Sodelujte z našim pogovorom o temah, kot je elektrika v Španiji


Kraljevski odlok v slovenščini. Prevedel sem ga z deepl.com. Je precej dobre kakovosti, kajne? Tu so predstavljene nedavne spremembe splošnih zakonov za španski trg z električno energijo. Za bulltetin z zakoni, ki se nanašajo na samopostrežbo, kliknite tukaj.

Domača stran v drugih jezikih
en es en de fr бг nl sv pt ру slo 中文 hr عربىة ro it ελ tr


Ta odlok opredeljuje splošni pravni okvir in nedavne spremembe zakonodaje ter pojasnjuje, zakaj je vlaganje v sončno energijo ugodno v tem trenutku in še dolgo časa. Obstaja še en kraljevi odlok, v katerem je opredeljen pravni okvir za samooskrbo. Za vas sem ga prevedel z Deepl.com, voila
Tukaj pa je odlok o novem zakonu o obnovljivih virih energije, fotovoltaiki, priključitvi na omrežje, postopku itd:

I

Zakon št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013 o sektorju električne energije v 33. členu na splošno ureja dostop in priključitev na omrežje ter opredeljuje pojme pravica do dostopa, pravica do priključitve, dovoljenje za dostop in dovoljenje za priključitev. Tako se pravica do dostopa razume kot pravica do uporabe omrežja pod zakonskimi ali regulativnimi pogoji, pravica do priključitve na točko v omrežju pa kot pravica posameznika, da se pod določenimi pogoji električno priključi na določeno točko v omrežju.

Čeprav je od njegove uveljavitve minilo že več let, se regulativni razvoj omenjenega 33. člena zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra še ni zgodil. To v skladu z določbami enajste prehodne določbe navedenega zakona 24/013 z dne 26. decembra pomeni, da se do sprejetja tega kraljevega odloka člen 33, ki se nanaša na dostop in povezavo, ni uporabljal.

Zaradi teh razmer se še naprej uporablja prehodni režim, določen v sedmi, osmi in enajsti prehodni določbi navedenega zakona 24/2013 z dne 26. decembra. Te prehodne določbe, ki se uporabljajo skupaj, določajo, da se med pripravo člena 33 zakona 24/2013 z dne 26. decembra dostop in priključitev urejata s prejšnjim zakonom 54/1997 z dne 27. novembra o sektorju električne energije in njegovimi izvedbenimi predpisi, ki jih je odobrila vlada. Navedeni predpisi so določali nedoločen rok veljavnosti dovoljenj v nasprotju s petimi leti, ki so bila na splošno določena v osmem oddelku člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

Kraljevi zakonski odlok 1/2019 z dne 11. januarja 2019 o nujnih ukrepih za prilagoditev pristojnosti nacionalne komisije za trge in konkurenco zahtevam zakonodaje Evropske unije v zvezi z direktivama 2009/72/ES in 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je izvedla reorganizacijo pristojnosti v zvezi z dostopom do električnih omrežij in priključitvijo nanje, tako da je vlada pristojna, da s kraljevim odlokom Sveta ministrov odobri merila in postopke, ki jih mora izpolnjevati odobritev dostopa in priključitve, da se izpolnijo cilji energetske politike in prodor obnovljivih virov energije; merila, na podlagi katerih lahko subjekt od lastnikov in upravljavcev omrežja zahteva, da spremenijo pogoje dovoljenj za dostop in priključitev, vključno z njihovimi priključnimi točkami, ter objektivna merila za vključitev omejitev priključne zmogljivosti po vozliščih, da se zagotovi zanesljivost oskrbe.

Nacionalna komisija za trge in konkurenco bo v skladu z razdelitvijo pristojnosti, ki je bila odobrena z omenjenim kraljevim zakonskim odlokom 1/2019 z dne 11. januarja, z okrožnico odobrila metodologijo in pogoje za dostop in priključitev, ki bodo vključevali: vsebino vlog in dovoljenj, ekonomska merila, merila za oceno zmogljivosti, razloge za zavrnitev, minimalno vsebino pogodb ter obveznost objave in preglednosti ustreznih informacij za dostop in priključitev.

V zvezi s tem je treba poudariti, kar je državni svet navedel v svojem mnenju z dne 18. junija 2020 v zvezi s prvim osnutkom okrožnice o dostopu, ko je navedel: "Skratka, v skladu z veljavnim pravnim sistemom je odobritev splošnega regulativnega okvira za postopek izdaje dovoljenj za dostop in priključitev v pristojnosti vlade. Uredba, ki jo uvaja, bo imela svoje meje ob upoštevanju pristojnosti CNMC za urejanje vidikov, ki so izrecno navedeni v ustreznem pravnem pooblastilu."

Kraljevi zakonski odlok 15/2018 z dne 5. oktobra 2018 o nujnih ukrepih za energetski prehod in varstvo potrošnikov je v svojo tretjo dodatno določbo vključil različne ukrepe za boj proti špekulacijam s pravicami dostopa in priključitve v proizvodnih objektih ter povečanje trdnosti, ki se zahteva od projektov. Med temi ukrepi je ta dodatna določba uvedla obveznost imetnikov dovoljenj za dostop in priključitev, da vnaprej plačajo del investicijskih stroškov za tiste priključne infrastrukture, ki jih morajo kriti sami, vendar jih mora izvesti upravljavec omrežja, ter obveznost, da v določenem roku podpišejo pogodbo o zagonu projekta, v kateri so določena dodatna plačila k vnaprej plačanim zneskom. Določeno je tudi, da je na splošno merilo za izdajo dovoljenj časovna prednost, čeprav je za spodbujanje prodora obnovljivih virov energije urejena izjema v primerih hibridizacije obstoječih proizvodnih naprav in razpisov za dostop do zmogljivosti v novih vozliščih prenosnega omrežja ali v tistih vozliščih, kjer se sprostijo energetske zmogljivosti ali pridejo na površje.

Postopek, določen s tem kraljevim odlokom, je enoten postopek za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev na prenosno in distribucijsko omrežje, v katerem upravljavec omrežja deluje kot kontaktna točka za prosilca v celotnem postopku, ne glede na to, ali je upravljavec omrežja lastnik omrežja, v katerem se zahteva priključitev, ali ne. Vendar je predvidena prehodna izjema za tiste naprave, ki ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka nimajo dovoljenja za priključitev, vendar je njihov lastnik že zahteval ali pridobil dovoljenje za dostop od upravljavca omrežja; v tem primeru se dovoljenje za priključitev obravnava pri lastniku omrežja, pri katerem je bilo zahtevano ali pridobljeno dovoljenje za dostop.

Enotni postopek, ki ga ureja ta kraljevi odlok, ima posebne roke, tako za prosilce kot za lastnike in upravljavce omrežja, ki so odvisni od ravni napetosti točke omrežja, za katero se zahteva dostop in priključitev. Da bi pospešili postopek pridobivanja dovoljenj za potrošnike in male proizvajalce električne energije, je predviden poenostavljen postopek, v katerem se časi skrajšajo za polovico.

V skladu z drugo dodatno določbo kraljevega zakonskega odloka 15/2018 z dne 5. oktobra ta kraljevi odlok izvzema nekatere objekte za proizvodnjo električne energije, povezane z načini lastne porabe, iz pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev. Poleg tega razširja to izjemo na potrošnike, za katere se uporablja člen 25.1 Kraljevega odloka 1048/2013 z dne 27. decembra, ki določa metodologijo za izračun nadomestila za dejavnost distribucije električne energije.

Ta kraljevi odlok ureja razloge za zavrnitev zahtevkov za dostop in priključitev, ki so omejeni na nepredložitev potrebnih informacij za obravnavo zahtevka, neodobritev potrebnih finančnih jamstev v primeru objektov za proizvodnjo električne energije in pomanjkanje zmogljivosti v skladu z javnimi informacijami na platformah, ki jih morajo omogočiti upravljavci omrežja. Kraljevi dekret prav tako določa, da so v zvezi z zavrnitvijo prošenj za dostop in priključitev lahko razlogi le tisti, ki jih določi nacionalna komisija za trge in konkurenco pri izvajanju pooblastil, dodeljenih z zakonom 24/2013 z dne 26. decembra, in določa, da se v vseh primerih zavrnitev prosilcu sporoči na obrazložen način.

Po drugi strani ta kraljevi odlok ureja obveznost lastnika naprave, da z lastnikom omrežja, na katerega je naprava priključena, podpiše pogodbo o tehničnem dostopu, ki bo urejala tehnična razmerja med njima. Pri potrošnikih je treba poleg zgoraj navedene pogodbe z ustreznim distributerjem podpisati tudi pogodbo o dostopu, ki se lahko v primeru priključitve na distribucijsko omrežje podpiše skupaj s pogodbo o tehničnem dostopu.


III


Poglavje I določa namen in področje uporabe uredbe ter opredelitve uporabe za namene, določene v uredbi.

Poglavje II ureja splošne vidike postopka za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev. V tem poglavju so določeni zlasti obveznost pridobitve dovoljenj, splošna merila za postopek obdelave, splošna merila za izdajo dovoljenj, razlogi za zavrnitev vlog in razlogi za zavrnitev dovoljenj.

V poglavju III je podrobno opisan splošni postopek za izdajo dovoljenj za dostop in priključitev v zvezi z njegovim začetkom, oceno vloge, pripravo predhodnega predloga in roki za njegovo predložitev, sprejemom s strani vlagatelja in izdajo dovoljenj.

Poglavje IV ureja vidike v zvezi s skrajšanim postopkom za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev, kot so njegovi pogoji in primeri, v katerih se lahko uporablja, ter posebni primeri, ki so izvzeti iz pridobitve dovoljenj za dostop in priključitev.
Kraljevi zakonski odlok 23/2020 z dne 23. junija določa možnost izvajanja projektov hibridizacije za obstoječe proizvodne naprave z uporabo iste priključne točke in že odobrene dostopne zmogljivosti. Kot je navedeno v preambuli, bo ta ukrep prispeval k hitremu in učinkovitemu razvoju velikega števila projektov obnovljivih virov, optimizaciji že zgrajenega omrežja in zmanjšanju stroškov za potrošnike.

V skladu z navedenim poglavje VIII tega kraljevega odloka ureja postopek za vložitev in obravnavo vlog za pogoje za dostop in priključitev za hibridizacijo naprav za proizvodnjo električne energije ter za morebitno posodobitev že izdanih dovoljenj. Po potrebi določa tudi zahteve, potrebne za razlikovanje proizvedene energije, ki je lahko upravičena do posebnega sistema nadomestil, in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati novi moduli za proizvodnjo električne energije, ki jih je treba vgraditi v obstoječi obrat.


V


Kraljevi odlok 413/2014 z dne 6. junija, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odpadkov, je v svojem besedilu pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka vključeval obveznost imenovanja sogovornika z enim vozliščem, ki zastopa proizvajalce, ki želijo dostopati do prenosnega omrežja, pred upravljavcem in lastnikom tega omrežja.

Ta kraljevi odlok odpravlja prejšnjo obveznost, tako da je prosilec tisti, ki po enotnem postopku, določenem v tem odloku, neposredno stopi v stik z upravljavcem prenosnega omrežja.

Ker pa se ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka lahko zgodi, da so v postopku reševanja vloge, ki so bile vložene prek posrednika z enim vozliščem, ta kraljevi odlok določa prehodno obdobje, tako da v takih primerih posredniki z enim vozliščem do zaključka postopka za dostop in priključitev še naprej prehodno izvajajo funkcijo, ki jim je bila določena v kraljevem odloku št. 413/2014 z dne 6. junija.


VI


Za spodbujanje pravičnega procesa prehoda dvaindvajseta dodatna določba zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra vključuje možnost ureditve postopkov in določitve zahtev za dodelitev vseh ali dela dostopnih zmogljivosti v vozliščih, ki jih je prizadelo zaprtje premogovnih ali termonuklearnih termoelektrarn, novim proizvodnim zmogljivostim iz obnovljivih virov energije, pri čemer se poleg tehničnih in ekonomskih zahtev upoštevajo tudi okoljske in socialne koristi.


V ta namen je kraljevi zakonski odlok 23/2020 z dne 23. junija pooblastil generalni direktorat za energetsko politiko in rudarstvo, da od sistemskega operaterja zahteva izračun individualizirane zmogljivosti dostopa za vrsto vozlišč pravega prehoda, ki so navedena v prilogi.

Ker lahko dodelitev novih zmogljivosti dostopa v teh vozliščih ogrozi zmogljivosti, ki so končno na voljo za dodelitev na podlagi zgoraj omenjene dvaindvajsete dodatne določbe zakona 24/2013 z dne 26. decembra, in s tem ogrozi cilje pravičnega prehoda, ta kraljevi odlok določa, da se na prehodni osnovi, upravljavec prenosnega omrežja ne sme sprejemati vlog za dodelitev zmogljivosti dostopa v vozliščih iz Priloge k zakonskemu dekretu 23/2020 z dne 23. junija, dokler odgovorna oseba ministrstva za ekološki prehod in demografske izzive ne uredi in reši postopkov iz omenjene dvaindvajsete dodatne določbe zakona 24/2013 z dne 26. decembra.


VII


Enajsta prehodna določba zakona 24/2013 z dne 26. decembra določa, da se določbe člena 33 navedene uredbe začnejo uporabljati, ko začne veljati kraljeva uredba o odobritvi meril za izdajo dovoljenj za dostop in priključitev.

Na podlagi navedenega prva končna določba določa, da se bodo z začetkom veljavnosti te določbe v celoti uporabljale določbe člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra in njegovih izvedbenih predpisov.


VIII


Priključitev visoke kvote proizvodnje iz obnovljivih virov na omrežje na učinkovit način za sistem zahteva, da si morajo objekti različnih lastnikov večkrat deliti isto evakuacijsko infrastrukturo. Vendar pa lahko dejstvo, da lastništvo teh infrastruktur ni deljeno, ovira njihovo uporabo s strani tretjih oseb, ki jim je bila prav tako dodeljena pravica dostopa in priključitve na isti točki.

Tretja končna določba spreminja kraljevo uredbo 413/2014 z dne 6. junija, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odpadkov, da bi določila uporabo posebne sheme nadomestil za hibridne naprave. Natančneje, uvedena je nova vrsta hibridnih naprav, ki omogoča hibridizacijo obnovljivih virov v napravi, ki je že upravičena do posebne sheme nadomestil, in njen mehanizem nadomestil.

Podobno se spremeni tudi opredelitev inštalirane moči, ki se uporablja za fotonapetostne naprave, tako da je nižja od vsote največje moči na enoto fotonapetostnih modulov, ki sestavljajo napravo, in največje moči pretvornika ali pretvornikov, ki sestavljajo napravo. Da ta sprememba ne bi vplivala na postopke izdaje dovoljenj za obrate, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti kraljevega odloka, je predvideno, da se ti postopki in vpis v upravni register obratov za proizvodnjo električne energije prehodno izvedejo v skladu z opredelitvijo inštalirane moči, ki je veljala do navedenega datuma.


X


Prva prehodna določba kraljevega odloka 647/2020 z dne 7. julija, ki ureja vidike, potrebne za izvajanje omrežnih kodeksov za priključitev nekaterih elektroenergetskih objektov, določa, da lahko upravljavci omrežja za obdobje štiriindvajsetih mesecev izdajo omejena operativna obvestila, ki omogočajo vpis v ustrezne upravne registre objektov za proizvodnjo električne energije, vključenih v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016, ki določa omrežni kodeks o zahtevah za priključitev proizvajalcev na omrežje. Ta prehodna določba zagotavlja potrebno časovno obdobje za akreditacijo tistih subjektov, ki bodo lahko ocenili skladnost s tehničnimi zahtevami, določenimi z zgoraj navedeno Uredbo (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016, in s tem izdali ustrezno dokončno operativno obvestilo.

