Ta del av vårt samtal om bland annat elpriser i Spanien.




en es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr


Kunglig förordning på svenska. Jag översatte det med deepl.com. Det är ganska bra kvalitet, eller vad tycker du? Här redogör de för de senaste ändringarna i de övergripande lagarna för den spanska elmarknaden. För bulletinen med lagarna om egenkonsumtion klicka här.

I detta dekret beskrivs den allmänna rättsliga ramen och de senaste lagändringarna, och det förklaras varför det är lönsamt att investera i solenergi för närvarande och under lång tid framöver. Det finns ett annat kungligt dekret där den rättsliga ramen definieras för egenkonsumtion. Jag har kört den genom Deepl.com åt dig, voila.


I


I artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn regleras allmänt tillträde till och anslutning till näten genom att begreppen tillträdesrätt, anslutningsrätt, tillträdestillstånd och anslutningstillstånd definieras. Med tillträdesrätt avses således rätten att använda nätet på lagstadgade eller föreskrivna villkor, och med rätt till anslutning till en punkt på nätet avses rätten för en enskild person att på vissa villkor ansluta sig elektriskt till en viss punkt på nätet.

Trots att det har gått flera år sedan den antogs hade den rättsliga utvecklingen av den ovannämnda artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december ännu inte ägt rum. Detta innebär, i enlighet med bestämmelserna i den elfte övergångsbestämmelsen i ovannämnda lag 24/013 av den 26 december, att artikel 33 om tillträde och anslutning inte var tillämplig fram till godkännandet av detta kungliga dekret.

Denna situation innebär att den övergångsordning som fastställs i den sjunde, åttonde och elfte övergångsbestämmelsen i ovannämnda lag 24/2013 av den 26 december fortsätter att gälla. Dessa övergångsbestämmelser, som tillämpas gemensamt, fastställer att medan artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december utarbetas, regleras tillträde och anslutning av den tidigare lagen 54/1997 av den 27 november om elsektorn och dess tillämpningsföreskrifter som godkänts av regeringen. I dessa bestämmelser föreskrivs att tillstånden ska gälla på obestämd tid, i motsats till de fem år som fastställs i allmänna termer i artikel 33, åttonde stycket, i lag 24/2013 av den 26 december.

Kungligt lagdekret 1/2019 av den 11 januari om brådskande åtgärder för att anpassa befogenheterna för den nationella marknads- och konkurrenskommissionen till de krav som följer av EU-lagstiftningen, med avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas, har genomfört en omorganisation av befogenheterna när det gäller tillträde och anslutning till elnäten på så sätt att regeringen ansvarar för att genom kungligt dekret från ministerrådet godkänna de kriterier och förfaranden som beviljandet av tillträde och anslutning måste uppfylla för att uppfylla de energipolitiska målen och främja användningen av förnybara energikällor; Kriterierna för när en subjekt kan begära att nätägare och nätförvaltare ändrar villkoren för tillträdes- och anslutningstillstånd, inklusive deras anslutningspunkter, och de objektiva kriterierna för införande av begränsningar av anslutningskapaciteten per nod för att garantera försörjningstryggheten.

I enlighet med den fördelning av befogenheter som godkändes genom det ovannämnda kungliga lagdekretet 1/2019 av den 11 januari kommer den nationella kommissionen för marknader och konkurrens att genom ett cirkulär godkänna metoderna och villkoren för tillträde och anslutning, som kommer att omfatta följande: innehållet i ansökningar och tillstånd, ekonomiska kriterier, kriterier för bedömning av kapacitet, skäl för avslag, minimiinnehållet i avtalen samt skyldigheten att offentliggöra och göra informationen om tillträde och anslutning transparent.

I detta avseende är det värt att lyfta fram vad statsrådet anförde i sitt yttrande av den 18 juni 2020 om det första utkastet till cirkulär om tillträde, då det anförde följande: "Sammanfattningsvis kan man konstatera att i enlighet med det nuvarande rättssystemet är det regeringens ansvar att godkänna ett allmänt regelverk för förfarandet för beviljande av tillstånd för tillträde och anslutning. Den reglering som fastställs i förordningen kommer att få en begränsning med hänsyn till CNMC:s behörighet att reglera de aspekter som uttryckligen nämns i motsvarande rättsliga bemyndigande."

I det kungliga lagdekretet 15/2018 av den 5 oktober om brådskande åtgärder för energiövergången och konsumentskydd ingår i den tredje tilläggsbestämmelsen olika åtgärder för att bekämpa spekulation i tillträdes- och anslutningsrättigheter till produktionsanläggningar och för att öka kraven på fasthet i projekten. Bland dessa åtgärder infördes genom denna tilläggsbestämmelse en skyldighet för innehavare av tillträdes- och anslutningstillstånd att förskottera en del av investeringskostnaderna för de anslutningsinfrastrukturer som de måste stå för, men som ska utföras av nätoperatören, samt en skyldighet att inom en viss tidsperiod underteckna ett avtal om driftsättning av projektet där tilläggsbetalningar till de förskottsbetalda beloppen fastställs. Det fastställs också att kriteriet för beviljande av tillstånd i allmänhet kommer att vara tidsprioritet, även om det, i syfte att främja förnybara energikällors genomslagskraft, regleras ett undantag från detta i fall av hybridisering av befintliga produktionsanläggningar och anbudsförfaranden för tillträdeskapacitet i nya noder i överföringsnätet eller i de noder där effektkapacitet frigörs eller kommer upp till ytan.

Det förfarande som fastställs i denna kungliga förordning är ett enda förfarande för att få tillstånd för tillträde och anslutning till överförings- och distributionsnät, där nätoperatören fungerar som kontaktpunkt för den sökande under hela förfarandet, oavsett om nätoperatören är ägare till det nät där anslutningen begärs eller inte. Ett tillfälligt undantag föreskrivs dock för de anläggningar som vid ikraftträdandet av detta kungliga dekret inte har något anslutningstillstånd, men för vilka ägaren redan har begärt eller erhållit ett tillträdestillstånd från nätoperatören, i vilket fall anslutningstillståndet ska behandlas med ägaren till det nät där tillträdestillståndet har begärts eller erhållits.

Det enda förfarande som regleras i detta kungliga dekret har särskilda tidsfrister, både för sökande och för nätägare och nätoperatörer, som beror på spänningsnivån i den nätpunkt för vilken tillträde och anslutning begärs. För att påskynda tillståndsförfarandet för konsumenter och små elproducenter planeras ett förenklat förfarande där tidsåtgången halveras.

I enlighet med den andra tilläggsbestämmelsen i kungligt lagdekret 15/2018 av den 5 oktober undantar detta kungliga dekret vissa elproduktionsanläggningar som är kopplade till självförbrukningsmodeller från att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd. Dessutom utvidgas detta undantag till att gälla konsumenter som omfattas av artikel 25.1 i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december, där metoden för beräkning av ersättningen för eldistributionsverksamhet fastställs.

I detta kungliga dekret regleras orsakerna till att ansökningar om tillträde och anslutning avslås, vilket är begränsat till att man inte har lämnat in den information som krävs för att behandla ansökan, att man inte har ackrediterat att de nödvändiga finansiella garantierna har ställts när det gäller elproduktionsanläggningar och att det inte finns någon kapacitet enligt den offentliga information som visas på de plattformar som nätförvaltarna ska aktivera. När det gäller avslag på ansökningar om tillträde och anslutning anges i kungligt dekret att orsakerna endast kan vara de som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i utövandet av de befogenheter som den tilldelats genom lag 24/2013 av den 26 december, och det fastställs att avslaget i samtliga fall ska meddelas den sökande på ett motiverat sätt.

Å andra sidan reglerar detta kungliga dekret skyldigheten för anläggningens ägare att teckna ett avtal om tekniskt tillträde med ägaren till det nät som anläggningen är ansluten till, vilket kommer att reglera de tekniska förbindelserna mellan de två. När det gäller konsumenter ska, utöver det ovan nämnda avtalet, ett tillträdesavtal tecknas med motsvarande distributör som, vid anslutning till distributionsnätet, får tecknas tillsammans med det tekniska tillträdesavtalet.


III


I kapitel I anges förordningens syfte och tillämpningsområde samt definitioner av tillämpningen för de ändamål som anges i förordningen.

I kapitel II regleras de allmänna aspekterna av förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd. I detta kapitel anges särskilt skyldigheten att erhålla tillstånd, de allmänna kriterierna för handläggningsförfarandet, de allmänna kriterierna för beviljande av tillstånd, grunderna för avslag på ansökningar och grunderna för avslag på tillstånd.

I kapitel III beskrivs det allmänna förfarandet för beviljande av tillträdes- och anslutningstillstånd när det gäller inledandet av förfarandet, bedömning av ansökan, utarbetande av det preliminära förslaget och tidsfrister för dess inlämnande, godkännande av sökanden och utfärdande av tillstånden.

I kapitel IV regleras aspekter som rör det förkortade förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd, t.ex. villkoren för detta och i vilka fall det får tillämpas, samt de särskilda fall som kommer att undantas från kravet på att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd. Genom det kungliga lagdekretet 23/2020 av den 23 juni fastställs möjligheten att genomföra hybridiseringsprojekt för befintliga produktionsanläggningar genom att använda samma anslutningspunkt och tillträdeskapacitet som redan beviljats. Såsom anges i ingressen kommer denna åtgärd att bidra till en snabb och effektiv utveckling av ett stort antal projekt för förnybara energikällor, optimera det redan byggda nätet och minimera kostnaderna för konsumenterna.

I enlighet med ovanstående regleras i kapitel VIII i detta kungliga dekret förfarandet för ansökan och behandling av villkor för tillträde och anslutning för hybridisering av elproduktionsanläggningar och för uppdatering, i förekommande fall, av redan beviljade tillstånd. Där fastställs också, i förekommande fall, de krav som är nödvändiga för att särskilja den producerade energi som kan komma i fråga för det särskilda ersättningssystemet och de krav som ska uppfyllas av de nya elproduktionsmoduler som ska integreras i den befintliga anläggningen.


V

Kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, som reglerar verksamheten för elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall, innehöll i sin lydelse före ikraftträdandet av detta kungliga dekret en skyldighet att utse en enda kontaktperson som företräder de producenter som vill ha tillträde till överföringsnätet inför förvaltaren och ägaren av detta nät.

Denna kungliga förordning upphäver den tidigare skyldigheten så att det är den sökande som genom det enda förfarande som fastställs i förordningen tar direkt kontakt med den systemansvarige för överföringsnätet.

Eftersom det vid ikraftträdandet av detta kungliga dekret kan finnas ansökningar som ännu inte har avgjorts och som har lämnats in via en samverkanspartner med en enda knutpunkt, föreskrivs i detta kungliga dekret en övergångsperiod så att samverkanspartnerna med en enda knutpunkt i sådana fall fortsätter att utöva den funktion som föreskrivs för dem i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, på övergångsbasis tills tillträdes- och anslutningsförfarandet har slutförts.


VI


För att främja en rättvis övergångsprocess omfattar den tjugoandra tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december möjligheten att reglera förfaranden och fastställa krav för beviljande av hela eller delar av tillträdeskapaciteten i de noder som påverkas av nedläggningen av kol- eller termonukleära värmekraftverk till nya produktionsanläggningar från förnybara energikällor där, förutom tekniska och ekonomiska krav, miljömässiga och sociala fördelar vägs in.


I detta syfte har det kungliga lagdekretet 23/2020 av den 23 juni gett generaldirektoratet för energipolitik och gruvor befogenhet att begära att den systemansvarige ska beräkna den individualiserade tillträdeskapaciteten för en rad noder för övergångsfasen, vilka förtecknas i bilagan till dekretet.

Eftersom beviljandet av ny tillträdeskapacitet i dessa noder kan äventyra den kapacitet som slutligen kan beviljas, i enlighet med den ovan nämnda tjugoandra tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december, och därmed äventyra målen för en rättvis övergång, fastställs det i detta kungliga dekret att det under en övergångsperiod, Förvaltaren av överföringsnätet får inte ta emot ansökningar om beviljande av tillträdeskapacitet i de noder som avses i bilagan till kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni, förrän den ansvarige vid ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning reglerar och löser de förfaranden som avses i den ovannämnda tjugoandra tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december.


VII


I den elfte övergångsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december fastställs att bestämmelserna i artikel 33 i den förordningen ska tillämpas när den kungliga förordningen om godkännande av kriterierna för beviljande av tillträdes- och anslutningstillstånd träder i kraft.

Med stöd av ovanstående fastställs i den första slutbestämmelsen att bestämmelserna i artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december och dess genomförandebestämmelser kommer att vara fullt tillämpliga när den träder i kraft.


VIII


För att en stor andel förnybar elproduktion ska kunna anslutas till nätet på ett effektivt sätt för systemet krävs att anläggningar av olika ägare i många fall måste dela på samma evakueringsinfrastruktur. Det faktum att äganderätten till dessa infrastrukturer inte är delad kan dock utgöra ett hinder för tredje part som också har beviljats rätt till tillträde och anslutning på samma plats.


Den tredje slutbestämmelsen ändrar kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, som reglerar verksamheten för elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall, för att specificera tillämpningen av det särskilda ersättningssystemet för hybridanläggningar. Närmare bestämt inrättas en ny typ av hybridanläggningar för att möjliggöra hybridisering av förnybar energi i en anläggning som redan har rätt till den särskilda ersättningsordningen och dess ersättningsmekanism.

På samma sätt ändras definitionen av installerad effekt för solcellsanläggningar så att den är den lägsta av summan av den maximala enhetseffekten hos de solcellsmoduler som ingår i anläggningen och den maximala effekten hos den eller de växelriktare som ingår i anläggningen. För att undvika att denna ändring påverkar tillståndsförfaranden för anläggningar som har inletts före den dag då det kungliga dekretet träder i kraft, planeras att behandlingen av dessa förfaranden och registreringen i det administrativa registret över elproduktionsanläggningar under en övergångsperiod ska ske i enlighet med den definition av installerad effekt som gällde fram till den dagen.


X


I den första övergångsbestämmelsen i kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli, som reglerar aspekter som är nödvändiga för genomförandet av nätkoderna för anslutning av vissa elanläggningar, fastställs att nätoperatörer under en period av tjugofyra månader får utfärda begränsade operativa meddelanden som gör det möjligt att registrera i motsvarande administrativa register elproduktionsanläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätkoder för krav på anslutning av elproducenter till elnätet. Denna övergångsbestämmelse ger en nödvändig tidsperiod för ackreditering av de enheter som kommer att göra det möjligt att bedöma överensstämmelsen med de tekniska krav som fastställs i den ovannämnda förordningen (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 och därmed utfärda motsvarande slutgiltiga driftsanmälan.

Även om förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 inte är tillämplig på produktionsanläggningar som är belägna i elsystemen i territorier utanför halvön, utvidgar kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli tillämpningsområdet för förfarandet för driftsanmälan till att även omfatta dem, även om förfarandet i detta fall är kopplat till uppfyllandet av de särskilda krav som gäller för dessa anläggningar.

Med hänsyn till att definitionen av vissa av dessa särskilda krav är kopplad till de krav som följer av tillämpningen av förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, ändrar den femte slutbestämmelsen i detta kungliga dekret den första övergångsbestämmelsen i kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli, för att utvidga möjligheten att utfärda begränsade driftsanmälningar till att även omfatta elproduktionsanläggningar som är belägna i elsystemen i territorier utanför halvön. Detta kommer att göra det möjligt att slutgiltigt registrera dessa anläggningar i motsvarande administrativa register till dess att den nödvändiga dokumentationen kan tillhandahållas för att styrka att de tekniska kraven för dem är uppfyllda.


