsanläggningar som regleras i detta kungliga dekret, om de har de skydd som fastställs i tillämpliga bestämmelser om säkerhet och industriell kvalitet.

Lagringselementen ska installeras på ett sådant sätt att de delar mätutrustning som registrerar nettoproduktionen, mätutrustning vid gränspunkten eller mätutrustning hos den anslutna konsumenten.

Artikel 6. Kvaliteten på tjänsterna.
1. När det gäller incidenter som orsakas i överförings- eller distributionsnätet av anläggningar som omfattas av någon av de former av egenkonsumtion som definieras i detta kungliga dekret, ska bestämmelserna i lag 24/2013 av den 26 december och i dess tillämpningsföreskrifter, särskilt bestämmelserna i kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till nätet av små anläggningar för produktion av elektrisk energi, för anläggningar som omfattas av dess tillämpningsområde och i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, tillämpas.

2. Distributionsföretaget eller, i förekommande fall, överföringsföretaget ska inte ha någon rättslig skyldighet när det gäller tjänstens kvalitet på grund av incidenter som beror på fel i de anslutningsinstallationer som delas av producenten och konsumenten.

3. Det avtal om tillträde som konsumenten, antingen direkt eller genom marknadsföringsföretaget, ingår med distributionsföretaget eller, i förekommande fall, överföringsföretaget, ska uttryckligen innehålla bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 7. Tillträde till och anslutning till nätet vid självförbrukning.
1. När det gäller tillträdes- och anslutningstillstånd ska de parter som omfattas av dessa tillstånd för att omfattas av någon av självförbrukningsbestämmelserna:

a) När det gäller förbrukningsanläggningar, både i självförbrukningsmodaliteter utan överskott och i självförbrukningsmodaliteter med överskott, ska konsumenterna ha tillträdes- och anslutningstillstånd för sina förbrukningsanläggningar, i förekommande fall.

b) När det gäller produktionsanläggningar, i enlighet med bestämmelserna i den andra tilläggsbestämmelsen i kungligt lagdekret 15/2018 av den 5 oktober om brådskande åtgärder för energiomställning och konsumentskydd:

i. De produktionsanläggningar som tillhör de konsumenter som omfattas av självkonsumtion utan överskott kommer att undantas från kravet på tillträdes- och anslutningstillstånd.

ii. När det gäller självkonsumtion med överskott kommer produktionsanläggningar med en effekt på högst 15 kW som är belägna på exploaterad mark som har de anläggningar och tjänster som krävs enligt lagstiftningen om stadsplanering att undantas från kravet på tillträdes- och anslutningstillstånd.
iii. Vid egenkonsumtion med överskott måste de producenter som inte omfattas av bestämmelserna i avsnitt ii ovan ha motsvarande tillträdes- och anslutningstillstånd för varje produktionsanläggning i närheten av och i anslutning till de konsumtionsanläggningar som de äger.

2. När det gäller upphandling av elkraftsleveranser ska de särskilda bestämmelserna för elsektorn i denna fråga tillämpas.

Artikel 8. Tillträdesavtal i samband med egenkonsumtion.

1. Allmänt gäller att för att kunna utnyttja någon av egenkonsumtionsformerna, eller om man redan har utnyttjat en reglerad egenkonsumtionsform, när den installerade effekten i produktionsanläggningen ändras, måste var och en av de konsumenter som har ett tillträdesavtal för sina förbrukningsanläggningar meddela denna omständighet till distributionsföretaget, eller i förekommande fall till överföringsföretaget, direkt eller via marknadsföringsföretaget. Distributionsföretaget eller, i förekommande fall, transportföretaget har tio dagar på sig från mottagandet av denna underrättelse för att ändra det motsvarande befintliga tillträdesavtalet i enlighet med gällande bestämmelser så att detta framgår och för att skicka det till konsumenten. Konsumenten har tio dagar från mottagandet för att meddela transport- eller distributionsföretaget om eventuella meningsskiljaktigheter. Underlåtenhet att göra detta ska anses vara ett tyst godkännande av villkoren i avtalet.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående kommer ändringen av tillträdesavtalet för de konsumenter som är anslutna till lågspänning, där produktionsanläggningen är en lågspänningsanläggning och den installerade generatoreffekten är mindre än 100 kW och som bedriver egenkonsumtion, att utföras av distributionsföretaget på grundval av den dokumentation som de autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla har skickat till företaget till följd av skyldigheterna i de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning. De autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla ska skicka denna information till distributionsföretagen inom tio dagar efter det att de mottagit den. Distributionsbolaget ska skicka denna ändring av avtalet till marknadsföringsbolagen och motsvarande konsumenter inom fem dagar efter mottagandet av den dokumentation som skickats av den autonoma regionen eller staden. Konsumenten har tio dagar på sig från mottagandet för att meddela transport- eller distributionsföretaget om eventuella invändningar. Underlåtenhet att göra detta ska anses vara ett tyst godkännande av villkoren i avtalet.

2. För att kunna utnyttja någon av självförbrukningsmetoderna måste de konsumenter som inte har ett avtal om tillträde till sina förbrukningsanläggningar teckna ett avtal om tillträde till distributionsföretaget direkt eller via marknadsföringsföretaget, vilket återspeglar denna omständighet.

3. Vid egen konsumtion med överskott som inte är föremål för kompensation och som kräver ett leveransavtal för hjälpproduktionstjänster måste dessutom ägaren till varje produktionsanläggning som ligger nära och är knuten till konsumtionsanläggningarna teckna ett tillträdesavtal med distributionsföretaget för deras hjälpproduktionstjänster direkt eller via leverantörsföretaget, eller ändra det befintliga avtalet i enlighet med gällande bestämmelser för att återspegla denna omständighet.

Datumet för registrering eller ändring av konsumentens avtal om tillträde och, i förekommande fall, av kompletterande produktionstjänster ska vara detsamma.

4. Utan hinder av ovanstående får parterna ingå ett enda gemensamt avtal om tillträde till stödtjänster för produktion och tillhörande förbrukning, om de uppfyller följande krav:

a) Produktionsanläggningarna är anslutna till konsumentens interna nät.

b) Konsumenten och ägarna till produktionsanläggningarna är samma fysiska eller juridiska person.

5. Den permanenta tiden i den valda formen av egenkonsumtion ska vara minst ett år från den dag då tillträdesavtalet eller de avtal som ingåtts i enlighet med bestämmelserna i de föregående avsnitten registrerades eller ändrades, vilket kan förlängas automatiskt.

Artikel 9. Energileveransavtal för egen konsumtion.
1. Den konsument som är medlem i en självförbrukningsform och den associerade producenten, i självförbrukningsformen med överskott för sina stödproduktionstjänster, får förvärva energin antingen som direktkonsumenter på produktionsmarknaden eller genom ett marknadsföringsföretag. I det senare fallet kan leveransavtalet vara på den fria marknaden eller på något av de sätt som föreskrivs i kungligt dekret 216/2014 av den 28 mars, där metoden för beräkning av frivilliga priser för små elkonsumenter och deras lagliga avtalssystem fastställs.

De avtal som de i förekommande fall tecknar med ett marknadsföringsföretag måste uttryckligen ange vilken typ av egenkonsumtion de har tecknat sig för och uppfylla de minimivillkor som fastställs i gällande bestämmelser, även om ingen energi överförs till näten vid något tillfälle.

Referensleverantörerna får under inga omständigheter avvisa avtalsändringar för de konsumenter som har rätt till frivilliga priser för småkonsumenter som bedriver självförbrukning och uppfyller alla krav i de tillämpliga bestämmelserna.

2. Trots vad som sägs ovan får innehavaren av detta avtal, om kraven i artikel 8.4 är uppfyllda och ett enda gemensamt avtal om tillträde undertecknas för stödtjänster för produktion och för tillhörande förbrukning, underteckna ett enda leveransavtal.

3. När en konsument utnyttjar någon av de former av egenkonsumtion som regleras i detta kungliga dekret ska det distributionsföretag som konsumenten är ansluten till, efter att ha mottagit motsvarande dokumentation från alla deltagande parter, informera motsvarande marknadsförare om från vilket datum den form av egenkonsumtion som konsumenten utnyttjar träder i kraft och, i förekommande fall, villkoren för överenskommelsen om distributionskoefficienter och villkoren för den förenklade kompensationsmekanismen, såvida inte marknadsföraren själv har anmält detta. För detta ändamål ska distributionsföretaget ha en period på högst fem arbetsdagar för detta meddelande.


KAPITEL IV
Krav på energimätning och energihantering
Artikel 10. Mätutrustning för de anläggningar som ingår i de olika typerna av självförbrukning.
1. De parter som är involverade i någon av formerna för egenkonsumtion ska ha den mätutrustning som krävs för korrekt fakturering av de priser, tariffer, avgifter, tillträdesavgifter och andra kostnader och tjänster i systemet som är tillämpliga för dem.

Avläsaren ska i förekommande fall tillämpa motsvarande förlustkoefficienter som fastställs i föreskrifterna.

2. I allmänhet ska konsumenter som använder någon form av självförbrukning ha dubbelriktad mätutrustning vid gränspunkten eller, i förekommande fall, mätutrustning vid varje gränspunkt.

3. Dessutom måste produktionsanläggningarna ha mätutrustning som registrerar nettoproduktionen i något av följande fall:

i. Kollektiv självkonsumtion genomförs.

ii. Produktionsanläggningen är en närliggande nätansluten anläggning.

iii. Produktionstekniken är inte förnybar, kraftvärme eller avfall.

iv. Vid egen konsumtion med överskott som inte täcks av kompensation, om det inte finns ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2.

v. Produktionsanläggningar med en nominell skenbar effekt som är lika med eller större än 12 MVA.

4. Utan hinder av vad som anges i avsnitten 2 och 3 får de personer som abonnerar på den individuella självförbrukningen med överskott som inte är föremål för kompensation använda följande mätkonfiguration, så länge den garanterar vad som anges i avsnitt 1 och tillåter tillgång till mätutrustningen för den person som ansvarar för avläsningen:

a) En dubbelriktad mätutrustning som mäter den genererade nettoenergin per timme.

b) En mätutrustning som registrerar den totala energi som förbrukas av den associerade konsumenten.

5. I någon av de konfigurationer som avses i avsnitten 3 och 4 i denna artikel, i de fall då det finns mer än en produktionsanläggning och ägarna till dessa är olika fysiska eller juridiska personer, ska kravet på mätutrustning som registrerar nettoproduktionen utvidgas till att gälla för var och en av anläggningarna. Ovanstående skyldighet ska vara frivillig i de fall då det finns mer än en produktionsanläggning och ägaren till denna är samma fysiska eller juridiska person.

6. På samma sätt kan den dubbelriktade mätutrustning som mäter den producerade nettoenergin per timme på frivillig basis ersättas med utrustning som mäter bruttoproduktionen och utrustning som mäter förbrukningen av stödtjänster.

Artikel 11. Allmänna krav på mätning för de anläggningar som ingår i de olika formerna av självförbrukning.
1. Mätpunkterna för de anläggningar som ingår i självförbrukningsmodaliteterna ska uppfylla de krav och villkor som fastställs i den enhetliga förordningen om mätpunkter för elsystemet, som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, och de gällande bestämmelserna om mätning och industriell säkerhet och kvalitet, och uppfylla de krav som krävs för att möjliggöra och garantera en korrekt mätning och fakturering av den cirkulerande energin.

