Împărtășiți conversația noastră cu privire la subiecte precum electricitatea în SpaniaPagina de start în alte limbi
en es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr


Acest decret precizează cadrul juridic general și modificările legislative recente, explicând de ce este profitabil să investești în energia solară în acest moment și pentru o perioadă lungă de timp de acum încolo. Există un alt decret regal, în care este definit cadrul juridic pentru autoconsum. L-am rulat pe Deepl.com pentru dumneavoastră, voila.


Decret regal în română. L-am tradus cu deepl.com. Este destul de bună, nu-i așa? Aici prezintă modificările recente ale legislației generale pentru piața electrică spaniolă. Pentru buletinul cu legile privind autoconsumul vă rugăm să faceți clic aici.

I


Legea 24/2013, din 26 decembrie, privind sectorul energiei electrice, în articolul 33, reglementează în general accesul și racordarea la rețele, definind noțiunile de drept de acces, drept de racordare, autorizație de acces și autorizație de racordare. Astfel, prin drept de acces se înțelege dreptul de a utiliza rețeaua în condiții legale sau de reglementare, iar prin drept de racordare la un punct din rețea se înțelege dreptul unei persoane fizice de a se conecta electric la un anumit punct din rețea în anumite condiții.

Deși au trecut mai mulți ani de la promulgare, dezvoltarea reglementară a articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, menționată mai sus, nu a avut încă loc. Aceasta înseamnă, în conformitate cu dispozițiile celei de-a unsprezecea dispoziții tranzitorii din Legea 24/013 din 26 decembrie menționată anterior, că, până la aprobarea prezentului decret regal, articolul 33 referitor la acces și conectare nu era aplicabil.

Această situație determină ca regimul tranzitoriu configurat de dispozițiile tranzitorii a șaptea, a opta și a unsprezecea din Legea 24/2013 din 26 decembrie, menționată anterior, să continue să se aplice. Aceste dispoziții tranzitorii, aplicate în comun, stabilesc că, pe durata elaborării articolului 33 din Legea 24/2013 din 26 decembrie, accesul și racordarea sunt reglementate de Legea 54/1997 din 27 noiembrie privind sectorul energiei electrice și de normele de aplicare a acesteia aprobate de Guvern. Reglementările respective prevedeau o durată nedeterminată a permiselor, spre deosebire de cei cinci ani stabiliți în termeni generali prin secțiunea a opta a articolului 33 din Legea 24/2013 din 26 decembrie.

Decretul-lege regal 1/2019, din 11 ianuarie, privind măsuri urgente pentru adaptarea competențelor Comisiei Naționale a Piețelor și Concurenței la cerințele care decurg din dreptul Uniunii Europene, în legătură cu Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și gaze naturale, a procedat la o reorganizare a competențelor în materie de acces și de conectare la rețelele de energie electrică, astfel încât Guvernul este responsabil de aprobarea, prin decret regal al Consiliului de Miniștri, a criteriilor și procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acordarea accesului și a conexiunii pentru a respecta obiectivele politicii energetice și penetrarea surselor regenerabile de energie; criteriile în baza cărora un subiect poate solicita proprietarilor și administratorilor de rețea să modifice condițiile de acces și autorizațiile de conectare, inclusiv punctele de conectare, precum și criteriile obiective pentru includerea unor limite ale capacității de conectare pe noduri, în vederea garantării securității aprovizionării.

În ceea ce o privește, în conformitate cu repartizarea competențelor aprobată prin Decretul-lege regal 1/2019 din 11 ianuarie, menționat anterior, Comisia Națională pentru Piețe și Concurență va aproba, prin circulară, metodologia și condițiile de acces și de conectare care vor include: conținutul cererilor și autorizațiilor, criteriile economice, criteriile de evaluare a capacității, motivele de refuz, conținutul minim al contractelor și obligația de publicitate și transparență a informațiilor relevante pentru acces și conectare.

În acest sens, merită subliniat ceea ce a afirmat Consiliul de Stat în Avizul său din 18 iunie 2020, referitor la primul proiect de circulară de acces, când a precizat că "În concluzie, în conformitate cu sistemul juridic actual, aprobarea unui cadru general de reglementare a procedurii de acordare a permiselor de acces și de conectare este de competența Guvernului. Reglementarea pe care o stabilește își va găsi o limită în respectarea competenței CNMC de a reglementa aspectele expres menționate în împuternicirea legală corespunzătoare".

Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, privind măsuri urgente pentru tranziția energetică și protecția consumatorilor, a inclus în cea de-a treia dispoziție adițională diverse măsuri pentru combaterea speculei cu privire la drepturile de acces și de conectare la instalațiile de producție și pentru creșterea fermității cerute proiectelor. Printre aceste măsuri, această dispoziție suplimentară a introdus obligația titularilor de autorizații de acces și de racordare de a avansa o parte din costurile de investiție pentru acele infrastructuri de racordare care trebuie să fie suportate de aceștia, dar care urmează să fie realizate de operatorul de rețea, precum și obligația de a semna, într-o anumită perioadă, un contract de punere în funcțiune a proiectului care să stabilească plățile suplimentare la sumele avansate.
De asemenea, se stabilește că, în general, criteriul de acordare a autorizațiilor va fi cel al priorității temporale, deși, pentru a promova penetrarea energiilor regenerabile, se reglementează o excepție de la această regulă în cazurile de hibridare a instalațiilor de producție existente și de licitații de capacitate de acces în noduri noi ale rețelei de transport sau în acele noduri în care se eliberează sau ies la suprafață capacități energetice.

Procedura stabilită prin prezentul decret regal este o procedură unică pentru obținerea autorizațiilor de acces și de conectare la rețelele de transport și de distribuție, în care operatorul de rețea acționează ca punct de contact pentru solicitant pe parcursul întregii proceduri, indiferent dacă operatorul de rețea este sau nu proprietarul rețelei în care se solicită conectarea. Cu toate acestea, se prevede o excepție tranzitorie pentru acele instalații care, la data intrării în vigoare a prezentului decret regal, nu dispun de o autorizație de racordare, dar pentru care proprietarul lor a solicitat sau a obținut deja o autorizație de acces de la operatorul de rețea, caz în care autorizația de racordare se procesează cu proprietarul rețelei pentru care a fost solicitată sau obținută autorizația de acces.

Procedura unică reglementată de acest decret regal are termene specifice, atât pentru solicitanți, cât și pentru proprietarii și operatorii de rețea, care depind de nivelul de tensiune al punctului de rețea pentru care se solicită accesul și conectarea. Pentru a accelera procedura de obținere a autorizațiilor în cazul consumatorilor și al micilor producători de energie electrică, se are în vedere o procedură simplificată în care timpii sunt reduși la jumătate.

În conformitate cu cea de-a doua dispoziție suplimentară a Decretului-lege regal 15/2018 din 5 octombrie, acest decret regal scutește anumite instalații de producere a energiei electrice legate de modalitățile de autoconsum de obținerea autorizațiilor de acces și de conectare. În plus, extinde această scutire în cazul consumatorilor cărora li se aplică articolul 25.1 din Decretul regal 1048/2013, din 27 decembrie, care stabilește metodologia de calcul al remunerației pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.

Acest decret regal reglementează cauzele de respingere a cererilor de acces și de racordare, care se limitează la neprezentarea informațiilor necesare pentru procesarea cererii, neacreditarea constituirii garanțiilor financiare necesare în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice și la faptul că, potrivit informațiilor publice afișate pe platformele care urmează să fie activate de către administratorii de rețea, nu există capacitate. De asemenea, în ceea ce privește refuzul cererilor de acces și de conectare, decretul regal prevede că cauzele pot fi doar cele stabilite de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în exercitarea atribuțiilor care îi sunt atribuite prin Legea 24/2013, din 26 decembrie, și stabilește că, în toate cazurile, refuzul va fi comunicat solicitantului în mod motivat.

Pe de altă parte, acest decret regal reglementează obligația proprietarului instalației de a semna un contract de acces tehnic cu proprietarul rețelei la care este racordată, care va reglementa relațiile tehnice dintre cei doi. În cazul consumatorilor, pe lângă contractul de mai sus, trebuie semnat un contract de acces cu distribuitorul corespunzător care, în cazul racordării la rețeaua de distribuție, poate fi semnat împreună cu contractul de acces tehnic.


III


Capitolul I stabilește scopul și domeniul de aplicare al regulamentului, precum și definițiile de aplicare în scopurile stabilite în acesta.

Capitolul II reglementează aspectele generale ale procedurii de obținere a permiselor de acces și de conectare. În special, acest capitol precizează obligația de a obține autorizații, criteriile generale pentru procedura de prelucrare, criteriile generale de acordare a autorizațiilor, motivele de respingere a cererilor și motivele de respingere a autorizațiilor.

Capitolul III detaliază procedura generală de acordare a permiselor de acces și de racordare în ceea ce privește începerea acesteia, evaluarea cererii, pregătirea propunerii preliminare și termenele limită pentru depunerea acesteia, acceptarea de către solicitant și eliberarea permiselor.

Capitolul IV reglementează aspecte legate de procedura abreviată de obținere a permiselor de acces și de racordare, cum ar fi condițiile acesteia și cazurile în care poate fi aplicată, precum și cazurile specifice care vor fi scutite de obținerea permiselor de acces și de racordare. Decretul-lege regal 23/2020, din 23 iunie, a stabilit posibilitatea de a realiza proiecte de hibridizare pentru instalațiile de producție existente, utilizând același punct de conectare și aceeași capacitate de acces deja acordate. După cum se menționează în preambulul său, această măsură va contribui la dezvoltarea rapidă și eficientă a unui număr mare de proiecte regenerabile, optimizând rețeaua deja construită și minimizând costurile pentru consumatori.

În conformitate cu cele de mai sus, capitolul VIII din prezentul decret regal reglementează procedura de solicitare și de prelucrare a condițiilor de acces și de conectare pentru hibridizarea instalațiilor de producere a energiei electrice, precum și de actualizare, dacă este cazul, a autorizațiilor deja acordate. De asemenea, acesta stabilește, după caz, cerințele necesare pentru a discrimina energia produsă care ar putea fi eligibilă pentru sistemul de remunerare specific și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească noile module de producere a energiei electrice care urmează să fie încorporate în instalația existentă.


V


Decretul regal 413/2014, din 6 iunie, care reglementează activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, din cogenerare și din deșeuri, în formularea sa anterioară intrării în vigoare a prezentului decret regal, includea obligația de a desemna un interlocutor unic de nod care să reprezinte producătorii care doresc să acceseze rețeaua de transport în fața gestionarului și a proprietarului rețelei respective.

Acest decret regal elimină obligația anterioară, astfel încât solicitantul este cel care, prin intermediul procedurii unice stabilite în cadrul acestuia, contactează direct operatorul rețelei de transport.

Cu toate acestea, având în vedere că la data intrării în vigoare a prezentului decret regal pot exista cereri în curs de soluționare care au fost depuse prin intermediul unui interlocutor de nod unic, prezentul decret regal prevede o perioadă de tranziție pentru ca, în astfel de cazuri, interlocutorii de nod unic să continue să exercite funcția prevăzută în Decretul regal 413/2014, din 6 iunie, în mod tranzitoriu până la finalizarea procedurii de acces și de conectare.


VI


În vederea promovării unui proces de tranziție echitabil, în cea de-a douăzeci și doua dispoziție suplimentară a Legii 24/2013, din 26 decembrie, se include posibilitatea reglementării procedurilor și stabilirii cerințelor pentru acordarea integrală sau parțială a capacității de acces în nodurile afectate de închiderea instalațiilor de producere a energiei termice pe bază de cărbune sau termonucleare către noi instalații de producere a energiei din surse regenerabile de energie în care, pe lângă cerințele tehnice și economice, se pun în balanță beneficiile sociale și de mediu.

În acest scop, Decretul-lege regal 23/2020, din 23 iunie, a împuternicit Direcția Generală de Politică Energetică și Miniere să solicite operatorului de sistem să calculeze capacitatea de acces individualizată pentru o serie de noduri de tranziție, care sunt enumerate în anexa la acesta.

Întrucât acordarea de noi capacități de acces în aceste noduri poate compromite capacitatea care este în final disponibilă pentru a fi acordată, în virtutea dispoziției suplimentare a douăzeci și doua din Legea 24/2013, din 26 decembrie, menționată anterior, compromițând astfel obiectivele tranziției echitabile, acest decret regal stabilește că, în mod tranzitoriu, administratorul rețelei de transport nu poate accepta cereri de acordare de capacitate de acces în nodurile menționate în anexa la Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, până când responsabilul Ministerului pentru Tranziție Ecologică și Provocări Demografice nu reglementează și nu rezolvă procedurile menționate în cea de-a douăzeci și doua dispoziție adițională la Legea 24/2013 din 26 decembrie, menționată anterior.


VII


A unsprezecea dispoziție tranzitorie a Legii 24/2013 din 26 decembrie stabilește că dispozițiile articolului 33 din regulamentul menționat se aplică odată cu intrarea în vigoare a decretului regal de aprobare a criteriilor de acordare a autorizațiilor de acces și de racordare.

În virtutea celor de mai sus, prima dispoziție finală stabilește că, odată cu intrarea în vigoare a acesteia, dispozițiile articolului 33 din Legea 24/2013 din 26 decembrie și ale normelor de aplicare a acesteia vor fi pe deplin aplicabile.


VIII


Conectarea la rețea a unei cote ridicate de producție din surse regenerabile într-un mod eficient pentru sistem necesită ca, în numeroase ocazii, instalații ale unor proprietari diferiți să împartă aceeași infrastructură de evacuare. Cu toate acestea, faptul că proprietatea asupra acestor infrastructuri nu este partajată poate constitui un obstacol în calea utilizării lor de către terți cărora li s-au acordat, de asemenea, drepturi de acces și de conectare în același punct.

A treia dispoziție finală modifică Decretul regal 413/2014 din 6 iunie, care reglementează activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cogenerare și deșeuri, pentru a preciza aplicarea sistemului de remunerare specific pentru instalațiile hibride. Mai precis, se stabilește un nou tip de instalații hibride pentru a permite hibridizarea din surse regenerabile a unei instalații care are deja dreptul de a beneficia de schema de remunerare specifică, precum și de mecanismul de remunerare al acesteia.

De asemenea, definiția puterii instalate aplicabilă în cazul instalațiilor de tehnologie fotovoltaică se modifică astfel încât aceasta să fie cea mai mică dintre suma dintre puterea unitară maximă a modulelor fotovoltaice care alcătuiesc instalația și puterea maximă a invertorului sau invertoarelor care alcătuiesc instalația. Pentru a evita ca această modificare să afecteze procedurile de autorizare a instalațiilor care au fost inițiate înainte de data intrării în vigoare a decretului regal, se prevede ca, în mod tranzitoriu, prelucrarea acestor proceduri și înscrierea în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice să se realizeze în conformitate cu definiția puterii instalate în vigoare până la acea dată.


X


Prima dispoziție tranzitorie din Decretul regal 647/2020 din 7 iulie, care reglementează aspecte necesare pentru punerea în aplicare a codurilor de rețea pentru conectarea anumitor instalații electrice, stabilește că, pentru o perioadă de douăzeci și patru de luni, operatorii de rețea pot emite notificări operaționale limitate care să permită înregistrarea în registrele administrative corespunzătoare a instalațiilor de producere a energiei electrice incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016, care stabilește un cod de rețea privind cerințele pentru conectarea producătorilor la rețea. Această dispoziție tranzitorie acordă o perioadă de timp necesară pentru acreditarea acelor entități care vor permite evaluarea conformității cu cerințele tehnice stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/631 din 14 aprilie 2016 menționat anterior și, odată cu aceasta, emiterea notificării operaționale definitive corespunzătoare.

Deși Regulamentul (UE) 2016/631 din 14 aprilie 2016 nu se aplică instalațiilor de producție situate în sistemele de energie electrică din teritoriile nepeninsulare, Decretul regal 647/2020 din 7 iulie extinde domeniul de aplicare a procedurii de notificare operațională la acestea, deși, în acest caz, procedura este legată de respectarea cerințelor specifice care se aplică acestor instalații.

Având în vedere faptul că definirea unora dintre aceste cerințe specifice este legată de cele care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/631 din 14 aprilie 2016, a cincea dispoziție finală a prezentului decret regal modifică prima dispoziție tranzitorie a Decretului regal 647/2020 din 7 iulie pentru a extinde posibilitatea de a emite notificări operaționale limitate în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice situate în sistemele electrice din teritoriile nepeninsulare. Acest lucru va permite înregistrarea definitivă a acestor instalații în registrele administrative corespunzătoare până când se va putea furniza documentația necesară pentru a acredita conformitatea cu cerințele tehnice aplicabile acestora.


XI


A opta dispoziție finală a Decretului-lege regal 23/2020, din 23 iunie, prevede că "Guvernul și Comisia Națională pentru Piețe și Concurență vor aproba, în termen de maximum trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege regal, atâtea dispoziții normative câte sunt necesare pentru dezvoltarea și executarea, în limitele competențelor lor, a prevederilor articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

În conformitate cu cele de mai sus, în data de 7 iulie 2020, a fost aprobat Acordul Consiliului de Miniștri prin care s-a autorizat urgentarea prelucrării administrative, prevăzută la art. 27.1.b) din Legea 50/1997, din 27 noiembrie, a Guvernului, a proiectului de decret regal care reglementează procedura și criteriile generale de acces și racordare la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice.


XII
Prezentul regulament a fost elaborat ținând cont de principiile de bună reglementare menționate la art. 129.1 din Legea 39/2015, din 1 octombrie, privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice.

În special, acesta respectă principiile necesității și eficienței, întrucât aprobarea sa este prevăzută în Legea 24/2013, din 26 decembrie, care stabilește că aspectele specifice accesului și conectării la rețelele identificate în obiectul acestui regulament trebuie aprobate prin decret regal al Guvernului, aprobarea acestui decret regal fiind o condiție necesară pentru intrarea în vigoare a articolului 33 din legea menționată anterior.

De asemenea, respectă principiul proporționalității, realizând dezvoltarea reglementară a aspectelor atribuite Guvernului în materie de acces și conectare, în temeiul articolului 33 din Legea 24/2013 din 26 decembrie.

De asemenea, se înțelege că principiul securității juridice este respectat, având în vedere că regulamentul este coerent cu restul sistemului juridic și cu dreptul Uniunii. În plus, aprobarea acestui decret regal va permite aplicarea articolului 33 din Legea 24/2013 din 26 decembrie și, prin aceasta, aplicarea integrală a cadrului de reglementare privind accesul și conexiunea aprobat prin legea menționată anterior, în locul cadrului tranzitoriu care se aplică în prezent.

Regulamentul respectă principiul transparenței în măsura în care proiectul a fost supus unei audieri publice, iar obiectivele urmărite sunt descrise în preambul și în raport.

În cele din urmă, principiul eficienței este respectat în măsura în care nu introduce sarcini administrative inutile sau accesorii.

În conformitate cu articolul 26 alineatul (6) din Legea 50/1997 din 27 noiembrie, menționată anterior, prezentul decret regal a fost supus informării publice și audierii prin publicarea pe site-ul web al Ministerului pentru Tranziție Ecologică și Provocări Demografice. În plus, procesul de audiere s-a desfășurat, de asemenea, prin consultarea reprezentanților Consiliului consultativ pentru energie electrică al Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență, în conformitate cu prevederile celei de-a zecea dispoziții tranzitorii din Legea 3/2013, din 4 iunie, privind înființarea Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență. Comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla au participat la procesul de audiere prin intermediul Consiliului consultativ pentru energie electrică, în care sunt reprezentate.

Conform prevederilor art. 5.2.a) din Legea nr. 3/2013, din 4 iunie, prevederile acestui decret regal au fost avizate de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței în raportul "Acord privind emiterea unui raport asupra proiectului de decret regal privind accesul și racordarea la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice" (IPN/CNMC/022/20), aprobat de Consiliul în plen, în data de 2 septembrie 2020.

Prezentul decret regal este emis în temeiul dispozițiilor articolului 149.1.13.ª și 25.ª din Constituția spaniolă, care atribuie statului competența exclusivă de a stabili bazele și coordonarea planificării generale a activității economice și, respectiv, bazele regimului minier și energetic.

În virtutea acesteia, la propunerea celui de-al patrulea vicepreședinte al Guvernului și ministru pentru tranziție ecologică și provocare demografică, cu aprobarea prealabilă a ministrului politicilor teritoriale și funcției publice, de comun acord cu Consiliul de Stat, și în urma deliberării Consiliului de Miniștri în ședința sa din 29 decembrie 2020,


A FOST FURNIZAT:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Articolul 1. Obiect.
Scopul acestui decret regal este de a stabili criteriile și procedura aplicabilă pentru solicitarea și obținerea autorizațiilor de acces și racordare la un punct de rețea, de către producători, transportatori, distribuitori, consumatori și deținători de instalații de înmagazinare, în dezvoltarea prevederilor articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, privind sectorul energiei electrice.
Articolul 2. Definiții.
În sensul prezentului decret regal, se aplică următoarele definiții:

(a) Drept de acces: dreptul de a utiliza rețeaua în condiții stabilite prin lege sau reglementare.

b) Dreptul de a se conecta la un punct din rețea: dreptul unei părți de a se conecta electric la un anumit punct din rețeaua de transport existentă sau planificată, în mod obligatoriu, sau din rețeaua de distribuție existentă sau inclusă în planurile de investiții aprobate de Administrația Generală de Stat, în anumite condiții.

c) Autorizație de acces: autorizația care se acordă pentru utilizarea rețelei la care este racordată o instalație de producere a energiei electrice, de înmagazinare pentru injectarea ulterioară în rețea, de consum, de distribuție sau de transport. Autorizația de acces va fi eliberată de către operatorul de rețea.

e) joncțiune: punctul electric în care converg trei sau mai multe linii electrice sau transformatoare cu același nivel de tensiune. De asemenea, va fi considerat nod electric acel punct în care, după deschiderea circuitului pentru conectarea unui nou subiect, trei sau mai multe linii electrice sau transformatoare converg în cele din urmă.

f) Poziție: fiecare dintre punctele care permit conectarea fizică a liniilor electrice, a transformatoarelor sau a elementelor de control al puterii active sau reactive într-un nod, echipate cu elementele lor de tăiere și de protecție corespunzătoare.

g) proprietar de rețea în amonte, față de un alt proprietar de rețea: cel care este conectat la rețeaua acestuia din urmă prin intermediul unor elemente care se află la niveluri de tensiune mai mari sau egale, atât timp cât elementul respectiv se află înaintea avansului obișnuit în direcția curentului electric. În acest scop, se înțelege că direcția obișnuită a curentului este cea care permite alimentarea consumatorilor de tensiune inferioară de la niveluri de tensiune mai ridicate sau egale.

h) operator de rețea în amonte, în raport cu un altul: cel însărcinat cu gestionarea rețelei care este conectată la rețeaua acestuia din urmă prin intermediul unor elemente care se află la niveluri de tensiune mai mari sau egale, cu condiția ca elementul respectiv să fie situat în amonte de fluxul obișnuit în direcția curentului electric. În acest scop, se înțelege că direcția obișnuită a curentului este cea care permite alimentarea consumatorilor de tensiune inferioară de la niveluri de tensiune mai ridicate sau egale.

i) Instalație de producere a energiei electrice: o instalație alcătuită din unul sau mai multe module de producere a energiei electrice și, dacă este cazul, una sau mai multe instalații de stocare a energiei care injectează energie în rețea, toate acestea fiind conectate la un punct din rețea prin aceeași poziție.
bar j) modul de producere a energiei electrice: un modul de producere a energiei electrice sincrone sau un modul de parc de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016, care stabilește un cod de rețea privind cerințele de conectare la rețea pentru generatoare, și cu reglementările aprobate pentru elaborarea și implementarea acestuia.

k) Capacitate de acces: puterea activă maximă care poate fi injectată în rețea de către o instalație de producere a energiei electrice sau absorbită din rețea de către o instalație de cerere, în conformitate cu ceea ce este prevăzut în autorizația de acces și în contractul tehnic de acces.

l) racordare la rețea: o procedură de conectare fizică a instalațiilor de producere, distribuție, transport, înmagazinare sau consum de energie electrică la un punct al rețelei de transport sau, după caz, de distribuție, în cazul în care operatorului acestor instalații i s-a acordat un permis de acces și de racordare. După finalizarea acestor activități, instalațiile sunt pregătite pentru a fi puse sub tensiune sau conectate, odată ce au fost obținute toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege.

m) Puterea instalată a unei instalații de producție: cea definită la articolul 3 și, dacă este cazul, la dispoziția suplimentară a unsprezecea din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie, care reglementează activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cogenerare și deșeuri.

n) Puterea instalată a unei instalații de consum: este puterea maximă prevăzută care a fost luată în considerare la proiectarea instalației de consum și care trebuie să fie menționată în certificatul de instalație electrică (CIE) corespunzător.


Articolul 3. Domeniul de aplicare.
1. Prezentul decret regal se aplică părților implicate în solicitarea și acordarea autorizațiilor de acces și de conectare la rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, care sunt:

a) solicitanții de autorizații de acces și racordare la un punct din rețeaua de transport sau, după caz, de distribuție a energiei electrice, care sunt: dezvoltatorii și proprietarii de instalații de producere a energiei electrice, de instalații de distribuție, de instalații de transport, de instalații de înmagazinare, precum și consumatorii.

b) proprietarii rețelelor de distribuție sau de transport al energiei electrice.

c) Operatorul de sistem și gestionarul rețelei de transport și gestionarii rețelelor de distribuție.

2. Prezentul decret regal nu se aplică instalațiilor de stocare din sistemele de energie electrică din teritoriile extracontinentale deținute de operatorul de sistem, în conformitate cu dispozițiile Legii 17/2013, din 29 octombrie, pentru garantarea aprovizionării și creșterea concurenței în sistemele electrice insulare și extracontinentale.

De asemenea, nu se aplică instalațiilor de stocare atunci când acestea sunt componente pe deplin integrate în rețeaua de transport, în aplicarea dispozițiilor Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de modificare a Directivei 2012/27/UE, și nici atunci când nu injectează niciodată energie în rețelele de transport sau de distribuție.

De asemenea, nu se aplică în cazurile în care un proprietar de rețea trebuie să acceseze rețelele deținute de acesta.


CAPITOLUL II
Aspecte generale ale procedurii de acces și de conectare la sistem
Articolul 4. Obligația de a obține autorizații pentru accesul și conectarea la un punct din rețea.
1. Părțile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din secțiunea 1, care doresc să își conecteze noile instalații la rețeaua de transport sau de distribuție, trebuie să obțină mai întâi autorizații de acces și de conectare la rețea.

2. Dispozițiile alineatului precedent se înțeleg fără a aduce atingere oricăror scutiri care pot fi aplicabile, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din prezentul decret regal.

Articolul 5. Criterii generale pentru procesarea permiselor de acces și de conectare.
1. În vederea obținerii permiselor de acces și de racordare, se depune o cerere de acces și de racordare la sistemul de transport sau de distribuție, după caz, la operatorul de sistem corespunzător.

2. Prelucrarea cererilor de autorizații de acces și de racordare se realizează în comun, în cadrul unei proceduri unice. În cadrul acestei proceduri, operatorul de sistem pentru care se solicită autorizațiile acționează ca punct de contact unic pentru solicitant sau pentru persoana fizică sau juridică care îl reprezintă.

3. Operatorii de sisteme de transport și de distribuție dispun de platforme web dedicate gestionării cererilor de acces și de racordare, procesării și informării cu privire la stadiul cererilor, unde solicitanții pot consulta stadiul procesării cererilor lor.

4. De asemenea, platformele menționate în secțiunea precedentă trebuie să permită cunoașterea capacității de acces existente la fiecare nod, în conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței în circulara sa.

5. În scopul prelucrării procedurilor de acces și de conectare, se iau în considerare următoarele:

(a) Cererile și eventualele corecții ale acestora, comunicările operatorului de sistem, în calitatea sa de punct de contact unic, și, în general, orice etapă a prelucrării care necesită o comunicare sau o notificare din partea solicitantului sau a operatorului de sistem se realizează prin mijloace electronice. Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care solicitanții sunt persoane fizice, caz în care pot fi utilizate alte mijloace de comunicare sau de notificare, cu condiția ca acestea să permită păstrarea unei înregistrări a depunerii și a datei la care aceasta a avut loc.

b) se pun la dispoziție mijloace electronice pentru a asigura trasabilitatea comunicărilor și notificărilor efectuate de solicitanți și de operatorii de sistem și pentru a obține chitanțe care să ateste acest lucru de la solicitanții de autorizații de acces și de racordare, cu menționarea datei și a orei de depunere.

c) Trebuie să se pună la dispoziție mijloace electronice pentru a asigura o înregistrare fiabilă a comunicărilor și notificărilor efectuate de operatorii de sistem.

Articolul 6. Criterii generale privind procedura de obținere a permiselor de acces și de racordare. 1. Procedura de obținere a permiselor de acces și de racordare este, în general, conformă cu dispozițiile capitolului


III.

2. Cererile de autorizații de acces și de racordare pentru instalațiile de producere a energiei electrice se depun pentru instalația respectivă, adică pentru ansamblul de module de producere și/sau de stocare a energiei electrice care fac parte din aceasta, în conformitate cu dispozițiile articolului 2.

3. În sensul dispozițiilor prezentului decret regal, cererile de acces și de conectare la rețeaua de transport sau de distribuție a instalațiilor de stocare care pot descărca energie în rețelele de transport și de distribuție sunt considerate ca fiind cereri de acces la instalațiile de producție de energie electrică.

Cele de mai sus se înțeleg fără a aduce atingere criteriilor tehnice de acces care trebuie luate în considerare pentru acest tip de instalație, ca urmare a statutului său de instalație care, în anumite momente, se comportă ca o instalație la cerere.

4. În cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, începerea procedurii de acces și de racordare la rețeaua electrică este condiționată de prezentarea, în fața organismului însărcinat cu acordarea autorizației pentru instalație, a unei copii a chitanței care să ateste că a fost depusă garanția financiară menționată la articolul 23 din prezentul decret regal și că această garanție a fost constituită în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile articolului menționat anterior. Forma de acreditare a constituirii adecvate a garanției este cea indicată la articolul 23.

5. În orice caz, inițierea unei proceduri de obținere a autorizațiilor de acces și de racordare este condiționată de achitarea de către titularul instalației a sumelor pentru studiile de acces și de racordare stabilite prin ordinele ministeriale respective menționate la articolul 27 din Decretul regal 1047/2013, din 27 decembrie, care stabilește metodologia de calcul al remunerației activității de transport de energie electrică, și la articolul 30 din Decretul regal 1048/2013, din 27 decembrie, după caz.

6. Se pot depune numai cereri de permise de acces și de conectare:

(a) în cazul rețelei de transport, pe substațiile existente sau pe substațiile incluse în planul de dezvoltare a rețelei de transport în vigoare și, în cadrul acestora, pe pozițiile existente sau planificate. În aceste scopuri, se iau în considerare poziții suplimentare față de cele incluse în mod expres în planificarea rețelei de transport care pot fi considerate planificate, în conformitate cu criteriile și cerințele care, în aceste scopuri, sunt definite în decretul regal care, dacă este cazul, se aprobă în conformitate cu dispozițiile secțiunii a treia din prima dispoziție tranzitorie a Decretului-lege regal 23/2020 din 23 iunie.

b) în cazul rețelei de distribuție, pe instalațiile existente sau pe cele cuprinse în planurile de investiții ale societăților de distribuție aprobate de Administrația Generală de Stat.

7. În cazul cogenerării sau al autoconsumului în care instalațiile de producere a energiei electrice împart infrastructurile de racordare cu un consumator și în care solicitantul autorizațiilor de acces și racordare este diferit de titularul contractului de furnizare, o condiție esențială pentru inițierea unei proceduri de acces și racordare va fi ca cererea să fie însoțită de un acord semnat de ambele părți, în care să se menționeze că titularul contractului de furnizare este de acord cu aceasta.