XI


I den åttonde slutbestämmelsen i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni anges att "regeringen och den nationella kommissionen för marknader och konkurrens ska inom högst tre månader från ikraftträdandet av detta kungliga lagdekret godkänna så många bestämmelser som kan vara nödvändiga för att inom ramen för sina befogenheter utveckla och genomföra bestämmelserna i artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december".

I enlighet med ovanstående godkändes den 7 juli 2020 ministerrådets överenskommelse om att godkänna den brådskande administrativa behandling som föreskrivs i artikel 27.1 b i regeringens lag 50/1997 av den 27 november, av utkastet till kungligt dekret om reglering av förfarandet och de allmänna kriterierna för tillträde till och anslutning till elöverförings- och eldistributionsnät.


XII


Denna förordning har utarbetats med beaktande av de principer för god lagstiftning som avses i artikel 129.1 i lag 39/2015 av den 1 oktober om gemensamma administrativa förfaranden för offentliga förvaltningar.

I synnerhet är den förenlig med principerna om nödvändighet och effektivitet, eftersom dess godkännande föreskrivs i lag 24/2013 av den 26 december, där det fastställs att de särskilda aspekterna av tillträde och anslutning till de nät som anges i föremålet för denna förordning måste godkännas genom ett kungligt dekret från regeringen, och att godkännandet av detta kungliga dekret är ett nödvändigt villkor för att artikel 33 i ovannämnda lag ska kunna träda i kraft.

Den uppfyller också proportionalitetsprincipen genom att den genomför en reglering av de aspekter som tillkommer regeringen i fråga om tillträde och anslutning, i enlighet med artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december.

Principen om rättssäkerhet är också uppfylld eftersom förordningen är förenlig med resten av rättssystemet och med unionsrätten. Dessutom kommer godkännandet av detta kungliga dekret att göra det möjligt att tillämpa artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december och därmed att fullt ut tillämpa det regelverk för tillträde och anslutning som godkänts i den ovannämnda lagen, i stället för det övergångsregelverk som för närvarande tillämpas.

Förordningen är förenlig med principen om öppenhet eftersom projektet har varit föremål för en offentlig utfrågning och de eftersträvade målen beskrivs i ingressen och i rapporten.

Slutligen uppfylls effektivitetsprincipen i den mån den inte medför onödiga eller accessoriska administrativa bördor.

I enlighet med artikel 26.6 i ovannämnda lag 50/1997 av den 27 november har detta kungliga dekret varit föremål för information till allmänheten och för ett samrådsförfarande genom att det har offentliggjorts på webbplatsen för ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning. Dessutom har utfrågningen också genomförts genom samråd med företrädare för den rådgivande elkommittén vid den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i den tionde övergångsbestämmelsen i lag 3/2013 av den 4 juni om inrättande av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens. De autonoma regionerna och städerna Ceuta och Melilla har deltagit i utfrågningsprocessen genom den rådgivande nämnden för el, där de är representerade.

I enlighet med artikel 5.2.a i lag 3/2013 av den 4 juni har bestämmelserna i detta kungliga dekret informerats av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i dess rapport "Agreement issuing a report on the draft royal decreet on access and connection to the electricity transmission and distribution networks" (IPN/CNMC/022/20), som godkändes av rådet i plenum den 2 september 2020.

Detta kungliga dekret utfärdas i enlighet med bestämmelserna i artikel 149.1.13.ª och 25.ª i den spanska konstitutionen, som ger staten exklusiv behörighet att fastställa grunderna för och samordningen av den allmänna planeringen av den ekonomiska verksamheten, respektive grunderna för gruv- och energisystemet.

På förslag av regeringens fjärde vice ordförande och minister för den ekologiska omställningen och den demografiska utmaningen, med förhandsgodkännande av ministern för territoriell politik och offentliga funktioner, i samförstånd med statsrådet och efter överläggning i ministerrådet vid dess möte den 29 december 2020,


TILLHANDEN:

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser
Artikel 1. Syfte.
Syftet med detta kungliga dekret är att fastställa kriterierna och förfarandet för ansökan om och beviljande av tillstånd för tillträde och anslutning till en nätpunkt för producenter, transportörer, distributörer, konsumenter och ägare av lagringsanläggningar, för att utveckla bestämmelserna i artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn.

Artikel 2. Definitioner.
I denna kungliga förordning gäller följande definitioner:

(a) Tillträdesrätt: rätten att använda nätet på villkor som fastställts i lag eller i föreskrifter.

b) Rätt att ansluta till en punkt på nätet: en parts rätt att på bindande basis ansluta sig elektriskt till en specifik punkt på det befintliga eller planerade överföringsnätet eller på det befintliga distributionsnätet eller som ingår i de investeringsplaner som godkänts av den allmänna statsförvaltningen på angivna villkor.

c) Tillträdestillstånd: det som beviljas för användning av det nät till vilket en anläggning för produktion, lagring för senare inmatning i nätet, förbrukning, distribution eller överföring av el är ansluten. Tillträdestillståndet utfärdas av nätoperatören.

e) Knutpunkt: elektrisk punkt där tre eller flera elektriska ledningar eller transformatorer med samma spänningsnivå konvergerar. Det kommer också att betraktas som en elektrisk nod den punkt där tre eller flera elektriska ledningar eller transformatorer slutligen sammanstrålar efter att ha öppnat kretsen för att ansluta ett nytt ämne.

f) Position: Var och en av de punkter som möjliggör fysisk anslutning av elektriska ledningar, transformatorer eller styrelement för aktiv eller reaktiv effekt i en nod, utrustade med motsvarande avstängnings- och skyddselement.

g) Ägare av ett nät uppströms, i förhållande till en annan: den som är ansluten till den senares nät med hjälp av element som är placerade på högre eller samma spänningsnivåer, så länge som detta element är placerat före den vanliga förskjutningen i den elektriska strömmens riktning. I detta syfte ska den vanliga strömriktningen förstås som den som gör det möjligt att leverera till konsumenter med lägre spänning från högre eller samma spänningsnivåer.

h) Nätoperatör uppströms, i förhållande till en annan: den som ansvarar för att förvalta det nät som är anslutet till den senares nät med hjälp av element som är placerade på högre eller samma spänningsnivåer, under förutsättning att detta element är placerat uppströms det vanliga flödet i den elektriska strömmens riktning. I detta syfte ska den vanliga strömriktningen förstås som den som gör det möjligt att leverera ström till konsumenter med lägre spänning från högre eller lika höga spänningsnivåer.

i) Elproduktionsanläggning: en anläggning som består av en eller flera elproduktionsmoduler och, i förekommande fall, en eller flera energilagringsanläggningar som matar in energi i nätet, vilka alla är anslutna till en punkt på nätet genom samma position.

j) Elproduktionsmodul: en synkron elproduktionsmodul eller en elparksmodul i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, som fastställer en nätkod för nätanslutningskrav för generatorer, och med de föreskrifter som godkänts för utveckling och genomförande av densamma.

k) Tillträdeskapacitet: den maximala aktiva effekt som får injiceras i nätet av en elproduktionsanläggning eller absorberas från nätet av en efterfrågeanläggning i enlighet med vad som anges i tillträdestillståndet och i avtalet om tekniskt tillträde.

l) Nätanslutning: ett förfarande för fysisk anslutning av anläggningar för elproduktion, distribution, överföring, lagring eller förbrukning till en punkt på överförings- eller, i förekommande fall, distributionsnätet, där operatören av sådana anläggningar har beviljats ett tillträdes- och anslutningstillstånd. När dessa aktiviteter har slutförts ska anläggningarna vara redo att sättas i drift eller anslutas när alla tillstånd och godkännanden som krävs enligt lag har erhållits.

m) Installerad effekt för en produktionsanläggning: den som definieras i artikel 3 och, i tillämpliga fall, i den elfte tilläggsbestämmelsen, i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, som reglerar verksamheten för elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall.

n) Installerad effekt för en förbrukningsanläggning: ska vara den högsta förväntade effekt som har beaktats vid utformningen av förbrukningsanläggningen och som ska anges i motsvarande elinstallationscertifikat (CIE).


Artikel 3. Tillämpningsområde.
1. Detta kungliga dekret ska tillämpas på de parter som är involverade i ansökan om och beviljande av tillstånd för tillträde och anslutning till elöverförings- och eldistributionsnäten, vilka ska vara:

a) Sökande av tillstånd för tillträde och anslutning till en punkt på elöverföringsnätet eller, i förekommande fall, distributionsnätet, som ska vara: utvecklare och ägare av elproduktionsanläggningar, distributionsanläggningar, överföringsanläggningar, lagringsanläggningar och konsumenter.

b) Ägare av distributions- eller överföringsnät för el.

c) Den systemansvarige och förvaltaren av överföringsnätet och förvaltarna av distributionsnäten.

2. Detta kungliga dekret ska inte tillämpas på lagringsanläggningar i elsystemen i de territorier som inte tillhör halvön som ägs av systemoperatören, i enlighet med bestämmelserna i lag 17/2013 av den 29 oktober, för att garantera försörjningen och öka konkurrensen i elsystemen på öarna och i de territorier som inte tillhör fastlandet.

Den ska inte heller tillämpas på lagringsanläggningar när de är fullt integrerade komponenter i överföringsnätet, i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, och inte heller när de aldrig injicerar energi i överförings- eller distributionsnäten.

Den ska inte heller tillämpas på fall där en nätägare måste få tillgång till nät som ägs av honom.

KAPITEL II
Allmänna aspekter av förfarandet för tillträde och anslutning till systemet
Artikel 4. Skyldighet att erhålla tillstånd för tillträde och anslutning till en punkt i nätet.
1. De parter som avses i artikel 3.1 a som vill ansluta sina nya anläggningar till överförings- eller distributionsnätet måste först få tillstånd för tillträde och anslutning till nätet.
2. Bestämmelserna i föregående stycke ska tolkas så att de inte påverkar eventuella undantag som kan vara tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i detta kungliga dekret.

Artikel 5. Allmänna kriterier för handläggning av tillträdes- och anslutningstillstånd.
1. För att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd ska en ansökan om tillträde och anslutning till överförings- eller distributionssystemet, beroende på vad som är tillämpligt i varje enskilt fall, lämnas in till motsvarande systemansvarig.
2. Handläggningen av ansökningar om tillträdes- och anslutningstillstånd skall ske gemensamt i ett enda förfarande. Vid detta förfarande ska den systemansvarige för vilken tillstånden söks fungera som enda kontaktpunkt för den sökande eller den fysiska eller juridiska person som företräder den sökande.
3. De systemansvariga för överförings- och distributionssystem ska ha webbaserade plattformar som är avsedda för hantering av ansökningar om tillträde och anslutning, behandling och information om ansökningarnas status, där de sökande kan ta del av statusen för behandlingen av sina ansökningar.
4. På samma sätt ska de plattformar som avses i föregående avsnitt göra det möjligt att känna till den befintliga tillträdeskapaciteten vid varje nod, i enlighet med de kriterier som fastställts av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen i dess cirkulär.
5. Vid behandlingen av tillträdes- och anslutningsförfaranden ska följande beaktas:

a) Ansökningar och eventuella korrigeringar av dem, meddelanden från systemoperatören i egenskap av enda kontaktpunkt och i allmänhet alla steg i behandlingen som kräver att sökanden eller systemoperatören gör ett meddelande eller en anmälan ska göras på elektronisk väg. Detta ska inte gälla om de sökande är fysiska personer, och i så fall får andra kommunikations- eller delgivningssätt användas, förutsatt att de gör det möjligt att registrera inlämningen och den dag då den ägde rum.

b) Elektroniska medel ska göras tillgängliga för att säkerställa spårbarheten av kommunikationer och anmälningar från sökande och systemansvariga och för att få kvitton som styrker detta från sökande av tillträdes- och anslutningstillstånd, med angivande av datum och tid för inlämning.

c) Elektroniska medel måste göras tillgängliga för att ge en tillförlitlig registrering av de meddelanden och anmälningar som görs av systemansvariga.

Artikel 6. Allmänna kriterier för förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd.
1. Förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd skall i allmänhet följa bestämmelserna i kapitel

III.

2. Ansökningar om tillträdes- och anslutningstillstånd för elproduktionsanläggningar ska göras för denna anläggning, dvs. för den uppsättning elproduktions- och/eller lagringsmoduler som ingår i den, i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kungliga dekret ska ansökningar om tillträde och anslutning till överförings- eller distributionsnätet för lagringsanläggningar som kan släppa ut energi i överförings- och distributionsnäten betraktas som ansökningar om tillträde till elproduktionsanläggningar.

Detta ska inte påverka de tekniska tillträdeskriterier som måste beaktas för denna typ av anläggning, till följd av dess status som en anläggning som vid vissa tidpunkter uppträder som en efterfrågeanläggning.
4. När det gäller anläggningar för elproduktion skall ett förfarande för tillträde till och anslutning till elnätet inledas om en kopia av det kvitto som bekräftar att den ekonomiska säkerhet som avses i artikel 23 i detta kungliga dekret har ställts och att denna säkerhet har ställts på ett korrekt sätt, i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda artikel, har lämnats in till det organ som är ansvarigt för att bevilja tillstånd för anläggningen. Den form för ackreditering av en tillräcklig uppbyggnad av garantin ska vara den som anges i artikel 23.

5. Under alla omständigheter ska inledandet av ett förfarande för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd villkoras av att innehavaren av anläggningen betalar de belopp för tillträdes- och anslutningsstudier som fastställs i respektive ministeriella beslut som avses i artikel 27 i kungligt dekret 1047/2013 av den 27 december, där metoden för beräkning av ersättningen för elöverföringsverksamheten fastställs, och artikel 30 i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december, i enlighet med vad som är tillämpligt i varje enskilt fall.

6. Ansökningar om tillträdes- och anslutningstillstånd får endast göras:

a) När det gäller överföringsnätet, på befintliga understationer eller understationer som ingår i den gällande utvecklingsplanen för överföringsnätet och, inom dessa, på befintliga eller planerade positioner. I detta syfte ska hänsyn tas till andra positioner än de som uttryckligen ingår i planeringen av överföringsnätet och som kan betraktas som planerade, i enlighet med de kriterier och krav som för dessa ändamål definieras i det kungliga dekret som, i tillämpliga fall, godkänns i enlighet med bestämmelserna i avsnitt tre i den första övergångsbestämmelsen i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni.
b) När det gäller distributionsnätet, på befintliga installationer eller sådana som ingår i distributionsföretagens investeringsplaner som godkänts av den allmänna statsförvaltningen.

7. Vid kraftvärme eller egenkonsumtion där elproduktionsanläggningarna delar anslutningsinfrastruktur med en konsument, och där den som ansöker om tillträdes- och anslutningstillstånd är en annan än innehavaren av leveransavtalet, kommer det att vara ett grundläggande villkor för att ett förfarande för tillträde och anslutning ska kunna inledas att ansökan åtföljs av ett avtal som undertecknats av båda parter och där det anges att innehavaren av leveransavtalet godkänner den.