2. Mätutrustningen ska installeras i motsvarande interna nät, så nära gränspunkten som möjligt för att minimera energiförlusterna, och ska ha kapacitet att mäta med en upplösning på minst en timme.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om ytterligare mätutrustning för ersättning eller för tillhandahållande av tilläggstjänster ska de parter som deltar i någon av formerna för egenkonsumtion ha den mätutrustning som krävs för korrekt fakturering enligt artikel 10.

3. De som ansvarar för avläsningen av varje gränspunkt ska vara de som fastställs i den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet som godkändes genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti.

För de konsumenter som ingår i självförbrukningsmodellen utan överskott och i självförbrukningsmodellen med överskott som ingår i ersättningen, kommer den som ansvarar för avläsning av all mätutrustning att vara distributören, i egenskap av ansvarig för avläsning av konsumenternas gränspunkter.

Den som ansvarar för avläsningen är under alla omständigheter skyldig att avläsa de energimätningar som motsvarar dem och, i förekommande fall, kontrollera överskott av effekt och reaktiv energi samt nettostorlek per timme och göra dem tillgängliga för deltagarna i mätningen i enlighet med gällande bestämmelser.

För att kunna utföra sina uppgifter ska den avläsningsansvarige dock ha tillgång till alla mätdata för den utrustning som behövs för att utföra nettostorleksbalanserna per timme.

I de fall då det inte finns någon fast mätning vid en mätpunkt ska bestämmelserna i artikel 31 i den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet, som godkändes genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, tillämpas.

Den avläsningsansvarige ska skicka den information som är uppdelad i enlighet med definitionerna i artikel 3 i detta kungliga dekret för korrekt fakturering till återförsäljarna av de konsumenter som har tecknat sig för någon typ av självförbrukning och motsvarande energiuppgörelser på marknaderna. I synnerhet ska den sända informationen tillräckligt detaljerat för att i förekommande fall kunna tillämpa den mekanism för kompensation för överskott som föreskrivs i artikel 14.

Artikel 12. Särskilda krav på mätning för de anläggningar som ingår i de olika formerna av självförbrukning.
1. Mätutrustningen ska ha de krav på precision och kommunikation som motsvarar dem i enlighet med konsumentens avtalade effekt, den nominella synliga effekten hos den anslutna produktionsanläggningen och gränserna för utbytt energi, i enlighet med artikel 7 i den enhetliga förordningen om mätpunkter som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti.

2. Dessutom:

i. När det gäller mätpunkter av typ 5 måste de integreras i fjärrstyrnings- och fjärrmätningssystemen för deras avläsare.

ii. När det gäller mätpunkter av typ 4 ska mätutrustningen uppfylla de krav som fastställs i den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, och utvecklingsbestämmelserna för mätpunkter av typ 4 och 5, beroende på vilket som är mest krävande i varje enskilt fall.

iii. När det gäller mätpunkter av typ 3 ska de ha fjärrkommunikationsanordningar med liknande egenskaper som de som fastställts för generationsmätpunkter av typ 3.

3. När mätkonfigurationen kräver mer än en mätutrustning ska de skyldigheter avseende mätning, avräkning och fakturering som fastställs i den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet, som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti 2007, och andra tillämpliga bestämmelser vara desamma för alla mätutrustningar och motsvara den mest krävande typen av dem alla.


KAPITEL V
Hantering av producerad och förbrukad elkraft
Artikel 13. Ekonomisk ordning för överskottsel och förbrukad el.
1. Den effekt som köps av den anslutna konsumenten ska vara den timförbrukade effekten från nätet i följande fall:

i. i. Konsumenter som använder sig av självkonsumtion utan överskott.

ii. Konsumenter med självförbrukningsmodalitet med överskott som är föremål för kompensation.

iii. Konsumenter som använder sig av självförbrukningsmetoden med överskott som inte är föremål för kompensation och som har ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2.

2. Den associerade konsumenten som är medlem i självförbrukningen med överskott och som inte omfattas av de fall som avses i avsnitten 1.ii och 1.iii i denna artikel ska köpa den energi som motsvarar den timförbrukade energi som förbrukas från nätet och som inte är avsedd för förbrukning av stödtjänster för produktion.

3. Den person som har tecknat sig för någon form av egenkonsumtion kommer att omfattas av de avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnäten och de avgifter för elsystemet som fastställs i kapitel VI i detta kungliga dekret.

4. Den producent som är medlem i självförbrukningsmodaliteten med överskott som inte är föremål för kompensation kommer att få motsvarande ekonomiska överväganden för den överskottsenergi per timme som hälls in, i enlighet med gällande bestämmelser. När det gäller anläggningar med ett särskilt ersättningssystem som omfattas av självförbrukningsmodaliteten med överskott som inte är föremål för ersättning, ska detta i tillämpliga fall tillämpas på nämnda överskottsenergi per timme som har släppts ut.

5. Effektfaktorn ska i allmänhet regleras vid gränspunkten med hjälp av den mätutrustning som är placerad vid gränspunkten och som registrerar den timvis förbrukade effekten från nätet och, i förekommande fall, mätutrustningen för nettoproduktion.

6. Om ägaren till den leveranspunkt som omfattas av självförbrukningsmodaliteten tillfälligt inte har ett gällande leveransavtal med en leverantör på den fria marknaden och inte är en direktkonsument på marknaden, kommer den dock att levereras av referensleverantören till den sistahandstaxa som motsvarar den energi som förbrukas från nätet per timme, i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.1 b i kungligt dekret 216/2014 av den 28 mars. I dessa fall kommer överskottsenergi per timme från den tillhörande produktionsanläggningen att överföras till elsystemet utan någon form av ekonomisk motprestation i samband med överföringen.

7. De begränsningar som anges i artiklarna 53.5 och 53.6 i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni ska inte tillämpas på förvaltning och försäljning av energi från produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och som är knutna till dessa i fall av leverans med självkonsumtion med överskott som utförs med teknik för förnybar produktion.

Artikel 14. Förenklad ersättningsmekanism.
1. I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.5 och artikel 24.4 i lag 24/2013 av den 26 december definieras avtalet om kompensation för överskott som det avtal som ingås mellan producenten och den anslutna konsumenten enligt modaliteten egenkonsumtion med överskott som är föremål för kompensation, för att upprätta en förenklad kompensationsmekanism mellan underskotten i deras förbrukning och de totala överskotten i deras anslutna produktionsanläggningar. I enlighet med bestämmelserna i artikel 25.4 i lag 24/2013 av den 26 december kommer denna typ av kontrakt att uteslutas från anbudssystemet.

I avtalet om överskottsersättning för de subjekt som bedriver kollektiv självkonsumtion används i förekommande fall de distributionskriterier som sammanfaller med dem som meddelats distributionsföretaget, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.3.

2. Konsumenter som bedriver kollektiv självkonsumtion utan överskott kan också frivilligt utnyttja en förenklad kompensationsmekanism. I detta fall är det inte nödvändigt att ha ett avtal om kompensation för överskott, eftersom det inte finns någon producent, utan det räcker med ett avtal mellan alla konsumenter som i förekommande fall använder sig av distributionskriterier som sammanfaller med dem som meddelats distributionsföretaget, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.3.

3. Den förenklade kompensationsmekanismen ska bestå av en ekonomisk balans av den energi som förbrukats under faktureringsperioden med följande egenskaper:

i. Om kunden har ett leveransavtal med en fri leverantör:

a. Den energi som förbrukas från nätet varje timme värderas till det timpris som parterna kommit överens om.

b. Överskottsenergin per timme värderas till det timpris som parterna kommit överens om.

ii. Om det finns ett leveransavtal till frivilligt pris för småkonsumenten med en referensmarknadsförare:

a. Den energi som förbrukas från nätet per timme kommer att värderas till energikostnaden per timme för det frivilliga priset för småkonsumenter per timme, TCUh, som definieras i artikel 7 i kungligt dekret 216/2014 av den 28 mars.

b. Överskottsenergi per timme ska värderas till det genomsnittliga timpriset, Pmh, som erhålls från resultaten av den dagliga och intradagliga marknaden under timme h, minus kostnaden för CDSVh-avvikelserna, som definieras i artiklarna 10 respektive 11 i kungligt dekret 216/2014 av den 28 mars.

Det ekonomiska värdet av överskottsenergin per timme får under inga omständigheter överstiga det ekonomiska värdet av den energi per timme som förbrukats från nätet under faktureringsperioden, som inte får överstiga en månad.

Om konsumenter och associerade producenter väljer att utnyttja denna kompensationsmekanism får producenten inte heller delta i någon annan mekanism för försäljning av energi.

4. Den överskottsenergi per timme från de konsumenter som utnyttjar den förenklade kompensationsmekanismen kommer inte att betraktas som energi som ingår i det elektriska energisystemet och kommer följaktligen att undantas från att betala de avgifter för tillträde som fastställs i kungligt dekret 1544/2011 av den 31 oktober, där det fastställs vilka avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnäten som elproducenterna ska betala, även om marknadsföraren kommer att ansvara för balanseringen av denna energi.

5. För att den förenklade kompensationsmekanismen ska kunna tillämpas måste de konsumenter som omfattas av denna mekanism skicka samma avtal om kompensation för överskott, eller i förekommande fall ett avtal mellan alla deltagande parter, direkt till distributionsföretaget eller via sin marknadsförare, med begäran om tillämpning av mekanismen, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1. Vid kollektiv självkonsumtion utan överskott ska samma avtal skickas mellan alla berörda konsumenter, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 2.

6. I de fall konsumenter som använder sig av den förenklade kompensationsmekanismen och som tillhandahålls av en referenshandlare ska denne fakturera enligt följande villkor:

i. Den ska genomföra faktureringen enligt de villkor som anges i kungligt dekret 216/2014 av den 28 mars.

ii. På de belopp som skall faktureras före skatt skall den överskjutande energitiden per timme diskonteras och värderas i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 2.ii.b i denna artikel. I enlighet med bestämmelserna i nämnda avsnitt ska det belopp som ska dras av vara sådant att det ekonomiska värdet av överskottsenergin per timme inte i något fall får överstiga det ekonomiska värdet av den energi per timme som förbrukats från nätet under faktureringsperioden.

iii. För utsatta konsumenter som omfattas av den sociala bonusen ska skillnaden mellan de två tidigare beloppen omfattas av bestämmelserna i artikel 6.3 i kungligt dekret 897/2017 av den 6 oktober, som reglerar siffran för den utsatta konsumenten, den sociala bonusen och andra skyddsåtgärder för inhemska elkonsumenter.

iv. När det slutliga beloppet har erhållits ska motsvarande skatter tillämpas på det.

Artikel 15. Avräkning och fakturering vid självförbrukning.
1. Parter som omfattas av någon typ av egenkonsumtion och som förvärvar den timförbrukade effekten från nätet direkt på produktionsmarknaden ska avräkna sin effekt i enlighet med bestämmelserna i avräkningsbestämmelserna för produktionsmarknaden.

Parter som köper timvis förbrukad el från nätet genom ett handelsföretag ska avräkna sin el i enlighet med månadsavtalen mellan parterna, på grundval av faktiska timavläsningar och deras tillämpliga bestämmelser, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 14.

2. Distributionsbolaget ska ansvara för faktureringen av nätverksavgifterna och de elnätsavgifter som motsvarar dem, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 9.5 i lag 24/2013 av den 26 december.

Om konsumenten har avtalat om tillträde till näten via en marknadsförare, fakturerar marknadsföraren konsumenten för motsvarande avgifter för nättillträde och elnätsavgifter, med en uppdelning av dessa poster på fakturan. Marknadsföringsföretaget kommer att ge de insamlade beloppen den destination som anges i bestämmelserna.

När det gäller direkta konsumenter på marknaden ska dessa konsumenter ta på sig de avgifter som i förekommande fall motsvarar dem i enlighet med gällande bestämmelser.