Čeprav se Uredba (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 ne uporablja za proizvodne naprave, ki so v elektroenergetskih sistemih necelinskih ozemelj, kraljeva uredba 647/2020 z dne 7. julija razširja področje uporabe postopka operativnega obveščanja nanje, čeprav je v tem primeru postopek povezan z izpolnjevanjem posebnih zahtev, ki veljajo za te naprave.

Ob upoštevanju, da je opredelitev nekaterih od teh posebnih zahtev povezana z zahtevami, ki izhajajo iz uporabe Uredbe (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016, peta končna določba tega kraljevega odloka spreminja prvo prehodno določbo kraljevega odloka 647/2020 z dne 7. julija za razširitev možnosti izdajanja omejenih obvestil o obratovanju na proizvodne naprave električne energije, ki se nahajajo v elektroenergetskih sistemih necelinskih ozemelj. To bo omogočilo dokončno registracijo teh objektov v ustreznih upravnih registrih, dokler ne bo mogoče predložiti potrebne dokumentacije za potrditev skladnosti s tehničnimi zahtevami, ki veljajo zanje.


XI


Osma končna določba kraljevega zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija določa, da "vlada in nacionalna komisija za trge in konkurenco najpozneje v treh mesecih od začetka veljavnosti tega kraljevega zakonskega odloka sprejmeta toliko regulativnih določb, kolikor je potrebnih za razvoj in izvajanje določb 33. člena zakona 24/2013 z dne 26. decembra v okviru svojih pristojnosti.

V skladu z zgoraj navedenim je bil 7. julija 2020 odobren sporazum Sveta ministrov, s katerim je bila odobrena nujna upravna obdelava iz člena 27.1.b) zakona 50/1997 z dne 27. novembra vlade, osnutka kraljevega odloka, ki ureja postopek in splošna merila za dostop in priključitev na prenosna in distribucijska omrežja električne energije.


XII


Ta uredba je bila pripravljena ob upoštevanju načel dobre ureditve iz člena 129.1 zakona št. 39/2015 z dne 1. oktobra 2015 o skupnem upravnem postopku javne uprave.

Zlasti je v skladu z načeloma nujnosti in učinkovitosti, saj je njegova odobritev določena v zakonu št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013, ki določa, da je treba posebne vidike dostopa in povezave z omrežji, opredeljenimi v predmetu te uredbe, odobriti s kraljevo uredbo vlade, pri čemer je odobritev te kraljeve uredbe nujen pogoj za začetek veljavnosti člena 33 navedenega zakona.

Prav tako je v skladu z načelom sorazmernosti, saj na podlagi 33. člena zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra izvaja regulativni razvoj vidikov, ki so dodeljeni vladi v zvezi z dostopom in povezovanjem.

Razume se tudi, da je načelo pravne varnosti izpolnjeno, saj je uredba skladna s preostalim pravnim sistemom in pravom Unije. Poleg tega bo odobritev tega kraljevega odloka omogočila uporabo člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra in s tem polno uporabo regulativnega okvira za dostop in povezavo, odobrenega z navedenim zakonom, namesto prehodnega okvira, ki se trenutno uporablja.

Uredba je v skladu z načelom preglednosti, saj je bil projekt predložen v javno obravnavo, zastavljeni cilji pa so opisani v preambuli in poročilu.

Nazadnje, načelo učinkovitosti je izpolnjeno, če ne povzroča nepotrebnih ali dodatnih upravnih obremenitev.

V skladu s členom 26.6 zgoraj navedenega zakona 50/1997 z dne 27. novembra je bil ta kraljevi odlok objavljen na spletni strani Ministrstva za ekološki prehod in demografske izzive in predložen v postopek javnega obveščanja in obravnave.
Poleg tega je postopek obravnave potekal tudi s posvetovanjem s predstavniki svetovalnega sveta za električno energijo pri nacionalni komisiji za trge in konkurenco v skladu z določbami desete prehodne določbe zakona 3/2013 z dne 4. junija o ustanovitvi nacionalne komisije za trge in konkurenco. Avtonomni skupnosti ter mesti Ceuta in Melilla so v postopku obravnave sodelovali prek omenjenega svetovalnega sveta za električno energijo, v katerem imajo svoje predstavnike.

Kot je določeno v členu 5.2.a) zakona 3/2013 z dne 4. junija, je o določbah tega kraljevega odloka obvestila Nacionalna komisija za trge in konkurenco v svojem poročilu "Sporazum o izdaji poročila o osnutku kraljevega odloka o dostopu in priključitvi na prenosna in distribucijska omrežja električne energije" (IPN/CNMC/022/20), ki ga je potrdil Svet na plenarnem zasedanju 2. septembra 2020.

Ta kraljevi odlok je izdan na podlagi določb členov 149.1.13.ª in 25.ª španske ustave, ki državi pripisujejo izključno pristojnost, da določi podlage in usklajevanje splošnega načrtovanja gospodarske dejavnosti ter podlage rudarskega in energetskega režima.

Na podlagi tega, na predlog četrtega podpredsednika vlade in ministra za ekološki prehod in demografske izzive, po predhodni odobritvi ministra za teritorialno politiko in javno funkcijo, v soglasju z državnim svetom in po obravnavi v svetu ministrov na seji 29. decembra 2020,


DOSTAVLJENO:


POGLAVJE I
Splošne določbe
Člen 1. Predmet.
Namen tega kraljevega odloka je določiti merila in postopek, ki se uporabljajo za vlogo in pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev na omrežje s strani proizvajalcev, prevoznikov, distributerjev, potrošnikov in lastnikov skladišč, v skladu z določbami člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra o sektorju električne energije.
Člen 2. Opredelitve pojmov.
V tem kraljevem odloku se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) Pravica dostopa: pravica do uporabe omrežja pod zakonsko ali regulativno določenimi pogoji.

b) Pravica do priključitve na točko v omrežju: pravica stranke do električne priključitve na določeno točko v obstoječem ali načrtovanem prenosnem omrežju na zavezujoči podlagi ali v obstoječem distribucijskem omrežju ali vključena v investicijske načrte, ki jih je pod določenimi pogoji odobrila Generalna državna uprava.

c) Dovoljenje za dostop: dovoljenje, ki se izda za uporabo omrežja, na katerega je priključena naprava za proizvodnjo električne energije, skladiščenje za poznejši dovod v omrežje, porabo, distribucijo ali prenos. Dovoljenje za dostop izda upravljavec omrežja.

e) Križišče: električna točka, kjer se združujejo trije ali več električnih vodov ali transformatorjev z enako napetostjo. Kot električno vozlišče se šteje tudi točka, v kateri se po odprtju tokokroga za priključitev novega objekta končno združijo trije ali več električnih vodov ali transformatorjev.

f) Položaj: vsaka od točk, ki omogočajo fizično povezavo električnih vodov, transformatorjev ali elementov za nadzor aktivne ali jalove moči v vozlišču, opremljena z ustreznimi odklopnimi in zaščitnimi elementi.

g) lastnik omrežja v smeri toka glede na drugega: tisti, ki je povezan z omrežjem slednjega z elementi, ki se nahajajo na višjih ali enakih napetostnih nivojih, če se navedeni element nahaja pred običajnim napredovanjem v smeri električnega toka. V ta namen se za običajno smer toka šteje tista, ki omogoča napajanje porabnikov nižje napetosti z višjih ali enakih napetostnih ravni.

h) Upravljavec omrežja v smeri toka v razmerju do drugega: tisti, ki je odgovoren za upravljanje omrežja, ki je povezano z omrežjem slednjega s pomočjo elementov, ki se nahajajo na višjih ali enakih napetostnih ravneh, pod pogojem, da se navedeni element nahaja pred običajnim tokom v smeri električnega toka. V ta namen se za običajno smer toka šteje tista, ki omogoča dobavo energije porabnikom nižje napetosti z višjih ali enakih ravni napetosti.

i) naprava za proizvodnjo električne energije: naprava, ki jo sestavlja eden ali več modulov za proizvodnjo električne energije in, kjer je to primerno, ena ali več naprav za shranjevanje energije, ki oddajajo energijo v omrežje, vsi pa so povezani s točko v omrežju prek istega mesta.

j) modul za proizvodnjo električne energije: sinhronski modul za proizvodnjo električne energije ali modul električnega parka v skladu z določbami Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016, ki določa kodeks omrežja o zahtevah za priključitev proizvajalcev na omrežje, in s predpisi, odobrenimi za razvoj in izvajanje te uredbe.

k) Dostopovna zmogljivost: največja aktivna moč, ki jo lahko proizvodna naprava električne energije odda v omrežje ali odvzame iz omrežja odjemna naprava v skladu z določili iz dovoljenja za dostop in pogodbe o tehničnem dostopu.

l) Priključitev na omrežje: postopek za fizično priključitev naprav za proizvodnjo, distribucijo, prenos, skladiščenje ali porabo električne energije na točko v prenosnem ali po potrebi distribucijskem omrežju, če je bilo upravljavcu teh naprav izdano dovoljenje za dostop in priključitev. Ko so te dejavnosti končane, so naprave pripravljene za napajanje ali priključitev, ko so pridobljena vsa zakonsko zahtevana dovoljenja in odobritve.

m) inštalirana moč proizvodne naprave: tista, ki je opredeljena v 3. členu in, kjer je primerno, v enajsti dodatni določbi Kraljevega odloka 413/2014 z dne 6. junija, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odpadkov.

n) inštalirana moč odjemne naprave: je največja pričakovana moč, ki je bila upoštevana pri načrtovanju odjemne naprave in ki mora biti navedena v ustreznem certifikatu o električni inštalaciji (CIE).


Člen 3. Področje uporabe.

1. Ta kraljevi odlok se uporablja za stranke, ki sodelujejo pri vlogi za izdajo dovoljenj za dostop in priključitev na prenosna in distribucijska omrežja električne energije ter pri izdaji teh dovoljenj, in sicer:

a) Vlagatelji za dovoljenja za dostop in priključitev do točke na prenosnem ali, kjer je to primerno, distribucijskem omrežju električne energije, ki so: razvijalci in lastniki naprav za proizvodnjo električne energije, distribucijskih naprav, prenosnih naprav, skladiščnih naprav in potrošniki.

b) lastniki omrežij za distribucijo ali prenos električne energije.
c) sistemski operater in upravljavec prenosnega omrežja ter upravljavci distribucijskih omrežij.

2. Ta kraljevi odlok se ne uporablja za skladišča v elektroenergetskih sistemih necelinskih ozemelj, ki so v lasti sistemskega operaterja v skladu z določbami zakona 17/2013 z dne 29. oktobra za zagotavljanje oskrbe in povečanje konkurence v otoških in necelinskih elektroenergetskih sistemih.

Prav tako se ne uporablja za skladiščne objekte, kadar so popolnoma integrirani sestavni deli prenosnega omrežja ob uporabi določb Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in spremembi Direktive 2012/27/EU, niti kadar nikoli ne oddajajo energije v prenosno ali distribucijsko omrežje.

Prav tako se ne uporablja za primere, ko mora lastnik omrežja dostopati do omrežij, ki so v njegovi lasti.


POGLAVJE II


Splošni vidiki postopka za dostop in povezavo s sistemom
Člen 4. Obveznost pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev na točko v omrežju.
1. Stranke iz odstavka a) oddelka 1 člena 3, ki želijo svoje nove objekte priključiti na prenosno ali distribucijsko omrežje, morajo najprej pridobiti dovoljenja za dostop in priključitev na omrežje.

2. Določbe iz prejšnjega odstavka se razumejo brez poseganja v morebitne izjeme, ki se lahko uporabljajo v skladu z določbami člena 17 tega kraljevega odloka.

Člen 5. Splošna merila za obdelavo dovoljenj za dostop in priključitev. Za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev je treba pri ustreznem sistemskem operaterju vložiti vlogo za dostop in priključitev na prenosni ali distribucijski sistem, odvisno od primera.

2. Obravnava vlog za dovoljenja za dostop in priključitev se izvede skupaj v enem postopku. V tem postopku je sistemski operater, za katerega se zahtevajo dovoljenja, enotna kontaktna točka za prosilca ali fizično ali pravno osebo, ki ga zastopa.

3. Operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij imajo spletne platforme, namenjene upravljanju vlog za dostop in priključitev, obdelavi in obveščanju o stanju vlog, na katerih lahko prosilci preverijo stanje obdelave svojih vlog.

4. Prav tako morajo platforme iz prejšnjega oddelka omogočiti, da se v skladu z merili, ki jih je v svoji okrožnici določila nacionalna komisija za trge in konkurenco, ugotovi obstoječa zmogljivost dostopa v vsakem vozlišču.

5. Pri obdelavi postopkov za dostop in povezavo se upošteva naslednje:

(a) Vloge in njihovi morebitni popravki, sporočila sistemskega operaterja kot enotne kontaktne točke ter na splošno vsak korak pri obdelavi, ki od vlagatelja ali sistemskega operaterja zahteva sporočilo ali obvestilo, se izvedejo elektronsko. Navedeno ne velja, kadar so prosilci fizične osebe, in v tem primeru se lahko uporabijo drugi načini sporočanja ali obveščanja, če omogočajo evidentiranje predložitve in datuma, ko je bila predložitev opravljena.

b) Na voljo so elektronska sredstva za zagotavljanje sledljivosti komunikacij in obvestil, ki jih opravijo prosilci in sistemski operaterji, ter za pridobivanje potrdil o tem od prosilcev za dovoljenja za dostop in priključitev z navedbo datuma in ure predložitve.

c) Na voljo morajo biti elektronska sredstva za zanesljivo evidentiranje sporočil in obvestil sistemskih operaterjev.

Člen 6. Splošna merila za postopek pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev.
1. Postopek za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev je na splošno v skladu z določbami poglavja III.

2. Vloge za dovoljenja za dostop in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije se vložijo za to napravo, tj. za sklop modulov za proizvodnjo in/ali shranjevanje električne energije, ki so njen del, v skladu z določbami člena 2.

3. Za namene določb tega kraljevega odloka se vloge za dostop in priključitev na prenosno ali distribucijsko omrežje skladiščnih naprav, ki lahko odvajajo energijo v prenosno in distribucijsko omrežje, obravnavajo kot vloge za dostop do naprav za proizvodnjo električne energije.

Navedeno se razume brez poseganja v tehnična merila za dostop, ki jih je treba upoštevati za to vrsto objekta zaradi njegovega statusa objekta, ki se v določenih obdobjih obnaša kot objekt na zahtevo.

4. Začetek postopka za dostop in priključitev na električno omrežje v primeru objektov za proizvodnjo električne energije je pogojen s predložitvijo kopije potrdila o predložitvi finančnega jamstva iz člena 23 tega kraljevega odloka organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za objekt, in da je bilo to jamstvo pravilno sestavljeno v skladu z določbami zgoraj navedenega člena. Oblika akreditacije ustrezne sestave zavarovanja je navedena v členu 23.

5. V vsakem primeru je začetek postopka za pridobitev dovoljenja za dostop in priključitev pogojen s tem, da imetnik objekta plača zneske za študije o dostopu in priključitvi, določene z ustreznimi ministrskimi odredbami iz 27. člena kraljevega odloka 1047/2013 z dne 27. decembra, ki določa metodologijo za izračun nadomestila za dejavnost prenosa električne energije, in 30. člena kraljevega odloka 1048/2013 z dne 27. decembra, kot velja za vsak primer.