8. I enlighet med bestämmelserna i artikel 33 avsnitt 12 i lag 24/2013 av den 26 december får ansökningar om tillträdestillstånd lämnas in för hybridanläggningar som innehåller flera tekniker, förutsatt att minst en av dem använder en förnybar primär energikälla eller innehåller lagringsmöjligheter.

Artikel 7. Allmänna kriterier för att besluta om beviljande av tillträdes- och anslutningstillstånd.

1. Det allmänna kriteriet för beställning av tillträdes- och anslutningstillstånd ska vara tidsprioritet, utom i de fall som anges i artiklarna 18 och 27 i detta kungliga dekret.

2. Vid fastställande av tidsprioritet ska det datum som ska beaktas vara det datum då ansökan godkänns för behandling, vilket ska vara det datum och den tidpunkt då ansökan om beviljande av tillträdes- och anslutningstillstånd lämnas in till motsvarande systemansvarig.

Om ansökan måste korrigeras ska det datum då ansökan tas emot för behandling, och därmed det datum som ska beaktas när det gäller tidsprioritet, vara det datum och den tidpunkt då alla erforderliga handlingar och uppgifter har lämnats in på ett korrekt sätt. För dessa ändamål ska systemförvaltaren respektera den ordning i vilken ansökningarna har lagts in i begäran om rättelse.

3. När det gäller anläggningar för elproduktion ska, om datum och tidpunkt för godkännande av två ansökningar är desamma, om man tillämpar de ovannämnda kriterierna, den tidsmässiga prioriteringen fastställas på grundval av hur länge sedan en kopia av det kvitto som intygar att de finansiella säkerheter som avses i artikel 23 har deponerats på ett korrekt sätt har skickats till den myndighet som ansvarar för att godkänna anläggningen.

Om en och samma gemensamma ansökan omfattar flera elproduktionsanläggningar vid en och samma knutpunkt, ska ansökningsdatumet för den gemensamma ansökningens prioritet vara det senaste datumet för de kvitton som godkänner de anläggningar som ansökan avser.

Artikel 8. Avvisning av ansökningar.

1. Ansökningar om tillträdes- och anslutningstillstånd får endast avslås av den systemansvarige av följande skäl:

a) Att inte ha godkänt att en kopia av det kvitto som styrker att den finansiella säkerhet som avses i artikel 23 har ställts och att det organ som ansvarar för godkännandet av anläggningen har fastställt att denna säkerhet har ställts på ett lämpligt sätt i enlighet med bestämmelserna i nämnda artikel har uppvisats för det organ som ansvarar för godkännandet av anläggningen.

b) Att beviljandet av tillträde till denna nod regleras i ett särskilt förfarande som godkänts av regeringen enligt kapitel V i detta kungliga dekret eller den tjugoandra tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december.

c) Underlåtenhet att tillhandahålla eller korrigera den information som krävs på de villkor och inom de tidsfrister som anges i detta kungliga dekret och med det innehåll som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i enlighet med bestämmelserna i artikel 33 avsnitt 11 i lag 24/2013 av den 26 december.

d) Att den lämnas in i knutpunkter där den befintliga beviljade tillträdeskapaciteten är noll, i enlighet med den information som anges i de plattformar som avses i artikel 5.3 i detta kungliga dekret. Ansökningar om hybridisering av en elproduktionsanläggning i enlighet med bestämmelserna i artikel 27 i detta kungliga dekret får inte avslås av detta skäl. Vid avslag på grund av bristande tillträdeskapacitet som ska beviljas för produktion ska de systemansvariga för nätverken skicka adressen till sina webbportaler där den befintliga kapaciteten i de nät som de förvaltar visas.

2. Den systemansvarige ska underrätta den som ansöker om ett tillträdes- och anslutningstillstånd om avslag på en ansökan. Meddelandet ska ange det särskilda skälet, bland de skäl som anges i föregående avsnitt, till att ansökan avslogs.

3. Avslag på en ansökan om tillträde och anslutning skall i förekommande fall leda till att de ställda ekonomiska garantierna återkrävs. Garantierna skall återlämnas inom högst tre månader efter det att anläggningens ägare har lämnat in en kopia av meddelandet om avslag på ansökan till det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen och begärt att den ställda garantin skall återlämnas.

Om en ansökan avslås enligt bestämmelserna i punkt d i avsnitt 1 i denna artikel skall endast 80 % av den totala garanti som ställts återbetalas, och den resterande delen skall därför vara förverkad. Den sökande får återfå hela beloppet för den ställda garantin om han tillsammans med begäran om återbetalning kan bevisa att det den dag då garantin ställdes på den motsvarande systemoperatörens webbplattform klockan 8.00 fanns tillgänglig kapacitet i den aktuella noden som inte var reserverad för de anbud som avses i artikel 18.

Artikel 9. Vägran av tillträdes- och anslutningstillstånd.

1. Grunderna för vägran att bevilja tillträde och anslutningstillstånd ska vara de som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda artikel 33 avsnitt 11 i lag 24/2013 av den 26 december.

2. Under alla omständigheter ska avslaget på tillträdes- och anslutningstillståndet motiveras och meddelas sökanden i samband med bedömningen av ansökan. Vid avslag på grund av bristande tillgång till kapacitet för produktion ska nätoperatörerna skicka adressen till sina webbportaler där den befintliga kapaciteten i de nät som de förvaltar visas.

3. Om en ansökan om tillträde och anslutning avslås av skäl som inte direkt eller indirekt kan tillskrivas sökanden skall de ställda ekonomiska garantierna återkrävas inom högst tre månader från den dag då anläggningens ägare lämnar in en kopia av avslaget på tillträdestillståndet till det organ som är ansvarigt för att bevilja tillstånd för anläggningen.


KAPITEL III


Allmänt förfarande för att erhålla tillstånd för tillträde och anslutning. artikel 10. inledandet av förfarandet.

1. De parter som avses i artikel 2.1 a i avsnitt 1 som måste erhålla ett tillträdes- och anslutningstillstånd i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i detta kungliga dekret ska lämna in en ansökan om att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd till operatören av det nät till vilket de vill ansluta sig till. När det gäller tillträdes- och anslutningstillstånd för produktionsanläggningar på över 100 kW måste ansökan göras för en viss nod eller ett visst ledningsavsnitt i nätet.

Denna begäran måste göras på de villkor och med det innehåll som fastställts av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

2. Den systemansvarige ska ha högst tjugo dagar på sig från mottagandet av begäran för att begära att den korrigeras, om han anser det nödvändigt, eller, i förekommande fall, för att meddela att den avslås. Nätägaren ska göra sådana framställningar om rättelse genom motsvarande nätverksledare.

3. Om begäran om rättelse av ansökan inte görs inom den period som anges i föregående avsnitt ska det anses att ansökan har godkänts för behandling, såvida inte skälet till avslaget är det som avses i artikel 8 första stycket a och b.

4. I begäran om rättelse ska alla brister eller fel som konstaterats i ansökan anges otvetydigt. Begäran om rättelse får inte i något fall kräva att ytterligare innehåll som inte behövs tillhandahålls i enlighet med bestämmelserna i första stycket i denna artikel. Likaså ska den följa vad som bestäms av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen i enlighet med bestämmelserna i avsnitt ett i denna artikel.

Den systemansvarige får göra högst två begäran om rättelse för samma ansökan.

5. Den sökande ska ha tjugo dagar på sig från och med den dag då begäran om rättelse meddelades för att lämna in den information som anges i begäran. Om inte svar ges inom denna period eller på de villkor eller i den omfattning som anges i begäran skall ansökan avslås.

6. När anläggningens licenstagare har svarat på begäran om korrigering ska den systemansvarige ha högst tjugo dagar på sig att meddela om begäran godtas eller avslås. Om denna underrättelse inte görs inom den ovannämnda perioden ska det anses att begäran har godtagits för behandling.

Artikel 11. Utvärdering av begäran om tillträde och anslutning.

1. När ansökan har godkänts för behandling ska den systemansvarige där tillträde har begärts bedöma förekomsten av tillträdeskapacitet i enlighet med de kriterier som fastställts för detta ändamål av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

Ägaren av det nät för vilket anslutningstillstånd begärs ska för sin del bedöma om det finns eller inte finns möjlighet till anslutning, vid den begärda punkten om denna motsvarar den, i enlighet med de kriterier som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

2. Om beviljandet av ett tillträdestillstånd vid en punkt i nätet kan påverka överföringsnätet eller, i förekommande fall, distributionsnätet i tidigare led, ska nätoperatören för det nät för vilket tillträdestillståndet begärs begära en godtagbarhetsrapport från nätoperatören i tidigare led om sådana möjliga påverkan och de begränsningar som följer av detta.

3. För att avgöra om en godtagbarhetsrapport från den systemansvarige i tidigare led är nödvändig ska de kriterier som fastställts av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen beaktas när det gäller att fastställa ett näts inflytande på ett annat nät än det nät för vilket tillträdestillstånd söks.

4. När det i enlighet med bestämmelserna i föregående avsnitt krävs en godtagbarhetsrapport skall operatören av det system där tillträde begärs begära denna rapport från operatören av systemet i tidigare led inom högst tio dagar från den dag då begäran godtas för behandling. Den maximala tidsfristen för den systemansvarige i tidigare led för att skicka acceptansrapporten till den begärande systemansvarige ska vara densamma som den som skulle gälla för att skicka ett förhandsförslag i enlighet med artikel 13, varvid spänningen i anslutningspunkten ska betraktas som spänningsnivån i gränspunkten mellan den begärande systemansvarige och den systemansvarige i tidigare led.

Detta samråd får utvidgas till att omfatta på varandra följande systemansvariga i tidigare led, om tillträdet enligt de fastställda kriterierna skulle kunna påverka dem, och i detta fall ska samma tidsfrister gälla för dessa systemansvariga för att begära en rapport om godtagbarhet till den systemansvarige i tidigare led och för att lämna in motsvarande rapport till den begärande systemansvarige.

Under alla omständigheter måste den systemansvarige i tidigare led respektera tidsprioriteringen av de begäran om rapportering som han eller hon får när han eller hon utfärdar sin godtagbarhetsrapport.

5. De systemansvariga i tidigare led till vilka samråd måste överföras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel får inte kräva ytterligare information än den som är nödvändig för att inleda begäran, i enlighet med bestämmelserna i det cirkulär som ska godkännas av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december, såvida det inte fastställs en särskild differentiering av den dokumentation som ska lämnas in när det gäller krav på en godtagbarhetsrapport.

6. När bedömningen har genomförts ska nätverksförvaltaren informera den sökande om resultatet av analysen av dennes ansökan, vilket kan leda till följande:

(a) Godkännande av ansökan, när det finns tillgång till kapacitet, antingen direkt eller genom förstärkning av det befintliga nätet, och när det är möjligt att ansluta. I detta fall ska den systemansvarige underrätta den sökande om det tidigare förslaget i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.

b) Avslag på ansökan, om de skäl för avslag som anges i artikel 9 i detta kungliga dekret är uppfyllda, i vilket fall detta ska meddelas och tillträdes- och anslutningsförfarandet ska anses ha slutförts.

7. När det gäller elproduktionsanläggningar får den systemansvarige delvis godkänna begäran om det visserligen finns tillgång till kapacitet, men om den är mindre än den begärda kapaciteten. I detta fall ska bestämmelserna i punkt a i föregående avsnitt tillämpas på den partiella tillträdeskapacitet som den systemansvarige anser kan accepteras, och bestämmelserna i punkt b ska tillämpas på den tillträdeskapacitet som ska nekas.


Artikel 12. Förhandsförslag.

1. Om bedömningen av ansökan visar att det finns tillgångskapacitet och att anslutning är möjlig, ska den systemansvarige underrätta sökanden om sitt förslag. Innehållet i detta förslag ska fastställas av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens och ska omfatta minst följande

(a) Den föreslagna tillfartskapaciteten.

b) De tekniska parametrar som tekniskt kännetecknar anslutningspunkten, vilket åtminstone ska omfatta spänning och plats.

c) Maximal kortslutningseffekt för beräkning av skyddsomkopplingsutrustningen och minsta kortslutningseffekt för beräkning av tillåtna spänningsvariationer i anslutningspunkten.

d) De situationer där, i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.2 i lag 24/2013 av den 26 december, den berörda personens tillträdesrätt till den föreslagna anslutningspunkten tillfälligt kan begränsas, särskilt de situationer som i förekommande fall kan uppstå på grund av driftsförhållanden eller behov av underhåll och utveckling av nätet.

e) De tekniska villkoren och kraven för evakueringsledningar eller inkommande anslutningsledningar till den transformatorstation som den är ansluten till.

f) Tekniska specifikationer för det arbete som krävs för att ansluta till nätet.

2. När det gäller elproduktionsanläggningar måste den dokumentation som avses i föregående avsnitt dessutom åtföljas av information om andra elproduktionsanläggningar med tillträde beviljat vid samma nod eller position, när ett förhandsavtal med ägarna till de nämnda anläggningarna om gemensam användning av evakueringsanläggningar kan vara ett villkor för att tillträdet till nätet ska bli effektivt.

3. Med undantag för tidsfristerna, som ska regleras av artikel 13, ska de tekniska specifikationer för anslutning som ska utarbetas av den systemansvarige i enlighet med bestämmelserna i det första avsnittet uppfylla följande, i enlighet med vad som är tillämpligt i varje enskilt fall:

a) När det gäller konsumenter, till bestämmelserna i kapitlen VI och VII i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december, där metoden för beräkning av ersättningen för eldistributionsverksamhet fastställs.

b) När det gäller elproduktionsanläggningar, inklusive självförbrukare på produktionssidan, till bestämmelserna i artikel 6 i kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till nätet av små elproduktionsanläggningar, eller i den trettonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, som reglerar transport, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för elproduktionsanläggningar, i enlighet med vad som är tillämpligt i varje enskilt fall.

4. När det gäller elproduktions- och konsumentanläggningar ska de tekniska villkor som avses i första stycket åtföljas av en detaljerad ekonomisk budget som upprättas av den systemansvarige för att uppfylla de tekniska villkoren och för att genomföra alla åtgärder som krävs för att den fysiska anslutningen ska bli effektiv.

5. Med undantag för tidsfristerna, som regleras av artikel 13, ska den ekonomiska budget som den systemansvarige ska lägga fram i enlighet med bestämmelserna i föregående avsnitt uppfylla följande bestämmelser, i enlighet med vad som är tillämpligt i varje enskilt fall:

a) När det gäller konsumenter, bestämmelserna i kapitlen VI och VII i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december.

b) När det gäller elproduktionsanläggningar, inklusive självförbrukare på produktionssidan, till bestämmelserna i artikel 6 i kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till elnätet för små elproduktionsanläggningar, eller i den trettonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, som reglerar verksamheten för transport, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för elanläggningar, beroende på vad som är tillämpligt.

c) De ekonomiska kriterier som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

6. Den ekonomiska budget som upprättats av nätägaren i enlighet med bestämmelserna i föregående avsnitt ska meddelas sökanden av nätoperatören samtidigt med de tekniska villkor som avses i första avsnittet.

7. Om den sökande inte uttryckligen begär det ska den ekonomiska budgeten inte omfatta de installationer som nätinnehavaren enligt gällande bestämmelser inte är skyldig att utveckla. Den sökandes uttryckliga begäran ska göras vid den tidpunkt då den ansökan som inleder tillträdes- och anslutningsförfarandet lämnas in eller, om den kräver att sökanden ska rätta till situationen, vid den tidpunkt då den information som används för att uppfylla kravet på rättelse skickas.