3. För avräkning av den överskottsenergi per timme som avges av produktionsanläggningar som omfattas av självförbrukning med överskott och som inte omfattas av kompensation ska de allmänna bestämmelserna för produktionsverksamhet tillämpas.


KAPITEL VI
Tillämpning av avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnäten och avgifter för självförbrukningsmetoder.
Artikel 16. Avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnätet för elproducenter.
När det gäller självkonsumtion med överskott som inte är föremål för kompensation ska ägarna till produktionsanläggningarna betala de tillträdesavgifter som fastställs i kungligt dekret 1544/2011 av den 31 oktober för den överskottsenergi som släpps ut per timme.

Artikel 17. Tillträdesavgifter till överförings- och distributionsnäten som gäller för förbrukning i självförbrukningsmodaliteter.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.5 i lag 24/2013 av den 26 december kommer självförbrukad energi från förnybara källor, kraftvärme eller avfall att undantas från alla typer av vägtullar.

Villkoren för att teckna avtal om tillträde till näten och villkoren för att tillämpa avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnäten skall vara de som gäller i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober om fastställande av tariffer för tillträde till överförings- och distributionsnäten för el, utan att det påverkar tillämpningen av de särdrag som fastställs i denna artikel.

2. Följande kriterier ska tillämpas för att fastställa faktureringskomponenterna i tillträdesavgifterna till överförings- och distributionsnäten för de parter som använder självförbrukningsmodaliteten utan överskott, de som använder självförbrukningsmodaliteten med överskott som erhåller kompensation och de som använder självförbrukningsmodaliteten med överskott som inte erhåller kompensation och som har ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2:

(a) För att fastställa effektfaktureringsterminen för vägtullar för nättillträde ska effektkontrollen utföras med hjälp av den mätutrustning som finns vid gränspunkten.

b) För att fastställa faktureringsterminen för aktiv energi ska den energi som ska beaktas vara den energi per timme som förbrukas från nätet.

c) För att i förekommande fall fastställa faktureringsterminen för reaktiv energi ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten och, i förekommande fall, mätutrustningen för nettoproduktion användas.

3. Följande kriterier ska tillämpas för att fastställa faktureringskomponenterna i avgifterna för tillträde till överförings- och distributionsnäten för de parter som omfattas av självförbrukningsmetoden med överskott som inte täcks av kompensation och som inte har ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2, och för den associerade producenten för dess stödtjänster för produktion:

(a) För fastställande av effektfaktureringsterminen för tillträdesavgifter ska effektkontrollen utföras med beaktande av följande:

1. När den timförbrukade effekten som förbrukas av de stödjande produktionstjänsterna är större än noll:

i. När den effekt per timme som förbrukas av de stödjande produktionstjänsterna är större än noll: i. För kontroll av den associerade konsumentens effekt:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten användas.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska den anslutna konsumentens mätutrustning användas.

ii. Effektstyrningen av förbrukningen av hjälpproduktionstjänster ska utföras med hjälp av utrustning som registrerar den nettotimmeffekt som genereras för detta ändamål.

2. När den genererade nettoeffekten per timme är större än noll, för att styra effekten hos den tillhörande konsumenten:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten användas.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska den anslutna konsumentens mätutrustning användas.

b) För att fastställa faktureringsterminen för aktiv energi ska den energi som ska beaktas vara:

1. När den energi som förbrukas per timme av hjälpproduktionstjänsterna är större än noll:

i. Fakturering av den aktiva energin för den associerade konsumenten:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den göras för den energi som motsvarar den energi per timme som förbrukas från nätet minus den energi per timme som förbrukas av motsvarande extraproduktionstjänster.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska den utföras för den energi som förbrukas per timme av den anslutna konsumenten.

ii. Faktureringen av aktiv energi för förbrukning av produktionsstödtjänster ska baseras på den energi per timme som förbrukas av produktionsstödtjänsterna, med hjälp av utrustning som registrerar den nettoenergi per timme som genereras för detta ändamål.

2. När den producerade nettoenergin per timme är större än noll ska faktureringen av den associerade konsumentens aktiva energi ske genom:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den timförbrukade effekten från nätet faktureras.

b. Om anläggningen har den mätarkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska den beräknas som skillnaden mellan den energi per timme som förbrukas av den anslutna konsumenten och den energi per timme som förbrukas av denne själv, med användning av den anslutna konsumentens mätutrustning och den utrustning som registrerar den genererade nettoenergin per timme.

c) För att i förekommande fall fastställa faktureringsterminen för reaktiv energi ska följande användas:

i. Fakturering av den associerade konsumenten kommer att ske:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den utföras med hjälp av den mätutrustning som finns vid gränspunkten.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska den utföras med hjälp av den anslutna konsumentens mätutrustning.

ii. Faktureringen av den reaktiva energin från förbrukningen av hjälpproduktionstjänster ska ske med hjälp av utrustning som registrerar den genererade nettoenergin per timme.

4. För att fastställa komponenterna i faktureringen av tillträdesavgifter till överförings- och distributionsnäten för den part som omfattas av kollektiv självkonsumtion och den part vars tillhörande produktionsanläggningar är närliggande anläggningar genom nätet, ska bestämmelserna i de föregående avsnitten tillämpas med följande särdrag:

a) Kontrollen av varje konsuments effekt ska utföras på var och en av konsumenternas effekt, och för detta ändamål ska den mätutrustning som finns vid varje gränspunkt användas.

b) För fastställande av faktureringsterminen för aktiv energi ska den energi som ska beaktas vara den energi som förbrukas per timme från det individualiserade nätet.

c) För att i förekommande fall fastställa den anslutna konsumentens faktureringstermin för reaktiv energi ska den mätutrustning som finns vid varje gränspunkt användas.

5. I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.5 i lag 24/2013 av den 26 december ska de anslutna konsumenterna, om energi överförs via distributionsnätet i närliggande anläggningar för egenkonsumtion, dessutom betala ett belopp för användningen av nämnda nät. Detta belopp ska fastställas av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen.

Artikel 18. Avgifter för elsystemet som är tillämpliga på självförbrukningsmodaliteterna.
1. I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.5 i lag 24/2013 av den 26 december kommer egenförbrukad energi från förnybara källor, kraftvärme eller avfall att vara befriad från alla typer av avgifter.

Konsumenter som omfattas av någon av självförbrukningsmodaliteterna kommer att omfattas av de elnätsavgifter som motsvarar leveranspunkten och som fastställs genom ett beslut av ministern för ekologisk övergång, efter godkännande av regeringens delegerade kommission för ekonomiska frågor, i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i lag 24/2013 av den 26 december, med beaktande av de särdrag som föreskrivs i denna artikel.

Dessa avgifter ska betraktas som intäkter från elsystemet i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i lag 24/2013 av den 26 december.

2. Följande kriterier ska tillämpas vid fastställandet av faktureringskomponenterna i elsystemavgifterna för konsumenter med självförbrukning utan överskott, för konsumenter med självförbrukning med överskott med kompensation och för konsumenter med självförbrukning med överskott utan kompensation som har ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2:

A) När det gäller produktionsteknik från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

a) Tillämpningen av fasta effektavgifter ska göras på den effekt som ska faktureras konsumenten.

b) Tillämpningen av rörliga avgifter ska baseras på den energi som förbrukas från nätet varje timme.

B) När det gäller produktionsteknik som inte kommer från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

(a) De fasta effektavgifterna ska tillämpas på den effekt som förbrukningen kräver.

b) Tillämpningen av rörliga avgifter ska baseras på förbrukad effekt per timme.

För dessa ändamål ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten och, i förekommande fall, den utrustning som registrerar den producerade nettoeffekten per timme användas.

3. Följande kriterier ska tillämpas för att fastställa faktureringskomponenterna i elsystemavgifterna för konsumenter som omfattas av självförbrukning med överskott som inte täcks av kompensation och som inte har ett enda leveransavtal, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2:

1. När den energi per timme som förbrukas av de stödjande produktionstjänsterna är större än noll:

i. När det gäller den associerade konsumenten:

- Tillämpningen av fasta avgifter för el till den anslutna konsumenten ska baseras på den el som ska faktureras till den anslutna konsumenten.

- Tillämpningen av rörliga avgifter ska baseras på den effekt per timme som förbrukas från nätet minus den effekt per timme som förbrukas av motsvarande stödtjänster för produktion.

För detta ändamål:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den mätutrustning som är placerad vid gränspunkten och som registrerar den energi per timme som förbrukas från nätet och den utrustning som registrerar den genererade nettoenergin per timme användas.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som anges i avsnitt 10.4 ska den anslutna konsumentens mätutrustning användas.

ii. När det gäller kompletterande produktionstjänster:

- Tillämpningen av fasta avgifter för effekt till stödtjänsterna ska göras för den effekt som ska faktureras till stödtjänsterna för produktionen.

- Variabla avgifter kommer att tillämpas på den effekt per timme som förbrukas av de kompletterande produktionstjänsterna.

För detta ändamål ska den utrustning användas som registrerar den genererade nettoeffekten per timme.

2. När den producerade nettoeffekten per timme är större än noll ska tillämpningen av fasta avgifter för den anslutna konsumenten baseras på följande:

A) När det gäller produktionsteknik från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

i. När det gäller den associerade konsumenten:

- Tillämpningen av fasta avgifter för el till den anslutna konsumenten ska göras på den el som ska faktureras den anslutna konsumenten.

- De rörliga avgifterna kommer att tillämpas på den energi som den anslutna konsumenten förbrukar från nätet varje timme.

För detta ändamål:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten och som registrerar den timvis förbrukade effekten från nätet användas.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som ingår i avsnitt 10.4 ska mätutrustningen för den anslutna konsumenten och den mätutrustning som registrerar nettoproduktionen användas.

ii. När det gäller kompletterande produktionstjänster:

- De fasta effektavgifterna för stödtjänster för produktion ska vara noll.

- Variabla avgifter för stödtjänster för produktion ska vara noll.

B) När det gäller produktionsteknik som inte kommer från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

i. När det gäller den associerade konsumenten:

- De fasta effektavgifterna för den anslutna förbrukaren ska tillämpas på den effekt som förbrukningen kräver.

- De rörliga avgifterna kommer att tillämpas på den energi som den anslutna konsumenten förbrukar per timme.

I detta syfte:

a. Om anläggningen har den konfiguration som anges i artiklarna 10.2 och 10.3 ska den mätutrustning som är placerad vid gränspunkten och som registrerar den timförbrukade effekten från nätet och den mätutrustning som registrerar nettoproduktionen användas.

b. Om anläggningen har den mätkonfiguration som anges i avsnitt 10.4 ska den anslutna konsumentens mätutrustning användas.

ii. När det gäller kompletterande produktionstjänster:

- De fasta effektavgifterna för stödtjänster för produktion ska vara noll.

- De rörliga avgifterna för stödtjänster för produktion ska vara noll.

4. För att fastställa faktureringskomponenterna i elsystemavgifterna för den part som omfattas av den kollektiva självkonsumtionen och för den part vars tillhörande produktionsanläggningar är närliggande anläggningar genom nätet, ska bestämmelserna i de föregående avsnitten tillämpas med följande särskilda egenskaper:

A) När det gäller produktionsteknik från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

a) De fasta avgifterna för effekt ska tillämpas på den effekt som ska faktureras den anslutna konsumenten; för detta ändamål ska den mätutrustning som finns vid gränspunkten för varje ansluten konsument användas.

b) Tillämpningen av rörliga avgifter kommer att ske på den energi som förbrukas per timme från det individualiserade nätet.