8. În conformitate cu dispozițiile secțiunii 12 a articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, se pot depune cereri de autorizații de acces pentru instalațiile hibride care încorporează mai multe tehnologii, cu condiția ca cel puțin una dintre acestea să utilizeze o sursă de energie primară regenerabilă sau să încorporeze instalații de stocare.

Articolul 7. Criterii generale pentru a dispune acordarea permiselor de acces și de racordare.

1. Criteriul general pentru solicitarea permiselor de acces și de racordare este prioritatea temporală, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 18 și la articolul 27 din prezentul decret regal.

2. În scopul determinării priorității în timp, data care trebuie luată în considerare este data la care cererea este acceptată pentru prelucrare, care este data și ora la care cererea de acordare a permisului de acces și de conectare este depusă la operatorul de sistem corespunzător.

În cazul în care cererea respectivă necesită o corecție, data admiterii pentru prelucrare și, prin urmare, data care trebuie luată în considerare în scopul priorității temporale, este data și ora la care toate documentele și informațiile solicitate au fost prezentate în mod corect. În acest scop, gestionarul de sistem respectă ordinea de introducere a cererilor în cererile de rectificare.

3. În cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, în cazul în care, aplicând criteriile menționate anterior, data și ora admiterii a două cereri sunt identice, prioritatea temporală se stabilește în funcție de perioada de timp în care o copie a chitanței care atestă că garanțiile financiare menționate la articolul 23 au fost depuse în mod corespunzător a fost trimisă administrației responsabile cu autorizarea instalației.

În cazul în care aceeași cerere comună grupează mai multe instalații de producere a energiei electrice în același nod, data depunerii cererii, în sensul priorității cererii comune, este ultima dintre datele chitanțelor de acreditare a instalațiilor la care se referă cererea.

Articolul 8. Inadmisibilitatea cererilor.

1. Solicitările de permise de acces și de conectare pot fi respinse de operatorul de sistem numai din următoarele motive:

a) nu a acreditat prezentarea, în fața organismului responsabil cu acordarea autorizației pentru facilitate, a unei copii a chitanței care să ateste că garanția financiară menționată la articolul 23 a fost depusă și că organismul responsabil cu autorizarea facilității a decis că această garanție a fost constituită în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile articolului menționat.

b) că acordarea accesului la nodul respectiv este reglementată într-o procedură specifică aprobată de Guvern în temeiul capitolului V din prezentul decret regal sau al celei de-a douăzeci și doua dispoziții suplimentare a Legii 24/2013 din 26 decembrie.

c) Nerespectarea obligației de a furniza sau de a rectifica informațiile solicitate în condițiile și în termenele prevăzute în prezentul decret regal și cu conținutul stabilit de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33 pct. 11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie.

d) să fie depusă în hub-urile în care capacitatea de acces eligibilă existentă este nulă, în conformitate cu informațiile menționate în platformele menționate la articolul 5.3 din prezentul decret regal. Cererile de hibridizare a unei instalații de producere a energiei electrice în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din prezentul decret regal nu pot fi respinse din acest motiv. În cazul respingerilor din cauza lipsei capacității de acces care urmează să fie acordată pentru producție, operatorii de rețea transmit adresa portalurilor lor web unde este afișată capacitatea existentă a rețelelor pe care le gestionează.

2. Operatorul de sistem notifică solicitantului unui permis de acces și de racordare respingerea unei cereri. Notificarea indică motivul specific, dintre cele enumerate în secțiunea anterioară, pentru care cererea a fost respinsă.

3. Respingerea unei cereri de acces și de racordare atrage după sine, după caz, recuperarea garanțiilor financiare constituite. Garanțiile se restituie în termen de maximum trei luni de la data la care proprietarul instalației prezintă o copie a notificării de respingere a cererii organismului responsabil cu acordarea autorizației pentru instalație și solicită restituirea garanției constituite.

În cazul cererilor respinse în temeiul dispozițiilor de la litera (d) din secțiunea 1 a prezentului articol, se restituie doar 80% din totalul garanției depuse, restul rămânând astfel fără efect. Solicitantul poate recupera valoarea integrală a garanției depuse dacă, împreună cu cererea de restituire a acesteia, poate dovedi că, în ziua depunerii garanției, platforma web a operatorului de sistem corespunzător arăta, la ora 8:00, existența unei capacități disponibile în nodul respectiv care nu era rezervată pentru licitațiile prevăzute la articolul 18.

Articolul 9. Refuzul permiselor de acces și de conectare.

1. Motivele de refuz al permiselor de acces și de racordare sunt cele stabilite de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în conformitate cu prevederile art. 33 pct. 11 din Legea nr. 24/2013 din 26 decembrie, menționată anterior.

2. În orice caz, refuzul permisului de acces și de conectare este motivat și se notifică solicitantului în evaluările cererii. În cazul refuzurilor datorate lipsei capacității de acces pentru producție, operatorii de rețea transmit adresa portalurilor lor web unde este afișată capacitatea existentă a rețelelor pe care le gestionează.

3. Respingerea unei cereri de acces și de racordare din motive care nu sunt imputabile direct sau indirect solicitantului atrage după sine recuperarea garanțiilor financiare constituite în termen de maximum trei luni de la data la care proprietarul instalației transmite o copie a respingerii autorizației de acces organismului responsabil cu autorizarea instalației.


CAPITOLUL III


Procedura generală de obținere a permiselor de acces și de conectare. articolul 10. inițierea procedurii.

1. Părțile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din secțiunea 1 care trebuie să obțină o autorizație de acces și de conectare, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din prezentul decret regal, depun la operatorul rețelei la care doresc să se conecteze o cerere de obținere a autorizației de acces și de conectare. În cazul permiselor de acces și de conectare pentru instalațiile de producție de peste 100 kW, cererile trebuie depuse pentru un anumit nod sau secțiune de linie din rețea.

Această solicitare trebuie să fie făcută în condițiile și cu conținutul stabilite de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

2. Operatorul de sistem are la dispoziție o perioadă maximă de douăzeci de zile de la primirea cererii pentru a solicita rectificarea acesteia, dacă o consideră necesară, sau, după caz, pentru a notifica respingerea acesteia. Proprietarul rețelei face astfel de cereri de rectificare prin intermediul administratorului de rețea corespunzător.

3. În cazul în care cererea de rectificare a cererii nu este formulată în termenul indicat în secțiunea anterioară, se înțelege că cererea a fost acceptată pentru prelucrare, cu excepția cazului în care motivul respingerii este cel menționat la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din secțiunea 1.

4. În cererea de corecție se precizează fără echivoc toate deficiențele sau erorile constatate în cerere. În niciun caz cererea de rectificare nu impune furnizarea de conținut suplimentar care nu este necesar, în conformitate cu dispozițiile primului paragraf al prezentului articol. De asemenea, acesta urmează ceea ce stabilește Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în conformitate cu dispozițiile secțiunii întâi din prezentul articol.

Operatorul de sistem poate face cel mult două cereri de corecție pentru aceeași aplicație.

5. Solicitantul are la dispoziție douăzeci de zile de la data notificării cererii de rectificare pentru a prezenta informațiile indicate în cerere. Lipsa unui răspuns în acest termen sau în termenii sau în măsura precizată în cerere duce la respingerea cererii.

6. După ce titularul de licență al instalației a răspuns la cererile de corecție, operatorul de sistem are la dispoziție o perioadă maximă de douăzeci de zile pentru a notifica acceptarea sau respingerea cererii. În cazul în care această notificare nu este făcută în termenul menționat anterior, se consideră că cererea a fost acceptată pentru prelucrare.


Articolul 11. Evaluarea cererii de acces și de conectare.

1. După admiterea cererii spre procesare, operatorul de sistem la care s-a solicitat accesul evaluează existența capacității de acces, în conformitate cu criteriile stabilite în acest scop de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie.

La rândul său, proprietarul rețelei pentru care se solicită autorizația de racordare evaluează existența sau nu a fezabilității racordării, în punctul solicitat, dacă acesta corespunde, în conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

2. În cazul în care acordarea unei autorizații de acces într-un punct al rețelei poate afecta rețeaua de transport sau, după caz, rețeaua de distribuție din amonte, operatorul de rețea pentru care se solicită autorizația de acces solicită operatorului de rețea din amonte un raport de acceptabilitate cu privire la aceste posibile efecte și la restricțiile care decurg din acestea.

3. Pentru a determina dacă este necesar un raport de acceptabilitate din partea operatorului de sistem din amonte, se iau în considerare criteriile stabilite de Comisia națională pentru piețe și concurență în scopul determinării influenței unei rețele asupra unei alte rețele decât cea pentru care se solicită permisul de acces.

4. În cazul în care, în conformitate cu dispozițiile secțiunii anterioare, este necesar un raport de acceptabilitate, operatorul sistemului în care se solicită accesul solicită raportul respectiv operatorului sistemului din amonte în termen de maximum zece zile de la data la care cererea este acceptată pentru prelucrare. Termenul maxim în care operatorul de sistem din amonte trebuie să trimită raportul de acceptabilitate operatorului solicitant este același cu cel care se aplică pentru trimiterea unei propuneri prealabile, în conformitate cu articolul 13, în acest scop tensiunea punctului de racordare fiind considerată ca fiind nivelul de tensiune al punctului de frontieră dintre operatorul solicitant și operatorul de sistem din amonte.

Această consultare poate fi extinsă la operatorii de sistem succesivi din amonte, în cazul în care, în conformitate cu criteriile stabilite, accesul ar putea avea o influență asupra acestora, aplicându-se în acest caz operatorilor respectivi aceleași termene pentru solicitarea raportului de acceptabilitate către operatorul de sistem din amonte și pentru transmiterea raportului corespunzător către operatorul solicitant.

În orice caz, operatorul de sistem din amonte trebuie să respecte prioritatea temporală a cererilor de raportare pe care le primește atunci când emite raportul de acceptabilitate.

5. Operatorii de sistem din amonte cărora trebuie să le fie transferată consultarea, în conformitate cu prevederile prezentului articol, nu pot solicita informații suplimentare față de cele necesare pentru inițierea solicitării, în conformitate cu prevederile circularei care urmează să fie aprobată de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie, decât dacă aceasta stabilește o diferențiere specifică a documentației care trebuie prezentată în cazul solicitării unui raport de acceptabilitate.

6. După efectuarea evaluării, administratorul de rețea informează solicitantul cu privire la rezultatul analizei cererii sale, care poate avea ca rezultat:

(a) Acceptarea cererii, atunci când există capacitate de acces, fie direct, fie prin consolidarea rețelei existente, și fezabilitatea conectării. În acest caz, operatorul de sistem notifică solicitantul cu privire la propunerea prealabilă, în conformitate cu dispozițiile articolului 12.

b) Refuzul cererii, atunci când sunt îndeplinite motivele de refuz prevăzute la articolul 9 din prezentul decret regal, caz în care se notifică această împrejurare, iar procedura de acces și racordare se consideră încheiată.

7. În cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, operatorul de sistem poate accepta parțial cererea în cazul în care, deși există capacitate de acces, aceasta este mai mică decât capacitatea solicitată. În acest caz, dispozițiile de la litera (a) din secțiunea anterioară se aplică capacității de acces parțial pe care operatorul de sistem consideră că poate fi acceptată, iar dispozițiile de la litera (b) se aplică capacității de acces care urmează să fie refuzată.

Articolul 12. Propunerea prealabilă.
1. În cazul în care, în urma evaluării cererii, se concluzionează că există capacitate de acces și că racordarea este fezabilă, operatorul de sistem notifică solicitantului propunerea sa. Conținutul acestei propuneri este stabilit de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență, care trebuie să includă cel puțin următoarele elemente

(a) Capacitatea de acces propusă.

b) parametrii tehnici care caracterizează din punct de vedere tehnic punctul de racordare, care includ cel puțin tensiunea și amplasarea.

c) Puterea maximă de scurtcircuit de calcul, pentru calculul aparatajului de protecție, și puterea minimă de scurtcircuit, pentru calculul variațiilor de tensiune admise la punctul de racordare.

d) acele situații în care, în conformitate cu prevederile art. 33.2 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie, dreptul de acces al subiectului la punctul de racordare propus poate fi temporar restricționat, în special cele care, după caz, pot apărea din cauza condițiilor de exploatare sau a necesităților de întreținere și dezvoltare a rețelei.

e) condițiile și cerințele tehnice ale liniilor de evacuare sau de racordare de intrare în substația la care este racordat.

f) Specificațiile tehnice ale lucrărilor necesare pentru conectarea la rețea.

2. În plus, în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, documentația menționată în secțiunea anterioară trebuie să fie însoțită de informații privind alte instalații de producere a energiei electrice cu acces acordat în același nod sau poziție, atunci când acordul prealabil cu proprietarii instalațiilor respective pentru utilizarea în comun a instalațiilor de evacuare poate condiționa intrarea în vigoare a accesului la rețea.

3. Cu excepția termenelor limită, care sunt reglementate de articolul 13, specificațiile tehnice de racordare care urmează să fie elaborate de către operatorul de sistem, în conformitate cu dispozițiile primei secțiuni, trebuie să respecte următoarele, după caz:

(a) în cazul consumatorilor, la prevederile capitolelor VI și VII din Decretul regal 1048/2013, din 27 decembrie, care stabilește metodologia de calcul al remunerației pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.

b) în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv a autoconsumatorilor pe partea de producere, la prevederile art. 6 din Decretul regal 1699/2011 din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor mici de producere a energiei electrice, sau în cea de-a treisprezecea dispoziție adițională a Decretului regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și procedurile de autorizare a instalațiilor de energie electrică, după caz.

4. În cazul instalațiilor de producere a energiei electrice și al instalațiilor de consum, condițiile tehnice menționate la primul paragraf sunt însoțite de un buget financiar detaliat întocmit de operatorul de sistem pentru respectarea condițiilor tehnice și pentru realizarea tuturor acțiunilor necesare pentru a face efectivă conexiunea fizică.

5. Cu excepția termenelor limită, care sunt reglementate de articolul 13, bugetul financiar care trebuie prezentat de operatorul de sistem, în conformitate cu dispozițiile secțiunii anterioare, respectă următoarele dispoziții, după caz:

(a) în cazul consumatorilor, la dispozițiile capitolelor VI și VII din Decretul regal 1048/2013, din 27 decembrie.

b) în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv a autoconsumatorilor pe partea de producere, la prevederile art. 6 din Decretul regal 1699/2011 din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor de producere a energiei electrice de mică putere, sau în cea de-a treisprezecea dispoziție adițională a Decretului regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și procedurile de autorizare a instalațiilor de producere a energiei electrice, după caz.

c) Criteriile economice stabilite de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie.

6. Bugetul economic pregătit de proprietarul rețelei, în conformitate cu dispozițiile secțiunii anterioare, este notificat solicitantului de către operatorul de rețea simultan cu condițiile tehnice menționate în prima secțiune.
7. Cu excepția cazului în care solicitantul solicită în mod expres acest lucru, bugetul financiar nu include acele instalații pe care, în conformitate cu reglementările în vigoare, proprietarul rețelei nu este obligat să le dezvolte. Solicitarea expresă a solicitantului se face în momentul depunerii cererii de inițiere a procedurii de acces și de conectare sau, în cazul în care se solicită rectificarea situației, în momentul trimiterii informațiilor utilizate pentru a îndeplini cerința de rectificare.

8. În cazul în care sunt necesare noi instalații în rețeaua de transport sau de distribuție, bugetul se calculează luând în considerare atât costurile de construcție, cât și celelalte costuri necesare pentru conectarea instalațiilor care fac obiectul cererii de acces și de conectare.

9. În cazul instalațiilor de producere a energiei electrice, notificarea efectuată de operatorul de rețea, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, include categoria care corespunde atribuirii fiecăruia dintre modulele de producere a energiei electrice care compun instalația, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) 2016/631 din 14 aprilie și ale Decretului regal 647/2020 din 7 iulie.

Articolul 13. Termene pentru depunerea propunerii preliminare.
1. În general, termenul maxim în care operatorul de rețea trebuie să comunice solicitantului rezultatul analizei cererii acestuia, însoțit de condițiile tehnice și economice ale acestuia, este următorul:
a) Pentru instalațiile al căror punct de racordare la rețeaua de distribuție este la o tensiune mai mică de 1 kV:

1) În cazul în care se solicită o furnizare de până la 15 kW în care nu este necesară efectuarea de noi instalații de extindere a rețelei: cinci zile.

2) În toate celelalte cazuri: cincisprezece zile.

b) pentru instalațiile care au un punct de racordare la rețeaua de distribuție la o tensiune mai mare sau egală cu 1 kV și mai mică de 36 kV: treizeci de zile.

c) Pentru instalațiile cu punct de racordare la rețeaua de distribuție la o tensiune egală sau mai mare de 36 kV: 40 de zile.

d) Pentru instalațiile cu punct de racordare la rețeaua de transport: șaizeci de zile.

Perioadele menționate mai sus se calculează de la data la care cererea este considerată acceptată pentru prelucrare.

2. În cazul instalațiilor pentru care analiza cererii de autorizații de acces și de racordare necesită, în conformitate cu dispozițiile prezentului decret regal, un raport de acceptabilitate din partea operatorului de rețea din amonte, termenele maxime stabilite în prezentul articol se măresc cu perioada stabilită pentru prezentarea raportului de acceptabilitate corespunzător.

Articolul 14. Acceptarea propunerii.
1. După primirea propunerii de punct de racordare și a condițiilor tehnice și economice, în conformitate cu dispozițiile articolului 12, solicitantul informează operatorul de rețea dacă acceptă sau nu propunerea, în termen de maximum treizeci de zile.

2. În cazul în care solicitantul nu a trimis răspunsul său operatorului de sistem în termenele prevăzute la alineatul precedent, acest lucru este considerat ca fiind o neacceptare a punctului propus sau a soluției propuse.

3. În cazul în care nu este de acord cu soluția tehnică sau economică, sau cu ambele, solicitantul poate, în termenul indicat în prima secțiune, să notifice operatorul de sistem și să solicite o revizuire a unor aspecte specifice ale condițiilor tehnice sau economice de la punctul de racordare analizat și trebuie să se conformeze oricăror cerințe suplimentare privind documentația specificate de operatorul de sistem, în termen de maximum zece zile. Nerespectarea cerinței în termenul menționat mai sus se consideră ca neacceptare a punctului propus sau a soluției propuse.

4. Operatorul de sistem răspunde la cererea de revizuire în termen de cel mult cincisprezece zile. În acest scop, se consideră că perioada începe după ce a fost îndeplinită cererea de informații suplimentare, dacă este cazul, solicitată de operatorul de sistem în conformitate cu dispozițiile secțiunii anterioare.

5. După primirea răspunsului operatorului de rețea la cererea de reexaminare, solicitantul răspunde cu acceptul său în același termen prevăzut la primul paragraf. În cazul în care nu se trimite un astfel de răspuns în termenul stabilit, se consideră că articolul sau soluția propusă nu este acceptată.

6. Neacceptarea de către solicitant în termenele indicate în prezentul articol duce la respingerea cererii de autorizații de acces și de racordare, iar garanția financiară depusă se restituie, în conformitate cu dispozițiile articolului 23 din prezentul decret regal.

7. În cazurile în care, în conformitate cu dispozițiile prezentului decret regal, bugetul financiar include partea de instalații pe care proprietarul rețelei nu este obligat să o realizeze, acceptarea propunerii financiare nu implică în niciun caz acceptarea de către solicitant a faptului că proprietarul rețelei este cel care trebuie să execute instalațiile respective. Această acceptare se face în mod expres în conformitate cu termenii și termenele stabilite în acest sens în regulamentele menționate la articolul 12.5 literele (a) și (b) din prezentul decret regal.

8. Revizuirea unei propuneri anterioare, în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) din prezentul articol, suspendă termenele procedurilor referitoare la alte cereri de acces și de conectare, atunci când aceste proceduri pot fi afectate de rezultatul revizuirii. Suspendarea se încheie în momentul în care solicitantul decide dacă acceptă sau nu revizuirea propusă sau, în cazul în care solicitantul nu decide în mod expres, la expirarea termenului prevăzut la alineatul (5).

9. În cazul instalațiilor de producere sau de cerere la puncte de tensiune egale sau mai mici de 36 kV, propunerea nu se consideră acceptată până când solicitantul nu a semnat în prealabil un acord de plată pentru infrastructura care urmează să fie dezvoltată de către proprietarul rețelei, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 15. Eliberarea permiselor de acces și de conectare.
1. După ce solicitantul a acceptat punctul de racordare, condițiile tehnice de acces și de racordare și condițiile economice de racordare, operatorul de rețea și proprietarul rețelei eliberează permisele de acces și, respectiv, de racordare corespunzătoare.

2. Operatorul de rețea notifică părții interesate autorizațiile de acces și de conectare eliberate în termen de maximum douăzeci de zile de la data la care operatorul de rețea este notificat cu privire la acceptarea solicitantului sau, după caz, de la data semnării acordului de plată menționat la secțiunea nouă din articolul precedent.

3. Autorizațiile de acces și de racordare trebuie să conțină toate informațiile pe care Comisia Națională a Piețelor și Concurenței le stabilește în aplicarea prevederilor art. 33.11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie.

4. Operatorii sistemelor de distribuție cu conexiune la rețeaua de transport informează operatorul de sistem cu privire la soluționarea procedurilor de obținere a autorizațiilor de acces și de conectare pentru instalațiile incluse în domeniul de aplicare al prezentului decret regal, în conformitate cu mecanismul, suportul și formatul definite de operatorul de sistem.

În cazul instalațiilor de consum, obligația de mai sus se limitează la instalațiile conectate la un nivel de tensiune la care există sau este planificată transformarea directă la rețeaua de transport și a căror putere asociată drepturilor de extindere este egală sau mai mare de 20 MW. Aceste obligații se consideră îndeplinite atunci când operatorul de sistem și operatorul de transport și de sistem trebuie să fie informați cu privire la soluționarea unei proceduri de acces și de conectare în temeiul dispozițiilor secțiunii a cincea din prezentul articol.

5. În cazul în care procedura de obținere a permiselor de acces și de racordare a necesitat un raport de acceptabilitate, operatorul de sistem din amonte informează operatorul de sistem din amonte cu privire la rezultatul procedurii relevante de obținere a permiselor de acces și de racordare. La rândul său, operatorul de sistem din amonte informează operatorul de sistem din amonte care, dacă este cazul, a solicitat un raport de acceptabilitate cu privire la procedura respectivă.

CAPITOLUL IV
Procedura abreviată și scutiri
Articolul 16. Procedura abreviată.
1. Părțile care îndeplinesc oricare dintre următoarele circumstanțe sunt eligibile pentru o procedură abreviată de obținere a permiselor de acces și de conectare:

(a) Producătorii de energie electrică cu o putere instalată care nu depășește 15 kW și care nu sunt scutiți de obținerea autorizației menționate anterior, în temeiul dispozițiilor articolului 17.

b) consumatorii de joasă tensiune care solicită un nou punct de racordare cu o putere care nu depășește 15 kW și care nu sunt scutiți de obținerea acestei autorizații, în virtutea prevederilor art. 17.

c) Consumatorii de joasă tensiune care solicită o prelungire de putere pe o alimentare existentă a cărei putere finală nu depășește 15 kW și care nu sunt scutiți de obținerea autorizației menționate, în virtutea prevederilor art. 17.

2. Procedura abreviată de acordare a autorizațiilor este guvernată de aceleași principii ca și procedura generală, deși termenele sunt reduse la jumătate.

3. Aplicarea procedurii accelerate, astfel cum este prevăzută în prezentul articol, este stabilită de operatorul de sistem pe baza criteriilor menționate la alineatul (1), fără a fi necesar ca solicitantul să le includă în cererea sa.

Articolul 17. Scutiri de la obținerea permiselor de acces și de racordare.
1. În conformitate cu prevederile dispoziției suplimentare a doua din Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, sunt exceptate de la obținerea permiselor de acces și racordare următoarele persoane:

(a) Instalațiile de producere ale consumatorilor care fac obiectul modalității de autoconsum fără excedent.

b) în modalitățile de autoconsum cu surplus, instalațiile de producere a unei puteri egale sau mai mici de 15 kW, care sunt amplasate pe terenuri amenajate care dispun de dotările și serviciile prevăzute de legislația urbanistică.

2. În plus, consumatorii care îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 25.1 din Decretul regal 1048/2013, din 27 decembrie, sunt scutiți de obținerea permiselor de acces și de conectare.

CAPITOLUL V
Concursuri de capacitate de acces

Articolul 18. Organizarea de licitații pentru capacitatea de acces în anumite noduri ale rețelei de transport pentru integrarea surselor regenerabile de energie.
1. În conformitate cu prevederile pct. 10 al art. 33 din Legea nr. 24/2013 din 26 decembrie, prin ordin al ministrului pentru tranziție ecologică și provocare demografică, în urma raportului Comisiei delegate de Guvern pentru afaceri economice, se pot organiza licitații de capacitate de acces la un anumit nod al rețelei de transport pentru noi instalații de producere a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie primară și pentru instalații de stocare.

2. Procedurile de licitație menționate în prezentul articol se pot desfășura pentru noduri specifice ale rețelei de transport, cu excepția celor care sunt considerate doar noduri de tranziție, care pot fi incluse în oricare dintre următoarele grupuri:

i. Grupul 1. Noi noduri care sunt introduse printr-un nou proces de planificare a rețelei de transport de energie electrică sau prin modificarea unor aspecte specifice ale planului în vigoare.

ii. Grupul 2. Nodurile în care capacitatea de acces este eliberată ca urmare a dispozițiilor articolului 1 din Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie sau din alte motive.

iii. Grupul 3. Noduri în care apar noi capacități ca urmare a unor modificări de reglementare în ceea ce privește criteriile de calcul al capacității de acces sau ca urmare a îmbunătățirii rețelelor de transport și distribuție.

În plus, trebuie să fie îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) în cazul nodurilor din grupul 1, numărul de cereri de acces depuse în timpul procesului de planificare în nodurile care au o conexiune electrică la noul nod planificat sau în liniile electrice care leagă aceste noduri între ele a fost mai mare de cinci ori decât pragul de capacitate de acces eliberată menționat în secțiunea a treia din prezentul articol.

b) În cazul nodurilor din grupele 2 și 3, dacă se aplică oricare dintre următoarele circumstanțe:

1) numărul de cereri de acces în cursul celor doi ani anteriori eliberării sau apariției capacității a fost de peste trei ori mai mare decât pragul de capacitate de acces eliberată menționat în secțiunea a treia din prezentul articol;

2.) numărul de cereri de acces în cei doi ani anteriori eliberării sau apariției capacității în nodurile rețelei de transport conectate electric la nodul în care se eliberează capacitatea a fost de peste cinci ori mai mare decât pragul de capacitate de acces eliberată menționat în secțiunea a treia din prezentul articol;

3.) în nodul respectiv au avut loc alte licitații în cadrul cărora capacitatea cererilor depuse a fost de peste trei ori mai mare decât capacitatea de acces licitată pentru nodul respectiv;

4.) numărul de cereri de acces depuse în cadrul ofertelor de capacitate la centrele de transport conectate electric, la centrul în care se eliberează capacitatea, a fost mai mare de trei ori decât capacitatea de acces solicitată în ofertele pentru centrele respective.

3. În orice caz, pentru licitațiile în nodurile menționate în secțiunea anterioară, trebuie respectat faptul că disponibilitatea, eliberarea sau capacitatea de suprafață în noduri, după caz, este egală sau mai mare de 100 MW, în cazul nodurilor situate în sistemul electric peninsular, sau egală și mai mare de 50 MW, în cazul nodurilor situate în teritoriile nepeninsulare.

Articolul 19. Criterii aplicabile ofertelor.
1. Concursurile organizate în temeiul dispozițiilor prezentului capitol au următoarele caracteristici:

(a) Activul care urmează să fie atribuit este capacitatea de acces pentru evacuarea energiei electrice, exprimată în MW.

b) Participanții trebuie să fie interesați să construiască instalații de stocare sau instalații de producere a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie primară, care pot include și instalații de stocare.

c) Se pot referi la întreaga capacitate de acces disponibilă a nodului sau la o parte a acesteia.

d) Următoarele criterii se aplică în cadrul procesului de licitație:

1) Criterii temporare, care servesc pentru a acorda prioritate acelor proiecte care încep mai devreme să injecteze energie în rețea și care pot contribui la regularitatea sau calitatea aprovizionării sau la durabilitatea și eficiența economică a sistemului de energie electrică.

2) Criterii asociate tehnologiei de generare, care servesc la prioritizarea proiectelor care pot maximiza volumul de energie din surse regenerabile care poate fi integrat în rețea în condiții de siguranță pentru sistem și care pot contribui la regularitatea sau calitatea aprovizionării, sau la durabilitatea și eficiența economică a sistemului de energie electrică.

3) Licitațiile pot, de asemenea, să includă criterii tehnice care servesc la acordarea prioritară a accesului la proiecte care încorporează tehnologii de producere a energiei electrice aflate în faza de C&D&I, pentru a demonstra că energia regenerabilă produsă poate fi integrată în rețea în condiții de siguranță pentru sistem, pentru a analiza contribuția acesteia la regularitatea și calitatea aprovizionării și dacă aceste tehnologii pot contribui la durabilitatea și eficiența economică a sistemului de energie electrică. În niciun caz, puterea rezervată în cadrul unei licitații pentru acest tip de instalații de C&D&I nu poate depăși 30 MW pe nod de rețea.

2. Ordinul menționat la articolul 18.1 se publică în "Monitorul Oficial de Stat" și stabilește:

(a) Un termen limită de la care ofertantul câștigător trebuie să fi început să injecteze energie din instalația adjudecată.

b) penalitățile zilnice pentru neinjectarea energiei din centrala atribuită, care nu pot fi mai mici de 25% din costul energiei estimate neproduse. În acest scop, prețul energiei se consideră ca fiind prețul mediu orar zilnic din perioada în care nu se injectează energie. De asemenea, estimarea energiei zilnice neproduse este rezultatul înmulțirii puterii instalate cu rezultatul împărțirii orelor echivalente anuale ale instalației la numărul de zile ale anului. Suma rezultată din aplicarea acestor penalități este considerată venit lichidabil al sistemului de energie electrică.

c) Criterii tehnice și/sau economice de departajare.

3. În sensul dispozițiilor de la punctul 2 litera (b), fiecare participant constituie o garanție în favoarea Fondului general de depozit pentru o sumă echivalentă cu penalizarea pentru întârzieri în injectarea de energie.

Aceste garanții trebuie să fie suficiente pentru a acoperi sancțiunea pentru nerespectarea injecției de energie în cazul în care ofertantul câștigător nu respectă termenul de injecție de energie în rețea la care s-a angajat. Perioada de neconformitate utilizată pentru calcularea acestor garanții va fi perioada cuprinsă între data la care ofertantul câștigător s-a angajat și perioada maximă de acreditare a obținerii autorizației administrative definitive de exploatare, fără expirarea autorizațiilor de acces și de racordare, astfel cum se prevede la articolul 1 din Decretul regal 23/2020 din 23 decembrie.

Nerespectarea angajamentelor de injecție și de plată, în cazul unei sancțiuni, va conduce la executarea garanțiilor în favoarea sistemului de energie electrică.

Cele mai bune prețuri futures colectate de către operatorul pieței iberice pentru perioada respectivă, astfel cum se stabilește în ordin, se aplică pentru a calcula penalitatea care trebuie acoperită de garanții.

Articolul 20. Procedura de desfășurare a licitațiilor.
1. Operatorul de sistem nu poate acorda capacitate de acces prin aplicarea criteriului de prioritate temporală prevăzut la articolul 7 pentru capacitatea care este disponibilă sau care este eliberată din oricare dintre motivele prevăzute la articolul 18.2 în luna în care este eliberată.