8. När nya installationer är nödvändiga i överförings- eller distributionsnätet ska budgeten beräknas med hänsyn till både byggkostnaderna och de övriga kostnader som är nödvändiga för anslutningen av de installationer som är föremål för begäran om tillträde och anslutning.

9. När det gäller elproduktionsanläggningar ska den anmälan som görs av den systemansvarige i enlighet med bestämmelserna i denna artikel innehålla den kategori som motsvarar den kategori som ska tilldelas var och en av de elproduktionsmoduler som ingår i anläggningen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EU) 2016/631 av den 14 april och kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli.
Artikel 13. Tidsfrister för inlämnande av det preliminära förslaget.
1. I allmänhet ska den maximala tidsfristen för den systemansvarige för nätverksamheten att meddela den sökande resultatet av analysen av dennes ansökan tillsammans med dess tekniska och ekonomiska villkor vara följande:

a) För anläggningar vars anslutningspunkt till distributionsnätet har en spänning på mindre än 1 kV:

1) När en leverans på upp till 15 kW begärs där det inte är nödvändigt att utföra nya installationer för nätförlängning: fem dagar.

2) I alla andra fall: femton dagar.

b) För anläggningar som har en anslutningspunkt till distributionsnätet med en spänning på minst 1 kV och mindre än 36 kV: trettio dagar.

c) För anläggningar med en anslutningspunkt till distributionsnätet med en spänning på minst 36 kV: fyrtio dagar.

d) För anläggningar med en anslutningspunkt till överföringsnätet: sextio dagar.

De ovannämnda perioderna skall beräknas från och med den dag då ansökan anses vara godkänd för behandling.

2. När det gäller anläggningar för vilka analysen av deras ansökan om tillträdes- och anslutningstillstånd kräver, i enlighet med bestämmelserna i detta kungliga dekret, en godtagbarhetsrapport från den systemansvarige i det föregående ledet, ska de maximala tidsfrister som fastställs i denna artikel förlängas med den tidsfrist som fastställts för inlämnande av motsvarande godtagbarhetsrapport.

Artikel 14. Godkännande av förslaget.
1. När förslaget till anslutningspunkt och de tekniska och ekonomiska villkoren har mottagits i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 ska den sökande inom högst trettio dagar meddela den systemansvarige om denne godtar förslaget eller inte.

2. Om den sökande inte har skickat sitt svar till den systemansvarige inom de tidsfrister som anges i föregående stycke ska detta betraktas som ett icke-accepterande av den föreslagna punkten eller den föreslagna lösningen.

3. Om den sökande inte håller med om den tekniska eller ekonomiska lösningen, eller båda, får han eller hon inom den period som anges i första stycket meddela den systemansvarige och begära en översyn av specifika aspekter av de tekniska eller ekonomiska förhållandena vid den anslutningspunkt som analyseras, och måste uppfylla eventuella ytterligare dokumentationskrav som den systemansvarige anger, inom en period på högst tio dagar. Om kravet inte uppfylls inom den ovannämnda perioden ska det anses att den föreslagna punkten eller den föreslagna lösningen inte godkänns.

4. Den systemansvarige ska svara på begäran om ändring inom högst femton dagar. För dessa ändamål ska perioden anses börja löpa efter det att den eventuella begäran om ytterligare information som den systemansvarige har begärt i enlighet med bestämmelserna i föregående avsnitt har tillgodosetts.

5. Efter att ha mottagit nätoperatörens svar på begäran om översyn ska den sökande svara med sitt godkännande inom samma period som anges i första stycket. Om ett sådant svar inte skickas inom tidsfristen ska det anses att den föreslagna punkten eller lösningen inte har godtagits.

6. Om sökanden inte godkänner ansökan inom de tidsfrister som anges i denna artikel ska ansökan om tillstånd för tillträde och anslutning avslås, och den ställda ekonomiska garantin ska återbetalas i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i detta kungliga dekret.

7. I de fall då den ekonomiska budgeten, i enlighet med bestämmelserna i detta kungliga dekret, omfattar den del av anläggningarna som nätinnehavaren inte är skyldig att utveckla, ska godkännandet av det ekonomiska förslaget inte under några omständigheter innebära att den sökande accepterar att nätinnehavaren är den som ska utföra de nämnda anläggningarna. Detta godkännande ska uttryckligen ske i enlighet med de villkor och tidsfrister som fastställts i detta avseende i de bestämmelser som avses i artikel 12.5 a och b i denna kungliga förordning.

8. Omprövningen av ett tidigare förslag i enlighet med bestämmelserna i punkt tre i denna artikel skall avbryta tidsfristerna för de förfaranden som rör andra ansökningar om tillträde och anslutning när dessa förfaranden kan påverkas av resultatet av omprövningen. Det tillfälliga upphävandet ska upphöra när den sökande beslutar om han eller hon ska godta den föreslagna översynen eller, om den sökande inte uttryckligen beslutar, när den tidsfrist som anges i punkt 5 löper ut.

9. När det gäller produktions- eller efterfrågeanläggningar vid spänningspunkter som är lika med eller lägre än 36 kV ska förslaget inte anses vara godkänt förrän den sökande tidigare har undertecknat ett betalningsavtal för den infrastruktur som ska utvecklas av nätinnehavaren, i enlighet med gällande bestämmelser.

Artikel 15. Utfärdande av tillträdes- och anslutningstillstånd.
1. När den sökande har godkänt anslutningspunkten, de tekniska villkoren för tillträde och anslutning samt de ekonomiska villkoren för anslutning ska den systemansvarige och nätägaren utfärda motsvarande tillträdes- respektive anslutningstillstånd.

2. Den systemansvarige ska underrätta den berörda parten om de tillträdes- och anslutningstillstånd som utfärdats inom högst tjugo dagar från den dag då den systemansvarige underrättas om den sökandes godkännande eller, i förekommande fall, från den dag då det betalningsavtal som avses i avsnitt nio i föregående artikel undertecknas.

3. Tillträdes- och anslutningstillstånden ska innehålla all den information som den nationella kommissionen för marknader och konkurrens fastställer med tillämpning av bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

4. Systemansvariga för distributionssystem med anslutning till överföringsnätet ska informera den systemansvarige om att förfarandena för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd för de anläggningar som omfattas av detta kungliga dekret har lösts, i enlighet med den mekanism, det stöd och det format som den systemansvarige har fastställt.

När det gäller förbrukningsanläggningar ska ovanstående skyldighet begränsas till anläggningar som är anslutna på en spänningsnivå där direkttransformation till överföringsnätet finns eller planeras och vars effekt i samband med utbyggnadsrättigheterna är lika med eller större än 20 MW. Dessa skyldigheter ska anses vara uppfyllda när den systemansvarige och den systemansvarige för överföringssystemet måste informeras om lösningen av ett tillträdes- och anslutningsförfarande i enlighet med bestämmelserna i avsnitt fem i denna artikel.

5. Om förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd krävde en godtagbarhetsrapport, ska den systemansvarige i tidigare led informera den systemansvarige i tidigare led om resultatet av det relevanta förfarandet för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd. Den systemansvarige i föregående led ska för sin del informera den systemansvarige i föregående led som i förekommande fall har begärt en godtagbarhetsrapport om detta förfarande.

KAPITEL IV
Förkortat förfarande och undantag
Artikel 16. Förkortat förfarande.
1. De parter som uppfyller någon av följande omständigheter ska vara berättigade till ett förkortat förfarande för att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd:

a) Elproducenter med en installerad effekt som inte överstiger 15 kW och som inte är undantagna från kravet på att erhålla detta tillstånd i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.

b) Lågspänningskonsumenter som ansöker om en ny anslutningspunkt med en kapacitet på högst 15 kW och som inte är undantagna från kravet på att erhålla detta tillstånd, med stöd av bestämmelserna i artikel 17.

c) Lågspänningskonsumenter som ansöker om en utökning av effekten på en befintlig leverans vars slutliga effekt inte överstiger 15 kW och som inte är befriade från kravet på att erhålla nämnda tillstånd, med stöd av bestämmelserna i artikel 17.

2. Det förkortade förfarandet för beviljande av tillstånd ska regleras av samma principer som det allmänna förfarandet, även om tidsfristerna ska halveras.

3. Tillämpningen av det påskyndade förfarandet enligt denna artikel ska avgöras av den systemansvarige på grundval av de kriterier som avses i punkt 1, utan att den sökande behöver ange detta i sin ansökan.

Artikel 17. Undantag från kravet på tillstånd för tillträde och anslutning.
1. I enlighet med bestämmelserna i den andra tilläggsbestämmelsen i det kungliga lagdekretet 15/2018 av den 5 oktober ska följande personer undantas från kravet på att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd:

a) Produktionsanläggningar för konsumenter som omfattas av självkonsumtion utan överskott.

b) Vid självkonsumtion med överskott, produktionsanläggningar med en effekt på högst 15 kW, som är belägna på exploaterad mark som har de anläggningar och tjänster som krävs enligt lagstiftningen om stadsplanering.

2. Dessutom ska konsumenter som uppfyller kraven i artikel 25.1 i kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december 2013 undantas från skyldigheten att erhålla tillträdes- och anslutningstillstånd.

KAPITEL V
Tävlingar om tillträdeskapacitet

Artikel 18. Genomförande av anbudsförfaranden för tillträdeskapacitet i vissa noder i överföringsnätet för integrering av förnybar energi.
1. I enlighet med bestämmelserna i artikel 33 avsnitt 10 i lag 24/2013 av den 26 december, på order av ministern för ekologisk övergång och den demografiska utmaningen, efter en rapport från regeringens delegerade kommission för ekonomiska frågor, får anbudsförfaranden för tillträdeskapacitet utlysas vid en specifik nod i överföringsnätet för nya elproduktionsanläggningar som använder förnybara primära energikällor och för lagringsanläggningar.

2. De anbudsförfaranden som avses i denna artikel får genomföras för specifika noder i överföringsnätet, med undantag för de noder som endast anses vara övergångsnoder och som kan ingå i någon av följande grupper:

i. Grupp 1. Nya noder som införs genom en ny planeringsprocess för elöverföringsnätet eller genom ändring av specifika aspekter av den gällande planen.

ii. Grupp 2. Noder där tillträdeskapacitet frigörs till följd av bestämmelserna i artikel 1 i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni eller av andra skäl.

iii. Grupp 3. Noder där ny kapacitet uppstår till följd av ändringar i regelverket när det gäller kriterierna för beräkning av tillträdeskapaciteten eller på grund av förbättringar i överförings- och distributionsnäten.

Dessutom måste ett av följande villkor vara uppfyllt:

a) När det gäller grupp 1-noder har antalet ansökningar om tillträde som lämnats in under planeringsprocessen i de noder som har en elektrisk anslutning till den nya planerade noden eller i de kraftledningar som förbinder dessa noder med varandra varit mer än fem gånger så stort som det tröskelvärde för frigjord tillträdeskapacitet som avses i tredje avsnittet i denna artikel.

b) När det gäller knopar i grupp 2 och 3, om någon av följande omständigheter föreligger:

1) Antalet ansökningar om tillträde under de två åren före frigörandet eller uppkomsten av kapacitet har varit mer än tre gånger så stort som det tröskelvärde för frigjord tillträdeskapacitet som avses i avsnitt tre i denna artikel;

2.) antalet ansökningar om tillträde under de två åren före frigörandet eller uppkomsten av kapacitet i noder i överföringssystemet som är elektriskt anslutna till den nod där kapaciteten frigörs var mer än fem gånger så stort som det tröskelvärde för frigjord tillträdeskapacitet som avses i avsnitt tre i denna artikel;

3.) andra anbudsförfaranden har hållits i den noden där kapaciteten i de inlämnade ansökningarna var mer än tre gånger större än den upphandlade tillträdeskapaciteten för den noden;

4.) Antalet ansökningar om tillträde som lämnats in i kapacitetserbjudanden vid elektriskt anslutna knutpunkter i överföringssystemet, vid den knutpunkt där kapaciteten frigörs, har varit mer än tre gånger större än den tillträdeskapacitet som efterfrågats i anbuden för dessa knutpunkter.

3. För anbudsinfordran i de noder som avses i föregående avsnitt måste det under alla omständigheter uppfyllas att tillgängligheten, frisläppandet eller kapaciteten i noderna, beroende på vad som är tillämpligt i varje enskilt fall, ska vara lika med eller större än 100 MW, när det gäller noder som är belägna i det elektriska systemet på halvön, eller lika med och större än 50 MW, när det gäller noder som är belägna i territorier som inte är belägna på halvön.

Artikel 19. Kriterier för anbud.
1. De tävlingar som anordnas med stöd av bestämmelserna i detta kapitel ska ha följande egenskaper:

(a) Den tillgång som ska tilldelas ska vara tillträdeskapaciteten för evakuering av elektrisk kraft, uttryckt i MW.

b) Deltagarna måste vara intresserade av att bygga lagringsanläggningar eller elproduktionsanläggningar som använder förnybara primära energikällor, som också kan omfatta lagringsanläggningar.

c) De kan hänvisa till hela eller delar av nodens tillgängliga accesskapacitet.

d) Följande kriterier ska gälla för anbudsförfarandet:

1) Tillfälliga kriterier, som tjänar till att prioritera de projekt som börjar injicera el i nätet tidigare och som kan bidra till regelbundenhet eller kvalitet i försörjningen eller till elsystemets hållbarhet och ekonomiska effektivitet.

2) Kriterier som är kopplade till produktionsteknik och som tjänar till att prioritera projekt som kan maximera volymen förnybar energi som kan integreras i nätet under säkra förhållanden för systemet och som kan bidra till regelbundenhet eller kvalitet i försörjningen eller till elsystemets hållbarhet och ekonomiska effektivitet.

3) Anbuden får också innehålla tekniska kriterier som tjänar till att prioritera beviljandet av tillträde till projekt som omfattar elproduktionsteknik i FoU&I-fasen, för att visa att den förnybara energi som produceras kan integreras i nätet under säkra förhållanden för systemet, för att analysera dess bidrag till regelbundenhet och kvalitet i försörjningen, och om denna teknik kan bidra till hållbarhet och ekonomisk effektivitet i elsystemet. Under inga omständigheter får den effekt som reserveras i ett anbud för denna typ av FoU&I-anläggningar överstiga 30 MW per nätnod.

2. Det beslut som avses i artikel 18.1 ska offentliggöras i den officiella statstidningen och ska fastställa:

(a) En tidsgräns från och med vilken den vinnande anbudsgivaren ska ha börjat injicera el från den tilldelade anläggningen.
b) De dagliga påföljderna för att inte injicera energi från den tilldelade anläggningen, vilka inte får vara mindre än 25 % av kostnaden för den uppskattade energin som inte produceras. För dessa ändamål ska energipriset anses vara det genomsnittliga dagliga timpriset under den period då energi inte injiceras. På samma sätt ska uppskattningen av den dagliga energi som inte produceras vara resultatet av att den installerade effekten multipliceras med resultatet av att anläggningens årliga ekvivalenta timmar divideras med antalet dagar på året. Det belopp som följer av tillämpningen av dessa påföljder ska betraktas som elsystemets likviderbara inkomster.

c) Tekniska och/eller ekonomiska kriterier för att avgöra om det finns lika många anbud.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i avsnitt 2.b skall varje deltagare lämna en garanti till den allmänna insättningsfonden för ett belopp som motsvarar straffet för förseningar i inmatningen av el.