B) När det gäller produktionsteknik som inte kommer från förnybara källor, kraftvärme eller avfall:

a) De fasta avgifterna för el ska tillämpas på den el som ska faktureras till varje enskild konsument, och för detta ändamål ska den mätutrustning användas som är placerad vid gränspunkten för varje ansluten konsument.

b) Tillämpningen av rörliga avgifter kommer att ske på grundval av den individualiserade energiförbrukningen per timme.


KAPITEL VII
Registrering, inspektion och påföljder
Artikel 19. Administrativt register över egen konsumtion av elektrisk energi.

1. Det administrativa registret över egenkonsumtion av elektrisk energi som föreskrivs i artikel 9.4 i lag 24/2013 av den 26 december ska i fråga om organisation och funktion styras av bestämmelserna i detta kapitel.

Detta register kommer att vara telematiskt, deklarationsbaserat och kostnadsfritt och dess syfte kommer att vara att övervaka verksamheten för egen konsumtion av elektrisk energi ur ekonomisk synvinkel och dess inverkan på elsystemets ekonomiska hållbarhet samt dess inverkan på uppfyllandet av målen för förnybar energi och på systemets funktion.

2. Den allmänna statsförvaltningen, genom generaldirektoratet för energipolitik och gruvor vid ministeriet för ekologisk övergång, ansvarar för följande

a) Registrering i nämnda register av de uppgifter som de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla skickar in om de konsumenter som omfattas av någon av de reglerade leveransformerna för egenkonsumtion.

b) Sammanställning och analys av den information som samlas in där, och kan begära att de autonoma gemenskaperna och städerna i Ceuta och Melilla, i förekommande fall, korrigerar den information som lämnats.

3. Registret ska innehålla två avdelningar:

a) I det första avsnittet ska de konsumenter som omfattas av leveransformerna med självförbrukning utan överskott registreras.

b) I det andra avsnittet ska konsumenter som använder leveransmetoder med självförbrukning med överskott registreras.

Det andra avsnittet ska i sin tur delas in i tre underavsnitt:

i. Underavsnitt a: Detta underavsnitt kommer att omfatta konsumenter som omfattas av självkonsumtion med överskottsförsörjning som omfattas av kompensation.

ii. Underavsnitt b1: Detta underavsnitt kommer att omfatta konsumenter som är abonnenter på leveranssättet självförbrukning med överskott som inte är föremål för kompensation och som har ett enda leveransavtal i enlighet med artikel 9.2.

iii. Underavsnitt b2: Detta underavsnitt ska omfatta konsumenter med självförbrukning med överskott som inte är föremål för kompensation och som inte har ett enda leveransavtal i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2.

Det administrativa registret ska ha den struktur som anges i bilaga II. Utöver den struktur som anges i de nämnda bilagorna kan registret innehålla fält som gör det möjligt att göra en uppdelning på autonoma regioner eller provinsnivå.

Artikel 20. Registrering i det administrativa registret för egen konsumtion av elektrisk energi.
1. De konsumenter som bedriver egenkonsumtion, ansluten till lågspänning, där produktionsanläggningen är lågspänd och den installerade produktionseffekten är mindre än 100 kW, kommer registreringen i registret över egenkonsumtion att utföras på eget initiativ av de autonoma kommunerna och städerna Ceuta och Melilla i deras respektive register på grundval av den information som skickas till dem i enlighet med de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning.

2. De autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla ska till generaldirektoratet för energipolitik och gruvor skicka de uppgifter som motsvarar registreringen i registret över egenförbrukning av elektrisk energi, även om de inte har något eget register över egenförbrukning.

För att garantera en lämplig behandling och analys av den information som härrör från registreringarna mellan det administrativa registret över egenförbrukning av elektrisk energi vid ministeriet för ekologisk övergång och motsvarande register i de autonoma regionerna som kan komma att inrättas, samt för att garantera smidighet och enhetlighet i överföringen av uppgifter mellan den allmänna statsförvaltningen och de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla, fastställs i bilaga II den information som dessa autonoma regioner och städer måste skicka till generaldirektoratet för energipolitik och gruvor. Överföringen av registeruppgifter mellan de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla och ministeriet för ekologisk övergång kommer att ske uteslutande med hjälp av telematik. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor kommer att utveckla de datorapplikationer som gör det möjligt för de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla att skicka information enligt de dataformat som fastställs i bilaga II. Utan hinder av ovanstående får de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla lämna de uppgifter som anges i bilaga II via andra telematikkanaler och i andra format.

Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor får begära att de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla uppdaterar eller reviderar de uppgifter som lämnats.

3. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor kommer att ge de behöriga organen i de autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla elektronisk tillgång till ministeriet för ekologisk övergångs administrativa register över egenkonsumtion av elektrisk energi för de registreringar som påverkar deras territoriella räckvidd, liksom den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, den systemansvarige och distributionsföretagen för de anläggningar som är anslutna till deras nät, så att de kan få kännedom om registreringar och ändringar som gjorts i registret.

På samma sätt kommer ministeriet för ekologisk övergång att på sin webbplats ge allmänheten fri tillgång till aggregerade uppgifter från registret över egenkonsumtion.

5. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor vid ministeriet för ekologisk övergång ska i det administrativa registret över elproduktionsanläggningar införliva de produktionsanläggningar på högst 100 kW som är kopplade till försörjningsmodaliteter med egenkonsumtion med överskott på grundval av information från det administrativa registret över egenkonsumtion av el.

Artikel 21. Ändring och avregistrering av poster i ministeriet för ekologisk omställningens administrativa register över självförbrukning av elektrisk energi.
1. De autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla ska varje månad meddela generaldirektoratet för energipolitik och gruvor vilka registreringar, avregistreringar och ändringar som har skett på deras territorier när det gäller personer som använder sig av försörjningsmetoderna med egen konsumtion. Denna inlämning av information ska ske i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.2.

2. Om de autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla upptäcker anomalier eller fel i de uppgifter som samlats in i registret över egenkonsumtion av elektrisk energi, efter det att de har ändrats av motsvarande autonoma region eller stad, ska dessa meddelas genom en ny anmälan till generaldirektoratet för energipolitik och gruvor.

Artikel 22. Inspektion av tillämpningen av villkoren för egen konsumtion.
1. Den allmänna statsförvaltningen får i förekommande fall, i samarbete med de behöriga organen i de autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla, genomföra kontrollplaner för tillämpningen av de ekonomiska villkoren för leveranser enligt självförbrukningsmodaliteterna, inklusive, i förekommande fall, den elektriska energi som säljs till systemet. På samma sätt kan övervakningsprogram genomföras.

2. När det gäller eventuella bedrägerisituationer och andra avvikande situationer ska bestämmelserna i lag 24/2013 av den 26 december och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas.

Artikel 23. Straffsystem.
Om bestämmelserna i detta kungliga dekret inte följs kan det leda till sanktioner i enlighet med bestämmelserna i avdelning X i lag 24/2013 av den 26 december.

Första tilläggsbestämmelsen. Uppdrag till den systemansvarige och till den nationella kommissionen för marknader och konkurrens.
1. Inom en period på högst en månad från det att denna kungliga förordning träder i kraft ska den systemansvarige skicka ett förslag till energiministern om ändring av driftsrutinerna för elsystemet och, i förekommande fall, av de tekniska anvisningar som kompletterar den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet som godkänts genom kunglig förordning 1110/2007 av den 24 augusti, vars innehåll behöver ändras för att anpassas till de ändringar som införs genom denna kungliga förordning.

2. Inom en period på högst tre månader från det att detta kungliga dekret träder i kraft kommer den nationella marknads- och konkurrenskommissionen att fastställa anpassningen av format och kommunikationsprotokoll mellan distributionsföretag, marknadsförare och autonoma regioner samt städerna Ceuta och Melilla i alla frågor som rör detta kungliga dekret.

3. Distributions- och marknadsföringsföretagen har en månad på sig att anpassa sina system från och med godkännandet av de bestämmelser som härrör från de två föregående avsnitten.

4. Den nationella kommissionen för marknader och konkurrens ska före den 1 mars varje år skicka en årsrapport till ministeriet för ekologisk övergång, för att övervaka och tillämpa bestämmelserna i detta kungliga dekret och de utvecklingsförordningar som godkänts, där utvecklingen av de olika typerna av egenkonsumtion övervakas, liksom övervakningen och kontrollen av dess ekonomiska konsekvenser.

Ministern för ekologisk övergång ska årligen rapportera till regeringens delegerade utskott för ekonomiska frågor om slutsatserna och, i förekommande fall, om de åtgärder som kan antas till följd av analysen av denna rapport.

5. Nationella kommissionen för marknader och konkurrens ska före den 1 mars varje år till energiministern överlämna en rapport med en analys av konsekvenserna av avskaffandet av begränsningarna för förvaltning och försäljning av energi från produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och som är knutna till dem i fall av självförbrukningsförsörjning med överskott från teknik för förnybar produktion som fastställs i artikel 13. 7. Om denna rapport visar att det finns konkurrensproblem på marknaden, får ministern för ekologisk övergång, med förhandsgodkännande från regeringens delegerade kommission för ekonomiska frågor, införa restriktioner för representation på marknaden för förvaltning och försäljning av energi från produktionsanläggningar som ligger nära förbrukningsanläggningarna och som är knutna till dem i fall av leverans med egenkonsumtion med överskott.

Andra tilläggsbestämmelsen. Inlämning av information om anläggningar för självförbrukning.
1. Före den 31 mars varje år ska överförings- och distributionsnätsoperatörerna till Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor, uteslutande på elektronisk väg, sända följande aggregerade information om de självförbrukningsanläggningar som är anslutna till de nät som de förvaltar:

a) Antal anläggningar.

b) installerad effekt.

c) Energi som släppts ut, om tillämpligt.

Informationen ska också skickas uppdelad på de typer av egenkonsumtion som anges i artikel 4, på produktionsteknik, på installerad effekt, på provins och på spänningsnivå för det nät som den är ansluten till.

2. Vid uppdelningen enligt föregående artikel skall följande intervall användas:

(a) Spänningsnivåer:

- Låg spänning: upp till 1 kV.

- Medelspänning: högre än 1 kV och lägre än 36 kV.

- Högspänning: högre än 36 kV och lägre än 220 kV.

- Mycket hög spänning: lika med eller högre än 220 kV.

b) installerade effektområden:

- Mindre än 20 kW.

- Mellan 20 kW och 1 MW.

- Mer än 1 MW.

3. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor får genom resolution godkänna format för inlämning av denna information, ändring av de intervall som fastställs i föregående avsnitt, samt fastställa andra uppdelningsparametrar eller definiera de andra aspekter som är nödvändiga för att garantera uppgifternas homogenitet.

Första övergångsbestämmelsen. Anpassning av de ämnen som omfattas av den modalitet för egenkonsumtion som finns under det skydd som regleras i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober.
1. De konsumenter som omfattas av självförbrukningsmodaliteterna typ 1 och typ 2 som definieras i artikel 4 i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober, som reglerar de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för modaliteterna för elförsörjning med självförbrukning och produktion med självförbrukning, kommer att klassificeras enligt de kriterier som fastställs i detta kungliga dekret:

i. Konsumenter som omfattades av modalitet av typ 1 enligt definitionen i artikel 4 i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober och som har en mekanism mot överskott ska klassificeras som konsumenter som omfattas av leveransmodalitet med självförbrukning utan överskott.

ii. Konsumenter som omfattades av typ 1-modellen enligt artikel 4 i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober och som inte har någon mekanism för att förhindra spill kommer att klassificeras som konsumenter som omfattas av leveranssättet med självförbrukning med överskott som inte är föremål för kompensation.

iii. Konsumenter som omfattas av typ 2 enligt definitionen i artikel 4 i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober, där det finns en konsument och en producent som är samma fysiska eller juridiska person, kommer att klassificeras som konsumenter som omfattas av typen av leverans med egen konsumtion med överskott som inte omfattas av kompensation enligt artikel 9.2.

iv. Konsumenter som omfattades av modalitet av typ 2 enligt definitionen i artikel 4 i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober, där konsumenten och producenten inte är samma fysiska eller juridiska person, kommer att klassificeras som konsumenter som omfattas av modalitet för leverans med egen konsumtion med överskott som inte omfattas av kompensation, som inte omfattas av artikel 9.2.