În cazul în care un nod îndeplinește condițiile menționate la articolul 18.2, operatorul de sistem respinge noile cereri la nodul respectiv și suspendă procedurile de acces la nodul respectiv, cărora le aplică criteriile generale prevăzute la articolul 7, și nu emite rapoarte de acceptabilitate privind cererile de acces la nodurile din aval atunci când acordarea permiselor de acces sau emiterea acestor rapoarte este condiționată de capacitatea de acces care este disponibilă sau a fost eliberată la nodul respectiv.

Neemiterea rapoartelor de acceptabilitate menționate la alineatul precedent are ca efect suspendarea procedurilor de acordare a permiselor de acces și de racordare care sunt condiționate de emiterea acestor rapoarte.

Operatorul de sistem notifică părțile afectate cu privire la suspendarea sau, după caz, la imposibilitatea de a emite rapoarte ca urmare a dispozițiilor prezentei secțiuni.

2. Proprietarii instalațiilor de producere a energiei electrice ale căror cereri de acces și racordare sunt suspendate ca urmare a dispozițiilor prezentului articol își pot retrage cererile, înțelegându-se că, în sensul garanțiilor furnizate, retragerea se datorează unor cauze independente de voința proprietarului respectiv, iar organismul competent restituie garanțiile respective.

Retragerea din motivele menționate mai sus nu este incompatibilă cu posibilitatea de a-și prezenta propunerea în cadrul cererii de oferte.

3. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, operatorul de sistem transmite secretarului de stat pentru energie un raport care detaliază acele centre care îndeplinesc oricare dintre criteriile stabilite la articolul 18. 2 pentru a fi incluse în grupele 2 și 3, cu indicarea motivului specific al eliberării sau al apariției capacității, în special dacă aceasta se datorează aplicării dispozițiilor articolului 1 din Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, precum și detalii privind capacitatea care a fost eliberată sau care a apărut, precum și privind noua capacitate de acces a nodului care rezultă din luarea în considerare a acestei capacități.

De asemenea, raportul operatorului de sistem trebuie să includă o listă a nodurilor care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 18.2 pentru a fi incluse în grupa 1, cu detalii privind capacitatea de acces disponibilă la fiecare dintre acestea.

Acest raport precizează, de asemenea, dacă vreunul dintre nodurile aparținând grupurilor menționate mai sus îndeplinește sau nu cerințele stabilite la articolul 18 pentru organizarea unei licitații.

4. În cazul în care raportul operatorului de sistem indică faptul că capacitatea disponibilă sau eliberată la un nod nu atinge pragul menționat la articolul 18.3, imposibilitatea de admitere a cererilor încetează să se aplice, se ridică suspendarea procedurilor de acces și de conectare prevăzute în secțiunea a doua a prezentului articol și, începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost eliberată capacitatea respectivă, capacitatea este disponibilă, aplicându-se criteriile generale prevăzute la articolul 7.

5. În cazul în care raportul operatorului de sistem arată că oricare dintre nodurile incluse în raport atinge pragul de convocare a unei licitații menționat la articolul 18.3, secretarul de stat pentru energie poate, în termen de maximum două luni, să emită o decizie prin care să stabilească faptul că, în anumite noduri, se organizează o licitație pentru capacitatea de acces, prin ordin ministerial, în condițiile stabilite în prezentul decret regal. Această rezoluție poate, de asemenea, să precizeze în mod expres în ce hub-uri nu se organizează concursuri de acces. În orice caz, în cazul în care nu a fost emisă nicio rezoluție în termenul maxim de două luni menționat anterior sau dacă rezoluția nu conține anumite noduri, se înțelege că nu se organizează nicio licitație la aceste noduri. Cele de mai sus nu aduc atingere faptului că, în cazul în care condițiile cerute în nodurile menționate mai sus sunt îndeplinite din nou la o dată ulterioară și raportul operatorului de sistem menționează acest lucru, se poate organiza o licitație de acces în nodurile respective.

Rezoluția secretarului de stat pentru energie va fi notificată operatorului de sistem și publicată în Monitorul Oficial de Stat.

Capacitatea de acces care este eliberată sau iese la suprafață în nodurile în care s-a convenit organizarea unei licitații se adaugă la capacitatea inițială care a dat naștere rezoluției și este rezervată pentru licitația care urmează să fie lansată și, prin urmare, această capacitate nu poate fi atribuită prin aplicarea criteriului general prevăzut la articolul 7.

În acele noduri în care nu se organizează nicio licitație, capacitatea rezervată devine disponibilă pentru atribuire, aplicându-se criteriul general prevăzut la articolul 7.

Operatorul de sistem transmite Secretarului de Stat pentru Energie toate informațiile pe care acesta le poate solicita pentru organizarea licitațiilor, în special cele referitoare la capacitatea totală rezervată în fiecare dintre hub-uri.

Capacitatea rezervată acumulată în scopul unei viitoare proceduri de licitație este menținută până la aprobarea ordinului prin care se anunță procedura de licitație.

6. Ministerul Tranziției Ecologice și Provocării Demografice poate include în invitația de participare la licitație toate sau o parte din hub-urile pentru care secretarul de stat pentru energie a anunțat organizarea unei licitații, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. În orice caz, ordinul de organizare a licitației se emite în termen de maximum zece luni de la data rezoluției secretarului de stat pentru energie prin care se anunță organizarea licitației respective.

7. Instalațiile cărora li se atribuie licitațiile organizate în temeiul prezentului capitol solicită acordarea autorizațiilor de acces și de racordare corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile prezentului decret regal, deși criteriul priorității temporale prevăzut la articolul 7 prima secțiune nu se aplică în acest caz.

8. Neacceptarea de către ofertantul câștigător a condițiilor tehnice și economice care rezultă din procedura de acces și de conectare are efectele prevăzute la articolul 14, fără a aduce atingere consecințelor care decurg din nerespectarea condițiilor anexate la ofertă.

9. Pentru a stabili capacitatea de acces care poate fi acordată, în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol, se ia în considerare capacitatea maximă de acces disponibilă. Această capacitate maximă de acces se stabilește de către operatorul de sistem în aplicarea criteriilor tehnice de acces stabilite de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie. În acest scop, Direcția Generală Politică Energetică și Miniere poate solicita operatorului rețelei de transport capacitatea existentă în nodurile de rețea, în conformitate cu criteriile tehnice stabilite de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență.

10. Direcția Generală Politică Energetică și Miniere transmite operatorului de sistem informațiile referitoare la capacitatea cererilor depuse la fiecare dintre hub-urile incluse într-o procedură de licitație, indicând dacă această capacitate permite să se concluzioneze că aceste hub-uri sunt susceptibile de a fi incluse în licitații viitoare, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 18.2 alineatul (2) litera (b) punctul 2.º al doilea paragraf.

Informațiile de mai sus se transmit în termen de cel mult o lună de la expirarea termenului limită de depunere a propunerilor stabilit în ordinul de anunțare a licitației privind capacitatea de acces.

CAPITOLUL VI
Acțiuni după obținerea permiselor de acces și de conectare
Articolul 21. Contractul tehnic pentru accesul la rețea.

1. După eliberarea autorizațiilor corespunzătoare pentru accesul și racordarea la un punct de racordare la rețea a unei instalații și obținerea autorizațiilor administrative pentru respectiva instalație prevăzute la art. 53 alin. 1 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie, inclusiv a infrastructurilor de racordare, consumatorii, producătorii și distribuitorii de energie electrică semnează, în termen de maximum 5 luni, cu proprietarul rețelei în care este amplasat punctul de racordare, un contract tehnic de acces, care va reglementa relațiile tehnice dintre cei doi.

2. Conținutul contractului de acces tehnic trebuie să respecte în toate cazurile conținutul care, în aceste scopuri, este stabilit de către Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în conformitate cu prevederile art. 33.11 din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

3. Eventualele divergențe care pot apărea cu privire la contractul de acces tehnic se soluționează de către același organism care, în conformitate cu prevederile art. 33.5 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, deține competența de soluționare a conflictelor sau divergențelor în cazul autorizațiilor de racordare.

4. Contractul de acces tehnic poate fi modificat la cererea oricăreia dintre părți, cu condiția să existe un acord explicit între cele două părți, să respecte cerințele și să fie posibil în conformitate cu reglementările sectoriale aplicabile. Cererea de modificare trebuie să includă o propunere alternativă, justificată în mod corespunzător, din partea solicitantului.

În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la modificare, oricare dintre părți poate sesiza același organism menționat la alineatul precedent.

5. Consumurile racordate la tensiuni mai mici de 36 kV, instalațiile de producere a energiei electrice pentru autoconsum fără surplusuri și instalațiile de producție cu o putere mai mică sau egală cu 15 kW situate pe terenuri urbanizate care au în vigoare un contract de acces pentru instalațiile de consum asociate vor fi scutite de formalizarea contractului tehnic de acces corespunzător cu societatea de distribuție.

Articolul 22. Contractul de acces la rețea pentru consumatori.
1. Consumatorii trebuie să formalizeze contractul de acces corespunzător cu societatea de distribuție care corespunde în fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile articolului 44 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, și ale articolelor 59 și 81 din Decretul regal 1955/2000, din 1 decembrie. Contractul de acces conține condițiile economice asociate furnizării de energie electrică.

2. În cazul instalațiilor de consum racordate la rețeaua de transport, formalizarea contractului de acces este condiționată de prezentarea contractului tehnic de acces semnat cu proprietarul rețelei de transport.

3. În cazul instalațiilor de consum conectate la sistemul de distribuție, contractul de acces tehnic și contractul de acces pot fi formalizate într-un singur document.

CAPITOLUL VII
Garanții financiare și expirarea autorizațiilor de acces și de conectare Articolul 23. Garanții financiare necesare pentru derularea procedurilor de acces și racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice.
1. Pentru instalațiile de producere a energiei electrice, solicitantul, înainte de a depune cererea de acces și de conectare la rețeaua de transport sau, după caz, la rețeaua de distribuție, trebuie să prezinte organismului responsabil cu acordarea autorizației pentru instalație o chitanță care să ateste că a depus, după intrarea în vigoare a prezentului decret regal, o garanție financiară în valoare echivalentă cu 40 EUR/kW instalat.

În cazul instalațiilor aflate sub jurisdicția Administrației Generale de Stat, această garanție va fi depusă la Depozitarul General.

După eliberarea permisului de acces, în cazul în care acesta a fost acordat pentru o capacitate mai mică decât cea solicitată, titularul permisului poate modifica valoarea garanției depuse pentru a o adapta la capacitatea acordată.

2. Instalațiile cu o putere mai mică sau egală cu 15 kW sau instalațiile de producție destinate autoconsumului care nu sunt considerate instalații de producție sunt scutite de prezentarea garanției menționate la secțiunea anterioară, cu excepția cazului în care aceste instalații fac parte dintr-un grup a cărui putere este mai mare de 1 MW, în conformitate cu definiția grupului stabilită la articolul 7 din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie.

3. Prezentarea chitanței de acreditare menționate în prima secțiune constituie o cerință esențială pentru inițierea procedurilor de acces și de conectare de către operatorul de transport și de sistem sau, după caz, de către operatorul de distribuție. În acest scop, organismul responsabil cu acordarea autorizației de instalare va trimite solicitantului o confirmare privind prezentarea corectă a garanției de către acesta.

În sensul celor de mai sus, prezentarea la organismul responsabil cu acordarea autorizației de instalare a chitanței care atestă constituirea garanției este însoțită de o cerere expresă pentru ca organismul respectiv să se pronunțe asupra constituirii corecte a garanției, pentru a putea prezenta această confirmare operatorului de sistem relevant, astfel încât acesta să poată accepta cererea. Cererea trebuie să includă sistemul de transport sau de distribuție la care se intenționează să se solicite accesul și conectarea. În cazul în care cererea sau chitanța de depunere a garanției care o însoțește nu este conformă cu reglementările, organismul responsabil cu acordarea autorizației pentru instalație solicită părții interesate să remedieze situația. În acest scop, data prezentării cererii se consideră a fi data la care a fost efectuată corecția.

Termenul în care organismul competent trebuie să decidă dacă garanția a fost constituită în mod corespunzător este de trei luni de la data depunerii cererii sau, după caz, de la data la care cererea a fost rectificată. În conformitate cu cea de-a treia dispoziție suplimentară din Legea 24/2013 din 26 decembrie, odată ce a trecut perioada menționată anterior fără ca organismul competent să se fi pronunțat asupra cererii, se înțelege că hotărârea organismului respectiv a fost pronunțată negativ.

4. Scopul garanției constituite în conformitate cu dispozițiile prezentului articol este obținerea autorizației de exploatare.

Chitanța de garanție indică în mod expres trimiterea la prezentul articol, precum și cel puțin următoarele date privind instalația: tehnologia, denumirea și localizarea proiectului, precum și puterea instalată a acestuia, în scopul identificării.

Modificarea garanțiilor prezentate, în orice moment înainte de obținerea autorizației de exploatare, în cazul în care această modificare face ca instalația să nu mai poată fi considerată aceeași în scopul accesului și racordării, în conformitate cu dispozițiile celei de-a paisprezecea dispoziții suplimentare din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie, atrage după sine pierderea automată a autorizațiilor de acces și/sau racordare acordate sau solicitate.

5. Garanția financiară se anulează în momentul în care solicitantul obține autorizația de funcționare definitivă pentru instalația de producere a energiei electrice. Anularea se va face în termen de maximum trei luni de la solicitarea solicitantului care furnizează autorizația de exploatare.

6. Expirarea autorizațiilor de acces și de racordare, în conformitate cu dispozițiile articolului 26 din prezentul decret regal, atrage după sine executarea imediată, de către organismul responsabil cu emiterea autorizațiilor administrative, a garanțiilor financiare prezentate pentru soluționarea cererii de acces la rețeaua de transport sau de distribuție, după caz.

Cu toate acestea, organismul responsabil cu autorizarea instalației poate scuti de executarea garanției depuse în cazul în care expirarea autorizațiilor de acces și de racordare se datorează unui raport sau unei rezoluții a unei administrații publice care împiedică o astfel de construcție, iar aceasta a fost solicitată de către aceasta din urmă.

Articolul 24. Plățile pentru acțiunile efectuate în rețelele de transport sau de distribuție după obținerea autorizațiilor de acces și de racordare pentru instalațiile de producere a energiei electrice la puncte de tensiune de peste 36 kV.

Titularii autorizațiilor de acces și de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice, al căror punct de racordare este o tensiune mai mare de 36 kV, au obligația de a efectua plățile și de a semna contractul de punere în funcțiune a proiectului prevăzut la secțiunile a doua și a treia din dispoziția suplimentară a treia a Decretului-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, în termenele și în condițiile prevăzute de acesta.

Articolul 25. Plățile pentru acțiunile efectuate în rețelele de transport sau de distribuție de către titularii de autorizații de acces și de racordare pentru instalațiile de cerere la puncte de tensiune de peste 36 kV.
1. În cazul în care, pentru a permite racordarea instalațiilor de cerere la sistem, toate sau o parte din lucrările efectuate în sistemul de transport sau de distribuție trebuie plătite de titularii autorizațiilor de acces și de racordare, iar aceste lucrări trebuie efectuate de operatorul de sistem, titularii autorizațiilor de acces și de racordare, al căror punct de racordare se află la tensiuni mai mari de 36 kV, depun la operatorul de sistem o plată de 10% din valoarea investiției aferente lucrărilor efectuate în sistem, în termen de cel mult 12 luni de la data obținerii autorizațiilor.

2. Valoarea investiției menționate la alineatul precedent include poziția de racordare și lucrările de consolidare, adaptare, adaptare sau reformă a instalațiilor de rețea necesare pentru racordare.

3. În cazul în care lucrările la rețea nu sunt efectuate din motive independente de voința solicitantului, avansul menționat în prima secțiune va fi rambursat.

4. După ce a plătit suma indicată la punctul 1 din prezentul articol și după ce a obținut o autorizație administrativă prealabilă pentru instalația de cerere, dacă acest lucru este necesar, titularul autorizației de acces și de racordare semnează, în termen de patru luni de la ultima dintre cele două etape anterioare, un contract de punere în funcțiune a proiectului cu proprietarul rețelei pentru instalațiile de rețea la care urmează să fie racordată instalația de cerere.
Acest contract include plățile suplimentare la sumele menționate la prima secțiune, pentru dezvoltarea și executarea instalațiilor de către proprietarul rețelei, care vor fi suportate de părțile care doresc să se conecteze la rețea.

În cazul retragerii de către solicitant, costurile plătite pot fi recuperate, cu excepția costurilor nerecuperabile suportate până la acel moment de proprietarul rețelei în legătură cu prelucrarea și construcția instalațiilor, iar autorizațiile de acces și de conectare expiră.

5. În ceea ce privește instalațiile care, în conformitate cu Decretul regal 1048/2013 din 27 decembrie, sunt considerate ca fiind o nouă extindere a rețelei și sunt realizate cu o întreprindere de instalare autorizată legal, alta decât întreprinderea de distribuție sau de transport, dezvoltatorul prezintă întreprinderii de distribuție sau de transport care deține rețeaua în punctul respectiv proiectul instalațiilor de extindere a noii rețele și programul de execuție al acestora în aceleași termene menționate în secțiunea anterioară.

Articolul 26. Expirarea permiselor de acces și de conectare.
1. În general, și în conformitate cu prevederile art. 33.8 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, și ale art. 1 din Decretul-lege regal 23/2020, din 23 iunie, autorizațiile de acces și de conectare expiră:

(a) în cazul în care, după cinci ani de la obținerea lor, instalațiile la care se referă respectivele autorizații de acces și de racordare nu au obținut autorizația administrativă de funcționare. În cazul permiselor de acces acordate pentru proiecte de instalații de producere a energiei hidroelectrice cu acumulare prin pompare, această perioadă poate fi prelungită, la cererea titularului de licență, la șapte ani.

De asemenea, și în conformitate cu Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice care au obținut autorizația de acces la o dată cuprinsă între 28 decembrie 2013 și înainte de intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 23/2020 din 23 iunie, perioadele de mai sus vor fi calculate de la data intrării în vigoare a Decretului-lege regal menționat anterior.

b) În cazul instalațiilor construite și în funcțiune atunci când, din motive imputabile proprietarului instalației, altele decât închiderea temporară, descărcarea de energie în rețea încetează pentru o perioadă mai mare de trei ani.

2. De asemenea, autorizațiile de acces și de racordare expiră în cazul nerespectării etapelor administrative prevăzute la articolul 1 din Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, în termenele stabilite în acesta.

3. În scopul respectării etapelor administrative menționate în secțiunea anterioară, în cazul hibridizării unei instalații care a primit deja o autorizație de acces și care nu are încă autorizația de punere în funcțiune a tehnologiei inițiale, calculul termenelor se bazează exclusiv pe tehnologia care are autorizația de acces inițială, Termenele se calculează de la data acordării permisului de acces, cu excepția cazului în care permisul a fost obținut înainte de intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 23/2020 din 23 iunie, caz în care termenele se calculează de la data intrării în vigoare a decretului-lege regal menționat anterior.

4. În plus față de dispozițiile alineatelor precedente, neefectuarea plăților menționate la articolul 24 atrage după sine expirarea autorizațiilor de acces și de racordare pentru instalațiile de producere a energiei electrice.

Expirarea permiselor de acces și de racordare din acest motiv se notifică de către proprietarul sistemului administrației responsabile de autorizarea instalației, precum și operatorului de sistem în care se află punctul de racordare la care se referă permisul de acces și de racordare expirat.

CAPITOLUL VIII

Hibridizarea instalațiilor.

Articolul 27. Hibridizarea instalațiilor de producere a energiei electrice cu autorizații de acces și racordare acordate.

În conformitate cu prevederile art. 33.12 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, proprietarii de instalații de producere a energiei electrice cu autorizații de acces și racordare acordate și în vigoare, care hibridizează aceste instalații prin încorporarea de module de producere a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie primară sau prin încorporarea de instalații de înmagazinare, pot evacua energia electrică utilizând același punct de racordare și aceeași capacitate de acces deja acordate.

2. În acest scop, titularii acestor autorizații se adresează operatorului de rețea relevant pentru a-și actualiza autorizațiile de acces și de conectare. O astfel de cerere nu necesită acordarea unui nou permis de acces și de conectare și, prin urmare, nu se aplică criteriile de prioritate în timp stabilite la articolul 7 alineatul (1). Cu toate acestea, în cazul nerespectării etapelor menționate la articolul 1 din Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, operatorul de sistem și proprietarul sistemului readuc autorizația de acces și, după caz, autorizația de racordare la situația inițială, înștiințând autoritatea competentă, care procedează la executarea garanțiilor menționate la punctul 6 din prezentul articol.

3. Hibridizarea în condițiile stabilite în prezentul articol poate fi efectuată atât timp cât titularii autorizațiilor de acces și de racordare acreditează operatorului de rețea că instalația de producere a energiei electrice rezultată în urma hibridizării îndeplinește următoarele cerințe:

(a) Respectă criteriile tehnice de acces și de conectare prevăzute în reglementările corespunzătoare în vigoare, în special cele pe care Comisia Națională a Piețelor și Concurenței le stabilește în acest scop în circulara corespunzătoare.

b) nu implică o creștere a capacității de acces acordate într-o asemenea măsură încât instalația să nu mai poată fi considerată aceeași, în conformitate cu prevederile celei de-a paisprezecea dispoziții suplimentare din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie.

c) este conform cu cerințele tehnice aplicabile.

d) Proprietarul acesteia are deja în vigoare o autorizație de acces și de racordare pentru cel puțin unul dintre modulele de producere a energiei electrice care compun instalația.

e) în niciun caz puterea instalată a tehnologiei pentru care au fost acordate autorizațiile de acces și de racordare nu poate fi mai mică de 40% din capacitatea de acces acordată în autorizația de acces.

f) respectă, dacă este cazul, cerințele de contorizare definite în secțiunea 5 din prezentul articol.

g) Modulele noi de producere a energiei electrice care sunt încorporate în instalație respectă cerințele de racordare stabilite în Regulamentul (UE) 2016/631, din 14 aprilie 2016, precum și în reglementările care servesc la dezvoltarea sau implementarea acestuia.

Nerespectarea condițiilor de mai sus va duce la respingerea de către operatorul de rețea a cererii de actualizare a autorizației de acces și de conectare și, în consecință, la necesitatea de a procesa și de a obține o autorizație de acces și de conectare pentru a putea conecta instalația de generare hibridă la rețea. Respingerea din acest motiv a cererii de actualizare a permiselor de acces și de racordare nu atrage după sine pierderea permiselor de acces și de racordare acordate inițial.

4. Modulele de producere a energiei electrice și instalațiile de stocare care alcătuiesc instalația de producere hibridă trebuie să dispună de un sistem de control coordonat care să împiedice în orice moment depășirea capacității maxime de acces care poate fi evacuată, ținând seama de dispozițiile de la litera b) din secțiunea anterioară.

5. Modulele de producere a energiei electrice care fac parte din instalația hibridă și care sunt acoperite de un sistem de remunerare specific sau suplimentar trebuie să dispună de echipamente de măsurare care să permită remunerarea adecvată a acestora.

Cele de mai sus se înțeleg fără a aduce atingere considerentelor care, în scopul remunerării, sunt stabilite în Decretul regal 413/2014 din 6 iunie.

6. Cererea de actualizare a autorizațiilor de acces și de racordare pentru instalațiile hibride care rezultă din aplicarea dispozițiilor prezentului articol este supusă procedurii generale de obținere a noilor autorizații, cu următoarele particularități:

(a) Se aplică termenele prevăzute în procedura abreviată.

b) Criteriul de prioritate în timp menționat la articolul 7 alineatul (1) nu se aplică.

c) Garanțiile economice ale noului modul menționat la capitolul VII se reduc cu 50%.

d) Evaluarea cererii de către operatorul de rețea include o evaluare a conformității cu cerințele menționate la secțiunea a treia din prezentul articol.

Articolul 28. Hibridizarea instalațiilor de producere a energiei electrice fără autorizații de acces și racordare acordate.
În conformitate cu prevederile articolului 33.12 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, se pot depune cereri de autorizații de acces pentru instalațiile de producere a energiei electrice hibride care încorporează mai multe tehnologii, cu condiția ca cel puțin una dintre acestea să utilizeze o sursă de energie primară regenerabilă sau să încorporeze instalații de stocare.

2. Cererile depuse în conformitate cu dispozițiile secțiunii anterioare sunt supuse procedurii generale de acordare a accesului, cu următoarele particularități:

(a) Garanțiile financiare menționate la capitolul VII au o reducere de 50% pentru tehnologiile care contribuie cel mai puțin la energie în termeni procentuali.

b) În cazul în care există o cerere de acces și racordare în curs de desfășurare pentru care nu au fost încă obținute autorizațiile corespunzătoare, cererea poate fi actualizată. Pentru a se lua în considerare prioritatea temporală pentru acordarea autorizațiilor menționate, data este data cererii inițiale, cu condiția ca instalația de generare să poată fi considerată aceeași, în conformitate cu dispozițiile celei de-a paisprezecea dispoziții suplimentare din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie.

3. Modulele de producere a energiei electrice care fac parte din instalația hibridă și care sunt acoperite de un sistem de remunerare specific sau suplimentar trebuie să dispună de echipamente de măsurare care să permită remunerarea adecvată a acestora. Cele de mai sus se înțeleg fără a aduce atingere considerentelor care, în scopul remunerării, sunt stabilite în Decretul regal 413/2014 din 6 iunie.

CAPITOLUL IX
Rezolvarea conflictelor și sancțiunile
Articolul 29. Rezolvarea conflictelor de acces și de conectare.
În conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 din Legea nr. 24/2013 din 26 decembrie, Comisia Națională a Piețelor și Concurenței soluționează, la solicitarea oricăreia dintre părțile afectate, eventualele conflicte care pot apărea în legătură cu autorizația de acces la rețelele de transport și distribuție, precum și cu refuzurile de acordare a acesteia, emise de operatorul de transport și de sistem și de operatorul de distribuție, în condițiile prevăzute la articolul menționat.
2. În conformitate cu prevederile art. 33.5 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, se soluționează neconcordanțele apărute în legătură cu procesarea, acordarea sau refuzul autorizației de racordare la instalațiile de transport sau de distribuție:

a) în cazul instalațiilor a căror autorizare este de competența Administrației Generale de Stat, de către Comisia Națională a Piețelor și Concurenței.

b) În cazul instalațiilor a căror autorizare este de competența comunității autonome, acestea sunt soluționate de către organismul competent al comunității autonome corespunzătoare, în urma unui raport al Comisiei naționale pentru piețe și concurență.

3. În conformitate cu prevederile art. 33.5 din Legea nr. 24/2013 din 26 decembrie, raportul care urmează să fie emis de Comisia Națională a Piețelor și Concurenței, în conformitate cu prevederile lit. b) din secțiunea anterioară, este obligatoriu în ceea ce privește condițiile economice și condițiile temporare referitoare la graficele de execuție a instalațiilor proprietarilor de rețele cuprinse în planurile de investiții ale rețelei de transport, precum și în planurile de investiții ale societăților de distribuție aprobate de Administrația Generală de Stat.

Articolul 30. Regimul sancțiunilor.
Nerespectarea dispozițiilor prezentului decret regal poate fi sancționată, în conformitate cu dispozițiile titlului X din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

Prima dispoziție suplimentară. Sisteme de control coordonate pentru a se asigura că nu se depășește capacitatea de acces acordată.
Instalațiile de producere a energiei electrice a căror capacitate totală instalată depășește capacitatea de acces acordată în autorizația de acces trebuie să dispună de un sistem de control, coordonat pentru toate modulele de producere și instalațiile de stocare care o compun, care să împiedice ca puterea activă pe care o poate injecta în rețea să depășească capacitatea de acces menționată.

A doua dispoziție suplimentară. Calcularea termenelor.
1. Atunci când, în prezentul decret regal, termenele sunt indicate prin zile, se înțelege că acestea sunt zile lucrătoare, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a celor declarate sărbători legale pe întreg teritoriul național.

2. Termenele exprimate în zile se calculează din ziua următoare celei în care are loc notificarea sau din ziua următoare celei în care ar fi trebuit să aibă loc notificarea, actul sau pronunțarea.
3. În cazul în care termenul este stabilit în luni sau ani, acesta se calculează începând cu ziua următoare zilei în care ar fi trebuit să aibă loc notificarea sau comunicarea sau începând cu ziua următoare zilei în care ar fi trebuit să aibă loc notificarea sau comunicarea.

4. Termenul expiră în ziua în care notificarea a avut loc sau, după caz, ar fi trebuit să aibă loc în luna sau anul de expirare. În cazul în care în luna de expirare nu există o zi echivalentă cu ziua în care începe calculul, se consideră că termenul expiră în ultima zi a lunii.

5. În cazul în care ultima zi a perioadei este o zi nelucrătoare, se consideră că aceasta se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.

6. Pentru ca operatorii de sisteme de transport și de distribuție sau proprietarii de sisteme să respecte termenele limită, se ia în considerare calendarul zilelor lucrătoare al comunității autonome și al municipalității în care operatorul sau proprietarul de sistem își are sediul social.

De asemenea, în ceea ce privește termenele pe care trebuie să le respecte solicitantul unei autorizații de acces și de conectare, se ia în considerare calendarul zilelor lucrătoare al comunității autonome și al municipalității în care solicitantul își are reședința sau sediul social.

7. Cu toate acestea, în toate aspectele care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul articol, se aplică articolul 30 din Legea nr. 39/2015 din 1 octombrie privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice.

A treia dispoziție suplimentară. Hibridizarea instalațiilor industriale cu cogenerare. Proprietarii instalațiilor de cogenerare asociate unui consumator care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal, își vindeau întreaga energie netă generată de centrala de cogenerare, pot menține acest regim și pot instala centrale de producție din surse regenerabile pentru a realiza autoconsumul cu această nouă producție sau cu instalații de stocare, cu condiția să efectueze măsurarea directă a noilor module de producție instalate și să respecte toate reglementările aplicabile, în special în ceea ce privește accesul și racordarea, hibridizarea și autoconsumul și, dacă este cazul, dispozițiile Decretului regal 413/2014 din 6 iunie.

Fără a aduce atingere dispozițiilor celei de a doua dispoziții tranzitorii din Decretul regal 244/2019 din 5 aprilie, instalațiile de cogenerare care, în conformitate cu dispozițiile primei dispoziții suplimentare din Decretul regal 900/2015 din 9 octombrie, au primit o configurație unică de măsurare și care își hibridizează aceste instalații prin încorporarea unor module de generare a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie primară sau prin încorporarea unor instalații de stocare trebuie să obțină o rezoluție de actualizare a configurației unice de măsurare.
În acest scop, proprietarii configurațiilor de contorizare singulară trebuie să depună la Direcția Generală de Politică Energetică și Miniere, în termen de douăzeci și patru de luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal, o cerere de actualizare a configurației de contorizare singulară în vigoare, furnizând împreună cu cererea următoarele:

a) Certificat semnat de persoana responsabilă cu citirea consumurilor care să ateste că configurația de măsurare propusă este adecvată pentru determinarea măsurilor necesare pentru o facturare corectă.

b) Certificat semnat de persoana responsabilă cu citirea punctului de frontieră de producție, care să ateste că configurația de măsurare propusă este adecvată pentru determinarea măsurătorilor necesare pentru decontare și că aceasta permite măsurarea directă a noilor module de producție sau de stocare instalate.

c) propunerea unui termen de adaptare a instalației la configurația unică de măsurare propusă, care în niciun caz nu poate depăși 12 luni de la data acordării rezoluției.