6. Vloge za dovoljenja za dostop in priključitev se lahko vložijo samo:

(a) v primeru prenosnega omrežja na obstoječih postajah ali postajah, vključenih v veljavni načrt razvoja prenosnega omrežja, in znotraj njih na obstoječih ali načrtovanih položajih. Za te namene se poleg položajev, ki so izrecno vključeni v načrtovanje prenosnega omrežja in se lahko štejejo za načrtovane, upoštevajo dodatni položaji v skladu z merili in zahtevami, ki so za te namene opredeljeni v kraljevem odloku, ki se po potrebi odobri v skladu z določbami tretjega oddelka prve prehodne določbe kraljevega zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija.

b) pri distribucijskem omrežju na obstoječih napravah ali tistih, ki so vključene v naložbene načrte distribucijskih podjetij, ki jih je odobrila Generalna državna uprava.

7. V primeru soproizvodnje ali samoproizvodnje, pri kateri si naprave za proizvodnjo električne energije delijo priključno infrastrukturo s potrošnikom in pri kateri prosilec za dovoljenje za dostop in priključitev ni imetnik pogodbe o dobavi, bo bistven pogoj za začetek postopka za dostop in priključitev, da je vlogi priložen sporazum, ki ga podpišeta obe stranki in v katerem je navedeno, da se imetnik pogodbe o dobavi s tem strinja.

8. V skladu z določbami 12. oddelka 33. člena zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra se lahko vložijo vloge za pridobitev dovoljenja za dostop za hibridne objekte, ki vključujejo več tehnologij, če vsaj ena od njih uporablja obnovljivi primarni vir energije ali vključuje naprave za shranjevanje.

Člen 7. Splošna merila za odreditev izdaje dovoljenj za dostop in priključitev.

1. Splošno merilo za naročanje dovoljenj za dostop in priključitev je časovna prednost, razen v primerih iz 18. in 27. člena tega kraljevega odloka.

2. Za določitev časovne prednosti se upošteva datum, ko je vloga sprejeta v obravnavo, kar je datum in čas, ko je vloga za izdajo dovoljenja za dostop in priključitev vložena pri ustreznem sistemskem operaterju.

Če je treba navedeno vlogo popraviti, je datum sprejema v obdelavo in s tem datum, ki se upošteva za namene časovne prednosti, datum in čas, ko je bila pravilno predložena vsa zahtevana dokumentacija in informacije. V ta namen upravljavec sistema upošteva vrstni red vnosa vlog v zahtevke za popravek.

3. Če sta v primeru objektov za proizvodnjo električne energije datum in čas sprejetja dveh vlog ob uporabi zgoraj navedenih meril enaka, se časovna prednost določi na podlagi tega, pred koliko časa je bila upravi, pristojni za izdajo dovoljenja za objekt, poslana kopija potrdila, ki potrjuje, da so bila finančna jamstva iz člena 23 pravilno položena.

Če ista skupna vloga združuje več naprav za proizvodnjo električne energije v istem vozlišču, je datum vloge za namene prednostne pravice skupne vloge zadnji od datumov potrdil o akreditaciji naprav, na katere se vloga nanaša.

Člen 8. Nedopustnost prošenj.

1. Sistemski operater lahko vloge za dovoljenja za dostop in priključitev zavrne le iz naslednjih razlogov:

a) ne potrdi, da je organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za objekt, predložil kopijo potrdila, ki potrjuje, da je bilo položeno finančno jamstvo iz člena 23 in da je organ, pristojen za izdajo dovoljenja za objekt, odločil, da je navedeno jamstvo ustrezno sestavljeno v skladu z določbami navedenega člena.

b) da je odobritev dostopa do omenjenega vozlišča urejena s posebnim postopkom, ki ga odobri vlada v skladu s poglavjem V tega kraljevega odloka ali dvaindvajseto dodatno določbo zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

c) ne zagotovi ali ne popravi informacij, zahtevanih pod pogoji in v rokih, določenih v tem kraljevem odloku, in z vsebino, ki jo določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami 11. oddelka 33. člena zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

d) da se predloži v vozliščih, v katerih je obstoječa dodeljena zmogljivost dostopa nična, v skladu s podatki, navedenimi v platformah iz člena 5.3 tega kraljevega odloka. Vloge za hibridizacijo naprave za proizvodnjo električne energije v skladu z določbami 27. člena tega kraljevega odloka se iz tega razloga ne smejo zavrniti. V primeru zavrnitve zaradi pomanjkanja zmogljivosti dostopa, ki naj bi bile dodeljene za proizvodnjo, upravljavci omrežij pošljejo naslov svojih spletnih portalov, na katerih so prikazane obstoječe zmogljivosti omrežij, ki jih upravljajo.

2. Sistemski operater obvesti prosilca za dovoljenje za dostop in priključitev o zavrnitvi vloge. V uradnem obvestilu se navede poseben razlog za zavrnitev vloge, ki je naveden med razlogi iz prejšnjega oddelka.

3. Zavrnitev vloge za dostop in priključitev po potrebi pomeni izterjavo predloženih finančnih jamstev. Jamstva se vrnejo v največ treh mesecih po tem, ko lastnik naprave predloži kopijo obvestila o zavrnitvi vloge organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za napravo, in zahteva vračilo predloženega jamstva.

Pri vlogah, zavrnjenih na podlagi določb odstavka d) prvega oddelka tega člena, se vrne samo 80 % celotnega predloženega zavarovanja, preostali del pa je zato zasežen. Prosilec lahko povrne celoten znesek predloženega jamstva, če lahko skupaj z zahtevo za njegovo vrnitev dokaže, da je bila na dan predložitve jamstva na spletni platformi ustreznega sistemskega operaterja ob 8.00 uri zjutraj na voljo zmogljivost na tem vozlišču, ki ni bila rezervirana za razpise iz člena 18.

Člen 9. Zavrnitev dovoljenj za dostop in priključitev.

1. Razlogi za zavrnitev dovoljenj za dostop in priključitev so tisti, ki jih določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami zgoraj navedenega oddelka 11 člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

2. V vsakem primeru je zavrnitev dovoljenja za dostop in priključitev obrazložena in se prosilcu sporoči v oceni vloge. V primeru zavrnitve zaradi pomanjkanja zmogljivosti za dostop do proizvodnje operaterji omrežij pošljejo naslov svojih spletnih portalov, na katerih so prikazane obstoječe zmogljivosti omrežij, ki jih upravljajo.

3. Zavrnitev vloge za dostop in priključitev iz razlogov, ki jih ni mogoče neposredno ali posredno pripisati prosilcu, povzroči izterjavo predloženih finančnih jamstev v največ treh mesecih od datuma, ko lastnik naprave predloži kopijo zavrnitve dovoljenja za dostop organu, pristojnemu za odobritev naprave.


POGLAVJE III

Splošni postopek za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev. člen 10. začetek postopka.

1. Stranke iz odstavka a) oddelka 1 člena 2, ki morajo v skladu z določbami člena 4 tega kraljevega odloka pridobiti dovoljenje za dostop in priključitev, morajo upravljavcu omrežja, na katerega se želijo priključiti, predložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za dostop in priključitev. V primeru dovoljenj za dostop in priključitev za proizvodne naprave z močjo nad 100 kW je treba vloge vložiti za določeno vozlišče ali odsek daljnovoda v omrežju.

To zahtevo je treba vložiti pod pogoji in z vsebino, ki jih določi nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

2. Sistemski operater ima na voljo največ dvajset dni od prejema zahteve, da zahteva popravek zahteve, če meni, da je to potrebno, ali, kadar je to primerno, da sporoči njeno zavrnitev. Lastnik omrežja takšne zahteve za popravek predloži prek ustreznega upravitelja omrežja.

3. Če zahtevek za popravek vloge ni vložen v roku iz prejšnjega oddelka, se šteje, da je bila vloga sprejeta v obdelavo, razen če je razlog za zavrnitev tisti iz odstavkov a) in b) prvega oddelka člena 8.

4. V zahtevku za popravek so nedvoumno navedene vse pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v vlogi. Zahteva za popravek v nobenem primeru ne sme zahtevati zagotovitve dodatne vsebine, ki ni potrebna v skladu z določbami prvega odstavka tega člena. Prav tako mora upoštevati, kar določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami prvega oddelka tega člena.

Sistemski operater lahko v isti aplikaciji vloži največ dve zahtevi za popravek.

5. Vlagatelj ima dvajset dni od datuma obvestila o zahtevi za popravek, da predloži informacije, navedene v navedeni zahtevi. Če v tem roku ne odgovorite ali ne odgovorite pod pogoji ali v obsegu, navedenem v zahtevi, se vloga zavrne.

6. Ko imetnik dovoljenja za obratovanje odgovori na zahteve za popravek, ima sistemski operater na voljo največ dvajset dni, da sporoči, ali zahtevo sprejema ali zavrača. Če tega obvestila ne pošljete v zgoraj navedenem roku, se šteje, da je bila zahteva sprejeta v obdelavo.


Člen 11. Ocena zahtevka za dostop in povezavo.

1. Ko je vloga sprejeta v obravnavo, sistemski operater, pri katerem je bil zahtevan dostop, oceni obstoj zmogljivosti dostopa v skladu z merili, ki jih v ta namen določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco, v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

Lastnik omrežja, za katerega se zahteva dovoljenje za priključitev, oceni obstoj ali neobstoj izvedljivosti priključitve na zahtevani točki, če ta ustreza, v skladu z merili, ki jih določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

2. Kadar lahko odobritev dovoljenja za dostop na točki omrežja vpliva na prenosno omrežje ali po potrebi na distribucijsko omrežje v predhodni verigi, upravljavec omrežja, za katerega se zahteva dovoljenje za dostop, od upravljavca omrežja v predhodni verigi zahteva poročilo o sprejemljivosti takšnih možnih vplivov in iz njih izhajajočih omejitev.

3. Za določitev, ali je potrebno poročilo o sprejemljivosti s strani operaterja višjega omrežja, se upoštevajo merila, ki jih določi nacionalna komisija za trge in konkurenco za določitev vpliva omrežja na omrežje, ki ni omrežje, za katerega se zahteva dovoljenje za dostop.

4. Kadar se v skladu z določbami prejšnjega oddelka zahteva poročilo o sprejemljivosti, upravljavec sistema, v katerem se zahteva dostop, zahteva navedeno poročilo od upravljavca predhodnega sistema najpozneje v desetih dneh od datuma, ko je bila zahteva sprejeta v obdelavo. Najdaljši rok, v katerem mora operater višje stopnje poslati poročilo o sprejemljivosti operaterju prosilcu, je enak roku, ki velja za pošiljanje predhodnega predloga v skladu s členom 13, pri čemer se v ta namen za napetost priključne točke šteje napetostna raven mejne točke med operaterjem prosilcem in operaterjem višje stopnje.

To posvetovanje se lahko razširi na zaporedne upravljavce sistemov višje stopnje, če bi v skladu z določenimi merili dostop lahko vplival nanje, pri čemer v tem primeru za te upravljavce veljajo enaki roki za zahtevo za poročilo o sprejemljivosti pri upravljavcu sistema višje stopnje in za predložitev ustreznega poročila upravljavcu, ki je zaprosil za dostop.

V vsakem primeru mora operater sistema višje stopnje pri izdaji poročila o sprejemljivosti upoštevati časovno prioriteto prejetih zahtevkov za poročilo.

5. Operaterji višjih omrežij, na katere je treba prenesti posvetovanje v skladu z določbami tega člena, ne smejo zahtevati dodatnih informacij poleg tistih, ki jih je treba predložiti za sprožitev zahteve v skladu z določbami okrožnice, ki jo odobri Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona 24/2013 z dne 26. decembra, razen če ta določa posebno razlikovanje dokumentacije, ki se predloži v primeru zahteve po poročilu o sprejemljivosti.

6. Po opravljeni oceni upravitelj omrežja obvesti prosilca o rezultatih analize njegove vloge, kar lahko privede do:

(a) Sprejem vloge, če obstajajo dostopne zmogljivosti, bodisi neposredno ali z okrepitvijo obstoječega omrežja, in izvedljivost povezave. V tem primeru sistemski operater vlagatelja obvesti o predhodnem predlogu v skladu z določbami člena 12.

b) zavrnitev vloge, če so izpolnjeni razlogi za zavrnitev iz člena 9 tega kraljevega odloka; v tem primeru je treba o tej okoliščini poslati obvestilo, postopek dostopa in priključitve pa se šteje za zaključen.

7. V primeru naprav za proizvodnjo električne energije lahko sistemski operater delno ugodi zahtevi, če zmogljivost dostopa sicer obstaja, vendar je manjša od zahtevane zmogljivosti. V tem primeru se določbe odstavka a) prejšnjega oddelka uporabljajo za delne zmogljivosti dostopa, ki se po mnenju sistemskega operaterja lahko sprejmejo, določbe odstavka b) pa se uporabljajo za zmogljivosti dostopa, ki se zavrnejo.


Člen 12. Predhodni predlog.


1. Če se pri oceni vloge ugotovi, da dostopne zmogljivosti obstajajo in da je priključitev izvedljiva, sistemski operater vlagatelja obvesti o svojem predlogu. Vsebina tega predloga je takšna, kot jo določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco, in vključuje vsaj naslednje

(a) Predlagana zmogljivost dostopa.

b) Tehnični parametri, ki tehnično opredeljujejo priključno točko, ki vključujejo vsaj napetost in lokacijo.

c) največja projektna kratkostična moč za izračun zaščitne stikalne naprave in najmanjša kratkostična moč za izračun dovoljenih nihanj napetosti na priključni točki.

d) situacije, v katerih je v skladu z določbami člena 33.2 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013 pravica subjekta do dostopa do predlagane priključne točke lahko začasno omejena, zlasti tiste, ki lahko po potrebi izhajajo iz obratovalnih pogojev ali potreb vzdrževanja in razvoja omrežja.

e) Tehnični pogoji in zahteve za evakuacijske ali dovodne priključne vode do transformatorske postaje, na katero je priključen.

f) Tehnične specifikacije del, potrebnih za priključitev na omrežje.

2. Poleg tega je treba v primeru objektov za proizvodnjo električne energije dokumentaciji iz prejšnjega oddelka priložiti informacije o drugih objektih za proizvodnjo električne energije z odobrenim dostopom v istem vozlišču ali na istem položaju, kadar je lahko pogoj za začetek veljavnosti dostopa do omrežja predhodni dogovor z lastniki navedenih objektov za skupno uporabo evakuacijskih naprav.

3. Z izjemo rokov, ki jih ureja člen 13, morajo biti tehnične specifikacije priključkov, ki jih pripravi sistemski operater v skladu z določbami prvega oddelka, skladne z naslednjim, kot velja za vsak primer:

(a) v primeru odjemalcev na določbe poglavij VI in VII kraljevega odloka 1048/2013 z dne 27. decembra, ki določa metodologijo za izračun nadomestila za dejavnost distribucije električne energije.

b) v primeru naprav za proizvodnjo električne energije, vključno s samoporabniki na strani proizvodnje, na določbe člena 6 kraljevega odloka 1699/2011 z dne 18. novembra, ki ureja priključitev malih naprav za proizvodnjo električne energije na omrežje, ali na trinajsto dodatno določbo kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra, ki ureja dejavnosti prevoza, distribucije, komercializacije, dobave in postopke izdaje dovoljenj za naprave za proizvodnjo električne energije, kot velja v vsakem primeru.

4. V primeru naprav za proizvodnjo in odjem električne energije se tehničnim pogojem iz prvega odstavka priloži podroben finančni načrt, ki ga pripravi sistemski operater za izpolnjevanje tehničnih pogojev in za izvedbo vseh ukrepov, potrebnih za učinkovito fizično povezavo.