2. De personer som bedrev egenkonsumtion innan detta kungliga dekret trädde i kraft får använda någon av de nya metoder som definieras i detta kungliga dekret, så länge de uppfyller alla krav som fastställs i detta kungliga dekret, särskilt när det gäller mekanismen för att förhindra överskott och mätkonfigurationen. I detta syfte ska de vid behov ändra sina tillträdes- och leveransavtal.

3. Inom sex månader efter godkännandet av detta kungliga dekret ska konsumenter som omfattas av någon av de ovannämnda formerna meddela det behöriga organet för energifrågor i sin autonoma region eller stad vilken form av egenkonsumtion de tillämpar och vilka uppgifter som krävs för att de ska kunna registreras i det administrativa registret över egenkonsumtion av elektrisk energi. De autonoma regionerna och städerna i Ceuta och Melilla ska skicka denna information i enlighet med bestämmelserna i kapitel VII i detta kungliga dekret.

4. Undantagsvis, under ett år från godkännandet av denna kungliga förordning, kommer de ämnen som ingår i någon av självkonsumtionsmodaliteterna inte att omfattas av den begränsning som fastställs i artikel 8.5 vid den första ändringen av självkonsumtionsmodaliteten som de gör från tillämpningen av bestämmelserna i det första avsnittet i denna bestämmelse till någon annan modalitet av dem som regleras i artikel 4 i denna kungliga förordning.

Andra övergångsbestämmelsen. Singulära mätkonfigurationer av kraftgenerationer.
De kraftvärmeverk som enligt bestämmelserna i den första tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober har beviljats en unik mätkonfiguration får fortsätta att använda denna, förutsatt att:

- Den person som ansvarar för avläsning av produktion eller förbrukning uppger inte att det finns problem med att få fram mätningar som gör det möjligt att fakturera på ett korrekt sätt enligt gällande bestämmelser.

- De gör inga ändringar av produktionsanläggningarna som innebär renovering av anläggningen eller en effektökning på mer än 10 % av den installerade effekten vid tidpunkten för beviljandet av den unika konfigurationen.

2. Om den person som ansvarar för avläsning av förbrukning eller, i förekommande fall, produktion, upptäcker att det inte är möjligt att korrekt fakturera konsumenten eller producenten för avgifter för nättillträde och elsystemavgifter, ska nämnda person som ansvarar för avläsning, efter att de berörda parterna har underrättats om denna situation, inom en månad informera generaldirektoratet för energipolitik och gruvor om detta.

3. Om någon av de situationer som anges i första stycket skulle inträffa ska konsumenten och producenten anpassa sina installationer till bestämmelserna i denna kungliga förordning inom sex månader. Perioderna ska räknas från det att ändringen av produktionsanläggningen tas i bruk eller, i förekommande fall, från den tidpunkt då den avläsningsansvarige har informerat de berörda parterna om att det inte är möjligt att genomföra en korrekt fakturering.

Tredje övergångsbestämmelsen. Tillämpning av avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnätet och elnätsavgifter för självförbrukningsformer.
1. Priserna på tillträdesavgifterna till överförings- och distributionsnäten som gäller för konsumtion enligt självförbrukningsmodaliteterna, som definieras i artikel 17 i detta kungliga dekret, kommer att vara de priser på tillträdesavgifterna som fastställs i förordning TEC/1366/2018 av den 20 december, där tillträdesavgifterna för el för 2019 fastställs, eller i den förordning som ersätter den.

2. De avgifter som definieras i artikel 18 i detta kungliga dekret ska inte tillämpas förrän de avgifter som är kopplade till kostnaderna för systemet har godkänts, i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i lag 24/2013 av den 26 december och i enlighet med bestämmelserna i kungligt lagdekret 1/2019 av den 11 januari, om brådskande åtgärder för att anpassa befogenheterna för den nationella kommissionen för marknader och konkurrens till de krav som följer av gemenskapslagstiftningen i samband med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas.

Övergångsbestämmelse fyra. Fakturering av konsumenter med egen konsumtion som inte har effektivt integrerade fjärrstyrda mätare.
Leveranserna från konsumenter som använder sig av självförbrukning, vars gränspunkter klassificeras som typ 4 eller 5 och vars mätutrustning inte är effektivt integrerad i deras mätaravläsares fjärrstyrningssystem, kommer att avläsas och faktureras två gånger per månad, och de profiler som gäller för övriga konsumenter kommer inte att vara tillämpliga på dem. Dessa konsumenters timmätningar kommer att erhållas genom avläsning med hjälp av en bärbar avläsningsterminal (TPL).

Övergångsbestämmelse fem. Förvaringselement.

För de lagringsanläggningar på vilka bestämmelserna i den kompletterande tekniska instruktionen ITC-BT-52 om anläggningar för särskilda ändamål och infrastruktur för laddning av elfordon som godkänts genom kungligt dekret 1053/2014 av den 12 december för infrastruktur för laddning av elfordon inte är tillämpliga, och inte heller bestämmelserna i den kompletterande tekniska instruktionen ITC-BT-40 om lågspänningsanläggningar i kungligt dekret 842/2002, av den 2 augusti, som godkänner de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning, ska lagringselementen installeras på ett sådant sätt att de delar mätutrustning och skydd med produktionsanläggningen tills den industriella säkerhets- och kvalitetsstandarden som definierar de tekniska villkoren och skyddsvillkoren för de lagringselement som installeras i de anläggningar som omfattas av självförbrukningsmodaliteterna och som inte omfattas av de kompletterande tekniska föreskrifterna, har godkänts.

Övergångsbestämmelse sex. Term för fakturering av reaktiv energi.
De belopp som distributörerna har tagit ut för fakturering av reaktiv energi från och med ikraftträdandet av kunglig lagdekret 15/2018 av den 5 oktober till och med ikraftträdandet av detta kungliga dekret ska omfattas av den avräkningsprocess som fastställs i kungligt dekret 2017/1997 av den 26 december, som organiserar och reglerar förfarandet för avräkning av överförings-, distributions- och marknadsföringskostnader enligt taxan för systemets permanenta kostnader och kostnaderna för diversifiering och försörjningstrygghet.

Sjunde övergångsbestämmelsen. Anpassning av typ 4-mätare.
Mätpunkter av typ 4 ska uppfylla alla de krav som fastställs i artikel 9 i den enhetliga förordningen om mätpunkter som godkänts genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, inom fyra år efter godkännandet av detta kungliga dekret.

Åttonde övergångsbestämmelsen. Genomförande av det administrativa registret över egenförbrukning av elektrisk energi.
1. I enlighet med bestämmelserna i den andra övergångsbestämmelsen i kungligt lagdekret 15/2018 av den 5 oktober ska det administrativa registret över egenkonsumtion av elektrisk energi som regleras i kapitel IV vara operativt inom tre månader efter det att detta kungliga dekret har trätt i kraft.

2. De autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla har högst fyra månader på sig från och med dagen för godkännandet av detta kungliga dekret för att lämna in de uppgifter som enligt bestämmelserna i kapitel IV ska ingå i ministeriet för ekologisk övergångs administrativa register över egenkonsumtion av elektrisk energi.

Nionde övergångsbestämmelsen. Särskild placering av mätutrustningen.
I undantagsfall ska mätaroperatören, fram till dess att de kompletterande tekniska anvisningar som i enlighet med kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti fastställer likvärdiga mätkonfigurationer har godkänts, tillåta att mätutrustningen placeras på en annan plats än gränsen, förutsatt att mätaroperatören garanteras fysiskt tillträde och mätning, i förekommande fall med tillämpning av de relevanta förlustkoefficienterna. Tak eller däck där produktionsanläggningar är belägna ska inte betraktas som giltiga platser. Under alla omständigheter måste ägaren till självförbrukningsanläggningen skicka ett skriftligt dokument till den avläsningsansvarige där det sätt på vilket tillträde för avläsning, underhåll och inspektion garanteras är tillåtet och detaljerat.

Den exceptionella karaktären ska föreligga om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Placeringen av mätutrustningen innebär en investering som är större än 10 % av investeringen i produktionsanläggningen.

b) Den plats där gränspunkten är belägen är belägen på en fasad eller ett utrymme som är katalogiserat som särskilt skyddat.

Enda undantagsbestämmelsen. Upphävande av förordningar.
Alla bestämmelser av samma eller lägre rang som strider mot bestämmelserna i detta kungliga dekret upphävs härmed, särskilt:

a) Kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober, som reglerar de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för formerna för elförsörjning med egen konsumtion och produktion med egen konsumtion, med undantag för avsnitten 1-4 och 7 i den första tilläggsbestämmelsen samt den andra, femte och sjätte tilläggsbestämmelsen och den sjunde övergångsbestämmelsen.

b) Bestämmelserna i avsnitt 4.3.3 och tredje stycket i kapitel 7 i ITC-BT-40 Kungligt dekret 842/2002 av den 2 augusti, som godkänner de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning.

Första slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober om fastställande av avgifter för tillträde till överförings- och distributionsnät för el.

Artikel 9.3 i kungligt dekret 1164/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av avgifter för tillträde till elöverförings- och eldistributionsnätet ska ändras och få följande lydelse:

"3. Term för fakturering av reaktiv energi. -Faktureringsterminen för reaktiv energi kommer att gälla för alla konsumenter utom för leveranser som omfattas av avgifterna 2.0 och 2.1. Konsumenter som faktureras för termen reaktiv energi måste ha en permanent installerad mätare för reaktiv energi.

Detta villkor kommer att tillämpas på alla tariffperioder, utom i period 3, för tarifferna 3.0A och 3.1A, och i period 6, för tarifferna 6, förutsatt att den reaktiva energiförbrukningen överstiger 33 % av den aktiva förbrukningen under den aktuella faktureringsperioden (cos ѱ < 0,95) och kommer endast att påverka dessa överskridanden. Priset per kVArh överskott kommer att fastställas i eurocent/kVArh. För att fastställa beloppet måste en mätare för reaktiv energi installeras. De fakturor som distributionsföretagen erhåller för denna period kommer att omfattas av den avräkningsprocess som fastställs i kungligt dekret 2017/1997 av den 26 december. De särskilda villkor som fastställts för tillämpningen av detta begrepp, liksom skyldigheterna i samband med det, är följande: a) Obligatorisk korrigering av effektfaktorn: När en konsument med en kontrakterad effekt på mer än 15 KW har en förbrukning av reaktiv energi som är mer än 1,5 gånger större än den aktiva energin vid tre eller flera mätningar, får det distributionsföretag som levererar till konsumenten underrätta det behöriga organet i den autonoma regionen, som får fastställa en tidsfrist för konsumenten för att förbättra sin effektfaktor och, om den fastställda tidsfristen inte respekteras, får gå så långt som att beordra att utövandet av rätten till tillträde till näten skjuts upp till dess att anläggningen har förbättrats i erforderlig omfattning." Andra slutbestämmelsen. Ändring av ITC-BT-40 om lågspänningsgeneratoranläggningar i de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning, som godkänts genom kungligt dekret 842/2002 av den 2 augusti, genom vilket de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning godkänns. ITC-BT-40 om lågspänningsgeneratoranläggningar i den elektrotekniska förordningen om lågspänning för lågspänning, som godkändes genom kungligt dekret 842/2002 av den 2 augusti, ska ändras på följande sätt: En. Avsnitt 2.c i ITC-BT-40 ska ändras och få följande lydelse: "c) Sammankopplade produktionsanläggningar: anläggningar som normalt arbetar parallellt med det allmänna distributionsnätet.