Responsabilul Direcției Generale pentru Politica Energetică și Miniere autorizează utilizarea unei configurații de contorizare atunci când sunt acreditate certificatele persoanelor responsabile de citirea punctelor de frontieră de consum și de producție care atestă că configurația de contorizare propusă este adecvată pentru determinarea măsurătorilor necesare.

Rezoluția Direcției Generale pentru Politica Energetică și Miniere care, după caz, autorizează utilizarea unei configurații de contorizare stabilește perioada maximă de adaptare a instalației la aceasta.

Perioada de soluționare și de notificare a autorizației de utilizare a unei configurații de contorizare singulară este de șase luni. După expirarea acestui termen, se înțelege că cererea a fost respinsă, fără ca acest lucru să pună capăt procedurii administrative.

A patra dispoziție suplimentară. Definirea capacității instalate a instalațiilor solare fotovoltaice în scopul aplicării sistemului specific de remunerare.
În scopul aplicării sistemului de remunerare specific, instalațiile incluse în subgrupa b.1.1.1 de la articolul 2 din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie se supun definiției capacității instalate în vigoare la momentul acordării sistemului de remunerare menționat.

A cincea dispoziție suplimentară. Garanții pentru instalațiile de cerere la puncte de tensiune mai mari de 36 kV. Dispozițiile articolului 25 se aplică instalațiilor de cerere care, la data intrării în vigoare a prezentului decret regal, dispun de autorizații de acces și de racordare la rețele cu o tensiune mai mare de 36 kV, cu toate că termenul de plată a celor 10% menționate la primul paragraf al articolului menționat este cel mai lung dintre următoarele: un an, calculat de la data la care a fost acordată autorizația de racordare, sau un an, de la data intrării în vigoare a prezentului decret regal.

A șasea dispoziție suplimentară. Aplicarea cerințelor de observabilitate și controlabilitate la instalațiile existente. Indiferent de modificarea definiției capacității instalate introdusă prin intermediul celei de a treia dispoziții finale, producătorii care, la intrarea în vigoare a prezentului decret regal, ar fi trebuit să respecte obligațiile prevăzute la articolul 7 și în cea de a douăsprezecea dispoziție suplimentară din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie, în conformitate cu definiția capacității instalate aplicabilă înainte de intrarea în vigoare, continuă să respecte aceste obligații.

Prima dispoziție tranzitorie. Interlocutori existenți cu un singur nod.
1. Interlocutorii nodului unic care au fost desemnați înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal, în temeiul dispozițiilor din anexa XV la Decretul regal 413/2014 din 6 iunie, continuă să își exercite funcțiile în ceea ce privește procedurile de acces și de conectare care au fost inițiate înainte de intrarea în vigoare menționată.

2. Interlocutorul nodului unic este obligat să trimită orice comunicare pe care o primește sau pe care a primit-o, adresată petiționarilor și proprietarilor instalațiilor de producere a energiei electrice, în termen de maximum cinci zile de la primirea acesteia. În cazul în care transmiterea era în curs înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal, termenul menționat anterior începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentului decret regal.

3. De asemenea, interlocutorul nodului unic dă curs solicitărilor de transfer de documente sau de comunicări către gestionarul sistemului de transport sau către proprietarul sistemului de transport, după caz, care sunt sau au fost transmise de către solicitanții sau titularii de autorizații ale instalațiilor de producere a energiei electrice în termen de maximum cinci zile de la primirea acestora. În cazul în care cererea a fost depusă înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal, termenul menționat mai sus începe să curgă de la intrarea în vigoare a acestuia.

4. Conflictele care apar între solicitanții de acces și cei de conexiune în ceea ce privește relațiile cu interlocutorul nodului unic sunt tratate ca un conflict de acces.

5. Dispozițiile secțiunii a patra din anexa XV la Decretul regal 413/2014 din 6 iunie nu se aplică procedurilor de acces și de conectare inițiate după intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

A doua dispoziție tranzitorie. Instalațiile care, la data intrării în vigoare a decretului regal, nu dispun de o autorizație de racordare.
1. Instalațiile care, la data intrării în vigoare a prezentului decret regal, nu dețin o autorizație de racordare, dar au solicitat sau au obținut o autorizație de acces, solicită și procesează obținerea autorizației de racordare respective de la proprietarul rețelei în care au solicitat sau au obținut autorizația de acces și, prin urmare, dispozițiile articolului 5.2 din prezentul decret regal nu se aplică.

2. Instalațiile care, la data intrării în vigoare a prezentului decret regal, au solicitat o autorizație de racordare, dar nu au autorizație de acces, continuă să depună cererea pentru autorizația de racordare respectivă la proprietarul sistemului în care a fost solicitată. După obținerea autorizației de racordare, dacă este cazul, aceste instalații solicită autorizația de acces de la operatorul de rețea unde au primit autorizația de racordare.

3. În scopul prelucrării și al obținerii permisului de conectare sau de acces în cazurile menționate în prezenta dispoziție tranzitorie, se aplică procedura și termenele menționate în capitolul III, cu particularitățile inerente faptului că trebuie obținut doar permisul de conectare sau de acces, după caz.

A treia dispoziție tranzitorie. Admiterea cererilor de permise de acces și de conectare în nodurile de tranziție echitabilă.

De la intrarea în vigoare a prezentului decret regal și până la reglementarea și soluționarea lor de către persoana responsabilă din cadrul Ministerului Tranziției Ecologice și Provocării Demografice, în conformitate cu prevederile celei de-a douăzeci și doua dispoziții suplimentare a Legii 24/2013, din 26 decembrie, procedurile de acordare a capacității de acces în fiecare dintre nodurile de tranziție echitabile menționate în anexa la Decretul-lege regal 23/2020 din 23 iunie, cererile de acordare a capacității de acces în nodurile respective nu sunt admise de către operatorul de transport și de sistem.

De asemenea, administrația competentă pentru autorizarea instalațiilor nu acceptă cererile de pronunțare a unei hotărâri privind constituirea adecvată a garanției în conformitate cu dispozițiile articolului 23 din prezentul decret regal, în ceea ce privește instalațiile care urmează să fie evacuate în nodurile menționate mai sus.

Dispoziția tranzitorie nr. 4. Garanțiile financiare necesare pentru derularea procedurilor de acces și de conectare a instalațiilor de producere a energiei electrice.
După cum se prevede la articolul 23, pentru a solicita accesul și conectarea la rețeaua de transport sau, după caz, la rețeaua de distribuție, garanțiile trebuie să fie constituite după intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

În niciun caz garanțiile constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal nu sunt valabile pentru obținerea unei autorizații de acces și de racordare pentru o nouă instalație în temeiul prezentului decret regal, chiar dacă garanțiile respective prezintă un act adițional sau orice tip de modificare pentru a le adapta la cerințele stabilite în prezentul decret regal.

Dispoziția tranzitorie nr. 5. Dosarele instalațiilor electrice în curs de prelucrare la momentul intrării în vigoare a decretului regal.
În scopul prelucrării administrative a autorizațiilor prevăzute la art. 53 din Legea nr. 24/2013 din 26 decembrie, noua definiție a puterii instalate introdusă prin dispoziția finală a treia unu intră în vigoare pentru acele instalații care, după ce au inițiat prelucrarea lor, nu au obținut încă autorizația de funcționare definitivă.

2. În general, noua definiție a puterii instalate se aplică procedurilor de autorizare a instalațiilor electrice inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, pentru a evita prejudiciile pe care le-ar putea cauza părților implicate reluarea unei noi proceduri, cazurile pentru care aplicarea noului criteriu ar implica o schimbare a administrației competente pentru prelucrarea lor, continuă prelucrarea lor în administrația în care au început prelucrarea până la obținerea autorizației de funcționare și înregistrarea în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice, cu condiția să nu existe modificări ale puterii instalate, în conformitate cu dicțiunea anterioară intrării în vigoare a prezentului decret regal, și cu condiția ca, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal, administrația menționată să nu fie notificată cu privire la renunțarea la procedura inițiată.

A șasea dispoziție tranzitorie. Platforme web care urmează să fie dezvoltate de operatorii de sisteme de transport și distribuție.
1. Termenul pentru dezvoltarea și punerea în funcțiune a funcționalităților platformelor web menționate la articolul 5.3 din prezentul decret regal este de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

2. Termenul pentru dezvoltarea și operaționalizarea funcționalităților platformelor web menționate la articolul 5.4 din prezentul decret regal, precum și detaliile privind conținutul acestora și frecvența cu care trebuie actualizate informațiile sunt cele stabilite de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în circulara care urmează să fie aprobată în conformitate cu prevederile articolului 33.11 din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

A șaptea dispoziție tranzitorie. Adaptarea registrului instalațiilor de producere a energiei electrice la noua definiție a capacității instalate a instalațiilor solare fotovoltaice stabilită în cea de-a treia dispoziție finală a prezentului decret regal.
Organismele competente pentru înscrierea instalațiilor în registrul instalațiilor de producție de energie electrică au la dispoziție o perioadă de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal pentru a adapta conținutul acestuia la noua definiție a capacității instalate a instalațiilor solare fotovoltaice, stabilită în temeiul celei de-a treia dispoziții finale a prezentului decret regal.

A opta dispoziție tranzitorie. Admiterea cererilor până la publicarea capacităților de acces pe baza criteriilor de evaluare aprobate de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență.

Până la publicarea pe platformele menționate la art. 5.4 a informațiilor privind valorile capacității de acces disponibile în conformitate cu noile criterii de evaluare a acestei capacități aprobate prin circulara menționată la art. 33.11 din Legea 24/2013 din 26 decembrie și în conformitate cu specificațiile detaliate care, după caz, sunt necesare pentru dezvoltarea metodologiei și condițiilor de acces și de conectare stabilite prin circulara menționată, operatorii de rețea nu vor admite noi cereri de acces și de conectare depuse după intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

Cele de mai sus se înțeleg fără a aduce atingere eventualei organizări de licitații în acele noduri în care acest lucru este posibil în conformitate cu dispozițiile capitolului V.

Dispoziție unică de abrogare. Abrogarea regulamentelor.
Orice dispoziții de rang egal sau inferior care se opun dispozițiilor prezentului decret regal se abrogă, în special:

a) articolele 53, 54, 57, 59-bis, 62, 66 și 66-bis din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și procedurile de autorizare a instalațiilor de energie electrică.

b) articolele 4.2 și 5 din Decretul regal 1699/2011, din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor mici de producere a energiei electrice.

Prima dispoziție finală. Aplicabilitatea articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, privind sectorul energiei electrice.
Odată cu intrarea în vigoare a prezentului decret regal, dispozițiile articolului 33 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, și ale normelor de aplicare a acesteia sunt pe deplin aplicabile, în conformitate cu prevederile dispoziției tranzitorii a unsprezecea din aceeași lege.

A doua dispoziție finală. Modificarea Decretului regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și procedurile de autorizare a instalațiilor de energie electrică. Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și proceduri de autorizare a instalațiilor de energie electrică, se modifică după cum urmează:

Unu. La articolul 123 se introduce un nou alineat (2), cu următorul text:

"2. În cazul liniilor care îndeplinesc funcții de evacuare a instalațiilor de producere a energiei electrice, în niciun caz nu se poate acorda o autorizație administrativă prealabilă pentru infrastructurile de evacuare ale unei instalații de producere fără prezentarea prealabilă a unui document, semnat de toți titularii de licențe de instalații cu autorizații de acces și racordare acordate la poziția liniei care ajunge în substația rețelei de transport sau de distribuție, după caz, care să acrediteze existența unui acord obligatoriu pentru părți în legătură cu utilizarea în comun a infrastructurilor de evacuare. În acest scop, documentul menționat mai sus poate fi furnizat în momentul depunerii cererii menționate în secțiunea anterioară sau în orice moment al procedurii de obținere a autorizației administrative prealabile."

Doi. Se elimină al treilea paragraf al secțiunii a cincea din cea de-a paisprezecea dispoziție adițională, care are următorul cuprins:

"5. Actualizarea permiselor de acces și de racordare din motivele menționate în secțiunea precedentă nu implică în niciun caz modificarea datei la care au fost acordate aceste permise, care rămâne aceeași cu data permisului acordat.

De asemenea, în niciun caz actualizarea unei cereri de acces și de racordare din motivele menționate în secțiunea precedentă nu va atrage după sine modificarea datei la care se consideră că cererea a fost făcută, în conformitate cu ceea ce se stabilește în acest sens în procedura de acordare a permiselor de acces și de racordare.".

Trei. Dispoziția suplimentară a paisprezecea se modifică prin introducerea unei noi secțiuni a șasea, cu următorul text:

"6. În vederea actualizării autorizațiilor de acces și de racordare solicitate și/sau acordate în conformitate cu dispozițiile secțiunii a patra, solicitantul sau, după caz, titularul autorizațiilor de acces și de racordare notifică operatorului de rețea intenția sa de a actualiza cererea de acces și de racordare în curs de prelucrare sau, după caz, autorizațiile de acces și de racordare acordate.

Având în vedere această comunicare și documentația furnizată, operatorul de sistem decide dacă consideră că cererea sau, dacă este cazul, autorizațiile de acces și de racordare acordate trebuie actualizate, deoarece consideră că modificările propuse permit ca instalația să fie considerată în continuare aceeași cu cea care a solicitat sau a primit autorizațiile de acces și de racordare.

Actualizarea este condiționată, în orice caz, de înlocuirea garanției financiare prezentate inițial cu o a doua garanție care să includă noile condiții.

În acest scop, după ce administratorul de rețea s-a pronunțat cu privire la faptul că instalația continuă să fie aceeași în sensul autorizațiilor de acces și de racordare, solicitantul sau, după caz, titularul autorizațiilor menționate se adresează organismului responsabil cu autorizarea instalației pentru a solicita autorizația de înlocuire a garanției depuse și, în cazul în care aceasta este favorabilă, pentru a o trimite la Depozitarul General.

După depunerea noii garanții, trebuie să se prezinte o chitanță care să ateste constituirea acesteia organismului responsabil cu autorizarea instalației. Prezentarea acestei chitanțe este o cerință esențială pentru a solicita operatorului de transport și de sistem sau, după caz, operatorului de distribuție să actualizeze permisele de acces și de conectare. În acest scop, organismul responsabil cu acordarea autorizației de instalare trimite solicitantului o confirmare a constituirii adecvate a garanției.

În scopurile menționate anterior, prezentarea la organismul responsabil cu acordarea autorizației de instalare a chitanței care atestă constituirea garanției este însoțită de o cerere expresă pentru ca organismul respectiv să se pronunțe cu privire la buna constituire a garanției, pentru a putea prezenta această confirmare operatorului de sistem relevant, astfel încât acesta să poată accepta actualizarea autorizațiilor. În cazul în care cererea sau chitanța de depunere a garanției care o însoțește nu este conformă cu reglementările, organismul responsabil cu acordarea autorizației de instalare solicită părții interesate să remedieze situația. În acest scop, data depunerii cererii se consideră a fi data la care a fost efectuată corecția.

Patru. La sfârșitul secțiunii unu din anexa II se adaugă un nou paragraf, cu următorul text:

"În aceste scopuri, modificările în amplasamentul geografic al instalației care au loc într-o perioadă mai mică de zece ani sunt considerate cumulativ și, prin urmare, se analizează distanța dintre centrele geometrice ale noii cereri în raport cu cea mai veche cerere depusă în perioada indicată."

A treia dispoziție finală. Modificarea Decretului regal 413/2014, din 6 iunie, care reglementează activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cogenerare și deșeuri. Decretul regal 413/2014, din 6 iunie, care reglementează activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cogenerare și deșeuri, se modifică după cum urmează:

Unu. La articolul 3, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"În cazul instalațiilor fotovoltaice, puterea instalată trebuie să fie cea mai mică dintre următoarele două valori:

(a) suma puterilor unitare maxime ale modulelor fotovoltaice care alcătuiesc instalația respectivă, măsurate în condiții standard în conformitate cu standardul UNE corespunzător.

b) puterea maximă a invertorului sau, după caz, suma puterilor invertoarelor care compun instalația.

Doi. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Articolul 4. Instalații hibride.

1. Sistemul specific de remunerare reglementat în prezentul decret regal se aplică numai instalațiilor hibride incluse într-unul dintre următoarele tipuri:

(a) Hibridizare de tip 1: acea instalație care încorporează doi sau mai mulți dintre combustibilii principali indicați pentru grupele b.6, b.8 și licorile negre din grupa c.2 și care, în ansamblu, reprezintă cel puțin 90 % din energia primară utilizată, măsurată prin valorile lor calorifice inferioare pe bază anuală.

(b) Hibridizare de tip 2: o instalație din subgrupa b.1.2 care încorporează în plus unul sau mai mulți dintre combustibilii principali indicați pentru grupele b.6, b.7 și b.8.

c) Hibridare de tip 3: instalație care are dreptul de a beneficia de sistemul de remunerare specifică și care încorporează o tehnologie regenerabilă din cele definite în grupele și subgrupele din categoria b) de la art. 2. Nu vor fi considerate hibridări de tip 3 instalațiile ale căror caracteristici fac ca acestea să poată fi considerate de tip 1 sau de tip 2.

2. În cazul hibridizării de tip 1, înscrierea în registrul sistemului specific de remunerare și în registrul instalațiilor de producere a energiei electrice se face în grupa combustibilului majoritar, detaliind restul combustibililor utilizați, cu precizarea grupelor corespunzătoare și a procentajului de participare a fiecăruia dintre ei în ceea ce privește energia primară utilizată.

În cazul hibridizării de tip 2, se înscrie în subgrupa b.1.2, detaliind restul combustibililor utilizați, precizând grupele sau subgrupele corespunzătoare și procentul de participare a fiecăruia dintre ei în ceea ce privește energia primară utilizată.

În cazul hibridizării de tip 3, înscrierea în registru a sistemului de remunerare specific se face separat, reflectând caracteristicile tehnice ale fiecăreia dintre tehnologii. În cazul în care tehnologia încorporată nu are dreptul de a beneficia de sistemul de remunerare specific, aceasta primește remunerația care îi corespunde pentru participarea sa pe piața de producție a energiei electrice sau, după caz, orice alt sistem economic care poate fi stabilit.

3. Hibridizarea între grupele specificate în prezentul articol se aplică numai dacă proprietarul instalației păstrează suficiente documente care să permită determinarea fiabilă și fără echivoc a energiei electrice produse care poate fi atribuită fiecăruia dintre combustibilii și tehnologiile din grupele specificate.

În acest scop, în cazul instalațiilor hibride de tip 3, acestea trebuie să dispună de echipamentele de măsurare necesare pentru a determina puterea generată de fiecare dintre ele, astfel încât să permită remunerarea corespunzătoare a regimurilor economice care le sunt aplicabile.

4. În cazul în care oricare dintre combustibilii sau tehnologiile utilizate în hibridare se adaugă sau se elimină față de cele incluse în registrul sistemului de remunerare specific și în registrul instalațiilor de producere a energiei electrice, proprietarul instalației trebuie să notifice organismul responsabil cu acordarea autorizației pentru instalație, în sensul registrului instalațiilor de producere a energiei electrice, organismul responsabil cu decontarea și Direcția Generală Politică Energetică și Miniere, în sensul registrului sistemului de remunerare specific, în conformitate cu procedura de notificare definită la articolul 51. Se anexează o justificare a originii combustibililor neincluși inițial în registru și a caracteristicilor acestora, precum și procentele de participare a fiecărui combustibil sau tehnologie în fiecare dintre grupuri.

5. Instalațiile hibride de tip 1 și de tip 2 și cele care utilizează mai mult de un combustibil principal inclus în prezentul articol depun la organismul responsabil cu decontarea, înainte de data de 31 martie a fiecărui an, o declarație de responsabilitate care să includă procentele de participare a fiecărui combustibil și/sau tehnologie în fiecare dintre grupele și subgrupele de combustibili, indicând cantitatea anuală utilizată în tone pe an, puterea calorifică inferioară a acestuia exprimată în kcal/kg, consumul asociat fiecărui combustibil, randamentele de conversie a energiei termice a combustibilului în energie electrică, precum și un raport de justificare care să ateste cantitatea și originea diferiților combustibili primari utilizați. "

Trei. La articolul 7, între al patrulea și al cincilea paragraf de la litera (c) se introduce un nou paragraf, cu următorul text:

"În sensul dispozițiilor prezentului articol, instalațiile de producție hibridă prezintă informațiile schimbate cu operatorul de sistem în timp real pentru întreaga instalație și informațiile dezagregate pentru fiecare modul de producere a energiei electrice aparținând instalației respective, precum și, dacă este cazul, pentru instalațiile de stocare."

Patru. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Articolul 25. Remunerația pentru facilitățile hibride.

1. Facilitățile hibride de tip 1 și de tip 2 reglementate la articolul 4 care sunt recunoscute ca având dreptul de a beneficia de un sistem de remunerare specific au următoarele caracteristici speciale:

a) Venitul anual din remunerarea investițiilor se calculează în conformitate cu parametrii și criteriile de remunerare aprobate prin ordin al ministrului industriei, energiei și turismului, cu acordul Comisiei delegate de Guvern pentru afaceri economice.

b) venitul anual din remunerația de exploatare aplicabil energiei electrice vândute pe piața de producție în oricare dintre formele sale de contractare se determină în funcție de procentul de energie primară furnizat prin fiecare dintre tehnologii și/sau combustibili, în conformitate cu prevederile anexei IX.

2. În cazul instalațiilor hibride de tip 1 și de tip 2 și al celor care utilizează mai mult de un combustibil principal inclus la articolul 4, decontările se efectuează în contul decontării de închidere a anului în curs. În acest scop, se iau în considerare cele mai recente date disponibile de la organismul responsabil pentru stabilirea procentajelor de combustibili utilizați de instalație. După primirea documentației prevăzute la articolul 4.5, decontarea se face pe baza procentelor efectiv utilizate.

3. În cazul în care documentația stabilită la articolul 4.5 nu este suficientă pentru a determina în mod fiabil și fără echivoc procentul de energie primară furnizat în anul precedent de fiecare combustibil, decontarea se bazează pe cei mai mici parametri de remunerare dintre cei corespunzători diferiților combustibili sau tehnologii utilizate, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 33.

4. Instalațiile hibride de tip 3 reglementate la articolul 4, cărora li se recunoaște dreptul de a beneficia de un sistem de remunerare specific, au următoarele caracteristici speciale:

(a) Venitul din plata pentru investiție se calculează luând în considerare puterea fiecărei unități de plată și plata pentru investiție asociată fiecăreia dintre ele, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

b) venitul din plata pentru funcționare se calculează luând în considerare energia electrică vândută pe piața de producție de către fiecare unitate tarifară și plata pentru funcționare aferentă fiecăreia dintre acestea, în conformitate cu prevederile prezentului articol.

Cinci. Între al treilea și al patrulea paragraf al celei de-a douăsprezecea dispoziții suplimentare se introduce un nou paragraf, cu următorul text:

"În sensul dispozițiilor prezentei dispoziții, instalațiile de producție hibridă transmit informațiile schimbate cu operatorul de sistem în timp real pentru întreaga instalație și informațiile dezagregate pentru fiecare modul de producere a energiei electrice aparținând instalației respective, precum și, dacă este cazul, pentru instalațiile de stocare."

A patra dispoziție finală. Modificarea Decretului Regal 738/2015, din 31 iulie, care reglementează activitatea de producție de energie electrică și procedura de dispecerizare în sistemele electrice din teritoriile nepeninsulare.
Litera c) a secțiunii 1 a articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(c) După efectuarea celor de mai sus, operatorul de rețea decontează veniturile rămase între instalațiile de producție care au un sistem de remunerare suplimentar sau specific recunoscut proporțional cu puterea produsă de acestea, măsurată la barele centralei electrice, cu limitarea veniturilor corespunzătoare elementelor de la literele a) și c) de la articolul 7.1 sau, după caz, de la literele a) și c) de la dispoziția suplimentară zece.1 pentru instalațiile cu sistem de remunerare specific."

A cincea dispoziție finală. Modificarea Decretului regal 647/2020, din 7 iulie, care reglementează aspectele necesare pentru punerea în aplicare a codurilor de rețea pentru conectarea anumitor instalații electrice.
Titlul și primul paragraf al secțiunii 1 din prima dispoziție tranzitorie a Decretului regal 647/2020 din 7 iulie, care reglementează aspectele necesare pentru punerea în aplicare a codurilor de rețea pentru conectarea anumitor instalații electrice, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Dispoziția tranzitorie unu. Acordarea tranzitorie a unor notificări operaționale limitate până la acreditarea cerințelor tehnice.

1. Proprietarii modulelor de producere a energiei electrice și ai instalațiilor de cerere cărora li se aplică Regulamentul (UE) 2016/631 din 14 aprilie 2016 și Regulamentul (UE) 2016/1388 din 17 august 2016, precum și proprietarii instalațiilor de producere a energiei electrice situate în sistemele electrice din teritoriile nepeninsulare, au la dispoziție o perioadă de douăzeci și patru de luni, de la intrarea în vigoare a normei care stabilește cerințele derivate din regulamentele menționate, timp în care operatorii de rețea pot emite notificări operaționale limitate, ceea ce le va permite să înregistreze definitiv instalațiile în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice sau, după caz, în registrul instalațiilor de autoconsum, până când acestea vor fi în măsură să furnizeze operatorului de rețea relevant documentația necesară care să ateste respectarea cerințelor care le sunt aplicabile în fiecare caz. În special, în cazul instalațiilor cărora li se aplică regulamentele europene menționate anterior, documentația care trebuie să fie furnizată în conformitate cu dispozițiile titlului IV din regulamentele menționate anterior.

La propunerea administratorilor de rețea, perioada menționată mai sus poate fi prelungită, înainte de sfârșitul acesteia, prin ordin al ministrului pentru tranziție ecologică și provocare demografică.

A șasea dispoziție finală. Titlul competenței. Prezentul decret regal este emis în temeiul dispozițiilor articolului 149.1.13 și 25 din Constituția spaniolă, care atribuie statului competența exclusivă de a stabili bazele și coordonarea planificării generale a activității economice și, respectiv, bazele regimului minier și energetic.

A șaptea dispoziție finală. Abilitarea de reglementare. Șeful Ministerului Tranziției Ecologice și Provocărilor Demografice este împuternicit să adopte toate dispozițiile necesare pentru dezvoltarea și aplicarea prezentului decret regal.

A opta dispoziție finală. Intrarea în vigoare. Prezentul decret regal intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Monitorul Oficial al Statului.

Dată la Madrid, 29 decembrie 2020.

FELIPE R.

Al patrulea vicepreședinte al Guvernului și ministru pentru Tranziția ecologică și provocarea demografică,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

Trimite-mi un e-mail despre opinia ta

Legea spaniolă: Decretul regal privind autoconsumul în limba română (2021)
Pagina de start în alte limbi
en es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr

Decretul regal 244/2019, din 5 aprilie, care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice pentru autoconsumul de energie electrică.
I
Legea 24/2013, din 26 decembrie, privind sectorul energiei electrice, în formularea inițială a articolului 9, definea autoconsumul ca fiind consumul de energie electrică din instalații de producere conectate în interiorul rețelei unui consumator sau printr-o linie directă de energie electrică asociată unui consumator și distingea mai multe modalități de autoconsum.
În temeiul dicțiunii menționate mai sus, la 10 octombrie 2015, în "Monitorul Oficial al Statului" a fost publicat Decretul Regal 900/2015, din 9 octombrie, prin care se reglementează condițiile administrative, tehnice și economice ale modalităților de furnizare a energiei electrice cu autoconsum și de producție cu autoconsum. Acest regulament a inclus, printre altele, cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile destinate autoconsumului de energie electrică pentru a asigura respectarea criteriilor de siguranță a instalațiilor, precum și cadrul economic de aplicare pentru această activitate.
Ulterior, Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, privind măsurile urgente pentru tranziția energetică și protecția consumatorilor, a adus o modificare profundă reglementării autoconsumului în Spania, astfel încât consumatorii, producătorii și societatea în ansamblul ei să poată beneficia de avantajele pe care le poate aduce această activitate, în ceea ce privește cerințele mai mici de rețea, o mai mare independență energetică și emisii mai reduse de gaze cu efect de seră.
În scopul promovării autoconsumului cu producție distribuită din surse regenerabile, acest decret-lege regal stabilește că energia autoconsumată din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri va fi scutită de orice tip de taxe și tarife.
Integrarea în sistemul juridic a măsurilor de promovare a autoconsumului cuprinse în decretul-lege regal menționat mai sus s-a realizat în principal prin reformarea articolului 9 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, în care au fost introduse următoarele modificări:
- Se introduce o nouă definiție a autoconsumului, prin care se înțelege consumul de către unul sau mai mulți consumatori de energie electrică provenită din instalații de producție apropiate de cele de consum și asociate acestora.
- Se face o nouă definiție a tipurilor de autoconsum, reducându-le la doar două: "autoconsum fără surplus", care nu poate descărca în niciun moment energie în rețea, și "autoconsum cu surplus", în care este posibilă descărcarea de energie în rețelele de distribuție și de transport.
- Instalațiile de autoconsum fără surplusuri, pentru care consumatorul asociat are deja o autorizație de acces și de racordare pentru consum, sunt scutite de necesitatea de a obține autorizații de acces și de racordare pentru instalațiile de producție.
- Regulamentul permite dezvoltarea unor mecanisme de compensare între deficitul și surplusul consumatorilor care au autoconsum cu surplus pentru instalații de până la 100 kW.
- În ceea ce privește registrul, s-a decis să existe un registru de autoconsum, dar foarte simplificat. Acest registru la nivel de stat va avea scopuri statistice pentru a evalua dacă se realizează implementarea dorită, pentru a analiza impactul asupra sistemului și pentru a putea calcula efectele producției de energie din surse regenerabile în planurile integrate privind energia și clima. Acest registru va fi alimentat cu informațiile primite de la comunitățile autonome și de la orașele Ceuta și Melilla.
Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, menționat anterior, include, de asemenea, abrogarea mai multor articole din Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, menționat anterior, deoarece sunt considerate obstacole în calea extinderii autoconsumului, inclusiv cele referitoare la configurațiile de contorizare, limitările privind puterea maximă de producție instalată până la puterea contractată sau cele referitoare la plata taxelor pentru energia autoconsumată.
Însuși decretul-lege regal include necesitatea de a aproba un regulament care să reglementeze diverse aspecte, inclusiv configurațiile simplificate de contorizare, condițiile administrative și tehnice pentru conectarea la rețea a instalațiilor de producție asociate cu autoconsumul, mecanismele de compensare între deficitele și surplusurile consumatorilor care utilizează autoconsumul cu surplusuri pentru instalații de până la 100 kW și organizarea registrului administrativ. Prin intermediul prezentului decret regal, se realizează dezvoltarea reglementară menționată mai sus pentru a respecta obligațiile impuse de Decretul-lege regal 15/2018 din 5 octombrie.

Textul decretului regal include, de asemenea, modificări ale decretelor regale care au o influență asupra autoconsumului. Cea de-a doua dispoziție finală introduce modificări la ITC-BT-40 din Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune, care reglementează cerințele pentru mecanismele antiderapante și diverse cerințe de siguranță pentru instalațiile generatoare de joasă tensiune. Prima dispoziție finală modifică Decretul Regal 1110/2007, din 24 august, care aprobă reglementarea unificată a punctelor de măsurare a sistemului electric, printre care se remarcă faptul că permite posibilitatea de a integra în sistemele de telegestiune și telemăsurare echipamentele situate la joasă tensiune la frontierele de tip 3 și 4. O altă reglementare care este modificată în vederea promovării autoconsumului prin intermediul celei de-a patra dispoziții finale este Decretul regal 1699/2011, din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor mici de producere a energiei electrice, pentru a permite racordarea la rețea a instalațiilor de producție monofazată de până la 15 kW.