Dessa garantier måste vara tillräckliga för att täcka påföljden för bristande efterlevnad av energiinjektionen om den anbudsgivare som tilldelats kontraktet inte respekterar den tidsfrist för injektion av energi i nätet som denne har åtagit sig att följa. Den period av bristande efterlevnad som används för att beräkna dessa garantier kommer att vara perioden mellan det datum som den vinnande anbudsgivaren har åtagit sig och den maximala perioden för att ackreditera erhållandet av det slutgiltiga administrativa tillståndet för driften, utan att tillträdes- och anslutningstillstånden löper ut, enligt artikel 1 i kungligt dekret 23/2020 av den 23 december.

Om injektions- och betalningsåtagandena inte uppfylls, leder detta i händelse av en påföljd till att garantierna till förmån för elsystemet verkställs.

De bästa terminspriserna som den iberiska marknadsoperatören har samlat in för den perioden, enligt vad som fastställs i ordern, ska användas för att beräkna den straffavgift som ska täckas av garantierna.

Artikel 20. Förfarande för genomförande av anbud.
1. Den systemansvarige får inte bevilja tillträdeskapacitet genom tillämpning av det tidsprioritetskriterium som anges i artikel 7 för den kapacitet som är tillgänglig eller som frigörs av något av de skäl som anges i artikel 18.2 under den månad då den frigörs.

När en nod uppfyller de villkor som avses i artikel 18.2 ska den systemansvarige avslå nya ansökningar vid den noden och avbryta tillträdesförfarandena vid den noden på vilka den tillämpar de allmänna kriterierna i artikel 7, och inte utfärda godtagbarhetsrapporter om ansökningar om tillträde vid noder i nedströmsledet när beviljandet av tillträdestillstånd eller utfärdandet av sådana rapporter är beroende av den tillgängliga eller frigjorda tillträdeskapaciteten vid noden.

Om de godtagbarhetsrapporter som avses i föregående punkt inte utfärdas skall detta leda till att de förfaranden för beviljande av tillträdes- och anslutningstillstånd som är villkorade av att sådana rapporter utfärdas avbryts.

Den systemansvarige ska underrätta de berörda parterna om att det är omöjligt eller, i förekommande fall, omöjligt att utfärda rapporter till följd av bestämmelserna i detta avsnitt.

2. Ägare av elproduktionsanläggningar vars ansökningar om tillträde och anslutning har avbrutits till följd av bestämmelserna i denna artikel får återkalla sina ansökningar, varvid det ska anses att återkallandet, när det gäller de garantier som ges, beror på orsaker som ägaren inte kan påverka, och det behöriga organet ska återlämna dessa garantier.

Återkallelse av ovannämnda skäl skall inte vara oförenlig med möjligheten att lämna in sitt förslag i anbudsförfarandet.

3. Den första arbetsdagen i varje månad ska den systemansvarige skicka en rapport till energiministern med uppgifter om de hubbar som uppfyller något av de kriterier som fastställs i artikel 18. 2 för att ingå i grupperna 2 och 3, med angivande av det särskilda skälet till att kapacitet frigörs eller uppstår, särskilt om det beror på tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1 i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni, samt uppgifter om den kapacitet som frigjorts eller uppstått och om den nya tillträdeskapaciteten för noden som blir resultatet av att hänsyn tas till denna kapacitet.

Systemoperatörens rapport ska också innehålla en förteckning över de noder som uppfyller kriterierna i artikel 18.2 för att ingå i grupp 1, med uppgifter om den tillgängliga tillträdeskapaciteten vid var och en av dem.

I denna rapport ska det också anges om någon av de noder som tillhör ovannämnda grupper uppfyller de krav som fastställs i artikel 18 för att få genomföra ett anbudsförfarande.

4. Om det i den systemansvariges rapport anges att den tillgängliga eller frigjorda kapaciteten i en nod inte uppfyller det tröskelvärde som avses i artikel 18.3, ska omöjligheten att ta emot ansökningar upphöra att gälla, det upphävande av de förfaranden för tillträde och anslutning som föreskrivs i andra avsnittet i denna artikel ska hävas och från och med den första dagen i den månad som följer på den månad då den nämnda kapaciteten frigjorts, ska kapaciteten vara tillgänglig, med tillämpning av de allmänna kriterier som anges i artikel 7.

5. Om det av rapporten från den systemansvarige framgår att någon av de noder som ingår i rapporten uppfyller det tröskelvärde för anbudsinfordran som avses i artikel 18.3, får energiministern inom högst två månader utfärda ett beslut om att det för vissa noder ska hållas en anbudsinfordran om tillträdeskapacitet, genom ett ministerbeslut, på de villkor som fastställs i detta kungliga dekret. I denna resolution kan det också uttryckligen anges i vilka knutpunkter som det inte ska hållas någon tillträdeskonkurrens. Om ingen resolution har utfärdats inom den ovannämnda maximala perioden på två månader, eller om resolutionen inte innehåller vissa noder, skall det under alla omständigheter anses att ingen anbudsinfordran skall äga rum på dessa noder. Detta ska inte påverka det faktum att om de villkor som krävs i de ovannämnda noderna uppfylls på nytt vid ett senare tillfälle och om detta anges i rapporten från den systemansvarige, får ett anbudsförfarande för tillträde utlysas i dessa noder.

Energiministerns beslut ska meddelas den systemansvarige och offentliggöras i statens officiella tidning.

Den tillträdeskapacitet som frigörs eller kommer upp till ytan i de noder där man har kommit överens om ett anbud ska läggas till den ursprungliga kapacitet som gav upphov till beslutet och ska reserveras för det anbud som ska utlysas, och därför får denna kapacitet inte tilldelas genom tillämpning av det allmänna kriterium som anges i artikel 7.

I de noder där inget anbudsförfarande inleds skall den reserverade kapaciteten bli tillgänglig för tilldelning, med tillämpning av det allmänna kriteriet i artikel 7.

Den systemansvarige skall till energiministern översända all information som denne kan begära för att genomföra anbudsförfarandena, särskilt information om den totala reserverade kapaciteten i var och en av knutpunkterna.

Den reserverade kapacitet som ackumuleras för ett framtida anbudsförfarande ska bibehållas till dess att beslutet om anbudsförfarandet har godkänts.

6. Ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning får i anbudsinfordran inkludera alla eller en del av de knutpunkter för vilka energiministern har meddelat att en anbudsinfordran ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. I vilket fall som helst ska beslutet om att inleda ett anbudsförfarande utfärdas inom högst tio månader från dagen för energiministerns beslut om att inleda ett anbudsförfarande.

7. Anläggningar som tilldelas de anbud som anordnas enligt detta kapitel ska ansöka om att få motsvarande tillträdes- och anslutningstillstånd i enlighet med bestämmelserna i detta kungliga dekret, även om det tidsprioritetskriterium som anges i artikel 7 första stycket inte ska tillämpas i detta fall.

8. Om den vinnande anbudsgivaren inte godtar de tekniska och ekonomiska villkor som följer av tillträdes- och anslutningsförfarandet ska detta få de konsekvenser som anges i artikel 14, utan att det påverkar de konsekvenser som följer av att de villkor som är knutna till anbudet inte uppfylls.

9. För att fastställa den tillträdeskapacitet som kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel skall den maximalt tillgängliga tillträdeskapaciteten beaktas. Denna maximala tillträdeskapacitet ska fastställas av den systemansvarige med tillämpning av de tekniska tillträdeskriterier som fastställts av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor får för detta ändamål begära att den systemansvarige för överföringsnätet ska ta fram den befintliga kapaciteten i nätnoderna med tillämpning av de tekniska kriterier som fastställts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens.

10. Generaldirektoratet för energipolitik och gruvor skall till den systemansvarige överlämna information om kapaciteten hos de ansökningar som lämnats in för varje knutpunkt som ingår i ett anbudsförfarande, med uppgift om huruvida kapaciteten gör det möjligt att dra slutsatsen att dessa knutpunkter kan komma att ingå i framtida anbudsförfaranden, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 18.2 andra stycket punkt b.2.º.

Ovanstående information ska skickas inom en månad från utgången av den tidsfrist för inlämning av förslag som anges i beslutet om anbudsinfordran för tillträdeskapacitet.

KAPITEL VI

Åtgärder efter det att tillträdes- och anslutningstillstånd har erhållits. Artikel 21. Tekniskt kontrakt för tillträde till nätverket.

1. När motsvarande tillstånd för tillträde och anslutning till en nätpunkt för en anläggning har utfärdats och de administrativa tillstånd för nämnda anläggning som avses i artikel 53.1 i lag 24/2013 av den 26 december, inklusive dess anslutningsinfrastrukturer, har erhållits, ska konsumenter, producenter och eldistributörer inom en period på högst fem månader underteckna ett avtal om tekniskt tillträde med ägaren till det nät där anslutningspunkten är belägen, vilket ska reglera de tekniska förbindelserna mellan de två.

2. Innehållet i avtalet om tekniskt tillträde ska i alla fall överensstämma med det innehåll som för dessa ändamål fastställs av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens enligt bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

3. Eventuella olikheter som kan uppstå i samband med avtalet om tekniskt tillträde ska lösas av samma organ som enligt bestämmelserna i artikel 33.5 i lag 24/2013 av den 26 december är behörigt att lösa konflikter eller olikheter när det gäller anslutningstillstånd.

4. Avtalet om tekniskt tillträde får ändras på begäran av någon av parterna, förutsatt att det finns ett uttryckligt avtal mellan båda parter, att det uppfyller kraven och att det är möjligt i enlighet med tillämpliga sektorsbestämmelser. Ansökan om ändring ska innehålla ett alternativt förslag, vederbörligen motiverat, från den ansökande parten.

Om ingen överenskommelse om ändringen kan nås, får endera parten väcka en tvist vid samma organ som avses i föregående stycke.

5. Förbrukning som är ansluten till spänningar under 36 kV, produktionsanläggningar för egen konsumtion utan överskott och produktionsanläggningar med en effekt på högst 15 kW som är belägna på urbaniserad mark och som har ett gällande tillträdesavtal för tillhörande förbrukningsanläggningar kommer att undantas från kravet på att ingå ett motsvarande avtal om tekniskt tillträde med distributionsföretaget.

Artikel 22. Avtal om nättillträde för konsumenter.
1. Konsumenterna ska upprätta motsvarande tillträdesavtal med det distributionsföretag som motsvarar varje enskilt fall, i enlighet med bestämmelserna i artikel 44 i lag 24/2013 av den 26 december och artiklarna 59 och 81 i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december. Avtalet om tillträde ska innehålla de ekonomiska villkoren för elförsörjningen.

2. När det gäller förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringsnätet ska formaliseringen av tillträdesavtalet vara beroende av att det tekniska tillträdesavtalet som undertecknats med överföringsnätets ägare uppvisas.

3. När det gäller förbrukningsanläggningar som är anslutna till distributionssystemet kan avtalet om tekniskt tillträde och avtalet om tillträde formaliseras i ett enda dokument.

KAPITEL VII
Finansiella garantier och upphörande av tillträdes- och anslutningstillstånd
Artikel 23. Finansiella garantier som krävs för handläggningen av tillträdes- och anslutningsförfaranden för elproduktionsanläggningar.
1. För elproduktionsanläggningar ska sökanden, innan han eller hon lämnar in ansökan om tillträde och anslutning till överföringsnätet eller, i förekommande fall, till distributionsnätet, till det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen lämna in ett kvitto som intygar att han eller hon, efter det att detta kungliga dekret har trätt i kraft, har ställt en ekonomisk säkerhet på ett belopp motsvarande 40 euro/kW installerad effekt.

När det gäller anläggningar som omfattas av den allmänna statsförvaltningens jurisdiktion ska denna garanti deponeras hos den allmänna förvaringsmyndigheten.

När tillträdestillståndet har utfärdats får tillståndshavaren, om det har beviljats för en kapacitet som är lägre än den begärda, ändra det deponerade garantibeloppet för att anpassa det till den beviljade kapaciteten.

2. Anläggningar med en effekt som är lika med eller mindre än 15 kW, eller de produktionsanläggningar som är avsedda för egen konsumtion och som inte betraktas som produktionsanläggningar, ska undantas från kravet på att lämna in den garanti som avses i föregående avsnitt, såvida dessa anläggningar inte ingår i en grupp vars effekt är större än 1 MW, i enlighet med definitionen av grupp som fastställs i artikel 7 i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni.

3. Uppvisandet av det ackrediteringskvitto som avses i det första avsnittet ska vara ett grundläggande krav för att den systemansvarige för överföringssystemet eller, i förekommande fall, den systemansvarige för distributionssystemet ska kunna inleda tillträdes- och anslutningsförfarandena. Det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen kommer därför att skicka en bekräftelse till den sökande om att den sökande har lagt fram garantin på ett korrekt sätt.

För ovanstående ändamål ska det kvitto som styrker att garantin har ställts upp lämnas in till det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen tillsammans med en uttrycklig begäran om att organet ska utfärda ett beslut om att garantin har ställts på ett korrekt sätt, så att det kan lägga fram denna bekräftelse för den berörda systemansvarige så att denne kan godkänna ansökan. Ansökan ska innehålla uppgifter om det överförings- eller distributionssystem till vilket tillträde och anslutning ska begäras. Om ansökan eller det kvitto på garantideposition som åtföljer den inte överensstämmer med bestämmelserna, ska det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen kräva att den berörda parten rättar till detta. I detta syfte ska den dag då ansökan lämnas in anses vara den dag då rättelsen gjordes.

Det behöriga organets tidsfrist för att besluta om garantin har bildats på ett lämpligt sätt ska vara tre månader från den dag då ansökan lämnades in eller, i förekommande fall, från den dag då ansökan har rättats. I enlighet med den tredje tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december ska, när den ovannämnda perioden har löpt ut utan att det behöriga organet har fattat beslut om ansökan, organets beslut anses ha varit negativt.

4. Syftet med den garanti som ställs i enlighet med bestämmelserna i denna artikel skall vara att erhålla drifttillstånd.

I garantikvittot ska det uttryckligen anges en hänvisning till denna artikel samt åtminstone följande uppgifter om anläggningen: teknik, projektets namn och plats samt installerad effekt för identifiering.

Ändringar av de uppvisade garantierna, när som helst innan drifttillståndet erhålls, om dessa ändringar innebär att anläggningen inte kan betraktas som densamma när det gäller tillträde och anslutning, i enlighet med bestämmelserna i den fjortonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, skall medföra att de beviljade eller begärda tillträdes- och/eller anslutningstillstånden automatiskt förloras.

5. Den ekonomiska garantin ska upphöra att gälla när den sökande erhåller det slutgiltiga driftstillståndet för elproduktionsanläggningen. Upphävandet kommer att ske inom högst tre månader från det att den sökande som tillhandahåller drifttillståndet har begärt det.

6. När tillträdes- och anslutningstillstånden upphör att gälla i enlighet med bestämmelserna i artikel 26 i detta kungliga dekret ska det organ som ansvarar för att utfärda de administrativa tillstånden omedelbart verkställa de ekonomiska garantier som lagts fram för att behandla ansökan om tillträde till överförings- eller distributionsnätet, beroende på vad som är tillämpligt i varje enskilt fall.