De sammankopplade produktionsanläggningarna för egenkonsumtion kan tillhöra de leveranssätt med egenkonsumtion utan överskott eller de leveranssätt med egenkonsumtion med överskott som definieras i artikel 9 i lag 24/2013 av den 26 december och i artikel 4 i kungligt dekret 244/2019 av den 5 april, som reglerar de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för egenkonsumtion av elektrisk energi."
Två. sex stycken läggs till i avsnitt 4.3 i ITC-BT-40, med följande lydelse: "Reglerna i ITC-BT-40 gäller för alla sammanlänkade självförbrukningsanläggningar, oavsett effekt. Alla produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsdistributionsnätet måste ha anordningar som begränsar inmatning av likström och generering av överspänningar samt förhindrar att distributionsnätet isoleras, så att anslutningen av produktionsanläggningen inte påverkar nätets normala drift eller kvaliteten på försörjningen för de kunder som är anslutna till den.

Anläggningar för självförbrukning utan överskott, oavsett om de är anslutna till lågspänningsnätet eller högspänningsnätet, med produktion och reglering vid lågspänning, måste ha ett system som förhindrar att energi släpps ut i distributionsnätet och som uppfyller kraven och testerna i den nya bilagan I till ITC-BT-40. Avsnitten 4.3.1, 4.3.4 och inga av de krav som rör distributionsföretaget i avsnitt 9 gäller inte för självförbrukningsanläggningar utan överskott.

Dessa installationer ska dock uppfylla bestämmelserna i ITC-BT-04 om dokumentation och idrifttagning, och oavsett kraft- och anslutningsläge ska de ha den dokumentation som krävs för bedömning av överensstämmelse enligt avsnitt I.4 i bilaga I till ITC-BT-40. Denna dokumentation levereras av installatören tillsammans med installationscertifikatet.

När anslutningen till elinstallationen av en generator för självförbrukning utan överskott inte sker genom en oberoende krets och det därför inte krävs någon ändring av den befintliga inomhusinstallationen, åligger skyldigheten att tillhandahålla denna dokumentation tillverkaren, importören eller den person som ansvarar för saluföringen av generatoraggregatet, som ska tillhandahålla dokumentationen direkt till användaren.

I alla produktionsanläggningar nära förbrukningsanläggningar, enligt definitionen i kungligt dekret 244/2019 av den 5 april, som reglerar de administrativa, tekniska och ekonomiska villkoren för egen konsumtion av elektrisk energi, ska anslutningen ske genom en kontroll- och skyddspanel som innehåller de differentialskydd av typ A som krävs för att säkerställa att kontaktspänningen inte är farlig för människor. När dessa generatoranläggningar är tillgängliga för allmänheten eller är belägna i bostadsområden eller liknande områden ska differentialskyddet för generatorkretsarna vara 30 mA. Anslutningen av produktionsanläggningen kan göras i den allmänna samlingsskenan för centraliseringen av förbrukningsmätaren, i den allmänna skyddsbox från vilken förbrukningarna startar eller med hjälp av en oberoende allmän skyddsbox som är ansluten till distributionsnätet. Vid kollektiv självförbrukning i byggnader med horisontell äganderätt får produktionsanläggningen inte anslutas direkt till den interna installationen hos någon av de förbrukare som är anslutna till den kollektiva självförbrukningsanläggningen.

Alla generatorer för försörjning med självförbrukning med överskott oavsett effekt och generatorer för försörjning med självförbrukning utan överskott med en installerad effekt på mer än 800 VA, som är anslutna till användarens inre eller mottagande installationer, ska göra det genom en oberoende och särskild krets från en kontroll- och skyddspanel som innehåller ett differentialskydd av typ A, som ska vara 30 mA i bostadsinstallationer eller installationer som är tillgängliga för allmänheten i bostadsområden eller liknande.

Generatorer som är avsedda för installation i bostäder och som inte är anslutna till anläggningen genom en särskild krets eller genom en isoleringstransformator ska ha en jordfelsström som är lika med eller mindre än 10 mA".

Tre. Rubriken till fjärde stycket i avsnitt 7 ändras och får följande lydelse:

"De minimiskydd som ska tillhandahållas ska vara följande, oberoende av att dessa inställningar kan ändras genom regleringen av elsektorn beroende på vilken generator den gäller:"

Fyra. En bilaga läggs till ITC-BT-40 med följande lydelse:

"BILAGA I
System för att undvika energispill till nätet
System för att undvika energispill till nätet kan bygga på två olika principer:

1. Förhindra nätspill med hjälp av ett avstängnings- eller strömbegränsningselement. Alternativet med avstängning gör det möjligt att använda generatorsystem utan möjlighet att reglera den producerade energin endast när det gäller andra generatorer än solcellsanläggningar.

För att undvika att energi sprids till nätet måste de ha system för att mäta den effekt som utbyts med nätet, som är placerade uppströms från produktionsanläggningen och belastningarna och som gör det möjligt att koppla bort produktionen från nätet eller att reglera produktionssystemen.

2. Reglering av kraftutbytet som verkar på produktions-konsumtionssystemet.

Den här typen av system bygger på ett styrelement som justerar balansen mellan produktion och konsumtion och undviker att energi släpps ut i nätet. Detta kan ske genom laststyrning, produktionsstyrning, energilagring eller på annat sätt.

Två typer av produktionssystem bör beaktas när man fastställer krav på system för att undvika spill:

- Produktionsanläggningar som bygger på synkrongeneratorer som är direkt anslutna till nätet.

- Vind- och solcellsanläggningar och i allmänhet alla produktionsanläggningar vars teknik inte använder en synkrongenerator som är direkt ansluten till elnätet.

I.1 Definitioner:

Nätanslutningspunkt: punkt i det allmänna distributionsnätet till vilken anläggningen är ansluten.

Kopplingspunkt mellan produktion och förbrukning: punkt i konsumentens interna nät där produktionen är ansluten till förbrukningen.

I.2 Krav:

Två typer av installationer beaktas. En där energiutbytet med nätet mäts (figurerna 1 och 2) och en annan där förbrukningen av alla eller en del av belastningarna mäts (figurerna 3 och 4). För var och en av dem definieras de högsta godtagbara parametrarna.

I.2.1 Anläggningar med mätutrustning för energiutbyte med nätet:

Figurerna 1 och 2 visar scheman för denna typ av anläggningar beroende på om de är anslutna till låg- eller högspänningsnätet.

Effekten vid nätanslutningspunkten måste hållas i konsumentbalans när det finns en intern förbrukning som är högre än mätningssystemets toleransvärde, beräknat som summan av noggrannhetsklassen för effektmätningsutrustningen och klassen för strömmätningstransformatorer eller -sonder. Varje värde som inte uppfyller föregående krav ska korrigeras på mindre än 2 sekunder genom produktionsbegränsning eller utlösning. Dessutom kan det finnas en utrustning eller en uppsättning utrustning som utför regleringsfunktionerna, även om den inte visas i figurerna. Reglerelementet kan vara oberoende eller integrerat i andra enheter i anläggningen, t.ex. utrustning för effektmätning eller generatorn.

Figur 1: Diagram med mätutrustning för energiutbyte med nätet i anläggningar som är anslutna till lågspänningsnät.

1

Figur 2: Diagram med mätutrustning för energiutbyte med nätet i anläggningar som är anslutna till högspänningsnät. Möjliga platser för energimätningspunkten

1

I.2.2 Installationer med utrustning för mätning av förbrukning:

Figurerna 3 och 4 visar diagrammen för denna typ av anläggningar beroende på om de är anslutna till låg- eller högspänningsnätet. Förbrukningsmätningen kan gälla anläggningens totala förbrukning eller en del av den. Styrelementet kan vara oberoende eller ingå i andra enheter i anläggningen, t.ex. utrustning för effektmätning, generatorn eller lastarna.

Den effekt som uppmäts vid förbrukningsplatsen måste alltid vara högre än den producerade effekten. Skillnadsmarginalen mellan förbrukning och produktion måste överstiga toleransvärdet för mätsystemet, beräknat som summan av noggrannhetsklasserna för effektmätningsutrustningen och noggrannhetsklasserna för strömmätningstransformatorer eller -sonder, både vid belastning och produktion. Varje värde som inte uppfyller föregående krav måste korrigeras på mindre än 2 sekunder genom att reglera belastningarna, produktionen, energilagring eller på annat sätt.

Figur 3: Schematisk bild av mätning av energiförbrukning i anläggningar som är anslutna till lågspänningsnät.

1

Figur 4: Schematisk bild av mätning av energiförbrukning i anläggningar som är anslutna till högspänningsnät.

1

I.3 Tester:

De provningar som ska utföras för att bedöma överensstämmelsen hos det system som undviker energiladdning till nätet är följande:

I.3.1 Tolerans i det permanenta systemet:

Systemet för effektbegränsning ska garantera att energiproduktionen under permanent drift uppfyller kraven i avsnitt I.2 beroende på vilken typ av testad installation det är fråga om.

Provet ska upprepas med de olika typer av generatorer som ska utvärderas för systemet, varvid det ska vara möjligt att testa var och en av dem separat.

För att verifiera detta villkor utförs testet med följande sekvens av operationer:

1. Anslut den generator som ska provas till en strömkälla som matar generatorn och som kan leverera en effekt som är lika stor som eller större än effekten hos den generator som ska provas.

2. Anslut generatorn till det nät som ska testas.

3. Ställ in belastningsvärdet enligt de värden som anges i tabell 1.

4. Vänta minst två sekunder innan mätningen påbörjas.

5. Mät den effekt som utbyts i provningspunkten med en osäkerhet som är bättre än eller lika med 0,5 %, med mätningar var 50 ms.

Tabell 1. Definition av last. Värden i % av den nominella effekten för den generator som ska provas.

Anslutningsordning

Fas R

Fas S

Fas T

Enfas.

90÷100%

10÷20%

0

Trefas.

90÷100% 90÷100% 90÷100% 10÷20% 10÷20% 10÷20% 0 0 0 90÷100% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 30÷40% 60÷70% 60÷70% 0 60÷70% 60÷70%

Provet anses vara giltigt om, vid ett 2-minutersprov, värdena för den tillförda effekten, uppmätta var 50:e ms uppströms anslutningspunkten mellan produktion och förbrukning, i var och en av faserna, uppfyller de krav som anges i punkt I.2.1 eller I.2.2.2, beroende på vad som är tillämpligt.

I.3.2 Reaktion på bortkoppling av belastning:

Systemet för effektbegränsning ska garantera att generatorn vid bortkoppling av belastningen återställer sin effekt och når det stabila tillståndet igen inom mindre än 2 sekunder.

Testet måste upprepas med de olika typer av generatorer som ska utvärderas för systemet, varvid varje typ ska kunna testas separat.

För att verifiera detta tillstånd utförs testet med följande sekvens av operationer:

1. Anslut den generator som ska provas till en kraftkälla som levererar kraft till generatorn och som kan leverera en effekt som är lika stor som eller större än effekten hos den generator som ska provas.