De asemenea, prin intermediul acestui decret regal, se transpune în legislația spaniolă o parte din conținutul articolului 21 din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

De la intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, a existat un vid legislativ în ceea ce privește destinația sumelor colectate pentru termenul de facturare a energiei reactive, respectivul decret-lege regal a modificat Decretul regal 1164/2001, din 26 octombrie, prin care se stabilesc tarifele de acces la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, revenirea la formularea inițială, conform căreia facturile obținute pentru acest termen nu ar face obiectul procesului de decontare, rămânând în mâinile companiilor de distribuție, care ar trebui să aloce aceste sume pentru a realiza acțiunile necesare pentru a îndeplini cerințele de control al tensiunii stabilite într-un plan de acțiune.

Această dicțiune este contrară Decretului regal 1048/2013, din 27 decembrie, care stabilește metodologia de calcul al remunerării activității de distribuție a energiei electrice, care stabilește că investițiile necesare pentru exercitarea acestei activități vor fi remunerate de sistem. În acest scop, întreprinderile trebuie să prezinte un plan anual de investiții în conformitate cu articolul 40 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, fără a avea în vedere în niciun caz realizarea unui plan de acțiune specific pentru controlul tensiunii.

Ca urmare a celor de mai sus, s-a creat o situație de confuzie și, prin urmare, prin intermediul primei dispoziții finale a acestui regulament, se modifică articolul 9.3 din Decretul regal 1164/2001 din 26 octombrie, pentru a evita dubla remunerare a întreprinderilor de distribuție pentru investițiile destinate să îndeplinească cerințele de control al tensiunii solicitate întreprinderilor de distribuție în raport cu rețeaua de transport și care, în prezent, sunt deja remunerate prin sistemul bazat pe metodologia stabilită în Decretul regal 1048/2013 din 27 decembrie, menționat anterior.


II


Dezvoltarea autoconsumului promovată de regulament va avea un impact pozitiv asupra economiei generale, asupra sistemului de electricitate și energie și asupra consumatorilor.

În ceea ce privește impactul economic general, această modalitate de generare asociată consumului va promova activitatea economică și ocuparea forței de muncă locale, datorită naturii sale distribuite. În plus, autoconsumul care se dorește a fi favorizat cu o intensitate mai mare este cel de natură regenerabilă, astfel încât dezvoltarea sa va contribui la înlocuirea producției de energie care emite și poluează, astfel încât acest regulament va contribui la îndeplinirea obiectivelor de penetrare a energiilor regenerabile și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În ceea ce privește beneficiile asupra sistemului energetic, autoconsumul este un instrument eficient de electrificare a economiei, ceea ce reprezintă o condiție sine qua non pentru trecerea la o economie bazată pe carbon în cel mai eficient mod posibil, așa cum se poate observa în scenariul țintă propus în Planul Național Integrat de Energie și Climă 2021-2030.

Din punctul de vedere al consumatorilor finali, autoconsumul poate fi o alternativă economică mai avantajoasă decât alimentarea tradițională exclusivă de la rețea. În plus, regulamentul încurajează autoconsumul local și, pe scurt, un rol mai activ al consumatorilor finali în aprovizionarea lor cu energie, ceea ce reprezintă o cerință a societății

În ceea ce privește impactul asupra sistemului de energie electrică, dezvoltarea autoconsumului de energie electrică va avea diverse efecte economice directe, al căror bilanț net este pozitiv. În ceea ce privește veniturile și costurile sistemului de energie electrică, punerea în aplicare a autoconsumului implică un consum mai mic de energie electrică din rețelele de transport și distribuție, ceea ce poate duce la o ușoară scădere a veniturilor din taxe și tarife în sistem, în comparație cu un scenariu în care nu există autoconsum. Cu toate acestea, această scădere a veniturilor va fi compensată de creșterea veniturilor rezultate din electrificarea economiei, așa cum se prevede în Planul național integrat privind energia și clima.
În plus, din punctul de vedere al consumatorului final, punerea în aplicare a noii producții din autoconsum va produce o reducere a prețului energiei în comparație cu un scenariu în care autoconsumul nu este pus în aplicare. Acest lucru se datorează faptului că există o creștere a energiei oferite din surplusurile vândute și o scădere a cererii care este furnizată de energia autoconsumată. La cele de mai sus se adaugă beneficiile derivate din pierderile tehnice mai mici datorate circulației energiei în rețelele de transport și distribuție și costurile marginale mai mici pentru noile infrastructuri de rețea.

În orice caz, pentru a putea monitoriza punerea în aplicare a autoconsumului și efectele potențiale ale acestuia asupra sustenabilității sistemului de energie electrică, se stabilește un mandat pentru Comisia Națională pentru Piețe și Concurență de a întocmi și prezenta un raport anual Ministerului Tranziției Ecologice, care trebuie să informeze Comisia delegată pentru afaceri economice a Guvernului cu privire la concluziile raportului respectiv și, dacă este cazul, la măsurile pe care intenționează să le aplice pentru a răspunde la acesta.


III


În ceea ce privește caracterul urgent al procedurii, Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, în cea de-a patra dispoziție finală privind abilitarea pentru elaborarea reglementărilor, prevede că "În special, Guvernul emite, în termen de maximum trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege regal, atâtea dispoziții de reglementare câte sunt necesare pentru dezvoltarea și executarea prevederilor articolului 18", acest din urmă articol având conținutul referitor la autoconsum.

Legea 50/1997, din 27 noiembrie, a Guvernului, în articolul 27 privind urgentarea procedurilor de urgentare a inițiativelor de reglementare în cadrul Administrației Generale a Statului, stabilește că "Consiliul de Miniștri, la propunerea șefului departamentului căruia îi corespunde inițiativa de reglementare, poate aproba urgentarea procedurii de elaborare și aprobare a anteproiectelor de lege, a decretelor regale legislative și a decretelor regale, în oricare dintre următoarele cazuri: ...a) Atunci când este necesar ca regulamentul să intre în vigoare în termenul necesar pentru transpunerea directivelor comunitare sau cel stabilit în alte legi sau regulamente de drept al Uniunii Europene...".

Ca urmare a celor de mai sus, la 7 decembrie 2018, a fost aprobat Acordul Consiliului de Miniștri prin care se autorizează prelucrarea urgentă a Decretului regal de reglementare a condițiilor administrative și tehnice pentru autoconsum.

Prezentul regulament a fost redactat ținând cont de principiile care alcătuiesc o bună reglementare, menționate la art. 129.1 din Legea 39/2015, din 1 octombrie, privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice. În special, sunt îndeplinite principiile necesității și eficacității, deoarece se consideră că aprobarea acestui decret regal este instrumentul ideal pentru a atinge obiectivele urmărite și pentru a respecta mandatele care decurg din Decretul-lege regal 15/2018 din 5 octombrie.

În conformitate cu articolul 26 alineatul (6) din Legea 50/1997 din 27 noiembrie menționată anterior, prezentul decret regal a fost supus informării publice și audierii prin publicarea pe portalul web al Ministerului pentru Tranziție Ecologică. În plus, procesul de audiere s-a desfășurat, de asemenea, prin consultarea reprezentanților Consiliului consultativ pentru energie electrică al Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență, în conformitate cu prevederile celei de-a zecea dispoziții tranzitorii din Legea 3/2013, din 4 iunie, privind înființarea Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență.

În conformitate cu prevederile art. 5.2 lit. a) din Legea nr. 3/2013, din 4 iunie, prevederile prezentului decret regal au fost avizate de Comisia Națională pentru Piețe și Concurență în raportul intitulat "Acord privind emiterea unui raport asupra propunerii de decret regal care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice pentru autoconsum", aprobat de Camera de supraveghere reglementară în ședința din 21 februarie 2019 (IPN/CNMC/005/19).

În temeiul acesteia, la propunerea ministrului pentru tranziție ecologică, cu aprobarea prealabilă a ministrului pentru politica teritorială și funcția publică, de comun acord cu Consiliul de Stat și în urma deliberării Consiliului de Miniștri în ședința din 5 aprilie 2019,

DISPUN:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale.
Articolul 1. Obiect.
Scopul prezentului decret regal este de a stabili:

1. Condițiile administrative, tehnice și economice pentru modalitățile de autoconsum de energie electrică definite la articolul 9 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, privind sectorul energiei electrice.

2. Definirea conceptului de instalații din apropiere în scopul autoconsumului.

3. Dezvoltarea autoconsumului individual și colectiv.

4. Mecanismul simplificat de compensare între deficitele autoconsumatorilor și excedentele instalațiilor de producție asociate acestora.

5. Organizarea, precum și procedura de înregistrare și de comunicare a datelor în registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică.

Articolul 2. Domeniul de aplicare.
1. Prevederile prezentului decret regal se aplică instalațiilor și subiecților cărora li se aplică oricare dintre modalitățile de autoconsum de energie electrică definite la articolul 9 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, care sunt conectate la rețelele de transport sau de distribuție.

2. Sunt exceptate de la aplicarea prezentului decret regal instalațiile izolate și grupurile de generare utilizate exclusiv în cazul unei întreruperi a furnizării energiei electrice din rețeaua electrică, în conformitate cu definițiile de la articolul 100 din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie, care reglementează activitățile de transport, distribuție, comercializare, furnizare și procedurile de autorizare a instalațiilor de energie electrică.

CAPITOLUL II
Clasificare și definiții
Articolul 3. Definiții.
În sensul regulamentului privind autoconsumul cuprins în prezentul decret regal, se aplică următoarele definiții:

a) Consumator asociat: consumatorul dintr-un punct de alimentare care are instalații asociate în apropierea rețelei interne sau instalații apropiate de aceasta prin intermediul rețelei.

b) Instalație de generare: instalație responsabilă cu producerea de energie electrică dintr-o sursă de energie primară.

c) Instalație de producție: instalația de producere înregistrată în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice al Ministerului Tranziției Ecologice, unde se vor reflecta condițiile instalației respective, în special puterea acesteia.

În plus, acele instalații de producție care, în conformitate cu dispozițiile articolului 9.3 din Legea 24/2013 din 26 decembrie, chiar dacă nu sunt înregistrate în registrul de producție, sunt considerate, de asemenea, instalații de producție și îndeplinesc următoarele cerințe:

i. au o putere care nu depășește 100 kW.

ii. Acestea sunt asociate la modalitățile de aprovizionare cu autoconsum.

iii. Poate injecta surplusul de energie în rețelele de transport și distribuție.

d) Instalație izolată: instalație în care nu există în niciun moment capacitatea fizică de racordare electrică la rețeaua de transport sau de distribuție, fie direct, fie indirect, prin intermediul instalației proprii sau al altei instalații. Instalațiile deconectate de la rețea prin intermediul unor dispozitive de comutare sau echivalente nu sunt considerate izolate în sensul aplicării prezentului decret regal.

e) instalație conectată la rețea: acea instalație de producere conectată în rețeaua unui consumator, care împarte cu acesta infrastructurile de conectare la rețea sau care este conectată la aceasta printr-o linie directă și care are sau poate avea, la un moment dat, o conexiune electrică cu rețeaua de transport sau de distribuție. O instalație de producție conectată la rețea va fi considerată, de asemenea, o instalație conectată la rețea dacă este conectată direct la rețelele de transport sau de distribuție.

Instalațiile deconectate de la rețea prin intermediul întrerupătoarelor de circuit sau al unor dispozitive echivalente sunt considerate instalații conectate la rețea în sensul aplicării prezentului decret regal.

În cazul instalațiilor de producție conectate la rețeaua internă a unui consumator, ambele instalații sunt considerate ca fiind conectate la rețea atunci când fie instalația de recepție, fie instalația de producție este conectată la rețea.

f) Linie directă: Linie care are ca scop conectarea directă a unei instalații de producere la un consumator și care respectă cerințele stabilite prin reglementările în vigoare.

g) Instalație de producere în apropierea instalațiilor de consum și asociată acestora: Instalație de producere sau de generare destinată producerii de energie electrică pentru alimentarea unuia sau mai multor consumatori în oricare dintre modalitățile de autoconsum în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

i. sunt conectate la rețeaua internă a consumatorilor asociați sau sunt legate de aceștia prin linii directe.

ii. sunt conectate la oricare dintre rețelele de joasă tensiune derivate din același post de transformare.

iii. Acestea sunt conectate, atât la generare, cât și la consum, la joasă tensiune și la o distanță mai mică de 500 de metri între ele. În acest scop, se ia în considerare distanța dintre echipamentele de măsurare în proiecția ortogonală pe planul terenului.

iv. Acestea sunt localizate, atât pentru generare, cât și pentru consum, în aceeași referință cadastrală, conform primelor 14 cifre ale acestora sau, după caz, conform prevederilor celei de-a douăzecea dispoziții suplimentare din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie, care reglementează activitatea de producție de energie electrică din surse regenerabile de energie, cogenerare și deșeuri.

Instalațiile din apropiere și instalațiile asociate care îndeplinesc condiția i din prezenta definiție vor fi denumite instalații de rețea internă din apropiere. Instalațiile din apropiere și instalațiile asociate care îndeplinesc condițiile ii, iii sau iv din prezenta definiție se numesc instalații de rețea din apropiere.

h) Puterea instalată: Cu excepția instalațiilor fotovoltaice, aceasta este cea definită la articolul 3 și în cea de-a unsprezecea dispoziție suplimentară din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie.

În cazul instalațiilor fotovoltaice, puterea instalată va fi puterea maximă a invertorului sau, dacă este cazul, suma puterilor maxime ale invertoarelor.

i) Rețea internă: Instalație electrică formată din conductoarele, aparatura și echipamentele necesare pentru a asigura deservirea unei instalații receptoare care nu aparține rețelei de distribuție sau de transport.

j) Servicii auxiliare de producție: Cele definite la articolul 3 din Regulamentul unificat al punctelor de măsurare a sistemului electric, aprobat prin Decretul regal 1110/2007, din 24 august, prin care se aprobă Regulamentul unificat al punctelor de măsurare a sistemului electric.

Serviciile de producție auxiliare vor fi considerate neglijabile și, prin urmare, nu vor necesita un contract special de furnizare pentru consumul de servicii de producție auxiliare, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

i. Acestea sunt instalații apropiate de rețeaua internă.

ii. Acestea sunt instalații de producție cu tehnologie din surse regenerabile destinate să alimenteze unul sau mai mulți consumatori în oricare dintre modalitățile de autoconsum, iar puterea instalată a acestora este mai mică de 100 kW.

iii. Pe bază anuală, energia consumată de aceste servicii auxiliare de producție reprezintă mai puțin de 1% din energia netă produsă de instalație.

k) Mecanism antidescărcare: un dispozitiv sau un set de dispozitive care împiedică în permanență descărcarea de energie electrică în rețea. Aceste dispozitive trebuie să respecte reglementările aplicabile în materie de calitate și siguranță industrială și, în special, în cazul tensiunii joase, dispozițiile ITC-BT-40.

l) Autoconsumul: În conformitate cu prevederile art. 9.1 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie, prin autoconsum se înțelege consumul de către unul sau mai mulți consumatori de energie electrică din instalații de producere apropiate de cele de consum și asociate acestora.

m) Autoconsumul colectiv: Se spune că un subiect consumator participă la autoconsumul colectiv atunci când face parte dintr-un grup de mai mulți consumatori care se alimentează, în mod convenit, cu energie electrică ce provine din instalații de producție apropiate de cele de consum și asociate acestora.

Autoconsumul colectiv poate aparține oricăreia dintre modalitățile de autoconsum definite la articolul 4, atunci când se realizează între instalații apropiate de rețeaua internă.

De asemenea, autoconsumul colectiv poate face parte din oricare dintre modalitățile de autoconsum cu surplus definite la articolul 4, atunci când se realizează între instalații apropiate prin intermediul rețelei.

n) Energia orară autoconsumată, în cazurile de autoconsum individual prin instalații apropiate de rețeaua internă, va fi consumul net orar de energie electrică al unui consumator din instalațiile de producere apropiate de consum și asociate acestuia.

Această energie va corespunde energiei orare nete generate, cu excepția cazurilor în care energia orară netă generată este mai mare decât energia orară consumată, care va fi calculată ca diferență între energia orară netă generată și energia orară excedentară. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea acestei diferențe este negativă.

o) Puterea orară consumată de serviciile auxiliare de producție: Soldul orar net al energiei electrice consumate de serviciile auxiliare de producție.

Pentru calcularea acesteia se utilizează echipamentul de măsurare a producției nete. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

p) Energie orară consumată din rețea: În cazul autoconsumului necolectiv sau al consumului din instalațiile din apropiere prin intermediul rețelei, acesta este soldul orar net de energie electrică primită de la rețeaua de transport sau de distribuție care nu provine de la instalațiile de producție din apropiere asociate punctului de furnizare.

Pentru calcularea acestuia, în cazul unui singur consumator cu o instalație de producție conectată la rețeaua sa internă, se utilizează echipamentul de măsurare corespunzător de la punctul de frontieră.

În cazul în care nu există un echipament de măsurare la punctul de frontieră, această energie se calculează prin diferența dintre energia orară consumată de consumatorul asociat și energia orară autoconsumată de consumatorul asociat. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

q) Surplusul de energie orară: În cazul autoconsumului necolectiv sau de la instalațiile din apropiere prin intermediul rețelei, energia electrică orară netă generată de instalațiile de producție din apropierea instalațiilor de consum și asociate acestora și neconsumată de către consumatorii asociați.

Pentru a o calcula, se utilizează registrul de energie de ieșire al echipamentului de măsurare situat la punctul de frontieră corespunzător. În cazul în care nu există niciun echipament de măsurare la punctul de frontieră, această energie se va calcula prin diferența dintre energia orară netă generată și energia orară autoconsumată de consumatorul asociat. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

r) Energia orară consumată de consumatorul asociat: În cazul autoconsumului necolectiv sau al energiei provenite de la instalațiile din apropiere prin intermediul rețelei, este energia netă orară totală consumată de consumatorul asociat unei instalații de producție.

Pentru a o calcula, se va utiliza registrul echipamentului de măsurare al consumatorului asociat. În absența unui astfel de echipament de măsurare, această valoare se calculează ca sumă a energiei orare consumate de consumator și a energiei orare consumate din rețea, minus energia orară consumată de serviciile auxiliare de producție corespunzătoare. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea rezultată în urma acestui calcul este negativă.

s) Energia netă generată pe oră: În cazul autoconsumului necolectiv sau al autoconsumului de la instalațiile din apropiere prin intermediul rețelei, aceasta reprezintă energia brută generată minus energia consumată de serviciile auxiliare de producție într-o perioadă de o oră.

Pentru a o calcula, se va utiliza echipamentul de măsurare a generării nete. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

t) Energie orară autoconsumată individualizată: Autoconsumul orar net realizat de un consumator care realizează un autoconsum colectiv sau de un consumator asociat la o instalație din apropiere prin intermediul rețelei.

Această energie se calculează în conformitate cu anexa I. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

u) Energie orară individualizată consumată: energia netă orară totală consumată de fiecare dintre consumatorii care realizează autoconsumul colectiv sau de consumatorii asociați unei instalații din apropiere prin rețea. Pentru calcularea acestuia, se va utiliza echipamentul de măsurare de la punctul de frontieră. În orice caz, va fi considerat zero atunci când valoarea este negativă.

v) Energie orară consumată din rețeaua individualizată: Soldul orar net de energie electrică primită din rețeaua de transport sau de distribuție a unui consumator care nu provine din instalațiile de producție din apropiere asociate punctului de furnizare și care participă la o instalație de autoconsum colectiv. Această definiție se va aplica unei instalații din apropiere prin intermediul rețelei, chiar dacă există un singur consumator asociat.

Această energie va fi calculată ca diferență între energia orară individualizată consumată de fiecare consumator și energia orară individualizată autoconsumată, în cazul în care aceasta din urmă este mai mare decât zero. În orice caz, va fi considerat zero atunci când valoarea este negativă.

w) Energie orară excedentară individualizată: soldul orar net al energiei orare excedentare corespunzătoare unui consumator care participă la o instalație de autoconsum colectiv sau consumator asociat la o instalație din apropiere prin intermediul rețelei.

Această energie va fi calculată ca diferență între energia netă orară generată individual și energia orară consumată individual de fiecare consumator. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

x) Energia netă orară generată individual: este energia brută generată minus cea consumată de serviciile auxiliare de producție într-o perioadă orară corespunzătoare unui consumator în regim de autoconsum colectiv sau unui consumator asociat unei instalații din apropiere prin intermediul rețelei.

Această energie se calculează în conformitate cu dispozițiile din anexa I. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

y) Surplusul de energie orară provenită din producție: Acesta este surplusul orar net de energie evacuat de fiecare dintre instalațiile de producție care participă la autoconsumul colectiv sau la instalația din apropiere prin intermediul rețelei.

Această energie se calculează în conformitate cu anexa I. În orice caz, se consideră zero atunci când valoarea este negativă.

z) Puterea care trebuie facturată consumatorului: este puterea contractată sau, după caz, solicitată de consumatorul supus, care ar urma să fie facturată în scopul aplicării taxelor de acces într-o perioadă tarifară la punctul de frontieră cu rețelele de transport sau de distribuție, în conformitate cu prevederile Decretului regal 1164/2001, din 26 octombrie, care stabilește tarifele de acces la rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice.

aa) Puterea care urmează să fie facturată pentru serviciile auxiliare de producție: Aceasta este puterea contractată sau, dacă este cazul, solicitată de producătorul asociat pentru serviciile sale auxiliare de producție, care ar fi facturată în scopul aplicării taxelor de acces într-o perioadă tarifară la punctul de frontieră cu rețelele de transport sau de distribuție, în conformitate cu dispozițiile Decretului regal 1164/2001 din 26 octombrie 2001.

bb) Puterea necesară pentru consum: este puterea necesară pentru instalațiile de consum într-o perioadă tarifară. În cazul autoconsumului necolectiv din rețeaua internă, se calculează ca suma dintre puterea care urmează să fie facturată consumatorului și care ar fi facturată în scopul aplicării taxelor de acces într-o perioadă tarifară dacă controlul energiei s-ar efectua cu ajutorul echipamentului de măsurare situat la punctul de frontieră care înregistrează puterea orară consumată din rețea, plus puterea maximă de producție în perioada tarifară. În toate celelalte cazuri, este vorba de puterea necesară la punctul de frontieră corespunzător.

Articolul 4. Clasificarea modalităților de autoconsum.
1. Se stabilește următoarea clasificare a modalităților de autoconsumare:

(a) Modalitatea de aprovizionare cu autoconsum fără excedent. Corespunde modalităților definite la articolul 9.1.a) din Legea 24/2013, din 26 decembrie. În cadrul acestor modalități, trebuie instalat un mecanism anti-deversare pentru a preveni injectarea surplusului de energie în rețeaua de transport sau de distribuție. În acest caz, va exista un singur tip de subiect dintre cele prevăzute la articolul 6 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, care va fi subiectul consumator.

b) Tipul de furnizare cu autoconsum cu surplus. Corespunde modalităților definite la articolul 9.1.b) din Legea 24/2013, din 26 decembrie. În cadrul acestor modalități, instalațiile de producție din apropierea și asociate cu instalațiile de consum pot, pe lângă furnizarea de energie pentru autoconsum, să injecteze surplusul de energie în rețelele de transport și distribuție. În aceste cazuri, vor exista două tipuri de subiecți dintre cei prevăzuți la articolul 6 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, care vor fi subiectul consumator și subiectul producător.

2. Modalitatea de furnizare cu autoconsum cu excedent, se împarte în:

a) Modalitatea cu excedente sub compensare: Vor aparține acestei modalități acele cazuri de aprovizionare cu autoconsum cu excedente în care consumatorul și producătorul aleg în mod voluntar să beneficieze de un mecanism de compensare a excedentului. Această opțiune va fi posibilă numai în acele cazuri în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

i. Sursa primară de energie este de origine regenerabilă.

ii. Puterea totală a instalațiilor de producție asociate nu depășește 100 kW.

iii. În cazul în care este necesară încheierea unui contract de furnizare pentru serviciile auxiliare de producție, consumatorul a semnat un contract unic de furnizare pentru consumul asociat și pentru consumul de producție auxiliară cu o societate de comercializare, în conformitate cu dispozițiile articolului 9.2 din prezentul decret regal.

iv. Consumatorul și producătorul asociat au semnat un contract de compensare a surplusului de autoconsum, astfel cum este definit la articolul 14 din prezentul decret regal.

v. Unității de producție nu i s-a acordat un sistem de remunerare suplimentar sau specific.

b) Modalitatea cu excedente neacoperite prin compensare: Toate acele cazuri de autoconsum cu excedente care nu îndeplinesc niciuna dintre cerințele de apartenență la modalitatea cu excedente acoperite prin compensare sau care aleg în mod voluntar să nu fie acoperite de această modalitate vor aparține acestei modalități.

3. În plus față de tipurile de autoconsum menționate anterior, autoconsumul poate fi clasificat ca fiind individual sau colectiv, în funcție de faptul că unul sau mai mulți consumatori sunt asociați cu instalațiile de producție.

În cazul autoconsumului colectiv, toți consumatorii participanți care sunt asociați la aceeași instalație de producere trebuie să aparțină aceleiași modalități de autoconsum și trebuie să comunice individual societății de distribuție în calitate de persoană responsabilă cu citirea, direct sau prin intermediul societății de comercializare, același acord semnat de toți participanții care include criteriile de distribuție, în virtutea celor incluse în anexa I.

4. Punctul de alimentare sau instalația unui consumator trebuie să fie în conformitate cu cerințele stabilite în reglementările aplicabile.

5. Părțile care se încadrează în oricare dintre modalitățile de autoconsum reglementate pot solicita orice altă modalitate diferită, adaptându-și instalațiile și ajustându-se la dispozițiile regimurilor juridice, tehnice și economice reglementate în prezentul decret regal și în restul reglementărilor care le sunt aplicabile.

Fără a aduce atingere celor de mai sus:

i. În cazul autoconsumului colectiv, această modificare se efectuează simultan de către toți consumatorii care participă la acesta, asociați la aceeași instalație de producție.

ii. În niciun caz un consumator nu poate fi asociat simultan la mai mult de una dintre modalitățile de autoconsum reglementate în prezentul articol.

iii. În cazurile în care autoconsumul se realizează prin intermediul instalațiilor din apropiere și este asociat prin intermediul rețelei, autoconsumul aparține modalității de furnizare cu autoconsum cu surplus.

6. Pentru subiecții care participă la un anumit tip de autoconsum colectiv sau consumator asociat la o instalație din apropiere prin intermediul rețelei, referirile făcute în prezentul decret regal la energia orară consumată din rețea se vor înțelege ca fiind energie orară consumată din rețeaua individualizată, iar referirile făcute la energia orară autoconsumată se vor înțelege ca fiind energie orară autoconsumată individualizată, trimiterile la energia orară consumată de consumatorul asociat se înțeleg ca trimiteri la energia orară consumată individualizată, trimiterile la energia orară netă generată se înțeleg ca trimiteri la energia orară netă generată individualizată, iar trimiterile la energia orară excedentară se înțeleg ca trimiteri la energia orară excedentară individualizată.


CAPITOLUL III
Regimul juridic al modalităților de autoconsum
Articolul 5. Condiții generale pentru a beneficia de o formă de autoconsum.
1. Instalațiile de producție asociate și punctele de furnizare respectă cerințele tehnice, de exploatare și de schimb de informații cuprinse în reglementările din sectorul energiei electrice și în reglementările naționale și europene aplicabile în domeniul industrial, al calității și siguranței naționale și europene.

Societatea de distribuție sau, după caz, societatea de transport nu are nicio obligație juridică în ceea ce privește instalațiile de racordare la rețea care nu sunt în proprietatea sa.

2. În orice tip de autoconsum, indiferent de proprietatea instalațiilor de consum și de producție, consumatorul și proprietarul instalației de producție pot fi persoane fizice sau juridice diferite.

3. În modalitatea de autoconsum fără surplus, proprietarul punctului de alimentare va fi consumatorul, care va fi și proprietarul instalațiilor de producție conectate la rețeaua sa. În cazul autoconsumului colectiv fără excedent, proprietatea instalației de producție și mecanismul antiexcedent va fi împărțită în mod solidar între toți consumatorii asociați la instalația de producție respectivă.

În aceste cazuri, fără a aduce atingere acordurilor semnate între părți, consumatorul sau, după caz, consumatorii vor fi responsabili pentru nerespectarea preceptelor cuprinse în prezentul decret regal, acceptând consecințele pe care deconectarea punctului menționat anterior, în aplicarea reglementărilor în vigoare, le-ar putea avea pentru oricare dintre părți. În cazul autoconsumului fără excedent colectiv, consumatorii asociați la instalația de producere sunt răspunzători în mod solidar față de sistemul de energie electrică pentru respectiva instalație de producere.

4. În modalitățile de furnizare cu autoconsum cu surplus, atunci când instalațiile de producție apropiate și asociate consumului au în comun infrastructuri de racordare la rețeaua de transport sau de distribuție sau sunt racordate la rețeaua internă a unui consumator, consumatorii și producătorii răspund solidar pentru nerespectarea preceptelor cuprinse în prezentul decret regal, acceptând consecințele pe care le implică deconectarea punctului menționat anterior, Contractul de acces pe care consumatorul, în aplicarea reglementărilor în vigoare, îl poate încheia cu oricare dintre părți, inclusiv imposibilitatea producătorului de a vinde energie și de a primi remunerația care i-ar fi revenit sau imposibilitatea consumatorului de a cumpăra energie. Contractul de acces pe care consumatorul și, după caz, producătorul, fie direct, fie prin intermediul societății de comercializare, îl semnează cu societatea de distribuție, include dispozițiile prezentei secțiuni.

5. În cazul modalităților de furnizare cu autoconsum cu excedente, vor fi considerați consumatori proprietarii instalațiilor de producție apropiate de instalațiile de consum și asociate cu acestea exclusiv pentru consumul serviciilor auxiliare de producție ale acestora.

6. În cazul în care, din cauza nerespectării cerințelor tehnice, există instalații periculoase sau în cazul în care echipamentul de măsurare sau mecanismul antiderapant a fost manipulat, întreprinderea de distribuție sau, după caz, întreprinderea de transport, poate proceda la întreruperea furnizării, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Decretul regal 1955/2000 din 1 decembrie.

7. Elementele de stocare pot fi instalate în instalațiile de autoconsum reglementate de prezentul decret regal, atunci când acestea dispun de protecțiile stabilite în reglementările aplicabile în materie de siguranță și de calitate industrială.

Elementele de stocare sunt instalate astfel încât să împartă echipamentul de măsurare care înregistrează producția netă, echipamentul de măsurare de la punctul de frontieră sau echipamentul de măsurare al consumatorului asociat.

Articolul 6. Calitatea serviciilor.
1. În ceea ce privește incidentele provocate în rețeaua de transport sau de distribuție de către instalațiile care fac obiectul oricăreia dintre modalitățile de autoconsum definite în prezentul decret regal, se aplică dispozițiile Legii 24/2013, din 26 decembrie, și în normele de aplicare a acesteia și, în special, dispozițiile Decretului regal 1699/2011, din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor de producție de energie electrică de mică putere, pentru instalațiile incluse în domeniul de aplicare al acestuia și în Decretul regal 1955/2000, din 1 decembrie.

2. Societatea de distribuție sau, după caz, societatea de transport nu are nicio obligație legală în ceea ce privește calitatea serviciului ca urmare a incidentelor cauzate de defecțiuni ale instalațiilor de racordare comune ale producătorului și consumatorului.

3. Contractul de acces pe care consumatorul, fie direct, fie prin intermediul societății de comercializare, îl încheie cu societatea de distribuție sau, după caz, cu societatea de transport, include în mod expres dispozițiile alineatului (1).