Det organ som är ansvarigt för att godkänna anläggningen får dock undanta genomförandet av den deponerade garantin om tillträdes- och anslutningstillstånden upphör att gälla på grund av en rapport eller ett beslut från en offentlig myndighet som förhindrar byggandet och om detta har begärts av den senare.

Artikel 24. Betalningar för åtgärder som utförs i överförings- eller distributionsnäten efter att ha erhållit tillträdes- och anslutningstillstånd för elproduktionsanläggningar vid spänningspunkter högre än 36 kV.

Innehavare av tillträdes- och anslutningstillstånd för produktionsanläggningar vars anslutningspunkt har en högre spänning än 36 kV ska göra de betalningar och underteckna det avtal om driftsättning av projektet som avses i den tredje tilläggsbestämmelsens andra och tredje avsnitt i kungligt lagdekret 15/2018 av den 5 oktober, inom de tidsfrister och på de villkor som anges i detta.

Artikel 25. Betalningar för åtgärder som utförs i överförings- eller distributionsnäten av innehavare av tillträdes- och anslutningstillstånd för efterfrågeanläggningar vid spänningspunkter över 36 kV.

1. När, för att möjliggöra anslutning av efterfrågeanläggningar till systemet, hela eller en del av det arbete som utförs på överförings- eller distributionssystemen måste betalas av innehavarna av tillträdes- och anslutningstillstånd, och detta arbete måste utföras av den systemansvarige, ska innehavarna av tillträdes- och anslutningstillstånd, vars anslutningspunkt ligger vid spänningar som är högre än 36 kV, göra en betalning på 10 % av investeringsvärdet av det arbete som utförts på systemet till den systemansvarige, inom en period som inte får överstiga tolv månader från den dag då tillstånden erhölls.

2. Värdet av den investering som avses i föregående stycke ska omfatta anslutningsläget och det arbete för förstärkning, anpassning, anpassning eller reform av nätanläggningar som är nödvändigt för anslutningen.

3. Om arbetet på nätet inte genomförs av skäl som den sökande inte kan råda över skall det förskott som avses i första stycket återbetalas.

4. Efter att ha betalat det belopp som anges i avsnitt 1 i denna artikel och efter att ha erhållit ett föregående administrativt tillstånd för efterfrågeanläggningen, om detta är nödvändigt, ska innehavaren av tillträdes- och anslutningstillståndet inom fyra månader efter den sista av de två föregående etapperna underteckna ett avtal om driftsättning av projektet med nätägaren för de nätanläggningar som efterfrågeanläggningen ska anslutas till. Detta avtal ska omfatta tilläggsbetalningar till de belopp som avses i första stycket för nätägarens utveckling och utförande av anläggningarna, som ska betalas av de parter som vill ansluta sig till nätet.

Om den sökande drar sig ur kan de betalda kostnaderna återkrävas, med undantag för de icke återvinningsbara kostnader som nätägaren fram till dess har haft i samband med bearbetning och uppförande av anläggningarna, och tillträdes- och anslutningstillstånden ska upphöra att gälla.

5. När det gäller anläggningar som i enlighet med kungligt dekret 1048/2013 av den 27 december betraktas som nya nätutbyggnader och som utvecklas med ett annat lagligt auktoriserat installationsföretag än distributions- eller överföringsföretaget, ska byggherren till det distributions- eller överföringsföretag som äger nätet i den aktuella punkten lämna in projektet för de nya nätutbyggnadsanläggningarna och dess genomförandeprogram inom samma tidsfrister som avses i föregående avsnitt.

Artikel 26. Tillträdes- och anslutningstillstånd upphör att gälla.
1. Allmänt sett och i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.8 i lag 24/2013 av den 26 december och artikel 1 i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni ska tillträdes- och anslutningstillstånd upphöra att gälla:

a) Om de anläggningar som tillträdes- och anslutningstillstånden avser inte har erhållit ett administrativt driftstillstånd efter fem år från det att de erhölls. När det gäller tillträdestillstånd som beviljas för projekt för anläggningar för produktion av vattenkraft med pumpmagasinering kan denna period på begäran av tillståndshavaren förlängas till sju år.

På samma sätt, och i enlighet med kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni, kommer de ovannämnda perioderna att räknas från och med dagen för ikraftträdandet av det ovannämnda kungliga lagdekretet i fråga om elproduktionsanläggningar som fick tillträdestillstånd mellan den 28 december 2013 och före ikraftträdandet av kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni.

b) När det gäller anläggningar som byggts och är i drift och som av andra skäl än tillfällig nedläggning som kan tillskrivas anläggningens ägare upphör att leverera energi till nätet under en period på mer än tre år.

2. Tillträdes- och anslutningstillstånd ska också upphöra att gälla om de administrativa etapper som fastställs i artikel 1 i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni inte uppfylls inom de tidsfrister som fastställs där.

3. När det gäller uppfyllandet av de administrativa milstolpar som avses i föregående avsnitt ska, vid hybridisering av en anläggning som redan har beviljats ett tillträdestillstånd och som ännu inte har tillstånd för ibruktagande av den ursprungliga tekniken, beräkningen av tidsfrister uteslutande baseras på den teknik som har det ursprungliga tillträdestillståndet, Tidsfristerna ska beräknas från och med den dag då tillträdestillståndet beviljas, såvida inte tillståndet erhölls innan kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni trädde i kraft, i vilket fall tidsfristerna ska beräknas från och med den dag då det ovannämnda kungliga lagdekretet trädde i kraft.

4. Utöver bestämmelserna i föregående punkter ska underlåtenhet att göra de betalningar som avses i artikel 24 leda till att tillträdes- och anslutningstillstånden för elproduktionsanläggningar upphör att gälla.

När tillträdes- och anslutningstillstånd upphör att gälla av denna anledning ska systemägaren anmäla detta till den myndighet som ansvarar för godkännandet av installationen samt till den systemansvarige där den anslutningspunkt som det upphörda tillträdes- och anslutningstillståndet avser är belägen.

KAPITEL VIII
Hybridisering av anläggningar.
Artikel 27. Hybridisering av elproduktionsanläggningar med beviljade tillträdes- och anslutningstillstånd.

I enlighet med artikel 33.12 i lag 24/2013 av den 26 december får ägare av elproduktionsanläggningar med beviljade och gällande tillträdes- och anslutningstillstånd, som hybridiserar dessa anläggningar genom att integrera elproduktionsmoduler som använder förnybara primära energikällor eller genom att integrera lagringsanläggningar, evakuera elektrisk energi genom att använda samma anslutningspunkt och tillträdeskapacitet som redan beviljats.

2. Innehavarna av dessa tillstånd ska därför ansöka hos den berörda nätverksoperatören om att uppdatera sina tillträdes- och anslutningstillstånd. En sådan ansökan ska inte kräva att ett nytt tillstånd för tillträde och anslutning beviljas, och därför ska de kriterier för tidsprioritet som anges i artikel 7.1 inte tillämpas. Om de milstolpar som avses i artikel 1 i kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni inte uppfylls ska den systemansvarige och systemägaren återställa tillträdestillståndet och, i förekommande fall, anslutningstillståndet till det ursprungliga läget och underrätta den behöriga myndigheten, som sedan ska genomföra de garantier som avses i avsnitt 6 i denna artikel.

3. Hybridisering enligt villkoren i denna artikel får genomföras så länge innehavarna av tillträdes- och anslutningstillstånd ackrediterar den systemansvarige för elnätet att den elproduktionsanläggning som blir resultatet av hybridiseringen uppfyller följande krav:

a) Den uppfyller de tekniska kriterier för tillträde och anslutning som anges i motsvarande gällande bestämmelser, särskilt de kriterier som den nationella marknads- och konkurrenskommissionen fastställer för detta ändamål i motsvarande cirkulär.

b) Det innebär inte att den beviljade tillträdeskapaciteten ökas så mycket att anläggningen inte kan anses vara densamma, i enlighet med bestämmelserna i den fjortonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december.

c) Den uppfyller de tillämpliga tekniska kraven.

d) Ägaren till samma anläggning har redan ett gällande tillträdes- och anslutningstillstånd för minst en av de elproduktionsmoduler som ingår i anläggningen.

e) Under inga omständigheter får den installerade effekten för den teknik för vilken tillträdes- och anslutningstillstånd har beviljats vara mindre än 40 % av den anslutningskapacitet som beviljats i tillträdestillståndet.

f) Den uppfyller, i tillämpliga fall, de krav på mätning som definieras i avsnitt 5 i denna artikel.

g) De nya elproduktionsmoduler som ingår i anläggningen uppfyller de anslutningskrav som fastställs i förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 samt i de förordningar som tjänar till att utveckla eller genomföra densamma.

Om ovanstående villkor inte uppfylls kommer nätoperatören att avslå begäran om uppdatering av tillträdes- och anslutningstillståndet och följaktligen måste man behandla och erhålla ett tillträdes- och anslutningstillstånd för att kunna ansluta hybridproduktionsanläggningen till nätet. Om begäran om uppdatering av tillträdes- och anslutningstillstånd avslås av detta skäl ska detta inte medföra att de ursprungligen beviljade tillträdes- och anslutningstillstånden går förlorade.

4. De elproduktionsmoduler och lagringsanläggningar som utgör hybridproduktionsanläggningen ska ha ett samordnat kontrollsystem som förhindrar att den maximala tillträdeskapaciteten som kan evakueras överskrids vid varje tidpunkt, med beaktande av bestämmelserna i punkt b i föregående avsnitt.

5. De elproduktionsmoduler som ingår i hybridanläggningen och som omfattas av ett särskilt eller kompletterande ersättningssystem ska ha en mätutrustning som gör det möjligt att ge dem lämplig ersättning.

Det ovanstående ska förstås utan att det påverkar de överväganden som för ersättningsändamål fastställs i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni.

6. Ansökan om uppdatering av tillträdes- och anslutningstillstånd för hybridanläggningar till följd av tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel ska omfattas av det allmänna förfarandet för att erhålla nya tillstånd med följande särskilda egenskaper:

a) De tidsfrister som föreskrivs i det förkortade förfarandet ska tillämpas.

b) Det kriterium för tidsprioritet som avses i artikel 7 första stycket ska inte vara tillämpligt.

c) De ekonomiska garantierna för den nya modul som avses i kapitel VII skall minskas med 50 %.

d) Den systemansvariges utvärdering av ansökan ska omfatta en bedömning av om ansökan uppfyller de krav som avses i avsnitt tre i denna artikel.

Artikel 28. Hybridisering av elproduktionsanläggningar utan beviljade tillträdes- och anslutningstillstånd.
I enlighet med artikel 33.12 i lag 24/2013 av den 26 december får ansökningar om tillträdestillstånd lämnas in för anläggningar för hybridelproduktion som innehåller flera tekniker, förutsatt att minst en av dem använder en förnybar primär energikälla eller innehåller lagringsmöjligheter.

2. Ansökningar som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i föregående avsnitt ska omfattas av det allmänna förfarandet för beviljande av tillträde, med följande särskilda egenskaper:

(a) De finansiella garantier som avses i kapitel VII ska ha en 50-procentig minskning för den teknik som bidrar med minst effekt i procent.

b) Om det finns en pågående ansökan om tillträde och anslutning för vilken motsvarande tillstånd ännu inte har erhållits kan ansökan uppdateras. Vid bedömning av tidsprioritet för beviljande av nämnda tillstånd ska datumet vara datumet för den ursprungliga ansökan, förutsatt att produktionsanläggningen kan anses vara densamma, i enlighet med bestämmelserna i den fjortonde tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december.

3. De elproduktionsmoduler som ingår i hybridanläggningen och som omfattas av ett särskilt eller kompletterande ersättningssystem ska ha en mätutrustning som gör det möjligt att ge dem lämplig ersättning. Ovanstående ska förstås utan att det påverkar de överväganden som för ersättningsändamål fastställs i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni.

KAPITEL IX
Lösning av konflikter och påföljder
Artikel 29. Lösning av konflikter om tillträde och anslutning.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 33.3 i lag 24/2013 av den 26 december ska den nationella marknads- och konkurrenskommissionen, på begäran av någon av de berörda parterna, lösa eventuella konflikter som kan uppstå i samband med tillstånd för tillträde till överförings- och distributionsnätet, samt avslag på sådana tillstånd som utfärdats av den systemansvarige för överföringssystemet och den systemansvarige för distributionssystemet, på de villkor som anges i den ovannämnda artikeln.

2. I enlighet med bestämmelserna i artikel 33.5 i lag 24/2013 av den 26 december ska de avvikelser som uppstår i samband med behandlingen, beviljandet eller nekandet av anslutningstillstånd till överförings- eller distributionsanläggningar lösas:

a) När det gäller anläggningar vars auktorisering faller under den allmänna statsförvaltningens ansvarsområde, av den nationella marknads- och konkurrenskommissionen.

b) När det gäller anläggningar för vilka den autonoma gemenskapen ansvarar för auktorisationen ska de lösas av det behöriga organet i motsvarande autonoma gemenskap, efter en rapport från den nationella marknads- och konkurrenskommissionen.

3. I enlighet med bestämmelserna i artikel 33.5 i lag 24/2013 av den 26 december ska den rapport som ska utfärdas av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens, i enlighet med bestämmelserna i punkt b i föregående avsnitt, vara bindande när det gäller de ekonomiska villkoren och de tillfälliga villkoren i samband med tidsplanerna för genomförandet av nätägarnas anläggningar som ingår i investeringsplanerna för överföringsnätet och i investeringsplanerna för distributionsföretagen som godkänts av den allmänna statsförvaltningen.

Artikel 30. Straffsystem.
Om bestämmelserna i detta kungliga dekret inte följs kan det leda till sanktioner i enlighet med bestämmelserna i avdelning X i lag 24/2013 av den 26 december.

Första tilläggsbestämmelsen. Samordnade kontrollsystem för att säkerställa att den beviljade tillträdeskapaciteten inte överskrids.
De elproduktionsanläggningar vars totala installerade kapacitet överstiger den tillträdeskapacitet som beviljats i deras tillträdestillstånd ska ha ett kontrollsystem som är samordnat för alla de produktionsmoduler och lagringsanläggningar som ingår i anläggningen och som förhindrar att den aktiva effekt som anläggningen kan injicera i nätet överskrider den nämnda tillträdeskapaciteten.

Andra tilläggsbestämmelsen. Beräkning av tidsfrister.
1. När tidsfristerna i detta kungliga dekret anges med dagar, ska det förstås som att det rör sig om arbetsdagar, exklusive lördagar, söndagar och de helgdagar som förklarats som allmänna helgdagar inom hela det nationella territoriet.

2. Tidsfrister uttryckta i dagar ska räknas från dagen efter den dag då underrättelsen sker, eller från dagen efter den dag då underrättelsen, handlingen eller uttalandet skulle ha skett.

3. Om tidsfristen fastställs i månader eller år ska den räknas från dagen efter den dag då tjänsten skulle ha utförts eller från dagen efter den dag då tjänsten skulle ha utförts.

4. Tidsfristen ska löpa ut den dag då anmälan skedde eller, i förekommande fall, skulle ha skett under den månad eller det år då tidsfristen löper ut. Om det under den månad då tidsfristen löper ut inte finns någon dag som motsvarar den dag då beräkningen börjar, ska tidsfristen anses löpa ut den sista dagen i månaden.