2. Anslut generatorn till det nät som ska testas.

3. Utför de avstängningar av belastningen som föreslås i tabell 2.

4. Mät den effekt som utbyts med nätet med en noggrannhet på minst 0,5 %, genom att göra mätningar var 50 ms i ett tidsfönster på 2 minuter, inklusive minst en minut före och efter bortkoppling av lasten.

Tabell 2. Definition av bortkoppling av belastning. Värden i % av den nominella effekten för den generator som ska provas.

Test

Initial belastning

Slutlig belastning

1

90÷100% 60÷70% 2 90÷100% 30÷40% 3 90÷100% 0% 4 60÷70% 30÷40% 5 60÷70% 0% 6 30÷40% 0%

Upprepa varje test tre gånger.

Provet anses vara giltigt om generatorn för varje belastningssteg återställer den producerade effekten och uppnår stabilt tillstånd så att den effekt som matas in uppströms förbindelsepunkten mellan produktion och förbrukning uppfyller kraven i punkt I.2.1 eller I.2.2, beroende på vad som är tillämpligt. Detta villkor ska verifieras för de värden för den effekt som utbyts med nätet som mäts var 50 ms under de 2 minuter som provningen pågår.

I.3.3 Svar på överspänningar i kraftförsörjningen:

Systemet för effektbegränsning ska se till att generatorn vid en effektökning i den primära energikällan, t.ex. en ökning av irradiansen i en solcellsanläggning, som leder till en situation där det finns mer tillgänglig energi än vad som förbrukas, återställer sin uteffekt och når det stabila tillståndet igen på mindre än 2 sekunder.

Testet måste upprepas med de olika typer av generatorer som ska godkännas för systemet, var och en av dem kan testas separat.

För att verifiera detta villkor utförs testet med följande sekvens av operationer:

1. Anslut den generator som ska provas till en kraftkälla som försörjer generatorn och som kan leverera mellan 40 % och 50 % av effekten hos den generator som ska provas.

2. Anslut generatorn till det nät som ska testas.

3. Anslut en belastning som förbrukar mellan 60 % och 70 % av generatorns effekt som ska testas.

4. Öka den tillgängliga effekten i energikällan stegvis till över 90 % av den nominella effekten för den generator som ska provas.

5. Mät den effekt som utbyts med nätet med en noggrannhet på minst 0,5 % genom att göra mätningar var 50 ms i ett tidsfönster på 2 minuter som omfattar minst en minut före och efter ökningen av generatoreffekten.

Upprepa varje test tre gånger.

Provet anses vara giltigt om generatorn för varje steg återställer den producerade effekten till den permanenta regimen, så att den energi som matas in uppströms förbindelsepunkten mellan produktion och förbrukning uppfyller kraven i punkt I.2.1 eller I.2.2, beroende på vad som är tillämpligt. Detta villkor ska verifieras för de värden för den effekt som utbyts med nätet som mäts var 50 ms under de 2 minuter som provningen pågår.

I.3.4 Prestanda i händelse av kommunikationsbortfall:

Generatorn ska sluta generera om kommunikationen mellan de olika delarna av systemet upphör på mindre än 2 sekunder. Om kontrollelementet är integrerat i en av de nödvändiga enheterna (kraftmätningsutrustning eller generator) är det inte nödvändigt att kontrollera kommunikationen mellan de element som är integrerade i samma enhet.

För att verifiera detta villkor utförs testet med följande sekvens av operationer:

1. Anslut den generator som ska provas till en kraftkälla som matar generatorn och som kan leverera en effekt som är lika stor som eller större än effekten hos den generator som ska provas.

2. Anslut generatorn till det inomhusnät som ska testas.

3. Skapa en belastning på 60 % och 70 % av generatorns nominella effekt.

4. Bryt kommunikationen mellan styrelementet och effektmätningsutrustningen.

5. Mät den tid som förflyter mellan avbrytande av kommunikationen och frånkoppling av generatorn eller total begränsning av generatorns effekt (0 %).

6. Mät den effekt som genereras av generatorn med en noggrannhet på minst 0,5 %, med mätningar var 50 ms.

Provet ska upprepas tre gånger.

Testet anses vara giltigt om generatorn kopplar bort eller reducerar den genererade effekten till noll på mindre än 2 sekunder.

Upprepa testet genom att bryta kommunikationen mellan styrelementet och generatorn.

I.3.5 Fastställande av det maximala antalet generatorer:

Om systemet för effektreduktion kan användas med mer än en generator ska följande provningar upprepas med två parallella generatorer som var och en levererar mellan 40 % och 60 % av lasternas totala effekt, så att de tillsammans täcker 100 % av förbrukningen.

1. Tolerans i den permanenta ordningen.

2. Svar på bortkoppling av belastning.

I detta fall kommer systemets svarstider att mätas och jämföras med de tider som erhålls med en enda generator. Den resulterande tidsskillnaden gör det möjligt att fastställa det maximala antalet generatorer som kan anslutas till anläggningen enligt följande:

1

Att vara:

N: Maximalt antal generatorer som det är möjligt att inkludera i systemet.

t1: Svarstid med en enda generator. Den maximala svarstid som erhållits kommer att användas.

tr: Skillnaden mellan den maximala svarstiden med en och två generatorer.

Figur 5: Exempel på systemets svarstider vid en bortkoppling av belastningen från 100 % till 33 % med en eller två generatorer (blå - den effekt som förbrukas av belastningen, röd - den effekt som produceras i en anläggning med en generator, grön - den effekt som produceras i anläggningar med två generatorer).

1

I.4 Bedömning av överensstämmelse:

Bedömningen av överensstämmelse med kraven i denna bilaga av system för att förhindra energiuttag till nätet, oavsett om de är integrerade i generatorn eller externa, ska göras med hjälp av följande dokumentation:

1. Systemets grundschema, inklusive hur generatorn ska anslutas, vilka skydd som måste finnas eller placeras i anläggningen och vilka försiktighetsåtgärder som gäller för effekten hos de laster och typer av mottagare som kan anslutas till de kretsar som samtidigt matas av nätet och generatorn, beroende på hur de är anslutna till självförbrukningsanläggningen.

2. Utrustning för effektmätning och klass av mättransformatorer för effektmätning.

3. Kontrollelement. Om den ingår i någon av systemets anordningar, t.ex. i elmätningsutrustningen eller i generatorn, ska den återspeglas.

4. Typ av kommunikation som används mellan de olika delarna.

5. Typ av generatorer som systemet är giltigt för.

6. Effekten hos den testade generatortypen och liknande generatorer/mätutrustning.

7. Kontrollalgoritm.

8. Generatorns elektriska egenskaper.

9. Maximalt antal generatorer som ska anslutas.

10. Provningsrapport om de provningar som anges i avsnitt I.3 och som utförts av ett provningslaboratorium som är ackrediterat enligt UNE-EN ISO/IEC 17025".

Tredje slutbestämmelsen. Ändring av den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet, som godkändes genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, genom vilket den enhetliga förordningen om mätpunkter i elsystemet godkänns.
Den enhetliga förordningen om elnätets mätpunkter, som godkändes genom kungligt dekret 1110/2007 av den 24 augusti, ändras på följande sätt:

En. Artikel 3 punkt 12 i artikel 3 ska ändras och får följande lydelse:

"12. Avläsningsansvarig: den enhet som ansvarar för att ta upp avläsningar (antingen på distans, lokalt eller visuellt), göra informationen tillgänglig för den systemansvarige och övriga deltagare i mätningen, samt andra tillhörande funktioner, för mätpunkterna med den omfattning och de villkor som i varje enskilt fall fastställs i dessa föreskrifter och de bestämmelser som utvecklar dem.

De ansvarar för avläsning av alla typer av mätpunkter:

1.º Kundgränser:

a) Distributionsbolaget ansvarar för att läsa av de uppgifter som krävs för att fakturera tillträdesavgifter och avgifter samt den energi som ska avräknas på marknaden.

b) När kunden köper el via en leverantör ska distributionsföretaget på ett sätt som ska fastställas göra de uppgifter som krävs för att reglera elen på marknaden tillgängliga för leverantören och den systemansvarige.

Gränspunkter för generationsgränserna typ 3, 4 och 5:

Distributionsföretaget ansvarar för avläsning av de produktionsanläggningar som på grund av värdet på deras nominella effekt måste klassificeras som helhet som typ 3, 4 eller 5, enligt den klassificering som fastställs i artikel 6.

3. Andra gränspunkter:

När det gäller övriga gränspunkter ska systemoperatören ansvara för avläsningen av dem.

Två. Avsnitt 4 i artikel 7 ska ändras och ha följande lydelse:

"(4) Mätpunkter av typ 4 är:

(a) Punkter som är belägna vid kundgränser, vars kontrakterade effekt under en period är lika med eller mindre än 50 kW och större än 15 kW.

b) Punkter belägna vid gränserna för produktionsanläggningar vars nominella synliga effekt är lika med eller mindre än 50 kVA och större än 15 kVA.

Tre. Punkt 3 i artikel 9 ska ändras och få följande lydelse:

"3. Kommunikationsanordningar för fjärravläsning ska finnas tillgängliga för all mätutrustning av typ 1 och 2 samt mätutrustning av typ 3 och 4 som inte motsvarar kundgränser. Fjärravläsning ska vara frivillig för mätpunkter av typ 3 och 4 vid kundens gränser. Mätpunkter av typ 4 och typ 3 som inte har kommunikation för fjärravläsning ska vara förberedda för att kunna ansluta överförings-, modem- och linjenheter som gör det möjligt att fjärravläsa dem. För mätpunkter av typ 5 ska bestämmelserna i avsnitt 7 i denna artikel tillämpas.

Fyra. Artikel 9.7 ska ändras på följande sätt:

"7. Registrerare skall som regel installeras vid mätpunkter av typ 1, 2, 3 och 4, som kan vara integrerade i en kombinerad mätare eller utgöra en oberoende anordning av mätare. Varje inspelare kan lagra information från en eller flera mätutrustningar, på de villkor som anges i de kompletterande tekniska anvisningarna.

Mätpunktsregistreraren av typ 1, 2 och 3 ska ha kapacitet att parametrisera integrationsperioder på upp till 5 minuter samt att registrera och lagra de parametrar som krävs för beräkning av tillträdes- eller leveranstariffer (värden för aktiv och reaktiv energi och effekt), med den periodicitet och aggregering som krävs enligt motsvarande tariffbestämmelser. Om detta inte kräver en kortare integrationsperiod kommer registret över aktiv energi att vara timbaserat.

Utrustning för mätpunkter av typ 4 ska ha sex register för aktiv energi, sex register för reaktiv energi och ytterligare sex effektregister. Utrustningen ska också ha kapacitet att programmera nödvändiga parametrar för integralfakturering och tillgångstaxor. Utan hinder av ovanstående ska utrustningen ha kapacitet att parametrisera integrationsperioder på upp till en timme samt att registrera och lagra timkurvor för aktiv och reaktiv energi i minst tre månader.

Grundutrustningen av typ 5 ska möjliggöra timvis diskriminering av mätningarna, med kapacitet att hantera minst sex programmerbara perioder. För varje period ska den aktiva och reaktiva energin (i de riktningar och kvadranter där det är möjligt att cirkulera energi), den maximala kvartseffekten per timme samt datum och tid för den maximala effekten registreras och lagras. Utan hinder av ovanstående ska utrustningen ha kapacitet att parametrisera integrationsperioder på upp till en timme samt att registrera och lagra timkurvorna för aktiv och reaktiv energi i minst tre månader."