Articolul 7. Accesul și racordarea la rețea în regim de autoconsum.
1. În ceea ce privește permisele de acces și de conectare, pentru a fi incluse în oricare dintre modalitățile de autoconsum, părțile incluse în acestea trebuie:

a) În ceea ce privește instalațiile de consum, atât în cazul modalităților de autoconsum fără excedent, cât și în cazul modalităților de autoconsum cu excedent, consumatorii trebuie să dețină autorizații de acces și de racordare pentru instalațiile de consum, dacă este cazul.

b) În ceea ce privește instalațiile de producție, în conformitate cu prevederile dispoziției suplimentare a doua din Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, privind măsuri urgente pentru tranziția energetică și protecția consumatorilor:

i. Instalațiile de producere ale consumatorilor care se încadrează în modalitatea de autoconsum fără surplus vor fi scutite de obținerea autorizațiilor de acces și de racordare.

ii. În cazul autoconsumului cu excedent, instalațiile de producție cu o putere egală sau mai mică de 15 kW care sunt amplasate pe terenuri amenajate care dispun de dotările și serviciile prevăzute de legislația urbanistică, vor fi scutite de obținerea autorizațiilor de acces și racordare.
iii. În cazul autoconsumului cu excedente, producătorii cărora nu li se aplică dispozițiile de la punctul ii. de mai sus trebuie să dețină autorizațiile de acces și de racordare corespunzătoare pentru fiecare dintre instalațiile de producție din apropierea și în legătură cu instalațiile de consum ale căror proprietari sunt.

2. În scopul contractării furnizării de energie electrică, se aplică reglementările specifice sectorului energiei electrice în acest domeniu.

Articolul 8. Contracte de acces în cadrul modalităților de autoconsum.

1. În general, pentru a beneficia de oricare dintre modalitățile de autoconsum sau în cazul în care a beneficiat deja de o modalitate de autoconsum reglementată, atunci când se modifică puterea instalată a instalației de producere, fiecare dintre consumatorii care au un contract de acces pentru instalațiile lor de consum trebuie să comunice această împrejurare societății de distribuție sau, după caz, societății de transport, direct sau prin intermediul societății de comercializare. Societatea de distribuție sau, dacă este cazul, societatea de transport, va avea la dispoziție o perioadă de zece zile de la primirea acestei notificări pentru a modifica contractul de acces existent corespunzător, în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a reflecta acest fapt și pentru a-l trimite consumatorului. Consumatorul va avea la dispoziție o perioadă de zece zile de la primire pentru a notifica societății de transport sau de distribuție orice dezacord. În caz contrar, se consideră acceptare tacită a condițiilor cuprinse în contract.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, pentru acei consumatori conectați la joasă tensiune, în cazul în care instalația de generare este de joasă tensiune și puterea de generare instalată este mai mică de 100 kW, care realizează autoconsumul, modificarea contractului de acces va fi efectuată de către societatea de distribuție pe baza documentației trimise de către Comunitățile Autonome și Orașele Ceuta și Melilla către această societate ca urmare a obligațiilor cuprinse în Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune. Comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla trebuie să transmită aceste informații societăților de distribuție în termen de cel mult zece zile de la primirea lor. Această modificare a contractului va fi trimisă de către societatea de distribuție către societățile de comercializare și consumatorii corespunzători în termen de cinci zile de la primirea documentației trimise de către comunitatea autonomă sau oraș. Consumatorul va avea la dispoziție o perioadă de zece zile de la primire pentru a notifica societății de transport sau de distribuție orice dezacord. În caz contrar, se consideră acceptare tacită a condițiilor cuprinse în contract.

2. Pentru a beneficia de oricare dintre modalitățile de autoconsum, consumatorii care nu au un contract de acces pentru instalațiile lor de consum trebuie să semneze un contract de acces cu societatea de distribuție, direct sau prin intermediul societății de comercializare, care să reflecte această situație.

3. În plus, în cazul autoconsumului cu surplusuri care nu fac obiectul unei compensări și care necesită un contract de furnizare pentru serviciile auxiliare de producție, proprietarul fiecărei instalații de producție din apropierea și în legătură cu instalațiile de consum trebuie să semneze un contract de acces cu societatea de distribuție pentru serviciile auxiliare de producție ale acestora, direct sau prin intermediul societății furnizoare, sau să îl modifice pe cel existent, în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a reflecta această circumstanță.

Data înregistrării sau modificării contractului de acces al consumatorului și, dacă este cazul, a serviciilor de producție auxiliare este aceeași.

4. Fără a aduce atingere celor de mai sus, părțile pot încheia un singur contract de acces comun pentru serviciile auxiliare de producție și consumul aferent, dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a) Instalațiile de producție sunt conectate la rețeaua internă a consumatorului.

b) consumatorul și proprietarii instalațiilor de producție sunt aceeași persoană fizică sau juridică.

5. Durata de permanență în forma de autoconsum aleasă va fi de cel puțin un an de la data înregistrării sau modificării contractului sau contractelor de acces încheiate în conformitate cu dispozițiile secțiunilor anterioare, care poate fi prelungită automat.

Articolul 9. Contractele de furnizare a energiei în modalitățile de autoconsum.
1. Consumatorul care este membru al unei modalități de autoconsum și producătorul asociat, în cadrul modalității de autoconsum, cu surplusuri pentru serviciile lor auxiliare de producție, pot achiziționa energia fie în calitate de consumatori direcți pe piața de producție, fie prin intermediul unei societăți de comercializare. În acest din urmă caz, contractul de furnizare poate fi încheiat pe piața liberă sau în oricare dintre modalitățile prevăzute în Decretul regal 216/2014, din 28 martie, care stabilește metodologia de calcul a prețurilor voluntare pentru micii consumatori de energie electrică și sistemul legal de contractare a acestora.

Contractele pe care, după caz, le semnează cu o societate de comercializare trebuie să reflecte în mod expres tipul de autoconsum la care sunt abonați și să respecte condițiile minime stabilite în reglementările în vigoare, chiar și în cazul în care în niciun moment nu se introduce energie în rețele.

Societățile de furnizare de referință nu pot în niciun caz să respingă modificările contractuale ale acelor consumatori care au dreptul la prețuri voluntare pentru micii consumatori care efectuează autoconsumul și care respectă toate cerințele cuprinse în reglementările aplicabile.

2. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 8.4 și se semnează un singur contract de acces comun pentru serviciile auxiliare de producție și pentru consumul asociat, titularul acestui contract poate semna un singur contract de furnizare.

3. În cazul în care un consumator se prevalează de una dintre formele de autoconsum reglementate în prezentul decret regal, societatea de distribuție la care este racordat consumatorul, după ce a primit documentația corespunzătoare de la toate părțile participante, informează distribuitorul corespunzător cu privire la data de la care intră în vigoare forma de autoconsum de care se prevalează consumatorul și, dacă este cazul, condițiile de convenire a coeficienților de distribuție și condițiile mecanismului de compensare simplificat, cu excepția cazului în care acest lucru a fost notificat chiar de către distribuitor. În acest scop, societatea de distribuție dispune de o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare pentru această comunicare.


CAPITOLUL IV
Cerințe privind măsurarea și gestionarea energiei
Articolul 10. Echipamente de măsurare pentru instalațiile incluse în diferitele tipuri de autoconsum.
1. Părțile implicate în oricare dintre modalitățile de autoconsum trebuie să dispună de echipamentele de măsurare necesare pentru facturarea corectă a prețurilor, tarifelor, taxelor, tarifelor de acces și a altor costuri și servicii ale sistemului care le sunt aplicabile.

Cititorul de contoare aplică, dacă este cazul, coeficienții de pierdere corespunzători stabiliți în reglementări.

2. În general, consumatorii care utilizează orice tip de autoconsum trebuie să dispună de echipamente de măsurare bidirecțională la punctul de frontieră sau, după caz, de echipamente de măsurare la fiecare dintre punctele de frontieră.

3. În plus, instalațiile de producție trebuie să dispună de echipamente de măsurare care să înregistreze producția netă în oricare dintre următoarele cazuri:

i. Se realizează autoconsumul colectiv.

ii. Instalația de producție este o instalație conectată la rețeaua din apropiere.

iii. Tehnologia de generare nu este regenerabilă, în cogenerare sau din deșeuri.

iv. În cazul autoconsumului cu surplusuri care nu sunt acoperite prin compensare, dacă nu există un contract unic de furnizare în conformitate cu prevederile articolului 9.2.

v. Instalații de generare cu o putere aparentă nominală egală sau mai mare de 12 MVA.

4. Fără a aduce atingere prevederilor secțiunilor 2 și 3, subiecții care se abonează la modalitatea de autoconsum individual cu surplusuri care nu fac obiectul unei compensări pot utiliza următoarea configurație de măsurare, atât timp cât aceasta garantează ceea ce se prevede la secțiunea 1 și permite accesul la echipamentul de măsurare de către persoana responsabilă cu citirea:

a) Un echipament de măsurare bidirecțională care măsoară energia netă orară generată.

b) un dispozitiv de măsurare care înregistrează energia totală consumată de consumatorul asociat.

5. În oricare dintre configurațiile prevăzute la secțiunile 3 și 4 din prezentul articol, în cazurile în care există mai multe instalații de generare și proprietarii acestora sunt persoane fizice sau juridice diferite, cerința privind echipamentele de măsurare care înregistrează producția netă se extinde la fiecare dintre instalații. Obligația de mai sus este opțională în cazurile în care există mai multe instalații de producere și în care proprietarul acestora este aceeași persoană fizică sau juridică.

6. De asemenea, în mod opțional, echipamentul de măsurare bidirecțională care măsoară energia orară netă produsă poate fi înlocuit cu un echipament care măsoară producția brută și cu un echipament care măsoară consumul de servicii auxiliare.

Articolul 11. Cerințe generale de contorizare pentru instalațiile incluse în diferitele modalități de autoconsum.
1. Punctele de măsurare ale instalațiilor incluse în modalitățile de autoconsum trebuie să respecte cerințele și condițiile stabilite în Regulamentul unic al punctelor de măsurare a sistemului electric, aprobat prin Decretul regal 1110/2007, din 24 august, precum și reglementările în vigoare în materie de măsurare și de siguranță și calitate industrială, respectând cerințele necesare pentru a permite și garanta măsurarea și facturarea corectă a energiei circulate.

2. Echipamentul de măsurare se instalează în rețelele interne corespunzătoare, în punctele cele mai apropiate de punctul de delimitare care reduc la minimum pierderile de energie, și are capacitatea de a măsura cu o rezoluție de cel puțin o oră.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de reglementare privind echipamentele de măsurare suplimentare din motive de remunerare sau pentru furnizarea de servicii suplimentare, părțile implicate în oricare dintre modalitățile de autoconsum dispun de echipamentele de măsurare necesare pentru o facturare corectă, stabilite la articolul 10.

3. Responsabilii cu citirea fiecărui punct de frontieră sunt cei prevăzuți în Regulamentul unificat al punctelor de măsurare a sistemului electric aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august.

Pentru consumatorii care sunt incluși în modalitatea de autoconsum fără surplusuri și în modalitatea de autoconsum cu surplusuri incluse în compensare, persoana responsabilă de citirea tuturor echipamentelor de măsurare va fi distribuitorul, ca persoană responsabilă de citirea punctelor de delimitare a consumatorilor.

În orice caz, persoana responsabilă de citire este obligată să citească măsurătorile de energie care le corespund și, dacă este cazul, să controleze surplusurile de putere și de energie reactivă, precum și soldurile orare nete și să le pună la dispoziția participanților la măsurare în conformitate cu reglementările în vigoare.

Cu toate acestea, pentru a-și îndeplini funcțiile, persoana responsabilă cu citirea are acces la toate datele de măsurare ale echipamentului necesar pentru a efectua bilanțurile orare nete.

În cazurile în care nu există o măsurare fermă la un punct de măsurare, se aplică dispozițiile articolului 31 din Regulamentul unic al punctelor de măsurare a sistemului electric aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august.

Persoana responsabilă cu citirea trimite informațiile defalcate în conformitate cu definițiile prevăzute la articolul 3 din prezentul decret regal pentru facturarea corectă către revânzătorii consumatorilor care au subscris la orice tip de autoconsum și la deconturile de energie corespunzătoare în piețe. În special, acesta trimite informațiile suficient de detaliate pentru a putea aplica, dacă este cazul, mecanismul de compensare a excedentului prevăzut la articolul 14.

Articolul 12. Cerințe speciale de contorizare pentru instalațiile incluse în diferitele modalități de autoconsum.
1. Echipamentele de măsurare trebuie să aibă cerințele de precizie și de comunicare care le corespund în funcție de puterea contractată de consumator, de puterea nominală aparentă a instalației de producere asociată și de limitele energiei schimbate, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul unic al punctelor de măsurare aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august.

2. În plus:

i. În cazul punctelor de măsurare de tip 5, acestea trebuie să fie integrate în sistemele de telegestiune și de telecontorizare ale cititorului de contoare.

ii. În cazul punctelor de măsurare de tip 4, echipamentul de măsurare trebuie să respecte cerințele stabilite în Regulamentul unificat al punctelor de măsurare din sistemul de energie electrică aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august și în regulamentul de dezvoltare a punctelor de măsurare de tip 4 și 5, în funcție de care dintre acestea este mai exigent în fiecare caz.

iii. În cazul punctelor de măsurare de tip 3, acestea trebuie să dispună de dispozitive de comunicare la distanță cu caracteristici similare celor stabilite pentru punctele de măsurare a producției de tip 3.

3. În cazul în care configurația de măsurare necesită mai multe dispozitive de măsurare, obligațiile de măsurare, decontare și facturare stabilite în Regulamentul unic al punctelor de măsurare din sistemul de energie electrică, aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august, și în alte reglementări aplicabile, sunt aceleași pentru toate dispozitivele de măsurare și corespund tipului cel mai exigent dintre acestea.


CAPITOLUL V
Gestionarea energiei electrice produse și consumate
Articolul 13. Regimul economic al surplusului și al energiei consumate.
1. Energia electrică achiziționată de către consumatorul asociat este puterea orară consumată din rețea în următoarele cazuri:

i. i. Consumatorii care utilizează modalitatea de autoconsum fără surplusuri.

ii. Consumatori în regim de autoconsum cu excedente care fac obiectul unei compensări.

iii. Consumatorii în regim de autoconsum cu excedente care nu fac obiectul unei compensări și care au un singur contract de furnizare în conformitate cu dispozițiile articolului 9.2.

2. Consumatorul asociat care este membru al autoconsumului cu excedent care nu se află în cazurile prevăzute la punctele 1.ii și 1.iii din prezentul articol achiziționează energia corespunzătoare energiei orare consumate din rețea care nu este destinată consumului serviciilor de producție auxiliară.

3. Subiectul care a subscris la orice tip de autoconsum va fi supus aplicării taxelor de acces la rețelele de transport și de distribuție și a tarifelor de sistem pentru energia electrică, astfel cum sunt stabilite în capitolul VI din prezentul decret regal.

4. Producătorul care face parte din modalitatea de autoconsum cu surplusuri care nu face obiectul compensării va primi contravaloarea economică corespunzătoare pentru surplusul de energie orară care se varsă, în conformitate cu reglementările în vigoare. În cazul instalațiilor cu un sistem de remunerare specific care se află în regim de autoconsum și care au surplusuri care nu fac obiectul unei compensări, aceasta se aplică, după caz, energiei orare excedentare descărcate.

5. Factorul de putere se reglează, în general, la punctul de frontieră, cu ajutorul echipamentului de măsurare situat la punctul de frontieră care înregistrează puterea orară consumată din rețea și, dacă este cazul, cu ajutorul echipamentului de măsurare a producției nete.

6. Cu toate acestea, în cazul în care proprietarul punctului de furnizare care face obiectul unei modalități de autoconsum, temporar, nu are un contract de furnizare în vigoare cu un furnizor de pe piața liberă și nu este consumator direct pe piață, acesta va fi alimentat de către furnizorul de referință la tariful de ultimă instanță care corespunde energiei orare consumate din rețea, în conformitate cu prevederile articolului 15.1.b) din Decretul regal 216/2014, din 28 martie. În aceste cazuri, în cazul în care există un surplus de energie orară de la instalația de producție asociată, aceasta va fi transferată către sistemul de energie electrică fără niciun fel de contraprestație economică legată de acest transfer.

7. Limitările prevăzute la articolele 53.5 și 53.6 din Decretul regal 413/2014 din 6 iunie nu se aplică gestionării și vânzării de energie din instalații de producție apropiate de instalațiile de consum și asociate acestora în cazurile de furnizare cu autoconsum cu surplusuri realizate cu ajutorul tehnologiilor de producție din surse regenerabile.

Articolul 14. Mecanismul de compensare simplificat.
1. În conformitate cu prevederile art. 9.5 și ale art. 24.4 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie, contractul de compensare a excedentului este definit ca fiind cel încheiat între producător și consumatorul asociat în cadrul modalității de autoconsum cu excedent care face obiectul compensării, în vederea stabilirii unui mecanism simplificat de compensare între deficitele de consum ale acestora și excedentele totale ale instalațiilor de producere asociate acestora. În conformitate cu prevederile art. 25.4 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, acest tip de contract va fi exclus din sistemul de licitație.

Contractul de compensare a excedentului al subiecților care realizează autoconsumul colectiv va utiliza criteriile de distribuție, dacă este cazul, care coincid cu cele comunicate societății de distribuție, în conformitate cu prevederile art. 4.3.

2. Consumatorii care realizează autoconsumul colectiv fără surplusuri pot, de asemenea, să beneficieze în mod voluntar de un mecanism de compensare simplificat. În acest caz nu va fi necesar un contract de compensare a excedentului, întrucât nu există un producător, fiind suficient un acord între toți consumatorii, utilizând criteriile de distribuție, dacă este cazul, care să coincidă cu cele comunicate societății de distribuție, în conformitate cu prevederile articolului 4.3.

3. Mecanismul simplificat de compensare constă într-un bilanț în termeni economici al energiei consumate în perioada de facturare, cu următoarele caracteristici:

i. În cazul în care clientul are un contract de furnizare cu un furnizor liber:

a. Energia orară consumată din rețea va fi evaluată la prețul orar convenit între părți.

b. Energia orară excedentară va fi evaluată la prețul orar convenit între părți.

ii. În cazul în care există un contract de furnizare la prețul voluntar pentru micul consumator cu un distribuitor de referință:

a. Energia orară consumată din rețea va fi evaluată la costul energetic orar al prețului voluntar pentru micul consumator în fiecare oră, TCUh, definit la articolul 7 din Decretul regal 216/2014 din 28 martie.

b. Surplusul de energie orară este evaluat la prețul mediu orar, Pmh, obținut din rezultatele pieței zilnice și intrazilnice în ora h, minus costul abaterilor CDSVh, definite la articolele 10 și, respectiv, 11 din Decretul regal 216/2014 din 28 martie.

În niciun caz valoarea economică a surplusului de energie orară nu poate depăși valoarea economică a energiei orare consumate din rețea în perioada de facturare, care nu poate depăși o lună.

De asemenea, în cazul în care consumatorii și producătorii asociați optează pentru acest mecanism de compensare, producătorul nu poate participa la niciun alt mecanism de vânzare a energiei.

4. Energia orară excedentară a consumatorilor care beneficiază de mecanismul simplificat de compensare nu va fi considerată energie încorporată în sistemul de energie electrică și, în consecință, va fi scutită de plata taxelor de acces prevăzute în Decretul regal 1544/2011, din 31 octombrie, care stabilește taxele de acces la rețelele de transport și de distribuție care trebuie plătite de producătorii de energie electrică, deși comercializatorul va fi responsabil de echilibrarea acestei energii.

5. Pentru aplicarea mecanismului simplificat de compensare, consumatorii care intră sub incidența acestui mecanism trebuie să transmită direct la societatea de distribuție sau prin intermediul comercializatorului acestora, același contract de compensare a excedentului sau, după caz, aceeași convenție între toate părțile participante, solicitând aplicarea acestuia, în conformitate cu prevederile secțiunii 1. În cazul autoconsumului colectiv fără excedent, aceeași convenție trebuie transmisă între toți consumatorii afectați, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.

6. În cazul consumatorilor care utilizează mecanismul simplificat de compensare și care sunt aprovizionați de un comerciant de referință, acesta din urmă va factura în conformitate cu următoarele condiții:

i. Aceasta efectuează facturarea în condițiile prevăzute în Decretul regal 216/2014 din 28 martie.

ii. Din sumele care urmează să fie facturate înainte de impozitare se deduce termenul orar de energie excedentar, evaluat în conformitate cu dispozițiile secțiunii 2.ii.b din prezentul articol. În conformitate cu dispozițiile secțiunii respective, suma care trebuie dedusă este astfel încât valoarea economică a surplusului de energie orară să nu depășească în niciun caz valoarea economică a energiei orare consumate din rețea în perioada de facturare.

iii. Pentru consumatorii vulnerabili care beneficiază de bonusul social, diferența dintre cele două sume anterioare se supune prevederilor articolului 6.3 din Decretul regal 897/2017, din 6 octombrie, care reglementează figura consumatorului vulnerabil, bonusul social și alte măsuri de protecție a consumatorilor casnici de energie electrică.

iv. Odată obținută suma finală, se aplică taxele corespunzătoare.

Articolul 15. Decontarea și facturarea în cadrul modalității de autoconsum.
1. Părțile care fac obiectul oricărui tip de autoconsum și care achiziționează energia electrică orară consumată de la rețea direct pe piața de producție își decontează energia electrică în conformitate cu dispozițiile regulamentului de decontare a pieței de producție.

Părțile care achiziționează energie electrică consumată la oră din rețea prin intermediul unei societăți comerciale își decontează energia electrică în conformitate cu acordurile lunare dintre părți, pe baza citirilor orare reale și a reglementărilor aplicabile, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 14.

2. Societatea de distribuție este responsabilă de facturarea tarifelor de acces la rețea și a tarifelor de sistem pentru energia electrică corespunzătoare, în aplicarea prevederilor art. 9.5 din Legea nr. 24/2013, din 26 decembrie.

În cazul în care consumatorul a contractat accesul la rețele prin intermediul unui distribuitor, distribuitorul va factura consumatorului tariful de acces la rețea și tarifele de sistem pentru energia electrică corespunzătoare, defalcând aceste elemente pe factură. Compania de marketing va da sumele colectate la destinația prevăzută în regulament.

În cazul consumatorilor direcți de pe piață, aceștia își asumă taxele care, dacă este cazul, le corespund în conformitate cu reglementările aplicabile.

3. Pentru decontarea surplusului de energie orară evacuată de instalațiile de producție care fac obiectul autoconsumului cu regim de surplus și care nu sunt acoperite prin compensare, se aplică reglementările generale pentru activitatea de producție.


CAPITOLUL VI
Aplicarea taxelor de acces la rețelele de transport și distribuție și a tarifelor pentru metodele de autoconsum
Articolul 16. Taxe de acces la rețelele de transport și distribuție aplicabile producătorilor de energie electrică.
În modalitatea de autoconsum cu surplusuri care nu fac obiectul unei compensații, proprietarii instalațiilor de producție plătesc taxele de acces stabilite în Decretul regal 1544/2011 din 31 octombrie pentru surplusul de energie orară descărcată.

Articolul 17. Taxele de acces la rețelele de transport și distribuție aplicabile consumului în regim de autoconsum.

În conformitate cu prevederile articolului 9.5 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, energia autoconsumată din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri va fi scutită de toate tipurile de taxe.

Condițiile de contractare a accesului la rețele și condițiile de aplicare a tarifelor de acces la rețelele de transport și distribuție sunt cele aplicabile în conformitate cu prevederile Decretului regal 1164/2001, din 26 octombrie, care stabilește tarifele de acces la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, fără a aduce atingere particularităților stabilite în prezentul articol.

2. Pentru determinarea componentelor de facturare a tarifelor de acces la rețelele de transport și de distribuție se aplică următoarele criterii pentru părțile care utilizează modalitatea de autoconsum fără surplusuri, pentru cele care utilizează modalitatea de autoconsum cu surplusuri care primesc compensații și pentru cele care utilizează modalitatea de autoconsum cu surplusuri care nu primesc compensații și care au un contract unic de furnizare în conformitate cu dispozițiile articolului 9.2:

(a) Pentru determinarea termenului de facturare a puterii pentru taxele de acces la rețea, controlul puterii se efectuează cu ajutorul echipamentului de măsurare situat la punctul de frontieră.

b) Pentru a determina termenul de facturare a energiei active, energia care trebuie luată în considerare este energia orară consumată din rețea.

c) Pentru determinarea, dacă este cazul, a termenului de facturare a energiei reactive, se utilizează echipamentul de măsurare situat la punctul de frontieră și, dacă este cazul, echipamentul de măsurare a producției nete.

3. Pentru determinarea componentelor de facturare a tarifelor de acces la rețelele de transport și de distribuție pentru părțile care intră sub incidența metodei de autoconsum cu excedente care nu sunt acoperite prin compensare și care nu au un contract unic de furnizare în conformitate cu dispozițiile articolului 9.2, precum și pentru producătorul asociat pentru serviciile sale de producție auxiliară, se aplică următoarele criterii:

(a) Pentru determinarea termenului de facturare a tarifelor de acces, controlul puterii se efectuează luând în considerare următoarele:

1. Atunci când puterea orară consumată de serviciile auxiliare de producție este mai mare decât zero:

i. Atunci când puterea orară consumată de serviciile auxiliare de producție este mai mare decât zero: i. Pentru controlul puterii consumatorului asociat:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se utilizează echipamentul de contorizare situat la punctul de frontieră.

b. În cazul în care instalația are configurația de măsurare inclusă în secțiunea 10.4, se utilizează echipamentul de măsurare al consumatorului asociat.

ii. Controlul puterii de consum a serviciilor auxiliare de producție se efectuează cu ajutorul echipamentului care înregistrează puterea orară netă generată în acest scop.

2. Atunci când puterea orară netă generată este mai mare decât zero, pentru a controla puterea consumatorului asociat:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se utilizează echipamentul de contorizare situat la punctul de frontieră.

b. În cazul în care instalația are configurația de măsurare inclusă în secțiunea 10.4, se utilizează echipamentul de măsurare al consumatorului asociat.

b) Pentru a determina termenul de facturare a energiei active, energia care trebuie luată în considerare este:

1. Atunci când energia orară consumată de serviciile auxiliare de producție este mai mare decât zero:

i. Facturarea energiei active a consumatorului asociat:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, aceasta se face pentru energia corespunzătoare energiei orare consumate din rețea minus energia orară consumată de serviciile auxiliare de producție corespunzătoare.

b. În cazul în care instalația are configurația de contorizare inclusă în secțiunea 10.4, se efectuează pentru energia orară consumată de consumatorul asociat.

ii. Facturarea energiei active pentru consumul de servicii auxiliare de producție se bazează pe energia orară consumată de serviciile auxiliare de producție, utilizând echipamentul care înregistrează energia orară netă generată în acest scop.

2. Atunci când energia netă orară produsă este mai mare decât zero, facturarea energiei active a consumatorului asociat se face prin:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se facturează puterea orară consumată din rețea.

b. În cazul în care instalația are configurația de măsurare inclusă în secțiunea 10.4, se calculează ca diferență între energia orară consumată de consumatorul asociat și energia orară autoconsumată, utilizând în acest scop echipamentul de măsurare al consumatorului asociat și echipamentul care înregistrează energia orară netă generată.

c) Pentru determinarea, dacă este cazul, a termenului de facturare a energiei reactive, se utilizează următoarele:

i. Se va efectua facturarea consumatorului asociat:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, aceasta se va realiza cu ajutorul echipamentului de măsurare situat la punctul de frontieră.

b. În cazul în care instalația are configurația de măsurare inclusă în secțiunea 10.4, aceasta se realizează cu ajutorul echipamentului de măsurare al consumatorului asociat.

ii. Facturarea energiei reactive din consumul de servicii auxiliare de producție se efectuează cu ajutorul echipamentului care înregistrează energia netă orară generată.

4. Pentru a determina componentele facturării taxelor de acces la rețelele de transport și de distribuție pentru partea care se încadrează în modalitatea de autoconsum colectiv și partea ale cărei instalații de producție asociate sunt instalații apropiate prin rețea, se aplică dispozițiile secțiunilor anterioare, cu următoarele particularități:

a) Controlul puterii fiecărui consumator se efectuează pe puterea fiecăruia dintre consumatori, utilizând în acest scop echipamentele de măsurare amplasate în fiecare punct de frontieră.

b) Pentru determinarea termenului de facturare a energiei active, energia care trebuie luată în considerare va fi energia orară consumată din rețeaua individualizată.

c) Pentru determinarea, dacă este cazul, a termenului de facturare a energiei reactive a consumatorului asociat, se utilizează echipamentul de măsurare amplasat la fiecare punct de frontieră.

5. În conformitate cu prevederile art. 9.5 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, în cazul în care energia este transferată prin rețeaua de distribuție în instalațiile din apropiere în scopul autoconsumului, în plus, consumatorii asociați plătesc o sumă pentru utilizarea rețelei respective. Această sumă se stabilește de către Comisia Națională pentru Piețe și Concurență.

Articolul 18. Tarifele sistemului electric aplicabile la modalitățile de autoconsum.
1. În conformitate cu prevederile art. 9.5 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, energia autoconsumată din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri va fi scutită de toate tipurile de tarife.

Consumatorilor care se încadrează în oricare dintre modalitățile de autoconsum li se vor aplica tarifele de sistem pentru energia electrică corespunzătoare punctului de furnizare și care se stabilesc prin ordin al ministrului pentru tranziție ecologică, cu acordul Comisiei delegate de Guvern pentru afaceri economice, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, ținând cont de particularitățile prevăzute în acest articol.

Aceste tarife sunt considerate venituri ale sistemului de energie electrică, în conformitate cu prevederile articolului 13 din Legea 24/2013 din 26 decembrie.

2. Pentru determinarea componentelor de facturare a tarifelor de sistem pentru energia electrică la consumatorii în regim de autoconsum fără excedent, la consumatorii în regim de autoconsum cu excedent sub formă de compensare și la cei în regim de autoconsum cu excedent fără compensare care au un contract unic de furnizare în conformitate cu prevederile art. 9.2, se vor aplica următoarele criterii:

A) În cazul tehnologiilor de generare din surse regenerabile, cogenerare sau deșeuri:

a) Aplicarea tarifelor fixe pentru energie se face asupra energiei electrice care urmează să fie facturată consumatorului.

b) Aplicarea tarifelor variabile se bazează pe energia orară consumată din rețea.

B) În cazul tehnologiilor de generare care nu provin din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri:

(a) Aplicarea tarifelor fixe pentru energie se face în funcție de puterea necesară în funcție de consum.

b) Aplicarea tarifelor variabile se bazează pe puterea orară consumată.

În acest scop, se utilizează echipamentul de măsurare situat la punctul de frontieră și, dacă este cazul, echipamentul care înregistrează energia netă orară generată.

3. Pentru determinarea componentelor de facturare a tarifelor de sistem pentru energia electrică pentru consumatorii care se încadrează în modul de autoconsum cu excedent neacoperit prin compensare și care nu au un contract unic de furnizare, în conformitate cu prevederile articolului 9.2, se aplică următoarele criterii:

1. Atunci când energia orară consumată de serviciile auxiliare de producție este mai mare decât zero:

i. În ceea ce privește consumatorul asociat:

- Aplicarea tarifelor fixe pentru energia electrică către consumatorul asociat se bazează pe energia care urmează să fie facturată consumatorului asociat.

- Aplicarea tarifelor variabile se bazează pe puterea orară consumată din rețea minus puterea orară consumată de serviciile auxiliare de producție corespunzătoare.

În acest scop:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se utilizează echipamentul de măsurare situat la punctul de frontieră care înregistrează energia orară consumată din rețea și echipamentul care înregistrează energia netă orară produsă.

b. În cazul în care instalația are configurația de contorizare de la punctul 10.4, se utilizează echipamentul de contorizare al consumatorului asociat.

ii. În ceea ce privește serviciile auxiliare de producție:

- Aplicarea tarifelor fixe pentru energia electrică pentru serviciile auxiliare se face pentru energia electrică care urmează să fie facturată pentru serviciile auxiliare de producție.