5. Razen rokov, ki jih ureja člen 13, mora biti finančni proračun, ki ga predloži sistemski operater v skladu z določbami prejšnjega oddelka, skladen z naslednjimi določbami, kot se uporabljajo v vsakem primeru:

(a) v primeru potrošnikov, določbe poglavij VI in VII kraljevega odloka 1048/2013 z dne 27. decembra.

b) v primeru objektov za proizvodnjo električne energije, vključno s samoporabniki na strani proizvodnje, na določbe člena 6 kraljevega odloka 1699/2011 z dne 18. novembra, ki ureja priključitev objektov za proizvodnjo električne energije male moči na omrežje, ali na trinajsto dodatno določbo kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra, ki ureja dejavnosti prevoza, distribucije, komercializacije, dobave in postopke izdaje dovoljenj za elektroenergetske objekte, kot je ustrezno.

c) ekonomska merila, ki jih določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

6. Ekonomski proračun, ki ga pripravi lastnik omrežja v skladu z določbami iz prejšnjega oddelka, upravljavec omrežja sporoči prosilcu hkrati s tehničnimi pogoji iz prvega oddelka.

7. Če vlagatelj izrecno ne zahteva drugače, finančni proračun ne vključuje tistih naprav, ki jih lastnik omrežja v skladu z veljavnimi predpisi ni dolžan razviti. Prosilčeva izrecna zahteva se vloži ob predložitvi vloge, s katero se začne postopek za dostop in priključitev, ali, če prosilec mora popraviti stanje, ob pošiljanju informacij, ki se uporabljajo za izpolnitev zahteve za popravek.

8. Če so v prenosnem ali distribucijskem omrežju potrebne nove naprave, se proračun izračuna ob upoštevanju stroškov gradnje in drugih stroškov, potrebnih za priključitev naprav, ki so predmet zahteve za dostop in priključitev.

9. V primeru objektov za proizvodnjo električne energije mora obvestilo, ki ga v skladu z določbami tega člena pošlje sistemski operater omrežja, vključevati kategorijo, ki ustreza dodelitvi vsakega od modulov za proizvodnjo električne energije, ki sestavljajo objekt, v skladu z določbami člena 5 Uredbe (EU) 2016/631 z dne 14. aprila in kraljevega odloka 647/2020 z dne 7. julija.

Člen 13. Roki za predložitev predhodnega predloga.

1. Na splošno je najdaljši rok, v katerem mora operater omrežja prosilcu sporočiti rezultate analize njegove vloge skupaj s tehničnimi in ekonomskimi pogoji, naslednji:

a) Za naprave, katerih priključna točka na distribucijsko omrežje ima napetost manj kot 1 kV:

1) Če se zahteva dobava do 15 kW, pri kateri ni treba izvesti novih napeljav za razširitev omrežja: pet dni.

2) V vseh drugih primerih: petnajst dni.

b) za naprave, ki imajo priključno točko z distribucijskim omrežjem pri napetosti 1 kV ali več in manj kot 36 kV: trideset dni.

c) za naprave s priključno točko na distribucijsko omrežje pri napetosti 36 kV ali več: štirideset dni.

d) za naprave s priključno točko na prenosno omrežje: šestdeset dni.

Zgoraj navedena obdobja se štejejo od datuma, ko se šteje, da je vloga sprejeta v obdelavo.

2. V primeru naprav, za katere je treba v skladu z določbami tega kraljevega odloka za analizo vloge za dovoljenje za dostop in priključitev predložiti poročilo o sprejemljivosti s strani operaterja predhodnega omrežja, se najdaljši roki, določeni v tem členu, podaljšajo za rok, določen za predložitev ustreznega poročila o sprejemljivosti.

Člen 14. Sprejetje predloga.
1. Po prejemu predloga za priključno točko ter tehničnih in ekonomskih pogojev v skladu z določbami 12. člena vlagatelj v največ tridesetih dneh obvesti sistemskega operaterja, ali predlog sprejema ali ne.

2. Če vlagatelj sistemskemu operaterju ne pošlje odgovora v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da predlagane točke ali predlagane rešitve ne sprejema.

3. V primeru nestrinjanja s tehnično ali ekonomsko rešitvijo ali obema, lahko prosilec v roku iz prvega oddelka obvesti sistemskega operaterja in zahteva pregled posebnih vidikov tehničnih ali ekonomskih pogojev na analizirani priključni točki, pri čemer mora v največ desetih dneh izpolniti vse dodatne dokumentacijske zahteve, ki jih določi sistemski operater. Če zahteva ni izpolnjena v zgoraj navedenem roku, se šteje, da predlagana točka ali predlagana rešitev ni sprejeta.

4. Sistemski operater odgovori na zahtevo za revizijo najpozneje v petnajstih dneh. Za te namene se šteje, da se obdobje začne po izpolnitvi zahteve po morebitnih dodatnih informacijah, ki jih zahteva sistemski operater v skladu z določbami prejšnjega oddelka.

5. Po prejemu odgovora upravljavca omrežja na zahtevo za pregled prosilec odgovori, da se strinja z zahtevo v enakem roku, kot je določen v prvem odstavku. Če takega odgovora ne pošljete v roku, se šteje, da se predlagana postavka ali rešitev ne sprejme.

6. Če vlagatelj v rokih, navedenih v tem členu, vloge ne sprejme, se vloga za dovoljenje za dostop in priključitev zavrne, položeno finančno jamstvo pa se vrne v skladu z določbami člena 23 tega kraljevega odloka.

7. V primerih, ko finančni proračun v skladu z določbami tega kraljevega odloka vključuje del naprav, ki jih lastnik omrežja ni dolžan zgraditi, sprejetje finančnega predloga v nobenem primeru ne pomeni, da se vlagatelj strinja, da mora lastnik omrežja izvesti navedene naprave. Ta sprejem se izrecno opravi v skladu s pogoji in roki, ki so v zvezi s tem določeni v predpisih iz odstavkov a) in b) člena 12.5 tega kraljevega odloka.

8. Pregled predhodnega predloga v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena zadrži roke postopkov v zvezi z drugimi prošnjami za dostop in priključitev, kadar lahko rezultat pregleda vpliva na te postopke. Odlog se konča, ko se vlagatelj odloči, ali bo sprejel predlagano revizijo ali ne, ali, če se vlagatelj ne odloči izrecno, ko poteče rok iz odstavka 5.

9. V primeru naprav za proizvodnjo ali odjem na napetostnih točkah, ki so enake ali nižje od 36 kV, se predlog ne šteje za sprejetega, dokler vlagatelj predhodno ne podpiše dogovora o plačilu za infrastrukturo, ki jo mora razviti lastnik omrežja, v skladu z veljavnimi predpisi.

Člen 15. Izdaja dovoljenj za dostop in priključitev.
1. Ko prosilec sprejme točko priključitve, tehnične pogoje za dostop in priključitev ter ekonomske pogoje za priključitev, sistemski operater in lastnik omrežja izdata ustrezna dovoljenja za dostop oziroma priključitev.

2. Sistemski operater obvesti zainteresirano stran o izdanih dovoljenjih za dostop in priključitev najpozneje v dvajsetih dneh od dneva, ko je bil obveščen o sprejemu prosilca, ali, kadar je to primerno, od dneva podpisa sporazuma o plačilu iz devetega odstavka prejšnjega člena.

3. Dovoljenja za dostop in priključitev vsebujejo vse podatke, ki jih določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

4. Operaterji distribucijskih sistemov s priključkom na prenosno omrežje obvestijo sistemskega operaterja o rešitvi postopkov za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev za objekte, vključene v področje uporabe tega kraljevega odloka, v skladu z mehanizmom, podporo in obliko, ki jo določi sistemski operater.

Pri odjemnih objektih je zgornja obveznost omejena na objekte, ki so priključeni na napetostni ravni, na kateri obstaja ali je načrtovana neposredna transformacija na prenosno omrežje, in katerih moč, povezana s pravicami razširitve, je enaka ali večja od 20 MW. Šteje se, da so te obveznosti izpolnjene, ko je treba sistemskega operaterja in operaterja prenosnega omrežja obvestiti o rešitvi postopka dostopa in priključitve na podlagi določb petega oddelka tega člena.

5. Če je bilo v postopku pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev potrebno poročilo o sprejemljivosti, operater sistema višje stopnje obvesti operaterja sistema višje stopnje o izidu ustreznega postopka za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev. Sistemski operater višje stopnje o tem obvesti sistemskega operaterja višje stopnje, ki je po potrebi zahteval poročilo o sprejemljivosti tega postopka.

POGLAVJE IV

Skrajšani postopek in izjeme
Člen 16. Skrajšani postopek.
1. Do skrajšanega postopka za pridobitev dovoljenj za dostop in priključitev so upravičene stranke, ki izpolnjujejo katero koli od naslednjih okoliščin:

(a) proizvajalci električne energije z instalirano močjo do 15 kW, ki niso izvzeti iz pridobivanja omenjenega dovoljenja na podlagi določb člena 17.

b) Nizkonapetostni odjemalci, ki zaprosijo za novo priključno mesto z zmogljivostjo do 15 kW in ki niso oproščeni pridobitve navedenega dovoljenja v skladu z določbami člena 17.

c) Nizkonapetostni odjemalci, ki zaprosijo za podaljšanje moči na obstoječem omrežju, katerega končna moč ne presega 15 kW, in niso oproščeni pridobitve navedenega dovoljenja na podlagi določb 17. člena.

2. Za skrajšani postopek za izdajo dovoljenj veljajo ista načela kot za splošni postopek, vendar se roki skrajšajo za polovico.

3. Uporabo hitrega postopka iz tega člena določi sistemski operater na podlagi meril iz odstavka 1, ne da bi jih moral prosilec vključiti v svojo vlogo.

Člen 17. Izjeme pri pridobivanju dovoljenj za dostop in priključitev.
1. V skladu z določbami druge dodatne določbe kraljevega zakonskega odloka št. 15/2018 z dne 5. oktobra so iz pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev izvzeti

(a) proizvodne naprave odjemalcev, za katere velja način samooskrbe brez presežka.

b) v modalitetah lastne porabe s presežkom, proizvodne naprave z močjo, enako ali manjšo od 15 kW, ki se nahajajo na razvitem zemljišču, ki ima objekte in storitve, ki jih zahteva urbanistična zakonodaja.

2. Poleg tega so potrošniki, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 25.1 Kraljevega odloka 1048/2013 z dne 27. decembra, oproščeni pridobivanja dovoljenj za dostop in priključitev.

V. POGLAVJE
Tekmovanja o zmogljivosti dostopa

Člen 18. Izvedba razpisov za dostop do zmogljivosti v nekaterih vozliščih prenosnega omrežja za vključevanje obnovljivih virov energije.
1. V skladu z določbami 10. oddelka 33. člena zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra se lahko na podlagi odredbe ministra za ekološki prehod in demografske izzive in po poročilu komisije vladnega delegata za gospodarske zadeve na določenem vozlišču prenosnega omrežja razpišejo razpisi za dostopne zmogljivosti za nove naprave za proizvodnjo električne energije, ki uporabljajo obnovljive vire primarne energije, in za naprave za shranjevanje.

2. Razpisni postopki iz tega člena se lahko izvedejo za posamezna vozlišča prenosnega omrežja, razen za tista, ki se štejejo le za prehodna vozlišča in so lahko vključena v katero koli od naslednjih skupin:

i. Skupina 1. Nova vozlišča, ki se uvedejo z novim postopkom načrtovanja prenosnega omrežja električne energije ali s spremembo posebnih vidikov veljavnega načrta.

ii. Skupina 2. Vozlišča, v katerih se sprostijo zmogljivosti dostopa na podlagi določb člena 1 Kraljevega zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija ali iz drugih razlogov.

iii. skupina 3. Vozlišča, v katerih se pojavijo nove zmogljivosti zaradi regulativnih sprememb meril za izračun zmogljivosti dostopa ali zaradi izboljšav v prenosnih in distribucijskih omrežjih.

Poleg tega mora biti izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a) V primeru vozlišč skupine 1 je bilo število zahtevkov za dostop, predloženih med postopkom načrtovanja v vozliščih, ki imajo električno povezavo z novim načrtovanim vozliščem, ali v električnih vodih, ki ta vozlišča povezujejo, več kot petkrat večje od praga sproščene zmogljivosti dostopa iz tretjega odstavka tega člena.

b) v primeru vozlov skupine 2 in 3, če velja katera koli od naslednjih okoliščin:

1) je bilo število vlog za dostop v dveh letih pred sprostitvijo ali nastankom zmogljivosti več kot trikrat večje od praga sproščenih zmogljivosti dostopa iz tretjega poglavja tega člena;

2.) je bilo število zahtevkov za dostop v dveh letih pred sprostitvijo ali nastankom zmogljivosti v vozliščih prenosnega sistema, ki so električno povezana z vozliščem, v katerem se zmogljivost sprošča, več kot petkrat večje od praga sproščene zmogljivosti dostopa iz tretjega odstavka tega člena;

3.) so bili v tem vozlišču izvedeni drugi razpisi, na katerih je bila zmogljivost predloženih vlog več kot trikrat večja od razpisane zmogljivosti dostopa za to vozlišče;

4.) število zahtevkov za dostop, predloženih v ponudbah za prenosno zmogljivost v vozliščih prenosnega sistema, povezanih z električno energijo, je bilo v vozlišču, v katerem se zmogljivost sprosti, več kot trikrat večje od prenosne zmogljivosti, zahtevane v ponudbah za ta vozlišča.

3. V vsakem primeru je treba za razpis v vozliščih iz prejšnjega oddelka upoštevati, da so razpoložljivost, sprostitev ali zmogljivost v vozliščih, odvisno od primera, enaka ali večja od 100 MW, če gre za vozlišča v polotoškem elektroenergetskem sistemu, ali enaka in večja od 50 MW, če gre za vozlišča na ozemljih zunaj polotoka.

Člen 19. Merila, ki se uporabljajo za ponudbe.
1. Tekmovanja, organizirana na podlagi določb tega poglavja, imajo naslednje značilnosti:

(a) Sredstvo, ki se podeli, je zmogljivost dostopa za evakuacijo električne energije, izražena v MW.

b) Udeleženci morajo biti zainteresirani za gradnjo objektov za skladiščenje ali objektov za proizvodnjo električne energije, ki uporabljajo obnovljive vire primarne energije, ki lahko vključujejo tudi objekte za skladiščenje.

c) nanašajo se lahko na celotno ali del razpoložljive dostopne zmogljivosti vozlišča.

d) Za razpisni postopek veljajo naslednja merila:

1) Začasna merila, ki služijo prednostni razvrstitvi projektov, ki začnejo dovajati energijo v omrežje prej in ki lahko prispevajo k rednosti ali kakovosti oskrbe ali k trajnosti in ekonomski učinkovitosti elektroenergetskega sistema.

2) Merila, povezana s tehnologijo proizvodnje, ki služijo prednostni obravnavi projektov, ki lahko povečajo količino energije iz obnovljivih virov, ki jo je mogoče vključiti v omrežje pod varnimi pogoji za sistem in ki lahko prispevajo k rednosti ali kakovosti oskrbe ali k trajnosti in ekonomski učinkovitosti elektroenergetskega sistema.

3) Javni razpisi lahko vključujejo tudi tehnična merila, ki služijo prednostni odobritvi dostopa projektom, ki vključujejo tehnologije za proizvodnjo električne energije v fazi raziskav, razvoja in inovacij, da se dokaže, da se proizvedena energija iz obnovljivih virov lahko vključi v omrežje pod varnimi pogoji za sistem, da se analizira njen prispevek k rednosti in kakovosti oskrbe ter ali lahko te tehnologije prispevajo k trajnosti in gospodarski učinkovitosti elektroenergetskega sistema. Moč, rezervirana na razpisu za tovrstne naprave R&R&I, v nobenem primeru ne sme presegati 30 MW na omrežno vozlišče.