Fem. Artikel 9.9 i den enhetliga förordningen om mätpunkter ändras och får följande lydelse:

"9. Den utrustning som är placerad vid lågspänning vid typ 3 och 4 kan integreras i de system för fjärrstyrning och fjärrmätning som avses i föregående punkt, förutsatt att utrustningen, utöver specifikationerna för systemet för fjärrstyrning och fjärrmätning, uppfyller alla krav som fastställs i dessa föreskrifter och i utvecklingsstandarderna för mätpunkter av typ 3, 4 och 5, beroende på vilket krav som är mest krävande i varje enskilt fall, med undantag för kommunikationsprotokollen, som kan vara specifika, i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.3 i dessa föreskrifter.".

Fjärde slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till elnätet av små elproduktionsanläggningar.
Artikel 12.2 i kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till nätet av små anläggningar för produktion av elenergi, ska ändras och få följande lydelse:

En. Artikel 12.2 ska ändras på följande sätt:

"2. Om den nominella effekten för den produktionsanläggning som ska anslutas till distributionsnätet är större än 15 kW, ska anläggningens anslutning till nätet vara trefasig med en obalans mellan faserna på mindre än 5 kW.

På samma sätt gäller att om förbrukningen är trefasig och den närliggande och tillhörande produktionsanläggningen är ansluten till det interna nätet, måste även produktionsanläggningens anslutning vara trefasig om förbrukningen är trefasig.

Två. Artikel 13.1 ska ändras och får följande lydelse:

"1. Anslutningen ska göras i den punkt på ägarens nät som ligger närmast ursprunget för hans anläggning och som gör det möjligt att isolera produktionsanläggningen från elsystemet, när så krävs.

Anslutningen av produktion som är ansluten till lågspänning ska följa de anslutningsscheman och -sätt som tillåts i kungligt dekret 842/2002 av den 2 augusti, som godkänner de elektrotekniska föreskrifterna för lågspänning, beroende på typ av anläggning och dess effekt. Generering som är ansluten till högspänning ska följa anslutningsscheman och anslutningsmetoder i kungligt dekret 337/2014 av den 9 maj, som godkänner förordningen om högspänningsanläggningar."

Femte slutbestämmelsen. Utveckling av lagstiftningen.
1. Ministern för ekologisk omställning bemyndigas att, efter förhandsgodkännande av regeringens delegerade kommission för ekonomiska frågor, utfärda så många bestämmelser som behövs för att utveckla denna kungliga förordning samt att genom ministerbeslut ändra bilagorna till den.

2. På order av ministern för ekologisk övergång, efter godkännande av regeringens delegerade utskott för ekonomiska frågor, ska bilaga I ändras för att utveckla de mekanismer och krav som krävs för att möjliggöra genomförandet av dynamiska fördelningskoefficienter för kollektiv självförbrukning eller självförbrukning i samband med en anläggning via nätet.

Sjätte slutbestämmelsen. Behörig titel.
Detta kungliga dekret utfärdas med stöd av bestämmelserna i artikel 149.1.13 och 25 i den spanska konstitutionen, som ger staten exklusiv behörighet att fastställa grunderna för och samordningen av den allmänna planeringen av den ekonomiska verksamheten respektive grunderna för gruv- och energisystemet.

Sjunde slutbestämmelsen. Ikraftträdande.
Detta kungliga dekret träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i den officiella statstidningen.

Utfärdat i Madrid den 5 april 2019.

FELIPE R.

Ministern för ekologisk övergång,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

BILAGA I

Beräkning av energi och effekt för fakturering och avräkning för kollektiv självförbrukning eller självförbrukning i samband med en anläggning via nätet.
De energier och effekter för fakturering och avräkning som definieras i artikel 3 i detta kungliga dekret ska beräknas enligt följande bestämmelser:

1. Den energi per timme som genereras individuellt för de individer i som utför kollektiv självförbrukning eller förbrukning i samband med en närliggande anläggning genom nätet, ENGh,i, är följande:

ENGh,i = βi - ENGh.

Var:

ENGh: Total nettoenergi per timme som produceras av generatorn eller generatorerna.

βi: Det är fördelningskoefficienten för den energi som produceras bland de konsumenter som deltar i den kollektiva självförbrukningen. För varje konsument i som deltar i den kollektiva självförbrukningen ska denna koefficient ha det värde som anges i ett avtal som undertecknats av alla konsumenter som deltar i den kollektiva självförbrukningen och som anmälts till det distributionsföretag som ansvarar för avläsning av förbrukningen. Värdet på dessa koefficienter kan fastställas utifrån den effekt som ska faktureras av var och en av de deltagande associerade konsumenterna, var och en av konsumenternas ekonomiska bidrag till produktionsanläggningen eller något annat kriterium så länge det finns ett avtal som undertecknats av alla deltagare och så länge summan av dessa koefficienter βi för alla konsumenter som deltar i den kollektiva självkonsumtionen är lika med ett. Värdet på dessa koefficienter måste i alla fall vara konstant. Koefficienten får värdet 1 om det bara finns en konsument som är ansluten till en närliggande anläggning via nätet.

Distributionsföretaget ska i egenskap av mätaravläsare tillämpa de distributionskoefficienter βi som ingår i det undertecknade avtal som anmälts till företaget. Dessa koefficienter måste under alla omständigheter ha fasta värden för alla timmar under en faktureringsperiod. Om den person som ansvarar för avläsningen av förbrukningen inte har underrättats om avtalet om fördelningskoefficienten ska dessa koefficienter beräknas enligt följande formulering:

1

Var:

Pci: Maximal effekt som avtalats med den associerade konsumenten i.

∑Pcj: Summan av den maximala effekt som kontrakterats av alla konsumenter som deltar i den kollektiva självförbrukningen.

2. Den individualiserade självförbrukade timenergin för de personer som har kollektiv självförbrukning eller för konsumenter som är anslutna till en närliggande anläggning via nätet, Eauth,i, för var och en av konsumenterna i, beräknas på följande sätt:

(a) Om den individualiserade energi per timme som förbrukas av konsumenten är större i absolut värde än den individualiserade nettoenergi per timme som produceras, kommer den individualiserade självförbrukningen per timme att vara värdet av den individualiserade nettoenergi per timme som produceras:

Eauth,i = ENGh,i

b) Om den är lägre kommer den individualiserade självförbrukningen per timme, Eauth,i, att vara värdet av den individualiserade energin per timme som förbrukas av varje konsument.

3. I tillämpliga fall, för självförbrukningsanläggningar med överskott, där det finns flera produktionsanläggningar med en enda nettoproduktionsmätningsutrustning, ska fördelningen av överskottsenergin per timme från den utmatade produktionen mellan var och en av de k produktionsanläggningar som deltar i den kollektiva självförbrukningen eller närliggande anläggningar genom nätet vara:

Vh,k = αk * (ENGh,k - ∑iEauth,i).

Var:

Vh,k: är nettoutflödet per timme för anläggning k.

ENGh,k: Nettoenergi per timme som produceras av anläggning k.

αk: Är distributionskoefficienten för den nettoenergi per timme som produceras av anläggning k och som kommer att användas i avsaknad av definition av distributionskoefficienter genom avtal som undertecknats av alla som deltar i den kollektiva självförbrukningen och som anmälts till distributören i egenskap av ansvarig för avläsning av produktionen, så länge summan av dessa koefficienter för alla konsumenter som deltar i den kollektiva självförbrukningen är en enhet.

Dessa koefficienter kommer att beräknas enligt följande formulering:

1

Var:

PIk: installerad effekt för anläggning k.

∑jPIj: summan av den installerade effekten för produktionsanläggningarna.

4. Under alla omständigheter måste summan av överskottsenergin per timme och den självförbrukade energin per timme för alla anslutna konsumenter vara lika med den totala nettoenergin per timme som produceras av generatorerna.

BILAGA II
Strukturen för det administrativa registret över självförbrukning av el och de uppgifter som de autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla ska lämna in.
Det administrativa registret och filen för informationsutbyte ska ha följande struktur:

Första avsnittet

Uppgifter om ägaren till leveransstället

Ägare av leveransstället.

Skatte-ID-nummer för innehavaren av leveransstället.

Ägarens adress (registrerad adress).

Ägarens kommun/postnummer.

Ägarens provins.

Land.

Innehavarens telefonnummer.

Innehavarens e-postadress.

Uppgifter om försörjningspunkter

CUPS av utbudet.

Kontrakterad kraft.

Spänning för anslutningspunkten.

Adress.

Kommun/Postnummer.

Provins.

Tomtens/byggnadsobjektets kadastrala referens.

Det distributionsföretag eller, i förekommande fall, det transportföretag som det är anslutet till.

Uppgifter om produktionsanläggningen

Generatorteknik i enlighet med artikel 2 i RD 413/2014 av den 6 juni och, i förekommande fall, använt bränsle.

Kraftverkets installerade effekt (KW).

Uppgifter om lagringsanläggningen (endast om de finns tillgängliga).

Installerad uteffekt (kW).

Maximal lagrad energi (kWh)

Uppgifter om den företrädare som lämnar in meddelandet (endast om meddelandet lämnas in av en företrädare).

Representativt företag (i förekommande fall)

Det representativa företagets momsnummer.

Företagets eller operatörens representativa användare.

Den representativa användarens momsnummer.

Adress (inklusive postnummer).

Telefonnummer.

E-postadress.

Elcertifikat för självförbrukningsanläggningen

Den autonoma regionens identifikationsnummer/registreringsnummer.

Typ av självförbrukning

Avsnitt

Underavsnitt

Individuellt/kollektivt

Andra avsnittet

Uppgifter om ägaren till leveransstället.

Ägare av leveransstället.

NIF för innehavaren av leveransstället.

Ägarens adress (registrerad adress).

Ägarens kommun/postnummer.

Ägarens provins.

Land.

Innehavarens telefonnummer.

Innehavarens e-postadress.

Uppgifter om försörjningspunkter

CUPS av utbudet.

Kontrakterad kraft.

Spänning för anslutningspunkten.

Adress.

Kommun/Postnummer.

Provins.

Tomtens/byggnadsobjektets kadastrala referens.

Det distributionsföretag eller, i förekommande fall, det transportföretag som det är anslutet till.

Uppgifter om produktionsanläggningen

Ägare av produktionsanläggningen.

NIF för ägaren av produktionsanläggningen.

Ägarens adress (registrerad adress).

Ägarens kommun/postnummer.

Licensinnehavarens provins.

Land.

Ägarens telefonnummer.

E-postadress för kontaktperson.

Uppgifter om produktionsanläggningen

Generatorteknik i enlighet med artikel 2 i RD 413/2014 av den 6 juni och, i förekommande fall, använt bränsle.

Kraftverkets installerade effekt (KW).

Registreringsnummer i det administrativa registret över elproduktionsanläggningar under ministeriet för ekologisk övergång. (om tillämpligt)

CIL-kod (om tillämpligt).

Uppgifter om lagringsanläggningen (endast om de finns tillgängliga).

Installerad uteffekt (kW).

Maximal lagringsbar energi (kWh).

Uppgifter om den företrädare som lämnar in ansökan (endast om ansökan lämnas in av en företrädare).

Representativt företag (om något).

Det representativa företagets momsnummer.

Företagets eller operatörens representativa användare.

Den representativa användarens momsnummer.

Adress (inklusive postnummer).

Telefonnummer.

E-postadress.

Elcertifikat för självförbrukningsanläggningen

Identifieringsnummer/registreringsnummer för CC.AA.

Typ av självförbrukning

Avsnitt

Underavsnitt (a/b1/b2 enligt artikel 19)

Individuellt/kollektivt