- Tarifele variabile se vor aplica la puterea orară consumată de serviciile auxiliare de producție.

În acest scop, se utilizează echipamentul care înregistrează puterea orară netă generată.

2. În cazul în care puterea orară netă generată este mai mare decât zero, aplicarea tarifelor fixe pentru consumatorul asociat se bazează pe următoarele:

A) În cazul tehnologiilor de generare din surse regenerabile, cogenerare sau deșeuri:

i. În ceea ce privește consumatorul asociat:

- Aplicarea tarifelor fixe pentru energia electrică către consumatorul asociat se face pe baza energiei electrice care urmează să fie facturată consumatorului asociat.

- Aplicarea tarifelor variabile se va face pe baza energiei orare consumate din rețea de către consumatorul asociat.

În acest scop:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se utilizează echipamentul de măsurare amplasat la punctul de frontieră care înregistrează puterea orară consumată din rețea.

b. În cazul în care instalația are configurația de măsurare inclusă în secțiunea 10.4, se utilizează echipamentul de măsurare al consumatorului asociat și echipamentul de măsurare care înregistrează producția netă.

ii. În ceea ce privește serviciile auxiliare de producție:

- Tarifele fixe de energie pentru serviciile auxiliare de producție sunt egale cu zero.

- Tarifele variabile pentru serviciile auxiliare de producție sunt egale cu zero.

B) În cazul tehnologiilor de generare care nu provin din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri:

i. În ceea ce privește consumatorul asociat:

- Aplicarea tarifelor fixe de energie electrică consumatorului asociat se face în funcție de puterea necesară pentru consum.

- Aplicarea tarifelor variabile se va face în funcție de energia consumată pe oră de către consumatorul asociat.

În acest sens:

a. În cazul în care instalația are configurația prevăzută la articolele 10.2 și 10.3, se utilizează echipamentul de măsurare amplasat la punctul de frontieră care înregistrează puterea orară consumată din rețea și echipamentul de măsurare care înregistrează producția netă.

b. În cazul în care instalația are configurația de contorizare de la punctul 10.4, se utilizează echipamentul de contorizare al consumatorului asociat.

ii. În ceea ce privește serviciile auxiliare de producție:

- Tarifele fixe de energie pentru serviciile auxiliare de producție sunt egale cu zero.

- Tarifele variabile pentru serviciile auxiliare de producție sunt egale cu zero.

4. În vederea determinării componentelor de facturare a tarifelor de sistem pentru partea care se încadrează în modalitatea de autoconsum colectiv și pentru partea ale cărei instalații de producere asociate sunt instalații apropiate prin rețea, se aplică prevederile secțiunilor anterioare, cu următoarele particularități:

A) În cazul tehnologiilor de generare din surse regenerabile, cogenerare sau deșeuri:

a) Aplicarea tarifelor fixe pentru energie se face pe energia care urmează să fie facturată consumatorului asociat; în acest scop, se utilizează echipamentul de măsurare amplasat la punctul de frontieră al fiecărui consumator asociat.

b) Aplicarea tarifelor variabile se va face pe baza energiei orare consumate din rețeaua individualizată.

B) În cazul tehnologiilor de generare care nu provin din surse regenerabile, din cogenerare sau din deșeuri:

a) Aplicarea tarifelor fixe pentru energie se face asupra energiei electrice ce urmează a fi facturată fiecărui consumator, în acest scop se utilizează echipamentul de măsurare amplasat la punctul de frontieră al fiecărui consumator asociat.

b) Aplicarea tarifelor variabile se va face pe baza energiei orare individualizate consumate.


CAPITOLUL VII
Înregistrare, inspecție și sancțiuni
Articolul 19. Registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică.

1. Registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică prevăzut la art. 9.4 din Legea 24/2013 din 26 decembrie este reglementat, în ceea ce privește organizarea și funcționarea sa, de dispozițiile prezentului capitol.

Acest registru va fi telematic, declarativ și gratuit și va avea ca scop monitorizarea activității de autoconsum de energie electrică, din punct de vedere economic și a impactului acesteia asupra sustenabilității economice a sistemului electric, precum și a incidenței acesteia asupra îndeplinirii obiectivelor de energie regenerabilă și asupra funcționării sistemului.

2. Administrația Generală a Statului, prin Direcția Generală de Politică Energetică și Mine din cadrul Ministerului pentru Tranziție Ecologică, este responsabilă pentru

a) înscrierea în registrul menționat a datelor transmise de către comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla cu privire la consumatorii care beneficiază de oricare dintre modalitățile de furnizare a autoconsumului reglementat.

b) Agregarea și analiza informațiilor colectate în cadrul acestora și poate solicita Comunităților Autonome și orașelor Ceuta și Melilla, dacă este cazul, să corecteze informațiile transmise.

3. Registrul conține două secțiuni:

a) În prima secțiune se înregistrează consumatorii care fac obiectul modalităților de furnizare cu autoconsum fără surplus.

b) în secțiunea a doua se înregistrează consumatorii care utilizează metodele de furnizare cu autoconsum cu surplus.

Cea de-a doua secțiune este la rândul ei împărțită în trei subsecțiuni:

i. Subsecțiunea a: Această subsecțiune va include consumatorii care sunt acoperiți de modalitatea de autoconsum cu furnizare de surplus care este acoperită de compensare.

ii. Subsecțiunea b1: Această subsecțiune va include consumatorii care sunt abonați la modul de furnizare în regim de autoconsum cu surplus care nu face obiectul unei compensări și care au un contract unic de furnizare în conformitate cu articolul 9.2.

iii. Subsecțiunea b2: În această subsecțiune sunt incluși consumatorii în modalitatea de autoconsum cu surplus care nu fac obiectul compensării și care nu au un contract unic de furnizare în conformitate cu dispozițiile articolului 9.2.

Structura registrului administrativ este cea detaliată în anexa II. În plus față de structura stabilită în anexele menționate, registrul poate încorpora câmpuri care să permită dezagregarea la nivel de comunitate autonomă sau de provincie.

Articolul 20. Înregistrarea în registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică.
1. Acei consumatori care realizează autoconsumul, conectați la joasă tensiune, în care instalația de generare este de joasă tensiune și puterea de generare instalată este mai mică de 100 kW, înscrierea în registrul de autoconsum se va realiza din oficiu de către comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla în registrele lor respective, pe baza informațiilor care le sunt transmise în temeiul Regulamentului electrotehnic de joasă tensiune.

2. Comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla trebuie să trimită Direcției Generale de Politică Energetică și Miniere informațiile corespunzătoare înregistrării în registrul de autoconsum de energie electrică, chiar dacă nu au un registru propriu de autoconsum.

Pentru a garanta prelucrarea și analiza adecvată a informațiilor provenite din înregistrările între registrul administrativ de autoconsum de energie electrică al Ministerului pentru Tranziție Ecologică și registrele corespunzătoare ale comunităților autonome care pot fi înființate, precum și pentru a garanta agilitatea și omogenitatea transmiterii de date între Administrația Generală de Stat și comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla, anexa II stabilește informațiile pe care aceste comunități autonome și orașe trebuie să le transmită Direcției Generale de Politică Energetică și Mine. Comunicarea datelor din registru între comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla și Ministerul Tranziției Ecologice se va realiza exclusiv prin mijloace telematice. Direcția Generală Politică Energetică și Mine va dezvolta aplicațiile informatice care, în conformitate cu formatele de date stabilite în anexa II, vor permite comunităților autonome și orașelor din Ceuta și Melilla să trimită informații. Fără a aduce atingere celor de mai sus, transmiterea informațiilor cuprinse în anexa II de către comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla se poate face prin alte canale telematice și în alte formate.

Direcția Generală Politică Energetică și Miniere poate solicita comunităților autonome și orașelor din Ceuta și Melilla să actualizeze sau să revizuiască datele furnizate.

3. Direcția Generală de Politică Energetică și Miniere va oferi acces electronic la registrul administrativ al Ministerului Tranziției Ecologice pentru autoconsumul de energie electrică organismelor competente din comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla, pentru înregistrările care afectează domeniul lor de aplicare teritorială, precum și Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență, operatorului de sistem și companiilor de distribuție pentru instalațiile conectate la rețelele lor, astfel încât acestea să poată lua cunoștință de înregistrările și modificările efectuate în registru.

De asemenea, Ministerul pentru Tranziție Ecologică va oferi acces public gratuit pe site-ul său web la datele agregate din registrul de autoconsum.

5. Direcția Generală pentru Politica Energetică și Miniere din cadrul Ministerului Tranziției Ecologice va înscrie în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice acele instalații de producere care nu depășesc 100 kW asociate la modalitățile de furnizare cu autoconsum cu surplus, pe baza informațiilor din registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică.

Articolul 21. Modificarea și anularea înregistrărilor în registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică al Ministerului Tranziției Ecologice.
1. Lunar, comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla vor comunica Direcției Generale de Politică Energetică și Miniere înregistrările, anulările și modificările care au avut loc pe teritoriile lor, în ceea ce privește persoanele fizice care utilizează metodele de furnizare cu autoconsum. Această transmitere de informații se efectuează în conformitate cu dispozițiile articolului 20.2.

2. În cazul în care comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla detectează anomalii sau erori în informațiile colectate în registrul de autoconsum de energie electrică, după ce acestea au fost modificate de către comunitatea autonomă sau orașul corespunzător, acestea sunt comunicate prin intermediul unei noi notificări către Direcția Generală de Politică Energetică și Miniere.

Articolul 22. Controlul aplicării modalităților de autoconsum.
1. Administrația Generală de Stat, dacă este cazul, în colaborare cu organismele competente ale comunităților autonome și ale orașelor Ceuta și Melilla, poate realiza planuri de inspecție pentru aplicarea condițiilor economice de furnizare în cadrul modalităților de autoconsum, inclusiv, dacă este cazul, a energiei electrice vândute în sistem. De asemenea, se pot realiza programe de monitorizare.

2. În ceea ce privește eventualele situații de fraudă și alte situații anormale, se aplică dispozițiile Legii 24/2013 din 26 decembrie și ale normelor de aplicare a acesteia.

Articolul 23. Regimul sancțiunilor.
Nerespectarea dispozițiilor prezentului decret regal poate fi sancționată în conformitate cu dispozițiile titlului X din Legea 24/2013, din 26 decembrie.

Prima dispoziție suplimentară. Mandatele operatorului de sistem și ale Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență.
1. În termen de cel mult o lună de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal, operatorul de sistem transmite secretarului de stat pentru energie o propunere de modificare a procedurilor de operare a sistemului de energie electrică și, după caz, a instrucțiunilor tehnice complementare Regulamentului unic de puncte de măsurare a sistemului de energie electrică aprobat prin Decretul regal 1110/2007 din 24 august, al căror conținut trebuie modificat pentru a fi adaptat la modificările introduse prin prezentul decret regal.

2. În termen de cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal, Comisia Națională a Piețelor și Concurenței va stabili adaptarea formatelor și a protocoalelor de comunicare între societățile de distribuție, comercializatorii și comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla, în toate aspectele legate de prezentul decret regal.

3. Companiile de distribuție și comercializare vor avea la dispoziție o perioadă de o lună pentru a-și adapta sistemele de la data aprobării reglementărilor derivate din cele două secțiuni anterioare.

4. Anual, înainte de 1 martie, Comisia Națională pentru Piețe și Concurență va trimite un raport anual Ministerului Tranziției Ecologice, în scopul monitorizării și aplicării dispozițiilor prezentului decret regal și a regulamentelor de dezvoltare care sunt aprobate, în care se monitorizează dezvoltarea diferitelor tipuri de autoconsum, precum și supravegherea și controlul impactului economic al acestora.

Anual, ministrul pentru tranziție ecologică va prezenta Comisiei guvernamentale delegate pentru afaceri economice un raport cu privire la concluziile și, dacă este cazul, la măsurile care pot fi adoptate în urma analizei acestui raport.

5. Anual, înainte de 1 martie, Comisia Națională pentru Piețe și Concurență transmite secretarului de stat pentru energie un raport care analizează impactul eliminării limitărilor privind gestionarea și vânzarea de energie din instalațiile de producție apropiate de instalațiile de consum și asociate acestora în cazurile de autoconsum cu surplusuri realizate cu ajutorul tehnologiilor de producție din surse regenerabile stabilite la articolul 13. 7. În cazul în care acest raport relevă existența unor probleme de concurență pe piață, ministrul tranziției ecologice, cu aprobarea prealabilă a Comisiei delegate de Guvern pentru afaceri economice, poate impune restricții de reprezentare pe piața de gestionare și vânzare a energiei provenite din instalații de producere apropiate de instalațiile de consum și asociate acestora, în cazurile de furnizare cu autoconsum cu surplus.

A doua dispoziție suplimentară. Transmiterea de informații privind instalațiile de autoconsum.
1. Până la data de 31 martie a fiecărui an, operatorii rețelelor de transport și de distribuție transmit Direcției Generale Politici Energetice și Miniere, exclusiv prin mijloace electronice, următoarele informații agregate privind instalațiile de autoconsum conectate la rețelele pe care le gestionează:

a) Numărul de instalații.

b) Puterea instalată.

c) Energie descărcată, dacă este cazul.

De asemenea, informațiile se transmit defalcate pe tipurile de autoconsum menționate la articolul 4, pe tehnologii de producție, pe intervale de putere instalată, pe provincii și pe nivelul de tensiune al rețelei la care este conectat.

2. În scopul dezagregării prevăzute la articolul precedent, se iau în considerare următoarele intervale:

(a) Nivelurile de tensiune:

- Tensiune joasă: până la 1 kV.

- Medie tensiune: mai mare de 1 kV și mai mică de 36 kV.

- Înaltă tensiune: mai mare de 36 kV și mai mică de 220 kV.

- Foarte înaltă tensiune: egală sau mai mare de 220 kV.

b) intervale de putere instalate:

- Mai puțin de 20 kW.

- Între 20 kW și 1 MW.

- Mai mult de 1 MW.

3. Direcția Generală Politică Energetică și Miniere poate aproba, prin rezoluție, formatele de transmitere a acestor informații, modificarea intervalelor stabilite în secțiunea anterioară, precum și stabilirea altor parametri de dezagregare sau definirea acelor alte aspecte necesare pentru a garanta omogenitatea datelor.

Prima dispoziție tranzitorie. Adaptarea subiectelor acoperite de modalitatea de autoconsum existent sub protecția celui reglementat în Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie.
1. Acei consumatori care se încadrează în modalitățile de autoconsum de tip 1 și de tip 2 definite la articolul 4 din Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice ale modalităților de furnizare a energiei electrice în regim de autoconsum și de producție în regim de autoconsum, vor fi clasificați în funcție de criteriile stabilite în acest decret regal:

i. Consumatorii care au fost încadrați în modalitatea de tip 1 definită la articolul 4 din Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, care dispun de un mecanism antiexcedent, se clasifică drept consumatori încadrați în modalitatea de furnizare cu autoconsum fără excedent.

ii. Consumatorii care au fost încadrați în modul de tip 1 definit la articolul 4 din Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, care nu dispun de un mecanism antidepășire vor fi clasificați ca fiind consumatori încadrați în modul de furnizare cu autoconsum cu surplusuri care nu fac obiectul compensării.

iii. Consumatorii care se încadrează în tipul 2, așa cum este definit la art. 4 din Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, în care există un consumator și un subiect producător, iar aceștia sunt aceeași persoană fizică sau juridică, vor fi clasificați ca fiind consumatori încadrați în tipul de furnizare cu autoconsum cu excedent neacoperit de compensație conform art. 9.2.

iv. Consumatorii care au fost încadrați în modalitatea de tip 2 definită la art. 4 din Decretul Regal 900/2015, din 9 octombrie, în care consumatorul și producătorul nu sunt aceeași persoană fizică sau juridică, vor fi clasificați ca fiind consumatori încadrați în modalitatea de furnizare cu autoconsum cu excedent neacoperit prin compensare, care nu intră sub incidența art. 9.2.

2. Subiecții care efectuau autoconsumul înainte de intrarea în vigoare a prezentului decret regal pot utiliza oricare dintre noile modalități definite în prezentul decret regal, cu condiția ca acestea să respecte toate cerințele stabilite în prezentul decret regal, în special în ceea ce privește mecanismul anti-supravaloare și configurația de măsurare. În acest scop, acestea își modifică, dacă este necesar, contractele de acces și de furnizare.

3. În termen de șase luni de la aprobarea prezentului decret regal, consumatorii care se află în oricare dintre modalitățile menționate anterior trebuie să comunice organismului competent în materie de energie din comunitatea sau orașul lor autonomă modalitatea de autoconsum la care aderă și informațiile necesare în vederea înscrierii în registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică. Comunitățile autonome și orașele din Ceuta și Melilla transmit aceste informații în conformitate cu dispozițiile capitolului VII din prezentul decret regal.

4. În mod excepțional, pe parcursul perioadei de un an de la aprobarea prezentului decret regal, subiecții care sunt incluși în oricare dintre modalitățile de autoconsum nu vor fi supuși limitării stabilite la articolul 8.5 în prima schimbare a modalității de autoconsum pe care o fac din aplicarea dispozițiilor primei secțiuni a acestei dispoziții la orice altă modalitate dintre cele reglementate la articolul 4 din prezentul decret regal.

A doua dispoziție tranzitorie. Configurații de măsurare singulară a cogenerărilor. Acele cogenerări care, în conformitate cu dispozițiile primei dispoziții suplimentare din Decretul regal 900/2015 din 9 octombrie, au beneficiat de o configurație de măsurare singulară, pot continua să o aplice cu condiția ca:

- Persoana responsabilă cu citirea producției sau a consumului nu declară existența unor probleme în obținerea măsurătorilor care să permită o facturare corectă în conformitate cu reglementările aplicabile.

- Acestea nu efectuează modificări ale instalațiilor de producție care implică renovări ale instalațiilor sau creșteri de putere mai mari de 10% din puterea instalată la momentul acordării configurației singulare.

2. În cazul în care persoana responsabilă cu citirea consumului sau, după caz, a producției, constată că nu este posibilă facturarea corectă a consumatorului sau a producătorului pentru taxele de acces la rețea și pentru tarifele de sistem pentru energia electrică, după ce părțile afectate au fost informate despre această situație, persoana responsabilă cu citirea respectivă informează Direcția Generală Politică Energetică și Miniere cu privire la acest fapt în termen de o lună.

3. În cazul în care apare una dintre situațiile enumerate la primul paragraf, consumatorul și producătorul își adaptează instalațiile la dispozițiile prezentului decret regal în termen de șase luni. Perioadele se calculează de la punerea în funcțiune a modificării instalației de producție sau, după caz, de la momentul în care persoana responsabilă cu citirea a informat părțile afectate despre imposibilitatea de a efectua facturarea corectă.

A treia dispoziție tranzitorie. Aplicarea taxelor de acces la rețelele de transport și distribuție și a tarifelor de sistem pentru energia electrică în cazul modalităților de autoconsum.
1. Prețurile tarifelor de acces la rețelele de transport și distribuție aplicabile consumului în modalitățile de autoconsum, definite la articolul 17 din prezentul decret regal, vor fi prețurile tarifelor de acces stabilite în Ordinul TEC/1366/2018, din 20 decembrie, care stabilește tarifele de acces la energie electrică pentru anul 2019, sau în regulamentul care îl înlocuiește.

2. Taxele definite la articolul 18 din prezentul decret regal nu se aplică până când nu se aprobă taxele asociate costurilor sistemului, în dezvoltarea prevederilor articolului 16 din Legea 24/2013 din 26 decembrie și în conformitate cu prevederile Decretului-lege regal 1/2019 din 11 ianuarie, de măsuri urgente pentru adaptarea competențelor Comisiei Naționale pentru Piețe și Concurență la cerințele derivate din dreptul comunitar în legătură cu Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și gaze naturale.

Dispoziția tranzitorie nr. 4. Facturarea consumatorilor în regim de autoconsum care nu au contoare de telegestiune integrate în mod eficient.
Livrările consumatorilor care subscriu la o modalitate de autoconsum, ale căror puncte de frontieră sunt clasificate ca fiind de tip 4 sau 5 și ale căror echipamente de măsurare nu sunt integrate efectiv în sistemul de telegestiune al cititorului lor de contoare, vor fi citite și facturate bilunar, iar profilurile în vigoare pentru restul consumatorilor nu li se vor aplica. Măsurătorile orare ale acestor consumatori vor fi obținute prin citirea cu ajutorul unui terminal de citire portabil (TPL).

Dispoziția tranzitorie nr. 5. Elemente de depozitare.

Pentru acele instalații de depozitare cărora nu li se aplică dispozițiile Instrucțiunii tehnice suplimentare ITC-BT-52 privind instalațiile cu destinație specială și infrastructura pentru reîncărcarea vehiculelor electrice, aprobate prin Decretul regal 1053/2014 din 12 decembrie, pentru infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice, și nici dispozițiile Instrucțiunii tehnice suplimentare ITC-BT-40 privind instalațiile de generare de joasă tensiune din Decretul regal 842/2002, din 2 august, prin care se aprobă Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune, până la aprobarea normei de siguranță și calitate industrială care definește condițiile tehnice și de protecție a elementelor de stocare instalate în instalațiile care fac obiectul modalităților de autoconsum care nu fac obiectul instrucțiunilor tehnice complementare menționate, aceste elemente de stocare se instalează astfel încât să aibă în comun cu instalația de producție echipamentele de măsurare și protecțiile.

Dispoziția tranzitorie nr. 6. Termen de facturare a energiei reactive.
Sumele pe care distribuitorii le-au încasat pentru facturarea energiei reactive de la intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, și până la intrarea în vigoare a prezentului decret regal vor fi supuse procesului de decontare stabilit în Decretul regal 2017/1997, din 26 decembrie, care organizează și reglementează procedura de decontare a costurilor de transport, distribuție și comercializare la tariful costurilor permanente ale sistemului și a costurilor de diversificare și de securitate a aprovizionării.

A șaptea dispoziție tranzitorie. Adaptarea contoarelor de tip 4.
Punctele de măsurare de tip 4 trebuie să îndeplinească toate cerințele stabilite la articolul 9 din Regulamentul unic privind punctele de măsurare aprobat prin Decretul regal 1110/2007, din 24 august, în termen de 4 ani de la aprobarea prezentului decret regal.

A opta dispoziție tranzitorie. Implementarea registrului administrativ al autoconsumului de energie electrică.
1. În conformitate cu prevederile dispoziției tranzitorii a doua din Decretul-lege regal 15/2018, din 5 octombrie, registrul administrativ al autoconsumului de energie electrică reglementat în capitolul IV va fi operațional în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret regal.

2. Comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla dispun de un termen maxim de patru luni de la data aprobării prezentului decret regal pentru a prezenta informațiile care, în conformitate cu dispozițiile capitolului IV, trebuie incluse în registrul administrativ al Ministerului pentru Tranziție Ecologică privind autoconsumul de energie electrică.

A noua dispoziție tranzitorie. Amplasarea specială a echipamentului de măsurare.
În mod excepțional, până la aprobarea instrucțiunilor tehnice complementare care, în conformitate cu Decretul regal 1110/2007 din 24 august, stabilesc configurații de măsurare echivalente, operatorul de contorizare permite ca echipamentul de măsurare să fie amplasat în alt loc decât la frontieră, cu condiția ca accesul fizic și măsurarea să fie garantate operatorului de contorizare, aplicând, dacă este cazul, coeficienții de pierdere relevanți. Acoperișurile sau terasele pe care se află instalațiile de producție nu sunt considerate locații valabile. În orice caz, proprietarul instalației de autoconsum trebuie să trimită un document scris persoanei responsabile de citire, în care să fie permis și detaliat modul în care este garantat accesul pentru citire, întreținere și inspecție.

Caracterul excepțional apare în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) amplasarea echipamentului de măsurare implică o investiție mai mare de 10% din cea a instalației de producție.

b) Locul în care se află punctul de frontieră este situat pe o fațadă sau un spațiu catalogat ca fiind de protecție specială.

Dispoziție derogatorie unică. Abrogarea regulamentelor.
Orice dispoziții de rang egal sau inferior care se opun dispozițiilor prezentului decret regal se abrogă, în special:

(a) Decretul regal 900/2015, din 9 octombrie, care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice ale modalităților de furnizare a energiei electrice în regim de autoconsum și de producție în regim de autoconsum, cu excepția secțiunilor 1-4 și 7 din prima dispoziție adițională și a celei de-a doua, a cincea și a șasea dispoziții adiționale și a celei de-a șaptea dispoziții tranzitorii.

b) Prevederile secțiunii 4.3.3 și ale paragrafului al treilea din capitolul 7 din ITC-BT-40 Decretul regal 842/2002, din 2 august, prin care se aprobă Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune.

Prima dispoziție finală. Modificarea Decretului regal 1164/2001 din 26 octombrie, care stabilește tarifele de acces la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice.

Articolul 9.3 din Decretul regal 1164/2001 din 26 octombrie 2001, care stabilește tarifele de acces la rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, se modifică și va avea următorul cuprins:

"3. Termen de facturare a energiei reactive. -Termenul de facturare pentru energia reactivă se va aplica tuturor consumatorilor, cu excepția livrărilor acoperite de tarifele 2.0 și 2.1. Consumatorii care sunt facturați pentru termenul de energie reactivă trebuie să aibă contorul de energie reactivă instalat permanent.

Acest termen se va aplica tuturor perioadelor tarifare, cu excepția perioadei 3, pentru tarifele 3.0A și 3.1A, și a perioadei 6, pentru tarifele 6, cu condiția ca consumul de energie reactivă să depășească 33% din consumul activ în perioada de facturare luată în considerare (cos ѱ < 0,95) și va afecta doar aceste depășiri. Prețul pe kVArh de excedent va fi stabilit în eurocenți/kVArh. Pentru a determina această cantitate, trebuie instalat contorul de energie reactivă. Facturile obținute de companiile de distribuție pentru acest termen vor fi supuse procesului de decontare stabilit în Decretul regal 2017/1997, din 26 decembrie. Condițiile speciale stabilite pentru aplicarea acestui termen, precum și obligațiile aferente sunt următoarele: (a) Corecția obligatorie a factorului de putere: În cazul în care un consumator cu o putere contractată mai mare de 15 KW are un consum de energie reactivă mai mare de 1,5 ori mai mare decât cel de energie activă în trei sau mai multe măsurători, întreprinderea de distribuție care îl aprovizionează poate sesiza organismul competent al Comunității Autonome, care poate stabili un termen limită pentru ca consumatorul să își îmbunătățească factorul de putere și, dacă termenul stabilit nu este respectat, poate merge până la a dispune suspendarea exercitării dreptului de acces la rețele până la îmbunătățirea instalației în măsura necesară." A doua dispoziție finală. Modificarea ITC-BT-40 privind instalațiile generatoare de joasă tensiune din Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune, aprobat prin Decretul regal 842/2002, din 2 august, de aprobare a Regulamentului electrotehnic de joasă tensiune. ITC-BT-40 privind instalațiile generatoare de joasă tensiune din Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune pentru joasă tensiune, aprobat prin Decretul regal 842/2002, din 2 august, se modifică după cum urmează: Unu. Secțiunea 2.c) din ITC-BT-40 se modifică și se redactează după cum urmează: "c) instalații de generare interconectate: cele care funcționează în mod normal în paralel cu rețeaua publică de distribuție.

Instalațiile de generare interconectate pentru autoconsum, pot aparține modalităților de furnizare cu autoconsum fără surplus sau modalităților de furnizare cu autoconsum cu surplus definite la art. 9 din Legea 24/2013, din 26 decembrie, și la art. 4 din Decretul regal 244/2019, din 5 aprilie, care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice pentru autoconsumul de energie electrică."
Se adaugă șase paragrafe la secțiunea 4.3 din ITC-BT-40, cu următoarea formulare: "Prescripțiile ITC-BT-40 se aplică tuturor instalațiilor de autoconsum interconectate, indiferent de puterea acestora. Toate instalațiile de producție interconectate la rețeaua de distribuție de joasă tensiune trebuie să dispună de dispozitive care să limiteze injecția de curent continuu și generarea de supratensiuni, precum și să prevină izolarea rețelei de distribuție, astfel încât conectarea instalației de producție să nu afecteze funcționarea normală a rețelei sau calitatea alimentării clienților conectați la aceasta.

Instalațiile de autoconsum fără surplusuri, indiferent dacă sunt racordate la rețeaua de joasă tensiune sau la rețeaua de înaltă tensiune, cu generare și reglare la joasă tensiune, trebuie să dispună de un sistem care să împiedice descărcarea de energie în rețeaua de distribuție, care să îndeplinească cerințele și testele din noua anexă I la ITC-BT-40. Secțiunile 4.3.1, 4.3.4 și niciuna dintre cerințele referitoare la compania de distribuție din secțiunea 9 nu se aplică instalațiilor de autoconsum fără surplus.

Cu toate acestea, aceste instalații trebuie să respecte dispozițiile ITC-BT-04 în ceea ce privește documentația și punerea în funcțiune și, indiferent de modul lor de alimentare și de conectare, trebuie să aibă documentația necesară pentru evaluarea conformității în conformitate cu anexa I secțiunea I.4 din ITC-BT-40. Această documentație va fi livrată de către instalator împreună cu certificatul de instalare.

În cazul în care racordarea la instalația electrică a unui generator pentru autoconsum fără surplus nu se face printr-un circuit independent și, prin urmare, nu este necesară modificarea instalației interioare existente, obligația de a furniza documentația respectivă va reveni producătorului, importatorului sau persoanei responsabile de comercializarea kitului de generator, care va furniza documentația direct utilizatorului.

În toate instalațiile de producție apropiate de instalațiile de consum, astfel cum sunt definite în Decretul regal 244/2019 din 5 aprilie, care reglementează condițiile administrative, tehnice și economice pentru autoconsumul de energie electrică, racordarea se face printr-un tablou de comandă și protecție care include protecțiile diferențiale de tip A necesare pentru a se asigura că tensiunea de contact nu este periculoasă pentru persoane. În cazul în care aceste instalații generatoare sunt accesibile publicului larg sau sunt situate în zone rezidențiale sau similare, protecția diferențială a circuitelor de generare trebuie să fie de 30 mA. Racordarea instalației de producție se poate face în magistrala generală de centralizare a contoarelor de consum, în cutia generală de protecție de la care pornesc consumurile sau prin intermediul unei cutii generale de protecție independente care este conectată la rețeaua de distribuție. În cazul autoconsumului colectiv în clădiri aflate în regim de proprietate orizontală, instalația de producție nu poate fi conectată direct la instalația internă a niciunuia dintre consumatorii asociați la instalația de autoconsum colectiv.

Toate generatoarele pentru alimentarea cu autoconsum cu surplus, indiferent de puterea acestora, precum și generatoarele pentru alimentarea cu autoconsum fără surplus de putere instalată mai mare de 800 VA, care sunt conectate la instalațiile interioare sau de recepție ale utilizatorului, o vor face printr-un circuit independent și dedicat de la un tablou de comandă și protecție care include protecție diferențială de tip A, care va fi de 30 mA în instalațiile rezidențiale sau în instalațiile accesibile publicului larg din zonele rezidențiale, sau similare.

Generatoarele destinate instalării în locuințe, care nu sunt conectate la instalație printr-un circuit dedicat sau printr-un transformator de izolare, trebuie să aibă un curent de dispersie la pământ egal sau mai mic de 10 mA".