2. Odredba iz člena 18.1 se objavi v "Uradnem državnem listu" in določa:

(a) Rok, v katerem mora izbrani ponudnik začeti dovajati energijo iz dodeljene naprave.

b) Dnevne kazni za neizkoriščanje energije iz dodeljene elektrarne, ki ne smejo biti nižje od 25 % stroškov ocenjene energije, ki ni bila proizvedena. Za te namene se za ceno energije šteje povprečna dnevna urna cena v obdobju, v katerem se energija ne vbrizgava. Podobno je ocena dnevne energije, ki ni bila proizvedena, rezultat pomnožitve inštalirane moči z rezultatom deljenja letnih ekvivalentnih ur naprave s številom dni v letu. Znesek, ki izhaja iz uporabe teh kazni, se šteje za likvidacijski prihodek elektroenergetskega sistema.

c) Tehnična in/ali ekonomska merila za izenačitev.

3. Za namene določb oddelka 2.b) vsak udeleženec zagotovi jamstvo v splošni depozitni sklad za znesek, ki je enak kazni za zamude pri dovajanju energije.

Ta jamstva morajo zadostovati za kritje kazni za neupoštevanje obveznosti glede dovajanja energije, če izbrani ponudnik ne upošteva roka za dovajanje energije v omrežje, h kateremu se je zavezal. Obdobje neizpolnjevanja obveznosti, ki se uporablja za izračun teh jamstev, je obdobje med datumom, na katerega se je izbrani ponudnik zavezal, in najdaljšim obdobjem za akreditacijo pridobitve dokončnega upravnega dovoljenja za obratovanje brez izteka dovoljenj za dostop in priključitev, kot je določeno v členu 1 kraljevega odloka 23/2020 z dne 23. decembra.

Neizpolnjevanje obveznosti glede vbrizgavanja in plačil bo v primeru kazni privedlo do izvršitve jamstev v korist elektroenergetskega sistema.

Za izračun kazni, ki jo krijejo jamstva, se uporabijo najboljše terminske cene, ki jih je za to obdobje zbral upravljavec iberskega trga, kot je določeno v nalogu.

Člen 20. Postopek za izvedbo razpisov.
1. Sistemski operater ne sme dodeliti zmogljivosti dostopa z uporabo merila časovne prednosti iz člena 7 za zmogljivost, ki je na voljo ali je sproščena iz katerega koli razloga iz člena 18.2 v mesecu, v katerem je bila sproščena.

Če vozlišče izpolnjuje pogoje iz člena 18.2, sistemski operater zavrne nove vloge v tem vozlišču in prekine postopke dostopa v tem vozlišču, za katere uporablja splošna merila iz člena 7, ter ne izda poročil o sprejemljivosti vlog za dostop v vozliščih na nižji stopnji, kadar je odobritev dovoljenj za dostop ali izdaja takih poročil pogojena z zmogljivostjo dostopa, ki je na voljo ali je bila sproščena v vozlišču.

Če se poročila o sprejemljivosti iz prejšnjega odstavka ne izdajo, se ustavijo postopki za izdajo dovoljenj za dostop in priključitev, ki so pogojeni z izdajo takih poročil.

Sistemski operater obvesti prizadete stranke o začasni prekinitvi ali, kjer je to primerno, nezmožnosti izdajanja poročil zaradi določb tega oddelka.

2. Lastniki objektov za proizvodnjo električne energije, katerih zahtevki za dostop in priključitev so začasno ustavljeni zaradi določb tega člena, lahko umaknejo svoje zahtevke, pri čemer se za namene zagotovljenih jamstev razume, da je umik posledica razlogov, na katere navedeni lastnik ne more vplivati, pristojni organ pa vrne navedena jamstva.

Umik iz zgoraj navedenih razlogov ni nezdružljiv z možnostjo predložitve njihovega predloga na razpis.

3. Na prvi delovni dan vsakega meseca sistemski operater državnemu sekretarju za energijo pošlje poročilo, v katerem podrobno navede vozlišča, ki izpolnjujejo katero koli od meril iz člena 18. 2, da bi bili vključeni v skupini 2 in 3, z navedbo posebnega razloga za sprostitev ali nastanek zmogljivosti, zlasti če je to posledica uporabe določb člena 1 kraljevega zakonskega odloka št. 23/2020 z dne 23. junija, ter podrobnosti o zmogljivosti, ki je bila sproščena ali je nastala, in o novi zmogljivosti dostopa do vozlišča, ki je posledica upoštevanja te zmogljivosti.

Prav tako mora poročilo sistemskega operaterja vsebovati seznam vozlišč, ki izpolnjujejo merila iz člena 18.2 za vključitev v skupino 1, s podrobnostmi o dostopovni zmogljivosti, ki je na voljo na vsakem od njih.

V tem poročilu se navede tudi, ali katero od vozlišč, ki pripadajo zgoraj navedenim skupinam, izpolnjuje zahteve iz člena 18 za izvedbo razpisa.

4. Če je v poročilu sistemskega operaterja navedeno, da razpoložljiva ali sproščena zmogljivost v vozlišču ne dosega praga iz člena 18(3), nezmožnost sprejemanja vlog preneha veljati, ukine se prekinitev postopkov dostopa in priključitve iz drugega oddelka tega člena in od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila omenjena zmogljivost sproščena, je zmogljivost na voljo ob uporabi splošnih meril iz člena 7.

5. Če je iz poročila sistemskega operaterja razvidno, da katero koli vozlišče, vključeno v poročilo, izpolnjuje prag za razpis iz člena 18.3, lahko državni sekretar za energijo v največ dveh mesecih izda odločbo, v kateri določi, da se v določenih vozliščih z ministrsko odredbo izvede razpis za dostop do zmogljivosti pod pogoji, določenimi v tem kraljevem odloku. Ta resolucija lahko tudi izrecno določa, v katerih vozliščih se ne izvede natečaj za dostop. V vsakem primeru, če v zgoraj navedenem obdobju največ dveh mesecev ni bila izdana nobena resolucija ali če resolucija ne vsebuje določenih vozlišč, se razume, da na teh vozliščih ne bo izveden noben razpis. Navedeno ne posega v dejstvo, da se lahko v teh vozliščih razpiše javni razpis za dostop, če so zahtevani pogoji v navedenih vozliščih pozneje ponovno izpolnjeni in je to navedeno v poročilu sistemskega operaterja.

O odločitvi državnega sekretarja za energijo bo obveščen sistemski operater, objavljena pa bo v Uradnem listu.

Zmogljivost dostopa, ki se sprosti ali pride na površje v vozliščih, v katerih je bil dogovorjen razpis, se prišteje začetni zmogljivosti, ki je bila podlaga za sklep, in se rezervira za razpisani razpis, zato te zmogljivosti ni mogoče dodeliti z uporabo splošnega merila, določenega v členu 7.

V vozliščih, v katerih ni razpisa za zbiranje ponudb, je rezervirana zmogljivost na voljo za dodelitev z uporabo splošnega merila iz člena 7.

Sistemski operater pošlje državnemu sekretarju za energijo vse informacije, ki jih ta lahko zahteva za izvedbo razpisov, zlasti tiste, ki se nanašajo na skupno rezervirano zmogljivost v vsakem od vozlišč.

Rezervirana zmogljivost, ki se zbere za namene prihodnjega razpisnega postopka, se ohrani do odobritve odredbe, s katero se razpiše razpisni postopek.

6. Ministrstvo za ekološki prehod in demografske izzive lahko v razpis vključi vsa vozlišča ali del vozlišč, za katera je državni sekretar za energijo objavil razpis v skladu z določbami tega člena. V vsakem primeru se odredba o razpisu javnega razpisa izda najpozneje v desetih mesecih od datuma resolucije državnega sekretarja za energijo, s katero je bil razpisan navedeni javni razpis.

7. Naprave, ki so bile izbrane na razpisih iz tega poglavja, zaprosijo za izdajo ustreznih dovoljenj za dostop in priključitev v skladu z določbami tega kraljevega odloka, čeprav se v tem primeru ne uporablja merilo časovne prednosti iz prvega oddelka člena 7.

8. Če izbrani ponudnik ne sprejme tehničnih in ekonomskih pogojev, ki izhajajo iz postopka dostopa in priključitve, ima to posledice, določene v členu 14, brez poseganja v posledice, ki izhajajo iz neizpolnjevanja pogojev, priloženih ponudbi.

9. Za določitev zmogljivosti dostopa, ki se lahko odobri v skladu z določbami tega poglavja, se upošteva največja razpoložljiva zmogljivost dostopa. To največjo zmogljivost dostopa določi sistemski operater na podlagi tehničnih meril za dostop, ki jih določi nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra. V ta namen lahko Generalni direktorat za energetsko politiko in rudarstvo zaprosi upravljavca prenosnega omrežja za obstoječe zmogljivosti v omrežnih vozliščih na podlagi tehničnih meril, ki jih določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco.

10. Generalni direktorat za energetsko politiko in rudarstvo pošlje sistemskemu operaterju informacije o zmogljivosti vlog, predloženih v vsakem od vozlišč, vključenih v razpisni postopek, in navede, ali je na podlagi navedene zmogljivosti mogoče sklepati, da bodo ta vozlišča verjetno vključena v prihodnje razpise, v skladu z merili iz točke b)2.º drugega odstavka člena 18.2.

Navedene informacije je treba poslati najpozneje v enem mesecu po izteku roka za oddajo predlogov, določenega v sklepu o objavi razpisa za dostop do zmogljivosti.

VI. POGLAVJE
Ukrepi po pridobitvi dovoljenj za dostop in priključitev
Člen 21. Tehnična pogodba za dostop do omrežja.

1. Po izdaji ustreznih dovoljenj za dostop in priključitev na omrežno točko naprave in pridobitvi upravnih dovoljenj za navedeno napravo iz člena 53.1 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra, vključno z njeno priključno infrastrukturo, morajo odjemalci, proizvajalci in distributerji električne energije z lastnikom omrežja, v katerem se nahaja priključna točka, v največ petih mesecih podpisati pogodbo o tehničnem dostopu, ki ureja tehnična razmerja med njima.

2. Vsebina pogodbe o tehničnem dostopu mora biti v vseh primerih skladna z vsebino, ki jo za te namene določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

3. Morebitna neskladja v zvezi s pogodbo o tehničnem dostopu rešuje isti organ, ki je v skladu z določbami člena 33.5 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra pristojen za reševanje sporov ali neskladij v primeru dovoljenj za priključitev.

4. Pogodba o tehničnem dostopu se lahko spremeni na zahtevo katere koli od strank, če se obe stranki o tem izrecno dogovorita, če je pogodba skladna z zahtevami in če je to mogoče v skladu z veljavnimi sektorskimi predpisi. Zahtevek za spremembo mora vsebovati alternativni predlog, ki ga stranka prosilka ustrezno utemelji.

Če sporazum o spremembi ni dosežen, lahko vsaka stranka sproži spor pri istem organu iz prejšnjega odstavka.

5. Poraba, priključena na napetosti, nižje od 36 kV, proizvodne naprave za lastno porabo brez presežkov in proizvodne naprave z močjo 15 kW ali manj, ki se nahajajo na urbaniziranih zemljiščih in imajo veljavno pogodbo o dostopu za povezane porabniške naprave, so oproščene formalnega podpisa ustrezne tehnične pogodbe o dostopu z distribucijskim podjetjem.

Člen 22. Pogodba o dostopu do omrežja za potrošnike.
1. Potrošniki sklenejo ustrezno pogodbo o dostopu z distribucijskim podjetjem, ki ustreza vsakemu posameznemu primeru, v skladu z določbami člena 44 zakona 24/2013 z dne 26. decembra ter členoma 59 in 81 kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra. Pogodba o dostopu vsebuje ekonomske pogoje, povezane z dobavo električne energije.

2. V primeru porabniških naprav, priključenih na prenosno omrežje, je formalizacija pogodbe o dostopu pogojena s predložitvijo tehnične pogodbe o dostopu, podpisane z lastnikom prenosnega omrežja.

3. V primeru odjemnih objektov, priključenih na distribucijski sistem, se lahko pogodba o tehničnem dostopu in pogodba o dostopu formalizirata v enem dokumentu.

VII. POGLAVJE
Finančna jamstva in prenehanje veljavnosti dovoljenj za dostop in priključitev
Člen 23. Finančna jamstva, potrebna za izvedbo postopkov za dostop in priključitev objektov za proizvodnjo električne energije.
1. Za objekte za proizvodnjo električne energije mora vlagatelj pred vložitvijo vloge za dostop in priključitev na prenosno omrežje ali po potrebi na distribucijsko omrežje organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za objekt, predložiti potrdilo, da je po začetku veljavnosti tega kraljevega odloka položil finančno jamstvo v višini 40 EUR/kW inštalirane moči.

Pri objektih, ki so v pristojnosti splošne državne uprave, se to jamstvo deponira pri splošnem depozitarju.

Po izdaji dovoljenja za dostop, če je bilo izdano za manjšo zmogljivost od zahtevane, lahko imetnik dovoljenja spremeni znesek položenega jamstva in ga prilagodi odobreni zmogljivosti.

2. Naprave z močjo, enako ali manjšo od 15 kW, ali tiste proizvodne naprave, namenjene lastni porabi, ki se ne štejejo za proizvodne naprave, so oproščene predložitve jamstva iz prejšnjega oddelka, razen če so te naprave del skupine, katere moč je večja od 1 MW, v skladu z opredelitvijo skupine iz člena 7 kraljevega odloka 413/2014 z dne 6. junija.

3. Predložitev potrdila o akreditaciji iz prvega oddelka je bistvena zahteva, da operater prenosnega sistema ali po potrebi operater distribucijskega sistema začne postopke za dostop in priključitev. V ta namen bo organ, pristojen za izdajo dovoljenja za namestitev, prosilcu poslal potrdilo, da je prosilec pravilno predložil jamstvo.

Za zgoraj navedene namene se organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za vgradnjo, predloži potrdilo, ki potrjuje, da je bilo jamstvo predloženo, skupaj z izrecno zahtevo, da ta organ izda odločbo o tem, ali je bilo jamstvo pravilno predloženo, da bi lahko to potrdilo predložil zadevnemu sistemskemu operaterju, da bi ta lahko sprejel vlogo. Vloga mora vsebovati prenosni ali distribucijski sistem, za katerega naj bi se zahtevala dostop in priključitev. Če vloga ali potrdilo o plačilu varščine, ki ji je priloženo, ni v skladu s predpisi, organ, pristojen za izdajo dovoljenja za obratovanje, od zainteresirane stranke zahteva, da stanje popravi. Za te namene se šteje, da je datum predložitve vloge datum, ko je bil popravek opravljen.

Rok, v katerem mora pristojni organ odločiti, ali je bilo zavarovanje ustrezno sestavljeno, je tri mesece od datuma predložitve zahtevka ali, kjer je to primerno, od datuma, ko je bil zahtevek popravljen. V skladu s tretjo dodatno določbo zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra se po preteku navedenega roka, ko pristojni organ ni odločil o prošnji, šteje, da je bila odločitev navedenega organa negativna.

4. Namen jamstva, zagotovljenega v skladu z določbami tega člena, je pridobitev obratovalnega dovoljenja.

V potrdilu o prejemu jamstva mora biti izrecno navedeno sklicevanje na ta člen in vsaj naslednji podatki o napravi: tehnologija, ime in lokacija projekta ter njegova inštalirana moč za identifikacijo.

Sprememba predloženih jamstev kadar koli pred pridobitvijo obratovalnega dovoljenja, če ta sprememba pomeni, da naprave ni mogoče obravnavati kot enake za namene dostopa in priključitve v skladu z določbami štirinajste dodatne določbe Kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra, povzroči samodejno izgubo dovoljenj za dostop in/ali priključitev, ki so bila izdana ali zahtevana.