5. Om periodens sista dag inte är en affärsdag ska den anses förlängd till den första följande affärsdagen.

6. För att de systemansvariga eller systemägarna för överförings- och distributionssystem ska kunna iaktta tidsfristerna ska hänsyn tas till arbetsdagskalendern i den autonoma gemenskap och kommun där den systemansvarige eller systemägaren har sitt huvudkontor.

När det gäller de tidsfrister som den sökande måste iaktta för att få ett tillstånd för tillträde och anslutning ska man också ta hänsyn till arbetsdagskalendern i den autonoma gemenskap och kommun där den sökande är bosatt eller har sitt säte.

7. I alla frågor som inte uttryckligen anges i denna artikel ska dock artikel 30 i lag 39/2015 av den 1 oktober om offentliga myndigheters gemensamma administrativa förfarande tillämpas.

Tredje tilläggsbestämmelsen. Hybridisering av industrianläggningar med kraftvärme.
Ägare av kraftvärmeanläggningar som är knutna till en konsument och som innan detta kungliga dekret trädde i kraft sålde all sin nettoenergi från kraftvärmeanläggningen, får bibehålla detta system och installera anläggningar för förnybar produktion för att bedriva självkonsumtion med denna nya produktion eller lagringsanläggningar så länge de utför direkt mätning av de nya installerade produktionsmodulerna och följer alla tillämpliga bestämmelser, särskilt när det gäller tillträde och anslutning, hybridisering och självkonsumtion och, i förekommande fall, bestämmelserna i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni.

Utan att det påverkar bestämmelserna i den andra övergångsbestämmelsen i kungligt dekret 244/2019 av den 5 april ska de kraftvärmeverk som enligt bestämmelserna i den första tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 900/2015 av den 9 oktober har beviljats en unik mätkonfiguration och som hybridiserar dessa anläggningar genom att införliva elproduktionsmoduler som använder förnybara primära energikällor eller genom att införliva lagringsanläggningar, erhålla ett beslut om uppdatering av denna unika mätkonfiguration. Ägarna till de enskilda mätkonfigurationerna ska därför inom 24 månader efter det att detta kungliga dekret har trätt i kraft lämna in en ansökan till generaldirektoratet för energipolitik och gruvor om uppdatering av den gällande enskilda mätkonfigurationen och bifoga följande uppgifter till ansökan:

a) Intyg undertecknat av den person som ansvarar för avläsning av förbrukning och som anger att den föreslagna mätkonfigurationen är lämplig för att fastställa de åtgärder som krävs för korrekt fakturering.

b) Intyg undertecknat av den person som ansvarar för avläsning av gränspunkten för produktion, där det anges att den föreslagna mätkonfigurationen är lämplig för att fastställa de mätningar som krävs för avräkning och att konfigurationen möjliggör direkt mätning av den nya produktion eller de lagringsmoduler som installerats.

c) Förslag på en tidsperiod för anpassning av anläggningen till den föreslagna unika mätkonfigurationen, som i inget fall får överstiga tolv månader från det att beslutet har fattats.

Den ansvarige vid generaldirektoratet för energipolitik och gruvor ska godkänna användningen av en mätkonfiguration när intyg från de personer som ansvarar för avläsning av konsument- och produktionsgränspunkterna, i vilka det anges att den föreslagna mätkonfigurationen är lämplig för att fastställa de nödvändiga mätningarna, har ackrediterats.

I beslutet från generaldirektoratet för energipolitik och gruvor, som i förekommande fall godkänner användningen av en mätkonfiguration, ska den maximala tidsfristen för att anpassa anläggningen till denna fastställas.

Perioden för att lösa och meddela tillståndet att använda en enskild mätkonfiguration ska vara sex månader. När denna tidsfrist har löpt ut ska ansökan anses vara avslagen utan att det administrativa förfarandet därmed avslutas.

Fjärde tilläggsbestämmelsen. Definition av installerad kapacitet för solcellsanläggningar för tillämpning av det särskilda ersättningssystemet.
Vid tillämpningen av den särskilda ersättningsordningen ska de anläggningar som ingår i undergrupp b.1.1 i artikel 2 i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni omfattas av den definition av installerad kapacitet som gäller vid tidpunkten för beviljandet av nämnda ersättningsordning.

Femte tilläggsbestämmelsen. Garantier för efterfrågeanläggningar vid spänningspunkter som är högre än 36 kV.
Bestämmelserna i artikel 25 ska tillämpas på installationer på efterfrågesidan som vid den tidpunkt då denna kungliga förordning träder i kraft har tillträdes- och anslutningstillstånd för nät med en högre spänning än 36 kV, även om tidsfristen för betalning av de 10 % som avses i första stycket i nämnda artikel ska vara den längsta av följande: ett år, räknat från den dag då anslutningstillståndet beviljades, eller ett år från den dag då denna kungliga förordning träder i kraft.

Sjätte tilläggsbestämmelsen. Tillämpning av kraven på observerbarhet och kontrollerbarhet på befintliga anläggningar.
Oavsett den ändring av definitionen av installerad kapacitet som införs genom den tredje slutbestämmelsen ska de producenter som vid ikraftträdandet av detta kungliga dekret skulle ha uppfyllt de skyldigheter som anges i artikel 7 och i den tolfte tilläggsbestämmelsen i kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, i enlighet med den definition av installerad kapacitet som gällde före det nämnda ikraftträdandet, fortsätta att uppfylla dessa skyldigheter.

Första övergångsbestämmelsen. Befintliga samtalspartner med en enda nod.
1. De samverkansparter för en enda knutpunkt som har utsetts innan detta kungliga dekret träder i kraft, i enlighet med bestämmelserna i bilaga XV till kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni, ska fortsätta att utöva sina funktioner i samband med de förfaranden för tillträde och anslutning som hade inletts innan nämnda ikraftträdande.

2. Samtalspartnern med en enda knutpunkt ska vara skyldig att skicka alla meddelanden som den tar emot eller har tagit emot till framställarna och ägarna till elproduktionsanläggningarna inom högst fem dagar från mottagandet. Om överföringen var anhängig innan denna kungliga förordning trädde i kraft ska den ovannämnda perioden börja löpa från och med dagen för ikraftträdandet av denna kungliga förordning.

3. På samma sätt ska den samordnade kontaktpunkten uppfylla begäran om överföring av handlingar eller meddelanden till den systemansvarige för överföringssystemet eller ägaren av överföringssystemet, beroende på vad som är tillämpligt i varje enskilt fall, som lämnas eller har lämnats in av sökande eller tillståndshavare för elproduktionsanläggningar inom högst fem dagar från det att begäran mottagits. Om begäran har lämnats in innan detta kungliga dekret träder i kraft ska den ovannämnda perioden börja löpa från och med ikraftträdandet.

4. Konflikter som uppstår mellan tillträdes- och anslutningsansökande avseende relationer med den enskilda nodens samtalspartner ska behandlas som en tillträdeskonflikt.

5. Bestämmelserna i avsnitt fyra i bilaga XV till kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni ska inte tillämpas på tillträdes- och anslutningsförfaranden som inletts efter ikraftträdandet av detta kungliga dekret.

Andra övergångsbestämmelsen. Anläggningar som vid ikraftträdandet av den kungliga förordningen inte har något anslutningstillstånd.
1. De anläggningar som vid ikraftträdandet av detta kungliga dekret inte har något anslutningstillstånd men som har ansökt om eller erhållit ett tillträdestillstånd ska begära och behandla erhållandet av nämnda anslutningstillstånd från ägaren av det nät där de har ansökt om eller erhållit tillträdestillståndet, och därför ska bestämmelserna i artikel 5.2 i detta kungliga dekret inte tillämpas.

2. De anläggningar som vid ikraftträdandet av detta kungliga dekret har ansökt om ett anslutningstillstånd men inte har något tillträdestillstånd ska fortsätta att behandla ansökan om nämnda anslutningstillstånd hos ägaren av det system där ansökan har lämnats in. När anslutningstillståndet har erhållits ska dessa anläggningar, i förekommande fall, ansöka om tillträdestillstånd hos den systemansvarige för det nät där de har beviljats anslutningstillstånd.

3. För behandling och erhållande av anslutnings- eller tillträdestillstånd i de fall som avses i denna övergångsbestämmelse ska det förfarande och de tidsfrister som avses i kapitel III tillämpas, med de särskilda egenskaper som följer av att endast anslutnings- eller tillträdestillstånd behöver erhållas, i enlighet med vad som är tillämpligt i varje enskilt fall.

Tredje övergångsbestämmelsen. Införandet av ansökningar om tillträdes- och anslutningstillstånd i rättvisa övergångsnoder.

Från och med ikraftträdandet av detta kungliga dekret och fram till dess att den ansvarige för ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning reglerar och löser dem, i enlighet med bestämmelserna i den tjugoandra tilläggsbestämmelsen i lag 24/2013 av den 26 december, Förfarandena för beviljande av tillträdeskapacitet i var och en av de just övergångsnoder som avses i bilagan till kungligt lagdekret 23/2020 av den 23 juni, ska den systemansvarige för överföringssystemet inte godkänna ansökningar om beviljande av tillträdeskapacitet i dessa noder.

Den behöriga myndigheten för godkännande av anläggningarna ska inte heller godta ansökningar om att få ett beslut om huruvida garantin är tillräcklig i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i detta kungliga dekret, när det gäller anläggningar som ska evakueras vid de ovannämnda noderna.

Övergångsbestämmelse fyra. Finansiella garantier som krävs för att behandla förfaranden för tillträde och anslutning av elproduktionsanläggningar.
I enlighet med artikel 23 måste garantierna, för att kunna ansöka om tillträde och anslutning till överföringsnätet eller, i förekommande fall, till distributionsnätet, vara bildade efter det att detta kungliga dekret har trätt i kraft.

Garantier som ställts innan detta kungliga dekret träder i kraft ska under inga omständigheter vara giltiga för handläggningen av ett tillträdes- och anslutningstillstånd för en ny anläggning i enlighet med detta kungliga dekret, även om garantierna har ett tillägg eller någon typ av ändring för att anpassa dem till de krav som fastställs i detta kungliga dekret.

Övergångsbestämmelse fem. Filer för elinstallationer som behandlas vid tidpunkten för ikraftträdandet av det kungliga dekretet.
För den administrativa behandlingen av de tillstånd som föreskrivs i artikel 53 i lag 24/2013 av den 26 december ska den nya definitionen av installerad effekt som införs genom slutbestämmelse tre ett gälla för de anläggningar som, efter att ha inlett behandlingen, ännu inte har erhållit det slutgiltiga driftstillståndet.

2. Den nya definitionen av installerad effekt ska generellt sett tillämpas på tillståndsförfaranden för elektriska installationer som inletts före ikraftträdandet av detta kungliga dekret.

För att undvika den skada som ett nytt förfarande skulle kunna medföra för de berörda parterna, ska de fall där tillämpningen av det nya kriteriet skulle innebära att den behöriga myndigheten för behandlingen av ärendena byts ut, fortsätta behandlingen i den myndighet där behandlingen inleddes tills verksamhetstillstånd och registrering i det administrativa registret över elproduktionsanläggningar erhålls, under förutsättning att det inte sker några förändringar i den installerade effekten, i enlighet med den diktion som gällde innan detta kungliga dekret trädde i kraft, och under förutsättning att den nämnda administrationen inte inom tre månader efter det att detta kungliga dekret trätt i kraft har underrättats om att det inledda förfarandet har avbrutits.

Sjätte övergångsbestämmelsen. Webbplattformar som ska utvecklas av systemansvariga för överförings- och distributionssystem.
1. Tidsfristen för att utveckla och driftsätta funktionerna i de webbplattformar som avses i artikel 5.3 i detta kungliga dekret är tre månader från det att detta kungliga dekret träder i kraft.

2. Tidsfristen för utveckling och drift av funktionerna i de webbplattformar som avses i artikel 5.4 i detta kungliga dekret, liksom detaljerna i deras innehåll och hur ofta informationen ska uppdateras, ska vara de som fastställs av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens i det cirkulär som ska godkännas i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december.

Sjunde övergångsbestämmelsen. Anpassning av registret över elproduktionsanläggningar till den nya definitionen av installerad kapacitet för solcellsanläggningar som fastställs i den tredje slutbestämmelsen i detta kungliga dekret.
De behöriga organen för registrering av anläggningar i registret över elproduktionsanläggningar ska ha en period på tolv månader från och med ikraftträdandet av detta kungliga dekret för att anpassa innehållet i registret till den nya definitionen av installerad kapacitet för solcellsanläggningar, som fastställs i enlighet med den tredje slutbestämmelsen i detta kungliga dekret.

Åttonde övergångsbestämmelsen. Tillstånd för ansökningar fram till offentliggörandet av tillträdeskapaciteten på grundval av de utvärderingskriterier som godkänts av den nationella kommissionen för marknader och konkurrens.

Fram till dess att information om värdena för den tillgängliga tillträdeskapaciteten har offentliggjorts på de plattformar som avses i artikel 5.4 i enlighet med de nya kriterierna för bedömning av denna kapacitet som godkänts i det cirkulär som avses i artikel 33.11 i lag 24/2013 av den 26 december och i enlighet med de detaljerade specifikationer som i förekommande fall är nödvändiga för att utveckla den metodik och de villkor för tillträde och anslutning som fastställs i det nämnda cirkuläret, får nätoperatörerna inte godkänna nya ansökningar om tillträde och anslutning som lämnats in efter det att detta kungliga dekret har trätt i kraft.

Detta skall inte påverka möjligheten att hålla anbud i de noder där detta är möjligt i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

Enda bestämmelse om upphävande. Upphävande av förordningar.
Alla bestämmelser av samma eller lägre rang som strider mot bestämmelserna i detta kungliga dekret upphävs härmed, särskilt:

a) Artiklarna 53, 54, 57, 59-bis, 62, 66 och 66-bis i kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, som reglerar överföring, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för elektriska energianläggningar.

b) Artiklarna 4.2 och 5 i kungligt dekret 1699/2011 av den 18 november, som reglerar anslutningen till nätet av små anläggningar för produktion av elenergi.

Första slutbestämmelsen. Tillämpning av artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december om elsektorn. När detta kungliga dekret träder i kraft ska bestämmelserna i artikel 33 i lag 24/2013 av den 26 december och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas fullt ut, i enlighet med bestämmelserna i den elfte övergångsbestämmelsen i samma lag.

Andra slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december som reglerar transport, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för installationer för elektrisk energi.
Kungligt dekret 1955/2000 av den 1 december, som reglerar överföring, distribution, saluföring, leverans och tillståndsförfaranden för installationer för elektrisk energi, ska ändras på följande sätt:

En. En ny punkt 2 införs i artikel 123 med följande lydelse:

"2. När det gäller ledningar som utför evakueringsfunktioner för elproduktionsanläggningar får ett föregående administrativt tillstånd under inga omständigheter beviljas för en produktionsanläggnings evakueringsinfrastrukturer utan att det i förväg finns ett dokument som undertecknats av alla tillståndshavare av anläggningar med tillträdes- och anslutningstillstånd som beviljats på den plats där ledningen anländer till överförings- eller distributionsnätets understation, beroende på vad som är tillämpligt i varje enskilt fall, och som ackrediterar förekomsten av ett bindande avtal för parterna om gemensam användning av evakueringsinfrastrukturerna. För detta ändamål kan den ovannämnda handlingen tillhandahållas när den ansökan som avses i föregående avsnitt lämnas in eller när som helst under förfarandet för att erhålla ett administrativt förhandstillstånd."