Trei. Se modifică titlul celui de-al patrulea paragraf al secțiunii 7, care va avea următorul cuprins:

"Protecțiile minime care trebuie asigurate sunt următoarele, indiferent de faptul că aceste setări ar putea fi modificate de reglementările din sectorul energiei electrice în funcție de generatorul căruia i se aplică:"

Patru. Se adaugă o anexă la ITC-BT-40, cu următoarea formulare:

"ANEXA I
Sisteme de evitare a scurgerii de energie în rețea
Sistemele de evitare a scurgerii de energie în rețea se pot baza pe două principii de funcționare diferite:

1. Împiedicarea revărsării rețelei prin intermediul unui element de întrerupere sau de limitare a curentului. Opțiunea de deconectare permite utilizarea sistemelor de generare fără posibilitatea de a regla energia generată numai în cazul instalațiilor de generare, altele decât cele fotovoltaice.

Pentru a evita scurgerile de energie în rețea, acestea trebuie să dispună de sisteme de măsurare a puterii schimbate cu rețeaua, amplasate în amonte de instalația de generare și de sarcini, care să permită deconectarea producției de la rețea sau reglarea sistemelor de generare.

2. Reglarea schimbului de energie care acționează asupra sistemului de producere-consum.

Acest tip de sistem se bazează pe un element de control care ajustează echilibrul producție-consum, evitând descărcarea de energie în rețea. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul controlului sarcinii, al controlului producției, al stocării energiei sau prin alte mijloace.

În scopul stabilirii cerințelor privind sistemele de evitare a scurgerilor, trebuie luate în considerare două tipuri de sisteme de generare:

- Instalații de producție bazate pe generatoare sincrone conectate direct la rețea.

- Instalațiile eoliene și fotovoltaice și, în general, toate acele instalații de producție a căror tehnologie nu utilizează un generator sincron conectat direct la rețea.

I.1 Definiții:

Punct de racordare la rețea: punctul din rețeaua publică de distribuție la care este racordată instalația.

Punct de interconectare între producție și consum: punctul din rețeaua internă a consumatorului la care producția este conectată la sarcini.

I.2 Cerințe:

Se iau în considerare două tipuri de instalații. Unul în care se măsoară schimbul de energie cu rețeaua (figurile 1 și 2) și altul în care se măsoară consumul tuturor sau al unei părți a sarcinilor (figurile 3 și 4). Pentru fiecare dintre acestea se definesc parametrii maximi acceptați.

I.2.1 Instalații cu echipamente de măsurare a schimbului de energie cu rețeaua:

În figurile 1 și 2 sunt prezentate schemele acestui tip de instalații, în funcție de conectarea la rețelele de joasă și, respectiv, de înaltă tensiune.

Puterea la punctul de racordare la rețea trebuie să fie menținută în echilibru cu consumatorul, ori de câte ori există un consum intern mai mare decât valoarea de toleranță a sistemului de măsurare, calculată ca sumă a clasei de precizie a echipamentului de măsurare a puterii și a clasei transformatoarelor sau a sondelor de măsurare a curentului. Orice valoare care nu este conformă cu cerința anterioară trebuie corectată în mai puțin de 2 secunde, prin limitarea producției sau prin declanșare. În plus, poate exista un echipament sau un set de echipamente care să îndeplinească funcțiile de reglare, deși nu este reprezentat în figuri. Elementul de reglare poate fi independent sau integrat în alte dispozitive ale instalației, cum ar fi echipamentul de măsurare a puterii sau generatorul.

Figura 1: Schema cu echipamentele de măsurare pentru schimbul de energie cu rețeaua electrică în instalațiile conectate la rețelele de joasă tensiune.

1

Figura 2: Diagrama cu echipamentele de măsurare a schimbului de energie cu rețeaua în instalațiile conectate la rețele de înaltă tensiune. Posibile locații ale punctului de măsurare a energiei

1

I.2.2. Instalații cu echipamente de măsurare a consumului:

Figurile 3 și 4 prezintă diagramele acestui tip de instalații, în funcție de conectarea la rețelele de joasă și, respectiv, de înaltă tensiune. Măsurarea consumului poate corespunde consumului total al instalației sau unei părți din consumul acesteia. Elementul de control poate fi independent sau inclus în alte dispozitive ale instalației, cum ar fi echipamentul de măsurare a puterii, generatorul sau sarcinile.

În orice moment, puterea măsurată la punctul de consum trebuie să fie mai mare decât puterea generată. Marja de diferență dintre consum și producție trebuie să depășească valoarea de toleranță a sistemului de măsurare, calculată ca sumă a claselor de precizie a echipamentului de măsurare a energiei electrice și a claselor de precizie a transformatoarelor sau a sondelor de măsurare a curentului, atât la sarcină, cât și la producție. Orice valoare care nu este conformă cu cerința anterioară trebuie corectată în mai puțin de 2 secunde prin controlul sarcinilor, al producției, prin stocarea energiei sau prin alte mijloace.

Figura 3: Diagrama schematică a măsurării consumului de energie în instalațiile conectate la rețelele de joasă tensiune.

1

Figura 4: Schemă de măsurare a consumului de energie în instalațiile racordate la rețelele de înaltă tensiune

1

I.3 Teste:

Testele care trebuie efectuate pentru a evalua conformitatea sistemului care evită descărcarea de energie în rețea sunt următoarele:

I.3.1. Toleranță în regim permanent:

Sistemul de limitare a puterii trebuie să garanteze că, în regim permanent, producția de energie respectă cerințele de la punctul I.2, în funcție de tipul de instalație testată.

Testul se repetă cu diferitele tipuri de generatoare care urmează să fie evaluate pentru sistem, fiind posibilă testarea separată a fiecăruia dintre ele.

Pentru a verifica această condiție, testul se efectuează cu următoarea secvență de operațiuni:

1. Conectați generatorul care urmează să fie testat la o sursă de energie care alimentează generatorul și care este capabilă să furnizeze o putere egală sau mai mare decât puterea generatorului care urmează să fie testat.

2. Conectați generatorul la rețeaua electrică care urmează să fie testată.

3. Setați valoarea sarcinii în conformitate cu valorile indicate în tabelul 1.

4. Așteptați un timp de cel puțin două secunde înainte de a începe măsurarea.

5. Se măsoară puterea schimbată în punctul de testare, cu o incertitudine mai bună sau egală cu 0,5 %, efectuând măsurători la fiecare 50 ms.

Tabelul 1. Definiția încărcăturilor. Valori în % din puterea nominală a generatorului care urmează să fie testat.

Regimul de conectare

Faza R

Faza S

Faza T

Cu o singură fază.

90÷100% 10÷20% 0

Trifazat.

90÷100% 90÷100% 90÷100% 10÷20% 10÷20% 10÷20% 0 0 0 90÷100% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 60÷70% 30÷40% 60÷70% 60÷70% 0 60÷70% 60÷70%

Încercarea este considerată valabilă dacă, în cadrul unei încercări de 2 minute, valorile puterii injectate măsurate la fiecare 50 ms în amonte de punctul de interconectare între producție și consum, în fiecare dintre faze, respectă cerințele indicate la punctul I.2.1 sau I.2.2, după caz.

I.3.2. Răspunsul la deconectări de sarcină:

Sistemul de limitare a puterii trebuie să garanteze că, la deconectarea sarcinii, generatorul își resetează producția, ajungând din nou la starea de echilibru în mai puțin de 2 secunde.

Testul trebuie repetat cu diferitele tipuri de generatoare care urmează să fie evaluate pentru sistem, fiind posibilă testarea separată a fiecăruia dintre ele.

Pentru a verifica această condiție, testul se efectuează cu următoarea secvență de operațiuni:

1. Conectați generatorul care urmează să fie testat la o sursă de energie care alimentează generatorul și care este capabilă să furnizeze o putere egală sau mai mare decât puterea generatorului care urmează să fie testat.

2. Conectați generatorul la rețeaua electrică care urmează să fie testată.

3. Efectuați deconectările de sarcină propuse în tabelul 2.

4. Se măsoară puterea schimbată cu rețeaua electrică, cu o precizie de cel puțin 0,5 %, efectuând măsurători la fiecare 50 ms într-o fereastră de timp de 2 minute, incluzând cel puțin un minut înainte și după deconectarea sarcinii.

Tabelul 2. Definiția deconectării sarcinii. Valori în % din puterea nominală a generatorului care urmează să fie testat.

Test

Sarcina inițială

Încărcare finală

1

90÷100% 60÷70% 2 90÷100% 30÷40% 3 90÷100% 0% 4 60÷70% 30÷40% 5 60÷70% 0% 6 30÷40% 0%

Repetați fiecare dintre teste de trei ori.

Testul este considerat valid dacă, pentru fiecare dintre treptele de sarcină, generatorul reajustează puterea produsă, ajungând la starea de echilibru, astfel încât puterea injectată în amonte de punctul de interconectare dintre producție și consum să îndeplinească cerințele indicate la punctul I.2.1 sau I.2.2, după caz. Această condiție se verifică pentru valorile puterii schimbate cu rețeaua, măsurate la fiecare 50 ms pe parcursul celor 2 minute de încercare.

I.3.3 Răspuns la supratensiuni de putere de generare:

Sistemul de limitare a puterii trebuie să asigure că, în cazul unei creșteri a puterii sursei de energie primară, de exemplu, o creștere a iradianței într-o instalație fotovoltaică, ceea ce duce la o situație în care există mai multă energie disponibilă decât consumul, generatorul își resetează producția, ajungând din nou la starea de echilibru în mai puțin de 2 secunde.

Testul trebuie repetat cu diferite tipuri de generatoare care urmează să fie omologate pentru sistem, fiecare dintre acestea putând fi testat separat.

Pentru a verifica această condiție, testul se efectuează cu următoarea secvență de operațiuni:

1. se conectează generatorul care urmează să fie testat la o sursă de energie care alimentează generatorul și care este capabilă să furnizeze între 40 % și 50 % din puterea generatorului care urmează să fie testat.

2. Conectați generatorul la rețeaua electrică care urmează să fie testată.

3. Conectați o sarcină care consumă între 60 % și 70 % din puterea generatorului care urmează să fie testat.

4. Se mărește prin intermediul unei trepte puterea disponibilă la sursa de energie peste 90 % din puterea nominală a generatorului care urmează să fie testat.

5. Se măsoară puterea schimbată cu rețeaua, cu o precizie de cel puțin 0,5 %, efectuând măsurători la fiecare 50 ms într-o fereastră de timp de 2 minute care cuprinde cel puțin un minut înainte și după creșterea puterii generatorului.

Repetați fiecare test de trei ori.

Testul este considerat valabil dacă, pentru fiecare dintre etape, generatorul reajustează puterea produsă ajungând la regimul permanent, astfel încât energia injectată în amonte de punctul de interconectare între producție și consum să respecte cerințele indicate la punctul I.2.1 sau I.2.2, după caz. Această condiție se verifică pentru valorile puterii schimbate cu rețeaua, măsurate la fiecare 50 ms pe parcursul celor 2 minute de încercare.

I.3.4. Performanțe în caz de pierdere a comunicațiilor:

Generatorul trebuie să oprească generarea în caz de pierdere a comunicării între diferitele elemente ale sistemului în mai puțin de 2 secunde. În cazul în care elementul de control este integrat într-unul dintre dispozitivele necesare (echipament de măsurare a puterii sau generator), nu va fi necesară verificarea comunicării între elementele integrate în același dispozitiv.

Pentru a verifica această condiție, testul se efectuează cu următoarea secvență de operațiuni:

1. să conecteze generatorul care urmează să fie testat la o sursă de energie care alimentează generatorul și care este capabilă să furnizeze o putere egală sau mai mare decât puterea generatorului care urmează să fie testat.

2. Conectați generatorul la rețeaua electrică interioară care urmează să fie testată.

3. Se stabilește o sarcină de 60 % și 70 % din puterea nominală a generatorului.

4. Întrerupeți comunicarea dintre elementul de control și echipamentul de măsurare a puterii.

5. Măsurați timpul scurs între întreruperea comunicării și deconectarea generatorului sau limitarea totală a puterii generatorului (0 %).

6. Măsurați puterea generată de generator, cu o precizie de cel puțin 0,5 %, efectuând măsurători la fiecare 50 ms.

Testul se repetă de trei ori.

Testul este considerat valid dacă generatorul se deconectează sau reduce la zero puterea generată în mai puțin de 2 secunde.

Repetați testul prin întreruperea comunicării dintre elementul de control și generator.

I.3.5 Determinarea numărului maxim de generatoare:

În cazul în care sistemul de reducere a puterii poate fi utilizat cu mai mult de un generator, următoarele încercări se repetă cu două generatoare care funcționează în paralel, fiecare dintre ele furnizând între 40 % și 60 % din puterea totală a sarcinilor, astfel încât să acopere împreună 100 % din consum.

1. Toleranța în regim permanent.

2. Răspunsul la deconectările de sarcină.

În acest caz, timpii de răspuns ai sistemului vor fi măsurați și comparați cu cei obținuți în cazul unui singur generator. Diferența de timp rezultată va permite determinarea numărului maxim de generatoare care pot fi conectate în instalație, în conformitate cu următoarele:

1

Fiind:

N: Numărul maxim de generatoare pe care este posibil să le includem în sistem.

t1: Timp de răspuns cu un singur generator. Se va lua în considerare timpul maxim de răspuns obținut.

tr: Diferența dintre timpul maxim de răspuns cu unul și două generatoare.

Figura 5: Exemplu de timpi de reacție a sistemului la o deconectare a sarcinii de la 100 % la 33 % cu unul sau două generatoare (albastru - energia consumată de sarcină, roșu - energia produsă în instalația cu un generator, verde - energia produsă în instalațiile cu două generatoare).

1

I.4 Evaluarea conformității:

Evaluarea conformității cu cerințele prezentei anexe a sistemelor de prevenire a descărcării de energie în rețea, fie că sunt integrate în generator, fie că sunt externe, se efectuează cu ajutorul următoarei documentații:

1. Schema de bază a sistemului, inclusiv modul de conectare a generatorului, protecțiile care trebuie să existe sau să fie amplasate în instalație și precauțiile aplicabile privind puterea sarcinilor și tipurile de receptoare care pot fi conectate în circuitele alimentate simultan de rețea și de generator, în funcție de conectarea acestora la instalația de autoconsum.

2. Echipamente de măsurare a puterii și clasa transformatoarelor de măsurare a puterii.

3. Element de control. În cazul în care este inclusă în oricare dintre dispozitivele sistemului, de exemplu, în echipamentul de măsurare a energiei sau în generator, aceasta trebuie să fie reflectată.

4. Tipul de comunicații utilizate între diferitele elemente.

5. Generatoare de tip pentru care sistemul este valabil.

6. Puterea tipului de generator testat și a generatoarelor/echipamentelor de măsurare similare.

7. Algoritm de control.

8. Caracteristicile electrice ale generatorului.

9. Numărul maxim de generatoare care urmează să fie conectate.

10. Raportul de încercare al încercărilor specificate în secțiunea I.3, realizat de un laborator de încercări acreditat în conformitate cu UNE-EN ISO/IEC 17025.".

A treia dispoziție finală. Modificarea Regulamentului unificat al punctelor de măsurare a sistemului electric, aprobat prin Decretul regal 1110/2007, din 24 august, prin care se aprobă Regulamentul unificat al punctelor de măsurare a sistemului electric.
Regulamentul unic al punctelor de măsurare a sistemului electric, aprobat prin Decretul regal 1110/2007, din 24 august, se modifică după cum urmează:

Unu. Se modifică secțiunea 12 a articolului 3, care va avea următorul cuprins:

"12. Gestionar de citire: entitatea responsabilă de efectuarea citirilor (fie la distanță, fie local sau vizual), de punerea informațiilor la dispoziția operatorului de sistem și a celorlalți participanți la măsurare, precum și de alte funcții asociate, pentru punctele de măsurare cu domeniul de aplicare și condițiile stabilite în fiecare caz în parte în prezentul regulament și în dispozițiile care îl dezvoltă.

Aceștia sunt responsabili de citirea tuturor tipurilor de puncte de măsurare:

1.º Punctele limită ale clientului:

a) Compania de distribuție este responsabilă de citirea datelor necesare pentru facturarea taxelor și tarifelor de acces și a energiei care urmează să fie decontate pe piață.

b) În cazul în care clientul achiziționează energie prin intermediul unui furnizor, societatea de distribuție pune la dispoziția furnizorului și a operatorului de sistem, în modul care urmează să fie definit, datele necesare pentru decontarea energiei pe piață.

Punctele de frontieră ale generațiilor de tip 3, 4 și 5:

Societatea de distribuție este responsabilă pentru citirea instalațiilor de producție care, datorită valorii puterii lor nominale, trebuie să fie clasificate în ansamblu ca fiind de tipul 3, 4 sau 5, în conformitate cu clasificarea stabilită la articolul 6.

3. Alte puncte de frontieră:

Pentru restul punctelor de frontieră, operatorul de sistem este responsabil de citirea acestora.

Doi. La articolul 7, secțiunea 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Punctele de măsurare de tip 4 sunt:

(a) Punctele situate la granițele clienților, a căror putere contractată în orice perioadă este egală sau mai mică de 50 kW și mai mare de 15 kW.

Sutton

Info about Sutton.

b) Punctele situate la marginea instalațiilor de producție a căror putere aparentă nominală este egală sau mai mică de 50 kVA și mai mare de 15 kVA.

Trei. Alineatul (3) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3. Dispozitivele de comunicare pentru citire la distanță trebuie să fie disponibile pentru toate echipamentele de măsurare de tip 1 și 2, precum și pentru echipamentele de măsurare de tip 3 și 4 care nu corespund limitelor clienților. Citirea de la distanță este opțională pentru punctele de măsurare de tip 3 și 4 de la frontierele clienților. Punctele de măsurare de tip 4 și de tip 3 care nu dispun de comunicații pentru citire de la distanță trebuie să fie pregătite pentru a putea conecta dispozitivele de transmisie, modemul și linia care să le permită citirea de la distanță. Pentru punctele de măsurare de tip 5, se aplică dispozițiile secțiunii 7 din prezentul articol.

Patru. Articolul 9.7 se modifică după cum urmează:

"7. În general, înregistratoarele se instalează la punctele de măsurare de tip 1, 2, 3 și 4, care pot fi integrate într-un contor combinat sau pot constitui un dispozitiv independent de contoare. Fiecare înregistrator poate stoca informații de la unul sau mai multe echipamente de măsurare, în condițiile stabilite în instrucțiunile tehnice suplimentare.

Aparatul de înregistrare a punctelor de măsurare de tip 1, 2 și 3 trebuie să aibă capacitatea de a parametriza perioade de integrare de până la 5 minute, precum și de a înregistra și stoca parametrii necesari pentru calcularea tarifelor de acces sau de furnizare (valori ale energiei și puterii active și reactive), cu periodicitatea și agregarea cerute de reglementările tarifare corespunzătoare. În cazul în care acest lucru nu necesită o perioadă de integrare mai scurtă, registrul de energie activă va fi orar.

Echipamentul punctului de măsurare de tip 4 trebuie să aibă șase registre de energie activă, șase registre de energie reactivă și alte șase registre de putere. De asemenea, echipamentul trebuie să aibă capacitatea de a programa parametrii necesari pentru facturarea integrală și a tarifelor de acces. Fără a aduce atingere celor de mai sus, echipamentul trebuie să aibă capacitatea de a parametriza perioade de integrare de până la o oră, precum și de a înregistra și stoca curbele orare ale energiei active și reactive pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Echipamentul de bază de tip 5 trebuie să permită discriminarea orară a măsurătorilor, cu capacitatea de a gestiona cel puțin șase perioade programabile. Pentru fiecare perioadă, se înregistrează și se stochează energiile active și reactive (în direcțiile și cadranele în care este posibilă circulația energiei), puterea maximă orară pe sfert, precum și data și ora la care s-a înregistrat maximul. Fără a aduce atingere celor de mai sus, echipamentul trebuie să aibă capacitatea de a parametriza perioade de integrare de până la o oră, precum și de a înregistra și stoca curbele orare ale energiei active și reactive pentru o perioadă de cel puțin 3 luni".

Cinci. Se modifică articolul 9.9 din Regulamentul unic al punctelor de măsurare, care va avea următorul cuprins:

"9. Echipamentele amplasate la joasă tensiune la frontierele de tip 3 și 4 pot fi integrate în sistemele de telegestiune și telemăsurare prevăzute la punctul anterior, cu condiția ca aceste echipamente să respecte, pe lângă specificațiile sistemului de telegestiune și telemăsurare, toate cerințele stabilite în prezentul regulament și în standardele de dezvoltare pentru punctele de măsurare de tip 3, 4 și 5, oricare dintre acestea este mai exigentă în fiecare caz; cu excepția protocoalelor de comunicații, care pot fi specifice, în conformitate cu prevederile pct. 3 al art. 20 din prezentul regulament."

A patra dispoziție finală. Modificarea Decretului regal 1699/2011, din 18 noiembrie, care reglementează conectarea la rețea a instalațiilor de producție de energie electrică de mici dimensiuni. Articolul 12.2 din Decretul regal 1699/2011, din 18 noiembrie, care reglementează racordarea la rețea a instalațiilor mici de producere a energiei electrice, se modifică și va avea următorul cuprins:

Unu. Articolul 12.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2. În cazul în care puterea nominală a instalației de producere care urmează să fie racordată la rețeaua de distribuție este mai mare de 15 kW, racordarea instalației la rețea trebuie să fie trifazată, cu un dezechilibru între faze mai mic de 5 kW.

De asemenea, în acele cazuri de autoconsum în care instalațiile de producție apropiate și asociate sunt prin rețeaua internă, dacă consumul este trifazat, racordarea instalației de producție trebuie să fie, de asemenea, trifazată.

Doi. Se modifică articolul 13.1, care va avea următorul cuprins:

"1. Racordarea se face în punctul de pe rețeaua proprietarului cel mai apropiat de originea instalației sale, care permite izolarea instalației de producere a energiei electrice de rețeaua electrică, atunci când este necesar.

Racordarea generatoarelor conectate la joasă tensiune trebuie să respecte schemele și modurile de conectare permise în Decretul regal 842/2002 din 2 august, care aprobă Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune, în funcție de tipul de instalație și de puterea acesteia. Producția care este conectată la înaltă tensiune trebuie să respecte schemele de conectare și modurile de conectare din Decretul regal 337/2014, din 9 mai, prin care se aprobă Regulamentul instalațiilor de înaltă tensiune."

A cincea dispoziție finală. Dezvoltarea reglementărilor.
1. Ministrul Tranziției Ecologice este autorizat, sub rezerva acordului prealabil al Comisiei guvernamentale delegate pentru afaceri economice, să emită atâtea dispoziții câte sunt necesare pentru dezvoltarea prezentului decret regal, precum și să modifice, prin ordin ministerial, anexele acestuia.

2. În special, prin ordin al ministrului pentru tranziție ecologică, în urma acordului Comisiei guvernamentale delegate pentru afaceri economice, anexa I se modifică pentru a dezvolta mecanismele și cerințele necesare pentru a permite punerea în aplicare a coeficienților de distribuție dinamică pentru autoconsumul colectiv sau autoconsumul asociat unei instalații prin intermediul rețelei.

A șasea dispoziție finală. Titlu competent. Prezentul decret regal este emis în temeiul dispozițiilor articolului 149.1.13 și 25 din Constituția spaniolă, care atribuie statului competența exclusivă de a stabili bazele și coordonarea planificării generale a activității economice și, respectiv, bazele regimului minier și energetic.

A șaptea dispoziție finală. Intrarea în vigoare. Prezentul decret regal intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Monitorul Oficial al Statului.

Dată la Madrid, în ziua de 5 aprilie 2019.

FELIPE R.

Ministrul Tranziției Ecologice,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

ANEXA I
Calcularea energiilor și a puterilor în scopul facturării și decontării pentru autoconsumul colectiv sau autoconsumul asociat unei instalații prin intermediul rețelei. Energiile și puterile pentru facturare și decontare definite la articolul 3 din prezentul decret regal se calculează în conformitate cu următoarele dispoziții:

1. Energia netă orară generată individual pentru subiecții i care realizează un autoconsum colectiv sau un consum asociat unei instalații din apropiere prin intermediul rețelei, ENGh,i, va fi:

ENGh,i = βi - ENGh.

Unde:

ENGh: energia netă orară totală produsă de generator sau generatoare.

βi: Este coeficientul de repartizare a energiei generate între consumatorii care participă la autoconsumul colectiv. Pentru fiecare consumator i care participă la autoconsumul colectiv, acest coeficient va lua valoarea care apare într-un acord semnat de toți consumatorii care participă la autoconsumul colectiv și notificat societății de distribuție însărcinate cu citirea consumului. Valoarea acestor coeficienți poate fi determinată în funcție de puterea care urmează să fie facturată de fiecare dintre consumatorii asociați participanți, de contribuția economică a fiecăruia dintre consumatori la instalația de producere sau de orice alt criteriu, atât timp cât există un acord semnat de toți participanții și atât timp cât suma acestor coeficienți βi ai tuturor consumatorilor care participă la autoconsumul colectiv este egală cu unitatea. În orice caz, valoarea acestor coeficienți trebuie să fie constantă. Coeficientul va lua valoarea 1 în cazul în care există un singur consumator asociat la o instalație din apropiere prin intermediul rețelei.

Întreprinderea de distribuție, în calitate de cititor de contoare, aplică coeficienții de distribuție βi conținuți în acordul semnat care i-a fost notificat. În orice caz, acești coeficienți trebuie să aibă valori fixe pentru toate orele unei perioade de facturare. În absența notificării acordului privind coeficientul de repartiție către persoana responsabilă cu citirea consumului, acești coeficienți se calculează în conformitate cu următoarea formulare:

1

Unde:

Pci: Puterea maximă contractată pentru consumatorul asociat i.

∑Pcj: Suma puterii maxime contractate de toți consumatorii care participă la autoconsumul colectiv.

2. Energia orară autoconsumată individualizată a subiecților care efectuează un autoconsum colectiv sau a consumatorului asociat la o instalație din apropiere prin intermediul rețelei, Eauth,i, a fiecăruia dintre consumatorii i se calculează după cum urmează:

(a) În cazul în care energia orară individualizată consumată de consumator este mai mare, în valoare absolută, decât energia orară netă individualizată generată, autoconsumul orar individualizat va fi valoarea energiei orare nete individualizate generate:

Eauth,i = ENGh,i

b) Dacă este mai mică, autoconsumul orar individualizat, Eauth,i, va fi valoarea energiei orare individualizate consumate de fiecare consumator.

3. Dacă este cazul, pentru instalațiile de autoconsum cu surplusuri, în care există mai multe instalații de producție cu un singur echipament de măsurare a producției nete, distribuția prin rețea a surplusului de energie orară de producție descărcată între fiecare dintre instalațiile de producție care participă la autoconsumul colectiv respectiv sau instalațiile din apropiere este:

Vh,k = αk * (ENGh,k - ∑iEauth,i).

Unde:

Vh,k: este evacuarea netă orară a instalației k.

ENGh,k: energia netă orară produsă de instalația k.

αk: este coeficientul de distribuție a energiei nete orare produse de instalația k care va fi utilizat în absența definirii coeficienților de distribuție prin acord semnat de toți subiecții care participă la autoconsumul colectiv și notificat distribuitorului în calitate de persoană responsabilă cu citirea producției, atâta timp cât suma acestor coeficienți a tuturor consumatorilor care participă la autoconsumul colectiv este unitatea.

Acești coeficienți vor fi calculați în conformitate cu următoarea formulare:

1

Unde:

PIk: puterea instalată a instalației k.

∑jPIj: suma puterii instalate a instalațiilor de producție.

4. În orice caz, suma energiei orare excedentare și a energiei orare autoconsumate de toți consumatorii asociați trebuie să fie egală cu energia orară netă totală produsă de generator (generatoare).

ANEXA II
Structura registrului administrativ al autoconsumului de energie electrică și a datelor pe care trebuie să le prezinte comunitățile autonome și orașele Ceuta și Melilla
Structura registrului administrativ și a fișierului pentru schimbul de informații este următoarea:

Secțiunea întâi

Date privind proprietarul punctului de aprovizionare

Proprietarul punctului de alimentare.

Numărul de identificare fiscală al titularului punctului de aprovizionare.

Adresa proprietarului (adresa înregistrată).

Localitatea/codul poștal al proprietarului.

Provincia proprietarului.

Țară.

Numărul de telefon de contact al titularului.

Adresa de e-mail de contact a titularului.

Date privind punctul de aprovizionare

CUPS de aprovizionare.

Putere contractată.

Tensiunea punctului de conectare.

Adresă.

Municipiul/Codul poștal.

Provincie.

Referința cadastrală a parcelei/construcției.

Societatea de distribuție sau, dacă este cazul, societatea de transport la care este conectat.

Datele instalației de generare

Tehnologia generatorului în conformitate cu articolul 2 din RD 413/2014 din 6 iunie și, dacă este cazul, combustibilul utilizat.

Puterea instalată a echipamentului de generare (KW).

Date privind instalația de depozitare (numai dacă sunt disponibile).

Puterea de ieșire instalată (kW).

Energia maximă stocată (kWh)

Detalii privind reprezentantul care transmite comunicarea (numai în cazul în care comunicarea este transmisă de un reprezentant)

Societatea reprezentativă (dacă este cazul)

Numărul de TVA al societății reprezentative.

Utilizator reprezentativ al societății sau al operatorului.

Numărul de TVA al utilizatorului reprezentativ.

Adresa (inclusiv codul poștal).

Numărul de telefon.

Adresa de e-mail.

Certificat electric al instalației de autoconsum

Numărul de identificare/numărul de înregistrare al Comunității Autonome.

Tipul de autoconsum

Secțiunea

Subsecțiunea

Individual/colectiv

A doua secțiune

Detalii privind proprietarul punctului de alimentare

Proprietarul punctului de alimentare.

NIF al titularului punctului de aprovizionare.

Adresa proprietarului (adresa înregistrată).

Localitatea/codul poștal al proprietarului.

Provincia proprietarului.

Țară.

Numărul de telefon de contact al titularului.

Adresa de e-mail de contact a titularului.

Date privind punctul de aprovizionare

CUPS de aprovizionare.

Putere contractată.

Tensiunea punctului de conectare.

Adresă.

Municipiul/Codul poștal.

Provincie.

Referința cadastrală a parcelei/construcției.

Societatea de distribuție sau, dacă este cazul, societatea de transport la care este conectat.

Datele instalației de generare

Proprietarul instalației de producție.

NIF al proprietarului instalației de producție.

Adresa proprietarului (adresa înregistrată).

Municipiul/codul poștal al proprietarului.

Provincia titularului de licență.

Țară.

Numărul de telefon de contact al proprietarului.

Adresa de e-mail de contact.

Detalii privind instalația de producție

Tehnologia generatorului în conformitate cu articolul 2 din RD 413/2014 din 6 iunie și, dacă este cazul, combustibilul utilizat.

Puterea instalată a echipamentului de generare (KW).

Numărul de înregistrare în registrul administrativ al instalațiilor de producere a energiei electrice din cadrul Ministerului pentru Tranziție Ecologică. (dacă este cazul)

Codul CIL (dacă este cazul).

Datele unității de depozitare (numai dacă sunt disponibile).

Puterea de ieșire instalată (kW).

Energia maximă stocabilă (kWh).

Detalii privind reprezentantul care prezintă cererea (numai în cazul în care cererea este făcută de un reprezentant)

Societatea reprezentativă (dacă este cazul).

Numărul de TVA al societății reprezentative.

Utilizator reprezentativ al societății sau al operatorului.

Numărul de TVA al utilizatorului reprezentativ.

Adresa (inclusiv codul poștal).

Numărul de telefon.

Adresa de e-mail.

Certificatul electric al instalației de autoconsum

Numărul de identificare/numărul de înregistrare al CC.AA.

Tipul de autoconsum

Secțiunea

Subsecțiunea (a/b1/b2 în conformitate cu articolul 19)

Individual/colectiv