5. Finančno jamstvo se prekliče, ko vlagatelj pridobi dokončno obratovalno dovoljenje za obrat za proizvodnjo električne energije. Preklic se izvede v največ treh mesecih od zahteve vlagatelja, ki predloži dovoljenje za obratovanje.

6. Po izteku veljavnosti dovoljenj za dostop in priključitev v skladu z določbami člena 26 tega kraljevega odloka mora organ, pristojen za izdajo upravnih dovoljenj, takoj izvršiti finančna jamstva, predložena za obravnavo zahteve za dostop do prenosnega ali distribucijskega omrežja, odvisno od primera.

Vendar pa lahko organ, pristojen za odobritev namestitve, oprosti izvršitev položenega jamstva, če je do prenehanja veljavnosti dovoljenj za dostop in priključitev prišlo zaradi poročila ali odločbe javne uprave, ki preprečuje takšno gradnjo, in če je to zahteval organ, pristojen za odobritev namestitve.

Člen 24. Plačila za ukrepe, izvedene v prenosnem ali distribucijskem omrežju po pridobitvi dovoljenj za dostop in priključitev za objekte za proizvodnjo električne energije na napetostnih točkah nad 36 kV.

Imetniki dovoljenj za dostop in priključitev za proizvodne naprave, katerih priključna točka je višja od 36 kV, morajo v rokih in pod pogoji, določenimi v zakonskem odloku 15/2018 z dne 5. oktobra 2018, opraviti plačila in podpisati pogodbo o oddaji projekta, navedeno v drugem in tretjem delu tretje dodatne določbe tega odloka, in sicer v rokih in pod pogoji, določenimi v njem.

Člen 25. Plačila za dejavnosti, ki jih na prenosnem ali distribucijskem omrežju izvajajo imetniki dovoljenj za dostop in priključitev za naprave na zahtevo na napetostnih točkah nad 36 kV. 1. Kadar morajo imetniki dovoljenj za dostop in priključitev, da bi omogočili priključitev objektov na zahtevo na sistem, v celoti ali delno plačati dela, ki se izvajajo na prenosnem ali distribucijskem sistemu, ta dela pa mora izvesti sistemski operater, morajo imetniki dovoljenj za dostop in priključitev, katerih priključno mesto je na napetosti, višji od 36 kV, sistemskemu operaterju predložiti plačilo v višini 10 % investicijske vrednosti del, ki se izvajajo na sistemu, in sicer v roku, ki ni daljši od dvanajstih mesecev od datuma pridobitve dovoljenj.

2. Vrednost naložbe iz prejšnjega odstavka vključuje položaj priključka in dela za okrepitev, prilagoditev, prilagoditev ali preoblikovanje omrežnih naprav, ki so potrebna za priključitev.

3. Če se dela na omrežju ne izvedejo iz razlogov, na katere vlagatelj ne more vplivati, se predplačilo iz prvega oddelka povrne.

4. Po plačilu zneska iz prvega odstavka tega člena in po pridobitvi predhodnega upravnega dovoljenja za napravo na zahtevo, če je to potrebno, imetnik dovoljenja za dostop in priključitev v štirih mesecih po zadnjem od prejšnjih dveh mejnikov podpiše pogodbo o oddaji projekta z lastnikom omrežja za naprave omrežja, na katere bo priključena naprava na zahtevo. Ta pogodba vključuje dodatna plačila k zneskom iz prvega oddelka za razvoj in izvedbo naprav s strani lastnika omrežja, ki jih krijejo stranke, ki se želijo priključiti na omrežje.

Če prosilec odstopi od vloge, se lahko plačani stroški povrnejo, razen nepovratnih stroškov, ki jih je do takrat imel lastnik omrežja v zvezi z obdelavo in gradnjo naprav, dovoljenja za dostop in priključitev pa prenehajo veljati.

5. V zvezi z napravami, ki se v skladu s kraljevim odlokom 1048/2013 z dne 27. decembra štejejo za novo razširitev omrežja in jih izvaja zakonsko pooblaščeno podjetje za namestitev, ki ni distribucijsko ali prenosno podjetje, izvajalec predloži distribucijskemu ali prenosnemu podjetju, ki je lastnik omrežja na navedeni točki, projekt novih naprav za razširitev omrežja in njegov program izvedbe v enakih rokih iz prejšnjega poglavja.

Člen 26. Prenehanje veljavnosti dovoljenj za dostop in priključitev.
1. Na splošno in v skladu z določbami člena 33.8 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra in člena 1 kraljevega zakonskega odloka št. 23/2020 z dne 23. junija dovoljenja za dostop in priključitev prenehajo veljati:

(a) če objekti, na katere se nanašajo navedena dovoljenja za dostop in priključitev, po petih letih od njihove pridobitve niso pridobili upravnega obratovalnega dovoljenja. V primeru dovoljenj za dostop, izdanih za projekte črpalnih hidroelektrarn, se lahko to obdobje na zahtevo imetnika dovoljenja podaljša na sedem let.

Prav tako se v skladu s kraljevim zakonskim odlokom št. 23/2020 z dne 23. junija v primeru naprav za proizvodnjo električne energije, ki so dovoljenje za dostop pridobile med 28. decembrom 2013 in pred začetkom veljavnosti kraljevega zakonskega odloka št. 23/2020 z dne 23. junija, navedena obdobja štejejo od datuma začetka veljavnosti navedenega kraljevega zakonskega odloka.

b) v primeru objektov, ki so zgrajeni in obratujejo, ko se iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati lastniku objekta, razen začasnega zaprtja, odvajanje energije v omrežje ustavi za obdobje, daljše od treh let.

2. Prav tako dovoljenja za dostop in priključitev prenehajo veljati, če v rokih, določenih v členu 1 zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija, niso izpolnjeni upravni mejniki, določeni v tem členu.

3. Za namene izpolnjevanja upravnih mejnikov iz prejšnjega oddelka se v primeru hibridizacije naprave, za katero je že bilo izdano dovoljenje za dostop in še nima dovoljenja za začetek obratovanja prvotne tehnologije, roki izračunajo izključno na podlagi tehnologije, ki ima prvotno dovoljenje za dostop, Roki se štejejo od datuma izdaje dovoljenja za dostop, razen če je bilo dovoljenje pridobljeno pred začetkom veljavnosti kraljevega zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija; v tem primeru se roki štejejo od datuma začetka veljavnosti navedenega kraljevega zakonskega odloka.

4. Poleg določb prejšnjih odstavkov se zaradi neizvedbe plačil iz člena 24 prenehajo veljati dovoljenja za dostop in priključitev objektov za proizvodnjo električne energije.

Lastnik sistema o prenehanju veljavnosti dovoljenj za dostop in priključitev iz tega razloga obvesti upravo, pristojno za odobritev namestitve, ter sistemskega operaterja, pri katerem se nahaja priključna točka, na katero se nanaša prenehanje veljavnosti dovoljenja za dostop in priključitev.

POGLAVJE VIII

Hibridizacija naprav.

Člen 27. Hibridizacija naprav za proizvodnjo električne energije z izdanimi dovoljenji za dostop in priključitev.

V skladu z določbami člena 33.12 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra lahko lastniki objektov za proizvodnjo električne energije z odobrenimi in veljavnimi dovoljenji za dostop in priključitev, ki hibridizirajo navedene objekte z vgradnjo modulov za proizvodnjo električne energije, ki uporabljajo obnovljive primarne vire energije, ali z vgradnjo naprav za shranjevanje, odvajajo električno energijo z uporabo iste priključne točke in že odobrene dostopne zmogljivosti.

2. V ta namen imetniki teh dovoljenj zaprosijo ustreznega operaterja omrežja za posodobitev svojih dovoljenj za dostop in priključitev. Takšna vloga ne zahteva izdaje novega dovoljenja za dostop in priključitev, zato se merila časovne prednosti iz člena 7(1) ne uporabljajo. Vendar v primeru neizpolnjevanja mejnikov iz člena 1 zakonskega odloka 23/2020 z dne 23. junija sistemski operater in lastnik sistema povrneta dovoljenje za dostop in po potrebi dovoljenje za priključitev v prvotno stanje ter o tem obvestita pristojni organ, ki začne izvajati jamstva iz oddelka 6 tega člena.

3. Hibridizacija pod pogoji iz tega člena se lahko izvede, če imetniki dovoljenj za dostop in priključitev operaterju omrežja potrdijo, da naprava za proizvodnjo električne energije, ki je rezultat hibridizacije, izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) spoštuje tehnična merila za dostop in priključitev, predvidena v ustreznih veljavnih predpisih, in zlasti tista, ki jih v ta namen v ustrezni okrožnici določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco.

b) ne vključuje povečanja dodeljene zmogljivosti dostopa za toliko, da se naprava ne bi mogla šteti za enako, v skladu z določbami štirinajste dodatne določbe Kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra.

c) izpolnjuje veljavne tehnične zahteve.

d) lastnik že ima veljavno dovoljenje za dostop in priključitev za vsaj enega od modulov za proizvodnjo električne energije, ki sestavljajo napravo.

e) V nobenem primeru ne sme biti inštalirana moč tehnologije, za katero so bila izdana dovoljenja za dostop in priključitev, manjša od 40 % zmogljivosti dostopa, ki je bila odobrena v dovoljenju za dostop.

f) po potrebi izpolnjuje zahteve za merjenje, opredeljene v oddelku 5 tega člena.

g) Novi moduli za proizvodnjo električne energije, ki so vgrajeni v napravo, izpolnjujejo zahteve za priključitev, določene v Uredbi (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 in v predpisih, ki so namenjeni razvoju ali izvajanju te uredbe.

Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, bo upravljavec omrežja zavrnil zahtevo za posodobitev dovoljenja za dostop in priključitev, posledično pa bo treba obdelati in pridobiti dovoljenje za dostop in priključitev, da se hibridna proizvodna naprava lahko priključi na omrežje. Zavrnitev zahteve za posodobitev dovoljenj za dostop in priključitev iz tega razloga ne pomeni izgube prvotno izdanih dovoljenj za dostop in priključitev.

4. Moduli za proizvodnjo električne energije in skladiščni objekti, ki sestavljajo hibridno proizvodno napravo, imajo usklajen nadzorni sistem, ki preprečuje, da bi bila kadar koli presežena največja dostopna zmogljivost, ki jo je mogoče evakuirati, ob upoštevanju določb iz točke b) prejšnjega oddelka.

5. Moduli za proizvodnjo električne energije, ki so del hibridne naprave in so zajeti v posebnem ali dodatnem sistemu nadomestil, morajo imeti merilno opremo, ki omogoča ustrezno nadomestilo.

Navedeno se razume brez poseganja v premisleke, ki so za namene prejemkov določeni v kraljevem odloku 413/2014 z dne 6. junija.

6. Za vlogo za posodobitev dovoljenj za dostop in priključitev hibridnih naprav, ki izhajajo iz uporabe določb tega člena, velja splošni postopek za pridobitev novih dovoljenj z naslednjimi posebnostmi:

(a) Uporabljajo se roki, predvideni v skrajšanem postopku.

b) Časovno prednostno merilo iz prvega odstavka člena 7 se ne uporablja.

c) Ekonomska jamstva novega modula iz poglavja VII se zmanjšajo za 50 %.

d) Ocena vloge, ki jo opravi operater omrežja, vključuje oceno skladnosti z zahtevami iz tretjega poglavja tega člena.

Člen 28. Hibridizacija naprav za proizvodnjo električne energije brez izdanih dovoljenj za dostop in priključitev.
V skladu z določbami člena 33.12 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra se lahko vložijo vloge za izdajo dovoljenj za dostop za hibridne naprave za proizvodnjo električne energije, ki vključujejo več tehnologij, če vsaj ena od njih uporablja obnovljivi primarni vir energije ali vključuje naprave za shranjevanje.

2. Za vloge, predložene v skladu z določbami prejšnjega oddelka, velja splošni postopek za odobritev dostopa z naslednjimi posebnostmi:

(a) Finančna jamstva iz poglavja VII se za tehnologije, ki v odstotkih prispevajo najmanj energije, zmanjšajo za 50 %.

b) Če je v obravnavi vloga za dostop in priključitev, za katero še niso bila pridobljena ustrezna dovoljenja, se lahko vloga posodobi. Za upoštevanje časovne prednosti pri izdaji navedenih dovoljenj se šteje datum prvotnega zahtevka, če se proizvodna naprava lahko šteje za isto, v skladu z določbami štirinajste dodatne določbe kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra.

3. Moduli za proizvodnjo električne energije, ki so del hibridne naprave in so zajeti v posebnem ali dodatnem sistemu nadomestil, morajo imeti merilno opremo, ki omogoča ustrezno nadomestilo. Navedeno se razume brez poseganja v premisleke, ki so za namene prejemkov določeni v kraljevem odloku 413/2014 z dne 6. junija.

POGLAVJE IX
Reševanje sporov in kazni
Člen 29. Reševanje sporov o dostopu in priključitvi.
V skladu z določbami člena 33.3 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra Nacionalna komisija za trge in konkurenco na zahtevo katere koli od prizadetih strank razreši morebitne spore, ki bi lahko nastali v zvezi z dovoljenjem za dostop do prenosnih in distribucijskih omrežij ter zavrnitvami, ki jih izdata operater prenosnega sistema in operater distribucijskega sistema, pod pogoji iz navedenega člena.

2. V skladu z določbami člena 33.5 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra se razrešijo neskladja, ki se pojavijo v zvezi z obdelavo, izdajo ali zavrnitvijo dovoljenja za priključitev na prenosne ali distribucijske naprave:

a) v primeru objektov, za odobritev katerih je pristojna splošna državna uprava, nacionalna komisija za trge in konkurenco.

b) V primeru obratov, za katerih odobritev je pristojna avtonomna skupnost, o njih odloča pristojni organ ustrezne avtonomne skupnosti na podlagi poročila nacionalne komisije za trge in konkurenco.

3. V skladu z določbami člena 33.5 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013 je poročilo, ki ga izda Nacionalna komisija za trge in konkurenco v skladu z določbami odstavka b) prejšnjega oddelka, zavezujoče glede ekonomskih pogojev in začasnih pogojev v zvezi s časovnimi načrti izvedbe objektov lastnikov omrežja, vključenih v naložbene načrte prenosnega omrežja in naložbene načrte distribucijskih podjetij, ki jih je odobrila Generalna državna uprava.

Člen 30. Kazenski režim.
Neupoštevanje določb tega kraljevega odloka se lahko sankcionira v skladu z določbami naslova X zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

Prva dodatna določba. Usklajeni nadzorni sistemi, ki zagotavljajo, da dodeljena zmogljivost dostopa ni presežena. Naprave za proizvodnjo električne energije, katerih skupna inštalirana zmogljivost presega zmogljivost dostopa, odobreno v njihovem dovoljenju za dostop, imajo nadzorni sistem, usklajen za vse proizvodne module in skladiščne naprave, ki jih sestavljajo, ki preprečuje, da bi aktivna moč, ki jo lahko oddajo v omrežje, presegla navedeno zmogljivost dostopa.

Druga dodatna določba. Izračun rokov.
1. Kadar so v tem kraljevem odloku roki navedeni z dnevi, se razume, da gre za delovne dni, razen sobot, nedelj in tistih, ki so razglašeni za državne praznike na celotnem nacionalnem ozemlju.

2. Roki, izraženi v dnevih, se štejejo od dneva, ki sledi dnevu, ko je bilo opravljeno obvestilo, ali od dneva, ki sledi dnevu, ko bi moralo biti opravljeno takšno obvestilo, dejanje ali razglasitev.