Två. Tredje stycket i avsnitt fem i den fjortonde tilläggsbestämmelsen ska utgå, som har följande lydelse:

"5. En uppdatering av tillträdes- och anslutningstillstånd av de skäl som anges i föregående avsnitt får under inga omständigheter medföra en ändring av det datum då tillstånden beviljades, vilket skall fortsätta att vara detsamma som datumet för det beviljade tillståndet.

Inte heller får uppdateringen av en ansökan om tillträde och anslutning av de skäl som anges i föregående avsnitt i något fall medföra en ändring av det datum då ansökan anses ha gjorts i enlighet med vad som i detta avseende fastställs i det förfarande som styr beviljandet av tillstånd för tillträde och anslutning".

Tre. Den fjortonde tilläggsbestämmelsen ändras genom att ett nytt sjätte avsnitt införs med följande lydelse:

"6. För att uppdatera de tillträdes- och anslutningstillstånd som begärts och/eller beviljats i enlighet med bestämmelserna i avsnitt fyra ska sökanden eller, i förekommande fall, innehavaren av tillträdes- och anslutningstillstånden meddela den systemansvarige sin avsikt att uppdatera den begäran om tillträde och anslutning som behandlas eller, i förekommande fall, de beviljade tillträdes- och anslutningstillstånden.

Mot bakgrund av detta meddelande och den dokumentation som tillhandahålls ska den systemansvarige besluta om han anser att ansökan eller, i förekommande fall, de beviljade tillträdes- och anslutningstillstånden ska uppdateras, eftersom han anser att de föreslagna ändringarna gör att anläggningen även fortsättningsvis kan betraktas som densamma som den som har ansökt om eller beviljats tillträdes- och anslutningstillstånd.

Uppdateringen ska under alla omständigheter förutsätta att den finansiella säkerhet som ursprungligen lades fram ersätts av en andra säkerhet som innehåller de nya villkoren.

För detta ändamål ska den sökande eller, i förekommande fall, innehavaren av tillstånden för tillträde och anslutning, efter det att nätförvaltaren har gjort ett uttalande om huruvida anläggningen fortfarande är densamma i fråga om tillstånden för tillträde och anslutning, kontakta det organ som ansvarar för tillståndet för anläggningen för att begära tillstånd att ersätta den deponerade garantin och, om detta är positivt, skicka den till den allmänna förvaringsmyndigheten.

När den nya garantin har ställts ska ett kvitto på att den har upprättats uppvisas för det organ som ansvarar för att godkänna installationen. Uppvisandet av detta kvitto ska vara ett grundläggande krav för att den systemansvarige för överföringssystemet eller, i förekommande fall, den systemansvarige för distributionssystemet ska kunna begära att tillträdes- och anslutningstillstånden uppdateras. Det organ som är ansvarigt för att bevilja tillstånd för anläggningen skall därför skicka en bekräftelse till den sökande om att garantin är tillräcklig.

För ovanstående ändamål ska det kvitto som bekräftar att garantin har ställts upp läggas fram för det organ som är ansvarigt för att bevilja tillstånd för anläggningen tillsammans med en uttrycklig begäran om att organet ska utfärda ett beslut om huruvida garantin har ställts på rätt sätt, så att det kan lägga fram denna bekräftelse för den berörda systemansvarige för att denne ska kunna godkänna uppdateringen av tillstånden. Om ansökan eller det bifogade kvittot för deponering av garantin inte överensstämmer med bestämmelserna, ska det organ som ansvarar för att bevilja tillstånd för anläggningen kräva att den berörda parten rättar till detta. I detta syfte ska datumet för inlämnande av ansökan anses vara det datum då rättelsen gjordes.

Fyra. Ett nytt stycke skall läggas till i slutet av avsnitt 1 i bilaga II och skall ha följande lydelse:

"För dessa ändamål ska ändringar av anläggningens geografiska läge som inträffar under en period på mindre än tio år betraktas kumulativt och därför ska avståndet mellan de geometriska centra för den nya ansökan och den äldsta ansökan som lämnats in inom den angivna perioden analyseras."

Tredje slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni som reglerar verksamheten för elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall. Kungligt dekret 413/2014 av den 6 juni om reglering av elproduktion från förnybara energikällor, kraftvärme och avfall ska ändras på följande sätt:

En. Artikel 3 andra stycket ska ändras på följande sätt: "Artikel 3 andra stycket ska ha följande lydelse:

"När det gäller solcellsanläggningar ska den installerade effekten vara den lägsta av följande två värden:

a) Summan av den maximala enhetseffekten för de solcellsmoduler som ingår i anläggningen, uppmätt under standardförhållanden enligt motsvarande UNE-standard.

b) växelriktarens maximala effekt eller, i förekommande fall, summan av effekten hos de växelriktare som ingår i anläggningen.

Två. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

"Artikel 4. Hybridanläggningar.

1. Det särskilda ersättningssystem som regleras i detta kungliga dekret ska endast tillämpas på hybridanläggningar som ingår i någon av följande typer:

a) Hybridisering av typ 1: Den anläggning som innehåller två eller flera av de huvudbränslen som anges för grupperna b.6, b.8 och de svarta vätskor som ingår i grupp c.2, och som tillsammans står för minst 90 procent av den använda primärenergin mätt enligt deras lägre värmevärde på årsbasis.

b) Hybridisering av typ 2: en anläggning i undergrupp b.1.2 som dessutom innehåller ett eller flera av de huvudbränslen som anges för grupperna b.6, b.7 och b.8.

c) Hybridisering av typ 3: En anläggning som är berättigad till det särskilda ersättningssystemet och som innehåller en förnybar teknik från de tekniker som definieras i grupperna och undergrupperna i kategori b) i artikel 2. Anläggningar vars egenskaper gör att de kan betraktas som typ 1 eller typ 2 kommer inte att betraktas som hybridiseringar av typ 3.

2. Vid hybridisering av typ 1 ska anteckningen i registret över det särskilda ersättningssystemet och i registret över elproduktionsanläggningar göras i gruppen för det mest använda bränslet, med angivande av övriga använda bränslen, med angivande av motsvarande grupper och varje grupps procentuella andel av den använda primärenergin.

Vid hybridisering av typ 2 ska uppgifterna föras in i undergrupp b.1.2, med uppgifter om resten av de bränslen som används, med angivande av motsvarande grupper eller undergrupper och deras andel i procent av den använda primärenergin.

Vid hybridisering av typ 3 ska det särskilda ersättningssystemets registrering i registret göras separat med hänsyn till de tekniska egenskaperna hos var och en av teknikerna. Om den inbyggda tekniken inte har rätt till det särskilda ersättningssystemet ska den få den ersättning som motsvarar den för sitt deltagande på elproduktionsmarknaden eller, i förekommande fall, något annat ekonomiskt system som kan komma att inrättas.

3. Hybridisering mellan de grupper som anges i denna artikel får endast tillämpas om anläggningens ägare för tillräckliga dokumentationsuppgifter för att den producerade elenergi som kan hänföras till vart och ett av bränslena och teknikerna i de angivna grupperna ska kunna fastställas på ett tillförlitligt och entydigt sätt.

I detta syfte ska de, när det gäller hybridanläggningar av typ 3, ha den mätutrustning som krävs för att fastställa den effekt som genereras av var och en av dem, så att de ekonomiska system som är tillämpliga på dem kan ersättas på lämpligt sätt.

4. Om något av de bränslen eller tekniker som används i hybridiseringen läggs till eller tas bort i förhållande till de bränslen eller tekniker som finns med i registret över det särskilda ersättningssystemet och i registret över elproduktionsanläggningar, ska anläggningens ägare anmäla detta till det organ som är ansvarigt för att bevilja tillstånd för anläggningen, när det gäller registret över elproduktionsanläggningar, till det organ som är ansvarigt för avvecklingen och till generaldirektoratet för energipolitik och gruvor, när det gäller registret över det särskilda ersättningssystemet, i enlighet med det anmälningsförfarande som anges i artikel 51. En motivering av ursprunget för de bränslen som ursprungligen inte ingick i registret och deras egenskaper ska bifogas, liksom procentuell andel av varje bränsle eller teknik i var och en av grupperna.

5. Hybridanläggningar av typ 1 och typ 2 samt anläggningar som använder mer än ett huvudbränsle som omfattas av denna artikel ska före den 31 mars varje år lämna in en ansvarsförklaring till det organ som ansvarar för avvecklingen, med uppgift om hur stor andel av varje bränsle och/eller teknik som ingår i var och en av grupperna och undergrupperna, med angivande av den årliga mängden som används i ton per år, dess lägre värmevärde uttryckt i kcal/kg, förbrukningen för varje bränsle, utbytet av omvandlingen av bränslets värmeenergi till elektrisk energi, samt en motiveringsrapport som bekräftar kvantiteten och ursprunget av de olika primära bränslen som används. "

Tre. Ett nytt stycke ska införas mellan fjärde och femte stycket i punkt c i artikel 7 med följande lydelse:

"Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel ska hybridproduktionsanläggningar lämna in den information som utbyts med systemoperatören i realtid för anläggningen som helhet och den disaggregerade informationen för varje elproduktionsmodul som tillhör anläggningen samt, i tillämpliga fall, för lagringsanläggningar."

Fyra. Artikel 25 skall ändras och skall ha följande lydelse:

"Artikel 25. Ersättning för hybridanläggningar.

1. De hybridanläggningar av typ 1 och typ 2 som regleras i artikel 4 och som erkänns som berättigade till ett särskilt ersättningssystem ska ha följande särskilda egenskaper:

a) Den årliga inkomsten från investeringsersättning ska beräknas i enlighet med de ersättningsparametrar och kriterier som godkänts genom ett beslut av ministern för industri, energi och turism, efter godkännande av regeringens delegerade kommission för ekonomiska frågor.

b) Den årliga inkomst från driftskompensation som gäller för den el som säljs på produktionsmarknaden i någon av dess avtalsformer ska fastställas i enlighet med den procentuella andel av primärenergin som levereras med hjälp av varje teknik och/eller bränsle, i enlighet med bestämmelserna i bilaga IX.

2. När det gäller hybridanläggningar av typ 1 och typ 2 och anläggningar som använder mer än ett huvudbränsle enligt artikel 4 ska avräkningarna göras på grundval av det innevarande årets slutavräkning. För detta ändamål ska de senaste tillgängliga uppgifterna från det organ som ansvarar för avvecklingen av de procentuella andelarna av de bränslen som används vid anläggningen användas. När den dokumentation som fastställs i artikel 4.5 har mottagits ska avräkningen göras på grundval av de procentandelar som faktiskt använts.

3. Om den dokumentation som fastställs i artikel 4.5 inte är tillräcklig för att på ett tillförlitligt och entydigt sätt fastställa den procentuella andel av den primära energin som levererats under föregående år av varje bränsle, ska avräkningen baseras på de lägsta ersättningsparametrarna bland dem som motsvarar de olika bränslen eller tekniker som använts, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 33.

4. De hybridanläggningar av typ 3 som regleras i artikel 4 och som erkänns som berättigade till ett särskilt ersättningssystem ska ha följande särskilda egenskaper:

(a) Inkomsten från betalningen för investeringen ska beräknas med hänsyn till kraften hos varje betalningsenhet och den betalning för investeringen som är kopplad till var och en av dem i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

b) Inkomsterna från betalning för drift ska beräknas med hänsyn till den el som säljs på produktionsmarknaden av varje avgiftsenhet och den betalning för drift som är kopplad till var och en av dem, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Fem. Ett nytt stycke ska införas mellan tredje och fjärde stycket i den tolfte tilläggsbestämmelsen med följande lydelse:

"Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska hybridproduktionsanläggningar lämna in den information som utbyts med systemoperatören i realtid för anläggningen som helhet och den disaggregerade informationen för varje elproduktionsmodul som tillhör anläggningen samt, i tillämpliga fall, för lagringsanläggningarna."

Fjärde slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 738/2015 av den 31 juli, som reglerar elproduktionsverksamheten och avsändningsförfarandet i elsystemen i territorierna utanför halvön. Punkt c i avsnitt 1 i artikel 72 ska ändras på följande sätt:

"c) När ovanstående har gjorts ska den systemansvarige fördela den återstående inkomsten mellan de produktionsanläggningar som har ett extra eller specifikt ersättningssystem som redovisas i proportion till deras producerade effekt mätt vid kraftstationens samlingsskenor, med begränsning av inkomsten som motsvarar posterna i punkterna a) och c) i artikel 7.1 eller, i tillämpliga fall, punkterna a) och c) i tilläggsbestämmelsen ten.1 för anläggningar med ett specifikt ersättningssystem."

Femte slutbestämmelsen. Ändring av kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli, som reglerar de aspekter som är nödvändiga för genomförandet av nätkoderna för anslutning av vissa elektriska installationer.
Rubriken och första stycket i avsnitt 1 i den första övergångsbestämmelsen i kungligt dekret 647/2020 av den 7 juli, som reglerar de aspekter som är nödvändiga för genomförandet av nätkoderna för anslutning av vissa elektriska installationer, ska ändras på följande sätt:

"Övergångsbestämmelse ett. Tillfälligt beviljande av begränsade operativa anmälningar fram till ackrediteringen av de tekniska kraven.

1. Ägare av elproduktionsmoduler och efterfrågeanläggningar på vilka förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 och förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 är tillämpliga, samt ägare av elproduktionsanläggningar som är belägna i elsystemen i territorier utanför halvön, ska ha en period på tjugofyra månader från ikraftträdandet av den regel som fastställer de krav som härleds från de nämnda förordningarna, Under denna tid får de systemansvariga för nätverken utfärda begränsade driftsanmälningar som gör det möjligt för dem att slutgiltigt registrera anläggningarna i det administrativa registret över elproduktionsanläggningar eller, i förekommande fall, i registret över anläggningar för egen konsumtion, tills de kan förse den berörda systemansvarige för nätverken med den dokumentation som krävs för att bekräfta att de uppfyller de krav som gäller för dem i varje enskilt fall. I synnerhet, när det gäller anläggningar som omfattas av de ovannämnda europeiska förordningarna, den dokumentation som måste tillhandahållas i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i de ovannämnda förordningarna.

På förslag av nätförvaltarna kan den ovannämnda perioden förlängas innan den löper ut genom ett beslut av ministern för den ekologiska omställningen och den demografiska utmaningen.

Sjätte slutbestämmelsen. Kompetensnamn.
Detta kungliga dekret utfärdas med stöd av bestämmelserna i artikel 149.1.13 och 25 i den spanska konstitutionen, som ger staten exklusiv behörighet att fastställa grunderna för och samordningen av den allmänna planeringen av den ekonomiska verksamheten respektive grunderna för gruv- och energisystemet.

Sjunde slutbestämmelsen. Reglering av befogenheter.
Chefen för ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning bemyndigas att anta så många bestämmelser som behövs för att utveckla och tillämpa denna kungliga förordning.

Åttonde slutbestämmelsen. Ikraftträdande. Detta kungliga dekret träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i den officiella statstidningen.

Utfärdat i Madrid den 29 december 2020.

FELIPE R.

Fjärde vice ordförande i regeringen och minister för ekologisk övergång och den demografiska utmaningen,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

You are welcome to send an email

Sign up

What distinguishes us