3. Če je rok določen v mesecih ali letih, se šteje od dneva, ki sledi dnevu, ko bi morala biti storitev opravljena, ali od dneva po dnevu, ko bi morala biti storitev opravljena.

4. Rok se izteče na dan, ko je bila prijava opravljena ali, kjer je to primerno, bi morala biti opravljena v mesecu ali letu izteka roka. Če v mesecu izteka ni dneva, ki bi bil enak dnevu začetka izračuna, se šteje, da se obdobje izteče na zadnji dan meseca.

5. Če je zadnji dan roka dela prost dan, se šteje, da se rok podaljša do prvega naslednjega delovnega dne.

6. Za upoštevanje rokov s strani operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov ali lastnikov sistemov se upošteva koledar delovnih dni avtonomne skupnosti in občine, kjer ima operater sistema ali lastnik sistema sedež.

Prav tako se pri rokih, ki jih mora izpolniti prosilec za dovoljenje za dostop in priključitev, upošteva koledar delovnih dni avtonomne skupnosti in občine, v kateri prosilec prebiva ali ima sedež.

7. Vendar se v vseh zadevah, ki niso izrecno določene v tem členu, uporablja člen 30 zakona št. 39/2015 z dne 1. oktobra 2015 o skupnem upravnem postopku javne uprave.

Tretja dodatna določba. Hibridizacija industrijskih obratov s soproizvodnjo.
Lastniki naprav za soproizvodnjo, povezanih s potrošnikom, ki so pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka prodajali vso neto energijo, proizvedeno v napravi za soproizvodnjo, lahko ohranijo navedeni režim in namestijo elektrarne na obnovljive vire energije za izvajanje lastne porabe s to novo proizvodnjo ali skladiščnimi zmogljivostmi, če izvajajo neposredne meritve novo nameščenih proizvodnih modulov in izpolnjujejo vse veljavne predpise, zlasti glede dostopa in priključitve, hibridizacije in lastne porabe ter po potrebi določbe kraljevega odloka 413/2014 z dne 6. junija.

Brez poseganja v določbe druge prehodne določbe kraljevega odloka 244/2019 z dne 5. aprila 2019 morajo tisti obrati za soproizvodnjo, ki jim je bila v skladu z določbami prve dodatne določbe kraljevega odloka 900/2015 z dne 9. oktobra dodeljena edinstvena konfiguracija meritev in hibridizirajo navedene naprave z vključitvijo modulov za proizvodnjo električne energije, ki uporabljajo obnovljive vire primarne energije, ali z vključitvijo naprav za shranjevanje, pridobiti odločbo za posodobitev navedene edinstvene konfiguracije meritev. V ta namen morajo lastniki enotnih merilnih naprav v štiriindvajsetih mesecih po začetku veljavnosti tega kraljevega odloka Generalnemu direktoratu za energetsko politiko in rudnike predložiti vlogo za posodobitev veljavne enotne merilne naprave, pri čemer morajo vlogi priložiti naslednje podatke:

a) potrdilo, ki ga podpiše oseba, odgovorna za odčitavanje porabe, da je predlagana konfiguracija merjenja primerna za določitev potrebnih ukrepov za pravilno obračunavanje.

b) potrdilo, ki ga podpiše oseba, odgovorna za odčitavanje mejne točke proizvodnje, da je predlagana konfiguracija merjenja primerna za določitev potrebnih meritev za poravnavo in da konfiguracija omogoča neposredno merjenje nove proizvodnje ali nameščenih modulov za shranjevanje.

c) predlog časovnega obdobja za prilagoditev naprave predlagani edinstveni merilni konfiguraciji, ki v nobenem primeru ne sme biti daljše od dvanajstih mesecev od izdaje odločbe.

Odgovorna oseba Generalnega direktorata za energetsko politiko in rudarstvo odobri uporabo konfiguracije merjenja, če so akreditirana potrdila oseb, odgovornih za odčitavanje na mejnih točkah odjemalcev in proizvodnje, v katerih je navedeno, da je predlagana konfiguracija merjenja primerna za določitev potrebnih meritev.

V odločbi Generalnega direktorata za energetsko politiko in rudarstvo, s katero se po potrebi odobri uporaba konfiguracije merjenja, se določi najdaljše obdobje za prilagoditev naprave na to konfiguracijo.

Rok za rešitev in obvestilo o dovoljenju za uporabo enotne merilne konfiguracije je šest mesecev. Po preteku tega roka se šteje, da je bila vloga zavrnjena, ne da bi se s tem upravni postopek končal.

Četrta dodatna določba. Opredelitev inštalirane zmogljivosti fotonapetostnih sončnih elektrarn za namene uporabe posebnega sistema nadomestil.
Za namene uporabe posebnega sistema nadomestil se za naprave iz podskupine b.1.1 člena 2 kraljevega odloka št. 413/2014 z dne 6. junija 2014 uporablja opredelitev inštalirane zmogljivosti, ki velja v času dodelitve navedenega sistema nadomestil.

Peta dodatna določba. Garancije za objekte povpraševanja na napetostnih točkah, višjih od 36 kV.
Določbe člena 25 se uporabljajo za naprave na strani povpraševanja, ki imajo ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka dovoljenja za dostop in priključitev na omrežja z napetostjo, višjo od 36 kV, vendar je rok za plačilo 10 % iz prvega odstavka navedenega člena daljši od naslednjih: eno leto, šteto od datuma, ko je bilo izdano dovoljenje za priključitev, ali eno leto od datuma začetka veljavnosti tega kraljevega odloka.

Šesta dodatna določba. Uporaba zahtev glede opazljivosti in obvladljivosti za obstoječe naprave.
Ne glede na spremembo opredelitve inštalirane zmogljivosti, ki je bila uvedena s tretjo končno določbo, proizvajalci, ki bi morali ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka izpolnjevati obveznosti iz člena 7 in dvanajste dodatne določbe kraljevega odloka 413/2014 z dne 6. junija v skladu z opredelitvijo inštalirane zmogljivosti, ki je veljala pred začetkom veljavnosti tega odloka, še naprej izpolnjujejo navedene obveznosti.

Prva prehodna določba. Obstoječi sogovorniki z enim vozliščem.
1. Sogovorniki za enotno vozlišče, ki so bili imenovani pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka na podlagi določb Priloge XV h kraljevemu odloku 413/2014 z dne 6. junija, še naprej opravljajo svoje naloge v zvezi s postopki dostopa in priključitve, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti tega odloka.

2. Posrednik z enim vozliščem mora vsako sporočilo, ki ga prejme ali ga je prejel, poslati vlagateljem peticij in lastnikom naprav za proizvodnjo električne energije najpozneje v petih dneh od njegovega prejema. Če je bil prenos v postopku pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka, začne omenjeni rok teči od datuma začetka veljavnosti tega kraljevega odloka.

3. Prav tako sogovornik z enim vozliščem izpolni zahteve za prenos dokumentov ali sporočil upravljavcu prenosnega omrežja ali lastniku prenosnega omrežja, kot je ustrezno v vsakem primeru, ki jih vložijo ali so jih vložili prosilci ali imetniki dovoljenj za naprave za proizvodnjo električne energije v največ petih dneh od njihovega prejema. Če je bil zahtevek vložen pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka, začne navedeni rok teči od začetka veljavnosti tega odloka.

4. Konflikti, ki nastanejo med prosilci za dostop in prosilci za povezavo glede odnosov s sogovornikom v enem vozlišču, se obravnavajo kot konflikt dostopa.

5. Določbe četrtega oddelka Priloge XV h Kraljevi uredbi 413/2014 z dne 6. junija se ne uporabljajo za postopke dostopa in priključitve, ki se začnejo po začetku veljavnosti te kraljeve uredbe.

Druga prehodna določba. Naprave, ki ob začetku veljavnosti kraljevega odloka nimajo dovoljenja za priključitev.
1. Naprave, ki ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka nimajo dovoljenja za priključitev, vendar so zaprosile ali pridobile dovoljenje za dostop, morajo zaprositi za pridobitev omenjenega dovoljenja za priključitev in ga pridobiti pri lastniku omrežja, kjer so zaprosile ali pridobile dovoljenje za dostop, zato se določbe člena 5.2 tega kraljevega odloka ne uporabljajo.

2. Naprave, ki so ob začetku veljavnosti tega kraljevega odloka zaprosile za dovoljenje za priključitev, vendar nimajo dovoljenja za dostop, nadaljujejo z obravnavo vloge za omenjeno dovoljenje za priključitev pri lastniku sistema, za katerega so zaprosile. Po pridobitvi dovoljenja za priključitev ti obrati po potrebi zaprosijo za dovoljenje za dostop pri upravljavcu omrežja, pri katerem so pridobili dovoljenje za priključitev.

3. Za obdelavo in pridobitev dovoljenja za priključitev ali dostop v primerih iz te prehodne določbe se uporabljajo postopek in roki iz poglavja III, s posebnostmi, ki izhajajo iz dejstva, da je treba pridobiti le dovoljenje za priključitev ali dostop, kot se uporablja v posameznem primeru.

Tretja prehodna določba. Sprejem vlog za dovoljenja za dostop in povezavo v vozliščih s poštenim prehodom.

Od začetka veljavnosti tega kraljevega odloka in dokler odgovorna oseba Ministrstva za ekološki prehod in demografski izziv ne uredi in se rešijo v skladu z določbami dvaindvajsete dodatne določbe zakona 24/2013 z dne 26. decembra, postopke za dodelitev zmogljivosti dostopa v vsakem od vozlišč pravičnega prehoda iz Priloge h kraljevemu zakonskemu odloku 23/2020 z dne 23. junija, operater prenosnega sistema ne sprejme vlog za dodelitev zmogljivosti dostopa v navedenih vozliščih.

Prav tako pristojna uprava za izdajo dovoljenj za objekte ne sprejema prošenj za izdajo odločbe o tem, ali je jamstvo ustrezno sestavljeno v skladu z določbami 23. člena tega kraljevega odloka v zvezi z objekti, ki se bodo evakuirali v zgoraj navedenih vozliščih.

Četrta prehodna določba. Finančna jamstva, potrebna za izvedbo postopkov za dostop in priključitev objektov za proizvodnjo električne energije.
Kot je določeno v členu 23, morajo biti jamstva, da bi lahko zaprosili za dostop in priključitev na prenosno omrežje ali po potrebi na distribucijsko omrežje, ustanovljena po začetku veljavnosti tega kraljevega odloka.

Jamstva, ki so bila izdana pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka, v nobenem primeru niso veljavna za obdelavo dovoljenja za dostop in priključitev za novo napravo v skladu s tem kraljevim odlokom, tudi če so navedena jamstva dopolnjena ali kakor koli spremenjena, da se prilagodijo zahtevam iz tega kraljevega odloka.

Peta prehodna določba. Dokumentacija o električnih inštalacijah, ki se obdeluje ob začetku veljavnosti kraljevega odloka.
Za namene upravne obdelave dovoljenj iz člena 53 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra velja nova opredelitev inštalirane moči, uvedena z zadnjo določbo tretjega odstavka, za tiste obrate, ki po začetku obdelave še niso pridobili dokončnega obratovalnega dovoljenja.

2. Na splošno se nova opredelitev inštalirane moči uporablja za postopke izdaje dovoljenj za električne naprave, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka.

Ne glede na zgoraj navedeno se v izogib škodi, ki bi jo lahko vpletenim strankam povzročil ponovni začetek novega postopka, v primerih, za katere bi uporaba novega merila pomenila spremembo pristojne uprave za njihovo obdelavo, obdelava nadaljuje v upravi, v kateri so jo začeli, dokler ne pridobijo obratovalnega dovoljenja in vpisa v upravni register naprav za proizvodnjo električne energije, pod pogojem, da se inštalirana moč ne spremeni v skladu z dikcijo pred začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka, in pod pogojem, da v treh mesecih po začetku veljavnosti tega kraljevega odloka navedena uprava ni obveščena o opustitvi začetega postopka.

Šesta prehodna določba. spletne platforme, ki jih razvijejo upravljavci prenosnih in distribucijskih omrežij.
1. Rok za razvoj in delovanje funkcionalnosti spletnih platform iz člena 5.3 tega kraljevega odloka je tri mesece od začetka veljavnosti tega kraljevega odloka.

2. Rok za razvoj in delovanje funkcionalnosti spletnih platform iz člena 5.4 tega kraljevega odloka ter podrobnosti o njihovi vsebini in pogostosti posodabljanja informacij določi Nacionalna komisija za trge in konkurenco v okrožnici, ki jo odobri v skladu z določbami člena 33.11 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra.

Sedma prehodna določba. Prilagoditev registra naprav za proizvodnjo električne energije novi opredelitvi inštalirane zmogljivosti sončnih fotonapetostnih naprav iz tretje končne določbe tega kraljevega odloka.
Pristojni organi za vpis objektov v register objektov za proizvodnjo električne energije morajo v dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti tega kraljevega odloka prilagoditi njegovo vsebino novi opredelitvi inštalirane zmogljivosti fotonapetostnih sončnih elektrarn, ki je določena v tretji končni določbi tega kraljevega odloka.

Osma prehodna določba. Sprejem vlog do objave zmogljivosti dostopa na podlagi meril za ocenjevanje, ki jih je odobrila nacionalna komisija za trge in konkurenco.
Do objave informacij o vrednostih razpoložljivih zmogljivosti dostopa na platformah iz člena 5.4 v skladu z novimi merili za ocenjevanje teh zmogljivosti, odobrenimi z okrožnico iz člena 33.11 zakona 24/2013 z dne 26. decembra, in v skladu s podrobnimi specifikacijami, ki so po potrebi potrebne za razvoj metodologije in pogojev dostopa in priključitve, določenih z navedeno okrožnico, omrežni operaterji ne sprejmejo novih zahtevkov za dostop in priključitev, vloženih po začetku veljavnosti tega kraljevega odloka.

Zgoraj navedeno ne posega v morebitno izvedbo razpisov v tistih vozliščih, kjer je to mogoče v skladu z določbami poglavja V.

Edina razveljavitvena določba. Razveljavitev predpisov.
Vsi predpisi enakega ali nižjega ranga, ki nasprotujejo določbam tega kraljevega odloka, se razveljavijo, zlasti:

a) členi 53, 54, 57, 59-bis, 62, 66 in 66-bis kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra, ki ureja dejavnosti prenosa, distribucije, trženja, dobave in postopkov za izdajo dovoljenj za elektroenergetske naprave.

b) člena 4.2 in 5 kraljevega odloka 1699/2011 z dne 18. novembra 2011, ki ureja priključitev malih naprav za proizvodnjo električne energije na omrežje.

Prva končna določba. Uporaba člena 33 zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013 o sektorju električne energije. Z začetkom veljavnosti tega kraljevega odloka se začnejo v celoti uporabljati določbe 33. člena zakona 24/2013 z dne 26. decembra in njegovi izvedbeni predpisi v skladu z določbami enajste prehodne določbe istega zakona.

Druga končna določba. Sprememba kraljevega odloka 1955/2000 z dne 1. decembra, ki ureja dejavnosti prevoza, distribucije, trženja, dobave in postopkov za izdajo dovoljenj za naprave za električno energijo.
Kraljevi odlok 1955/2000 z dne 1. decembra, ki ureja dejavnosti prenosa, distribucije, trženja, dobave in postopkov za izdajo dovoljenj za elektroenergetske naprave, se spremeni, kot sledi:

Prvi. V 123. členu se doda nov odstavek 2 z naslednjim besedilom:

"2. V primeru vodov, ki opravljajo funkcije evakuacije za objekte za proizvodnjo električne energije, se v nobenem primeru ne sme izdati predhodno upravno dovoljenje za evakuacijske infrastrukture proizvodnega objekta brez predhodne predložitve dokumenta, ki ga podpišejo vsi koncesionarji objektov z dovoljenji za dostop in priključitev, izdanimi na položaju voda, ki prihaja do transformatorske postaje prenosnega ali distribucijskega omrežja, kot je ustrezno v vsakem primeru, in ki potrjuje obstoj zavezujoče pogodbe za stranke glede skupne uporabe evakuacijskih infrastruktur. V ta namen se lahko navedeni dokument predloži ob vložitvi vloge iz prejšnjega oddelka ali kadar koli med postopkom za pridobitev predhodnega upravnega dovoljenja."

2. Črta se tretji odstavek petega oddelka štirinajste dodatne določbe, ki se glasi:

"5. Posodobitev dovoljenj za dostop in priključitev zaradi razlogov iz prejšnjega oddelka v nobenem primeru ne povzroči spremembe datuma, na katerega so bila izdana navedena dovoljenja, ki ostane enak datumu izdanega dovoljenja.

Prav tako v nobenem primeru posodobitev vloge za dostop in priključitev zaradi razlogov iz prejšnjega oddelka ne povzroči spremembe datuma, ko se šteje, da je bila vloga vložena v skladu s tem, kar je v zvezi s tem določeno v postopku, ki ureja izdajo dovoljenj za dostop in priključitev."

3. Štirinajsta dodatna določba se spremeni z uvedbo novega šestega oddelka z naslednjim besedilom:

"6. Za posodobitev zahtevanih in/ali izdanih dovoljenj za dostop in priključitev v skladu z določbami četrtega oddelka prosilec ali po potrebi imetnik dovoljenj za dostop in priključitev obvesti sistemskega operaterja, da namerava posodobiti zahtevo za dostop in priključitev, ki se obravnava, ali po potrebi izdana dovoljenja za dostop in priključitev.

Sistemski operater se na podlagi tega sporočila in predložene dokumentacije odloči, ali meni, da je treba vlogo ali po potrebi izdana dovoljenja za dostop in priključitev posodobiti, saj meni, da predlagane spremembe omogočajo, da se naprava še naprej obravnava kot enaka napravi, za katero je bila vložena vloga ali so ji bila izdana dovoljenja za dostop in priključitev.

Posodobitev je v vsakem primeru pogojena z nadomestitvijo prvotno predloženega finančnega jamstva z drugim jamstvom, ki vključuje nove pogoje.

V ta namen se prosilec ali po potrebi imetnik navedenih dovoljenj, ko upravljavec omrežja poda izjavo o tem, ali je naprava še naprej ista za namene dovoljenj za dostop in priključitev, obrne na organ, pristojen za izdajo dovoljenja za napravo, in zahteva dovoljenje za zamenjavo deponiranega jamstva ter ga, če je to ugodno, pošlje v generalni depozit.

Po položitvi novega zavarovanja je treba organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za vgradnjo, predložiti potrdilo o njegovi sestavi. Predložitev tega potrdila je bistvena zahteva, da se od operaterja prenosnega sistema ali po potrebi od operaterja distribucijskega sistema zahteva posodobitev dovoljenj za dostop in priključitev. V ta namen organ, pristojen za izdajo dovoljenja za vgradnjo, prosilcu pošlje potrdilo o ustreznem zagotavljanju jamstva.

Za zgoraj navedene namene se organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za vgradnjo, predloži potrdilo, ki potrjuje, da je bilo jamstvo predloženo, skupaj z izrecno zahtevo, da navedeni organ izda odločbo o tem, ali je bilo jamstvo pravilno predloženo, da bi lahko navedeno potrdilo predložil zadevnemu sistemskemu operaterju, da bi ta lahko sprejel posodobitev dovoljenj. Če vloga ali potrdilo o pologu varščine, ki ji je priloženo, ni v skladu s predpisi, organ, pristojen za izdajo dovoljenja za namestitev, od zainteresirane stranke zahteva, da stanje popravi. Za te namene se za datum predložitve vloge šteje datum, ko je bil opravljen popravek.

Štiri. Na koncu prvega oddelka Priloge II se doda nov odstavek, ki se glasi:

"Za te namene se spremembe geografske lokacije obrata, do katerih je prišlo v obdobju, krajšem od desetih let, obravnavajo kumulativno, zato se analizira razdalja med geometrijskimi središči nove vloge glede na najstarejšo vlogo, predloženo v navedenem obdobju."

Tretja končna določba. Sprememba kraljevega odloka 413/2014 z dne 6. junija, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odpadkov.
Kraljevi dekret 413/2014 z dne 6. junija, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odpadkov, se spremeni, kot sledi:

Prvi. Drugi odstavek člena 3 se spremeni tako, da se glasi:

"Pri fotonapetostnih napravah je inštalirana moč nižja od naslednjih dveh:

(a) vsota največjih enotskih moči fotonapetostnih modulov, ki sestavljajo navedeno napravo, izmerjenih v standardnih pogojih v skladu z ustreznim standardom UNE.

b) največja moč pretvornika ali, odvisno od primera, vsota moči pretvornikov, ki sestavljajo napravo.

Dva. Člen 4 se spremeni tako, da se glasi:

"Člen 4. Hibridne naprave.

1. Posebni sistem nadomestil, ki ga ureja ta kraljevi odlok, se uporablja samo za hibridne naprave, ki spadajo v eno od naslednjih vrst:

(a) Hibridizacija tipa 1: naprava, ki vključuje dve ali več glavnih goriv, navedenih v skupinah b.6 in b.8, ter črne tekočine iz skupine c.2, ki kot celota predstavljajo vsaj 90 odstotkov uporabljene primarne energije, merjene po nižjih kurilnih vrednostih na letni ravni.

(b) Hibridizacija tipa 2: naprava iz podskupine b.1.2, ki dodatno vključuje eno ali več glavnih goriv, navedenih za skupine b.6, b.7 in b.8.

c) Hibridizacija tipa 3: naprava, ki je upravičena do posebnega sistema nadomestil in vključuje tehnologijo obnovljivih virov iz skupin in podskupin kategorije b) člena 2. Naprave, katerih značilnosti pomenijo, da se lahko štejejo za tip 1 ali tip 2, se ne štejejo za hibridizacije tipa 3.

2. V primeru hibridizacije tipa 1 se vpis v register posebnega sistema nadomestil in v register naprav za proizvodnjo električne energije opravi v skupini večinskega goriva, pri čemer se podrobno navedejo ostala uporabljena goriva, ustrezne skupine in odstotek deleža vsake od njih glede na porabljeno primarno energijo.

V primeru hibridizacije tipa 2 se vnos opravi v podskupino b.1.2, pri čemer se podrobno navedejo ostala uporabljena goriva, ustrezne skupine ali podskupine in odstotek deleža vsake od njih glede na uporabljeno primarno energijo.

V primeru hibridizacije tipa 3 se vpis v register posebnega sistema nadomestil opravi ločeno, pri čemer se upoštevajo tehnične značilnosti vsake od tehnologij. Če vključena tehnologija ni upravičena do posebnega sistema nadomestil, prejme nadomestilo, ki ji ustreza za njeno udeležbo na trgu proizvodnje električne energije, ali po potrebi kateri koli drug ekonomski sistem, ki se lahko vzpostavi.

3. Hibridizacija med skupinami iz tega člena se uporablja le, če lastnik naprave vodi zadostno dokumentacijo, ki omogoča zanesljivo in nedvoumno določitev proizvedene električne energije, ki jo je mogoče pripisati vsakemu gorivu in tehnologiji iz navedenih skupin.

V ta namen morajo imeti hibridne naprave tipa 3 merilno opremo, ki je potrebna za določitev energije, ki jo proizvede vsaka od njih, da se omogoči ustrezno nadomestilo za ekonomske režime, ki se zanje uporabljajo.

4. Če se katero koli gorivo ali tehnologija, ki se uporablja pri hibridizaciji, doda ali odstrani glede na tiste, ki so vključeni v register posebne ureditve plačil in v register naprav za proizvodnjo električne energije, mora lastnik naprave obvestiti organ, pristojen za izdajo dovoljenja za napravo, za namene registra naprav za proizvodnjo električne energije, organ, pristojen za poravnavo, in Generalni direktorat za energetsko politiko in rudnike za namene registra posebne ureditve plačil, v skladu s postopkom obveščanja iz člena 51. Priloži se utemeljitev izvora goriv, ki prvotno niso bila vključena v register, in njihove značilnosti ter odstotki udeležbe posameznega goriva ali tehnologije v vsaki od skupin.

5. Hibridne naprave tipa 1 in tipa 2 ter naprave, ki uporabljajo več kot eno glavno gorivo iz tega člena, predložijo organu, pristojnemu za poravnavo, vsako leto do 31. marca izjavo o odgovornosti, vključno z odstotki udeležbe vsakega goriva in/ali tehnologije v vsaki od skupin in podskupin, z navedbo uporabljene letne količine v tonah na leto, njegova spodnja kalorična vrednost, izražena v kcal/kg, poraba, povezana z vsakim gorivom, izkoristki pretvorbe toplotne energije goriva v električno energijo ter poročilo o utemeljitvi, ki potrjuje količino in izvor različnih uporabljenih primarnih goriv. "

Tretjič: med četrtim in petim odstavkom odstavka c) člena 7 se vstavi nov odstavek z naslednjim besedilom:

"Za namene določb tega člena hibridne proizvodne naprave predložijo informacije, ki se izmenjujejo s sistemskim operaterjem v realnem času, za napravo kot celoto in razčlenjene informacije za vsak modul za proizvodnjo električne energije, ki pripada navedeni napravi, ter po potrebi tudi za skladiščne naprave."

Štiri. Člen 25 se spremeni in se glasi:

"Člen 25. Nadomestilo za hibridne objekte.

1. Hibridne zmogljivosti tipa 1 in tipa 2 iz člena 4, ki so priznane kot upravičene do posebnega sistema nadomestil, imajo naslednje posebne značilnosti:

a) Letni dohodek iz nadomestila za naložbe se izračuna v skladu s parametri in merili nadomestila, ki jih z odredbo odobri minister za industrijo, energetiko in turizem, potem ko se z njimi strinja Komisija vladnega delegata za gospodarske zadeve.

b) Letni prihodek iz nadomestila za poslovanje, ki se uporablja za električno energijo, prodano na proizvodnem trgu v kateri koli od oblik pogodbenega razmerja, se določi glede na odstotek primarne energije, dobavljene z vsako od tehnologij in/ali goriv, v skladu z določbami Priloge IX.

2. Pri hibridnih napravah tipa 1 in tipa 2 ter tistih, ki uporabljajo več kot eno glavno gorivo iz člena 4, se poravnava opravi na podlagi zaključnega obračuna za tekoče leto. V ta namen se upoštevajo zadnji razpoložljivi podatki organa, pristojnega za obračunavanje odstotkov goriv, ki se uporabljajo v obratu. Po prejemu dokumentacije iz člena 4.5 se obračun opravi na podlagi dejansko uporabljenih odstotkov.

3. Če dokumentacija iz člena 4.5 ne zadostuje za zanesljivo in nedvoumno določitev odstotka primarne energije, dobavljene v preteklem letu z vsakim gorivom, se obračun opravi na podlagi najnižjih parametrov nadomestila med parametri, ki ustrezajo različnim uporabljenim gorivom ali tehnologijam, brez poseganja v določbe člena 33.

4. Hibridne naprave tipa 3 iz člena 4, ki jim je priznana pravica do posebnega sistema nadomestil, imajo naslednje posebne značilnosti:

(a) Dohodek iz plačila za naložbo se izračuna ob upoštevanju moči vsake plačilne enote in plačila za naložbo, povezanega z vsako od njih, v skladu z določbami tega člena.

b) Dohodek iz plačila za delovanje se izračuna tako, da se upošteva električna energija, ki jo na proizvodnem trgu proda vsaka tarifna enota, in plačilo za delovanje, povezano z vsako od njih, v skladu z določbami tega člena.

Pet. Med tretji in četrti odstavek dvanajste dodatne določbe se vstavi nov odstavek z naslednjim besedilom:

"Za namene določb te določbe hibridne proizvodne naprave v realnem času predložijo informacije, ki se izmenjujejo s sistemskim operaterjem, za napravo kot celoto in razčlenjene informacije za vsak modul za proizvodnjo električne energije, ki pripada navedeni napravi, ter po potrebi tudi za skladiščne naprave."

Četrta končna določba. Sprememba kraljevega odloka 738/2015 z dne 31. julija 2015, ki ureja dejavnost proizvodnje električne energije in postopek dispečiranja v elektroenergetskih sistemih na necelinskih ozemljih.
Odstavek c) oddelka 1 člena 72 se spremeni tako, da se glasi:
"(c) Ko je navedeno opravljeno, sistemski operater preostali prihodek razdeli med proizvodne naprave, ki imajo priznan sistem dodatnega ali posebnega nadomestila, sorazmerno z njihovo proizvedeno močjo, izmerjeno na zbiralnicah elektrarne, z omejitvijo prihodka, ki ustreza postavkam iz odstavkov a) in c) člena 7.1 ali po potrebi odstavkov a) in c) dodatne določbe 10.1 za naprave s posebnim sistemom nadomestila."

Peta končna določba. Sprememba kraljevega odloka 647/2020 z dne 7. julija, ki ureja vidike, potrebne za izvajanje omrežnih kodeksov za priključitev nekaterih električnih naprav.
Naslov in prvi odstavek oddelka 1 prve prehodne določbe kraljevega odloka 647/2020 z dne 7. julija 2020, ki ureja vidike, potrebne za izvajanje omrežnih kodeksov za priključitev nekaterih električnih naprav, se spremenita tako, da se glasita:

"Prva prehodna določba. Prehodna odobritev omejenih operativnih obvestil do akreditacije tehničnih zahtev.

1. Lastniki modulov za proizvodnjo električne energije in naprav na zahtevo, za katere se uporabljata Uredba (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 in Uredba (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016, ter lastniki naprav za proizvodnjo električne energije, ki se nahajajo v elektroenergetskih sistemih na necelinskih ozemljih, imajo štiriindvajset mesecev od začetka veljavnosti predpisa, ki določa zahteve iz navedenih uredb, v tem času lahko upravljavci omrežij izdajo omejena obvestila o obratovanju, ki jim bodo omogočila dokončno registracijo naprav v upravnem registru naprav za proizvodnjo električne energije ali po potrebi v registru naprav za lastno porabo, dokler naprave ne bodo zadevnemu upravljavcu omrežja predložile potrebne dokumente, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev, ki veljajo v posameznem primeru.
Zlasti v primeru naprav, za katere se uporabljajo zgoraj navedeni evropski predpisi, dokumentacijo, ki jo je treba predložiti v skladu z določbami naslova IV zgoraj navedenih predpisov.

Na predlog upravljavcev omrežja se lahko zgoraj navedeno obdobje pred iztekom podaljša z odredbo ministra za ekološki prehod in demografske izzive.

Šesta končna določba. Naslov pristojnosti.
Ta kraljevi odlok je izdan na podlagi določb člena 149.1.13 in 25 španske ustave, ki državi podeljuje izključno pristojnost, da določi podlage in usklajevanje splošnega načrtovanja gospodarske dejavnosti ter podlage rudarskega in energetskega režima.

Sedma končna določba. Regulativna pooblastila.
Vodja Ministrstva za ekološki prehod in demografske izzive je pooblaščen, da sprejme določbe, ki so potrebne za razvoj in uporabo tega kraljevega odloka.

Osma končna določba. Začetek veljavnosti.
Ta kraljevi odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu.

Dano v Madridu, 29. decembra 2020.

FELIPE R.

Četrti podpredsednik vlade in minister za ekološki prehod in demografske izzive,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZYou are welcome to send an email

Sign up

What distinguishes us